حمید چگنی

آقای حمید چگنی

کد ملی 4219465944
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12643614
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۴ وتاییدیه شماره ۱۲۱۹۴ مورخ ۲/۱۰/۹۴ سازمان میراث فرهنگی وگردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشامنش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بارزس اصلی و آقای حمید چگنی با شماره ملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ به عنوان بازرس قانونی علی البدل، برای بقیه مدت تصدی بازرسان جهت دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ انتخاب شدند. پ۹۴۱۱۱۷۳۸۳۹۴۱۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662855
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پرسی گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۴ ومجوز ۴۴۳۳۶/۱۱ مورخ۲۱/۱۰/۹۴ اداره کل حمل ونقل وپایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳ شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳ شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۸۵۱۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد چگنی بازرس علی البدل با کدملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه شرکت انتخاب گردید. پ۹۴۱۱۲۷۶۳۲۱۹۰۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764394
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت۱۰۸۳۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید چگنی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۲۰۵۵۲۷۱۳۵۷۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12773547
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید چگنی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۲۱۲۴۵۳۹۴۵۹۶۴ مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778183
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای حمید چگنی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ به عنوان بازرس علی ا لبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۹۵۰۲۱۴۵۲۹۹۵۶۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778188
آگهی تغییرات شرکت ایران سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۱۰/۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای حمید چگنی به شماره ملی۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ به عنوان بازرس علی ا لبدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ۹۵۰۲۱۴۹۴۳۷۶۴۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778196
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: – ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ به تصویب رسید. – مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸به عنوان بازرس اصلی وآقای حمید چگنی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. – روزنامه کثیرالانتشار اطلات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۲۱۴۴۷۴۵۳۱۳۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784036
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۰۷۶۰۷ ۹۴ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ بیمه آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جوان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰به عنوان بازرس اصلی و حمید چگنی به کدملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۱۹۹۵۵۹۸۵۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784713
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و حمید چگنی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. پ۹۵۰۲۱۹۴۰۸۳۱۶۱۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790302
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی، حمید چگنی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۰۲۲۱۷۸۸۷۷۹۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806174
آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و آقای حمید چگنی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۲۳۰۴۳۱۷۵۴۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837034
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت۱۰۸۳۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و حمید چگنی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۳۱۷۴۸۷۱۹۴۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12843357
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گازاصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای حمید چگنی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۳۲۰۴۶۷۳۵۳۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853954
آگهی تغییرات شرکت دلتا گل بال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید چگنی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۳۲۵۸۸۸۷۸۳۴۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973475
آگهی تغییرات شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای صفر نجفی به شماره کد ملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۲۷۸۶۸۱۳۲۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13020418
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هادی ایت اللهی به کدملی ۴۴۳۱۴۱۴۳۴۷، آقای رضا خلیلی یزدی به کدملی ۰۹۳۳۶۵۶۷۲۶ و خانم آذین آیت اللهی ۰۰۶۴۶۸۲۶۶۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰به سمت بازرس اصلی و آقای حمید چگنی کدملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۶۲۳۱۹۵۹۶۶۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199611
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۹۸۸۷
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۹۸۸۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی، حمید چگنی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی ۱۳۹۴ ۲۹/۱۲ تصویب گردید. شرکت پتروشیمی فن آوران به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴ و شرکت پتروفرهنگ به شماره ثبت ۳۲۴۸۵۹ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۸۸۸ و شرکت پتروشیمی امیرکبیر به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳ و شرکت پتروشیمی فارابی به شماره ثبت ۱۷۵۵۴ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201295
آگهی تغییرات شرکت پاک شیمی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰به عنوان بازرس اصلی و آقای صفر نجفی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیات مدیره برای دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند. آقای نبی جاهد به شماره ملی ۶۰۳۹۲۹۱۰۸۷ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای مجید اعرابی پور به شماره ملی ۰۰۴۹۲۸۱۸۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی جاهد به شماره ملی ۶۰۳۹۶۲۱۱۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره پ۹۵۰۹۳۰۶۵۱۶۸۴۵۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240899
آگهی تغییرات شرکت شمش ریزان افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * حسابهای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ تصویب شد. * روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. * بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید چگینی با شماره ملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۰۱۵۹۳۳۹۳۰۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443445
آگهی تاسیس شرکت نرم افزاری اورنگ کیش (سهامی خاص)ثبت شده به شماره ۱۳۳۶۵ و شناسه مالی ۱۴۰۰۶۷۷۱۶۶۴
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۶ تحت شماره ۱۳۳۶۵ در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مطالعه، طراحی، تحقیقات و پژوهش، مشاوره، انتقال تکنولوژی، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی در زمینه سیستم های الکترونیکی و مخابراتی، سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری، خرید و فروش، صادرات و واردات سیستم های رایانه ای و الکترونیکی و تجهیزات کامپیوتری، بهبود فرآیند و ارائه خدمات مدیریتی، مشاوره در تمامی زمینه های مرتبط با فناوری اطلاعات و طراحی نظام های مدیریتی، خرید و فروش سهام شرکتها. ۲ ـ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش ـ برج صدف ـ طبقه پنحم ـ واحد ۵۰۳ ـ میز شماره ۱۸ـ کدپستی شماره: ۷۹۴۱۷۸۳۵۸۰. ۳ ـ میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰.۰۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی که ۳۵ درصد آن به موجب گواهی شماره ۹۶، ۹۸۰۱، ۲۳۸ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۶ بانک سامان شعبه کیش به حساب شرکت واریز گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. ۴ ـ مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۵ ـ مدیران شرکت: آقای حسن مرادی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۱۸۷۶۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. آقای سروش کربلائی محمد به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۳۸۶۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای نیما بهرام زاده به شماره ملی ۰۰۶۲۹۳۹۷۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه. ۸ ـ اولین بازرسان: آقای حمید چگنی به شماره ملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای عبدالرضا شاملو به شماره ملی ۵۹۳۹۳۵۳۳۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۰۳۴۱۵۳۵۳۷۸۶  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479847
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بشماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای صفر نجفی بشماره ملی ۴۲۱۹۴۶۵۹۴۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر النتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره جدید شرکت به شرح ذیل آقای میر طاهر موسوی بشماره ملی ۱۶۹۹۵۳۰۱۵۷ شرکت فرآوران دشت سبز سبلان بشناسه ملی به نمایندگی آقای ایرج قزوینی بشماره ملی ۰۰۴۷۳۴۹۱۵۸ شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴ به نمایندگی آقای صادق نادری صومعه بشماره ملی شرکت بامتیر بشناسه ملی به نمایندگی آقای سیدصالح عبداله پوری حسینیبشماره ملی شرکت بامتیر کیش بشناسه ملی به نمایندگی یعقوب عزیز زاده بشماره ملی به مدت دو سال انتخاب شدند که هیئت مدیره با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند. ش۹۶۰۳۳۰۲۴۱۳۲۸۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک