رضا نوری روزبهائی

آقای رضا نوری روزبهائی

کد ملی 4219182111
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 581566
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی ذخایر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ۳۱/۱/۹۱ رضا نوری روزبهانی به کدملی۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خودبه مبلغ۰۰۰/۴۵۰ ریال صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ۰۰۰/۴۵۰/۱ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۵۷۴۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702172
آگهی تغییرات شرکت توسعه کلات دهنوسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۲۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اهمیت نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی ۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۴۵۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 892110
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره تعاونی هیات علمی دانشگاه تهران سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۶۷۱۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۱۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی ۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد حاجی بابائی به شماره ملی ۰۴۲۱۴۴۸۳۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۴۰۵۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1023313
آگهی تصمیمات شرکت تاسیسات ساختمانی تسیس سهامی خاص بشماره ثبت ۱۲۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۲۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی اهمیت نگر به ک م ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ بسمت بازرس اصلی و رضا نوری روزبهانی به ک م ۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شاهد به ش م ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به ش م ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ شرکت ذخیره شاهد به ش م ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲ پ۱۶۳۰۸۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139029
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طرح و سازه ا لبرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۶۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره شرکت ۴ نفر خواهدبود و ماده ۱۳ اصلاح شد. آقایان سعید قدیمی کدملی ۰۰۶۸۹۸۲۴۳۷ حامد نوری کدملی ۰۴۵۲۶۷۵۷۸۲ اصغر سیدحمزه کدملی ۰۰۶۴۱۶۰۱۳۰ فهیمه نعمتی تاسنده کدملی ۰۰۸۱۴۷۲۲۸۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی اهمیت نگر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی کدملی ۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۸۵۱۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185448
آگهی تغییرات شرکت سیمان عمران آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۲۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی ۰۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی ۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۸۵۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199182
آگهی تغییرات شرکت ساز فراجان نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۸۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اهمیت نگر ش م۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ بسمت بازرس اصلی و رضا نوری روزبهانی به ش ملی۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۱۵۷۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213091
آگهی تغییرات شرکت مهر دانا طرح پردازان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۸۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی ۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۲۱۲۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233932
آگهی تغییرات شرکت خدمات کالای یاس امید پیشگام ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شماره ثبت ۲۱۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی ۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۱۸۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385365
آگهی تغییرات شرکت عمران کلوت جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۹۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی ۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۹۶۴۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406082
آگهی تغییرات شرکت آوای مهرگان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت گروه اقتصادی مهرگان ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ با نمایندگی آقای عبدالسعید اشعری آستانی ۰۳۸۴۴۰۸۹۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کارگزاری آریانوین ۱۰۱۰۱۶۳۸۴۰۰ با نمایندگی آقای محمدرضا معماری ۰۰۴۷۶۹۲۶۹۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت آرمان نصر فرآیند ۱۰۳۲۰۶۲۱۹۵۹ با نمایندگی آقای حمید متقی موفق ۳۸۷۱۰۳۴۷۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق بهادار چک‌ها سفته‌ها بروات قراردادها و عقوداسلامی و سایر اسناد تعهدآور شرکت و هرآنچه که ذمه شرکت را مشمول و یا مبری می‌دارد به امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اهمیت نگر ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی ۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۹۲۹۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665415
آگهی تغییرات شرکت راسا ساحل جنوبشرق شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۳۸ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۷۱۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان، گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی اهمیت نگر (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۲۱۷۵۶ بعنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ تعیین گردید. و رضا نوری روزبهانی با شماره ملی ۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۳ انتخاب شد. ۳ روزنامه محلی ندای وحدت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۸۸۹۹۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726715
آگهی تغییرات شرکت کویر ریل ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۸۵۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۲ شامل ترازنامه و صورتهای سود و زیان مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شماره ثبت ۲۱۷۵۶ بسمت بازرس اصلی و رضا نوری روزبهانی با کد ملی ۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند: آقای/خانم حسین اسماعیل زاده پیشکش کد ملی ۳۰۹۱۳۵۴۷۰۹ آقای/خانم مجید اسماعیلی کد ملی ۳۰۹۱۳۷۰۱۷۸ آقای/خانم طاهره شاه پسندی کد ملی ۲۹۹۲۵۱۴۵۴۳ ش۹۳۰۹۱۸۳۷۵۵۹۱۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728527
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ جهان توسعه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۰۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۲۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۱ و مجوز بانک مرکزی بشماره ۸۳۱۴۹ مورخ ۳۱/۰۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اهمیت نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی ۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۳۰۹۱۹۸۱۵۶۱۲۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9394392
آگهی تغییرات شرکت آدینه وصل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد رضا شریفی نویسی به شماره ملی۰۰۵۱۹۴۳۷۳۵ و جواد شریفی نویسی به شماره ملی ۰۰۷۴۰۱۲۰۴۵ و میثم قدم فرد به شماره ملی ۰۰۷۸۷۰۵۷۲۱ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا نوری روزبهانی کد ملی۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۲۹۳۲۰۷۲۱۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9826674
آگهی تغییرات شرکت صنایع آلومینیوم هزار سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۵۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۶۸۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۸/۶/۹۱ و ۲۶/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی سال ۹۰. ۲ موسسه حسابرسی ذخائر و آقای رضا نوری روزبهانی با کد ملی ۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ برطبق مصوبات هیئت مدیره شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو بنمایندگی آقای غلامعلی رضائی با کد ملی ۱۶۰۲۰۵۸۳۳۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و گروه اقتصادی مهرگان بنمایندگی آقای حسین ابراهیمی با کد ملی ۰۰۳۹۲۱۵۶۸۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ناجی پارس بنمایندگی آقای حسن مهدی زاده با کد ملی ۱۲۶۱۵۵۸۵۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع شیر ایران بنمایندگی آقای امیرحسین بشارتی با کد ملی ۰۳۸۳۵۴۵۵۷۲۲ و آقای احمدرضا حق شناس با کد ملی ۲۴۵۱۸۳۶۰۹ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضا رئیس هیئت مدیره در غیاب ایشان نایب رئیس با مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10328850
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان شهرکرد سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۹۱۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۶۶۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ذخائر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴ بسمت بازرس اصلی و رضا نوری روزبهانی به کدملی ۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10365401
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ساختمان نگین نما آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۸۱۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اهمیت نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10386427
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو پاوان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۰۰۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۵۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اهمیت نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی ۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳/۳/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا دقیقیان به شماره ملی ۱۹۷۱۱۲۶۹۲۶ و آقای آرش اعتماد و آقای پیام پاک نژاد به شماره ملی ۱۸۱۸۵۵۴۸۸۷ تا تاریخ ۳/۳/۱۳۹۳ در تاریخ۱۰/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10542218
آگهی تغییرات شرکت مهتاب سیر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۳۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ذخایر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی ۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11017019
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی هیات علمی دانشگاه تهران به شماره ثبت۱۱۶۲۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۹۸۱۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه۲۴/۳/۹۱ و تائیدیه شماره۳۶۹۴۶/۱۵/۹۱۲ مورخه۷/۵/۹۱ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: محمدعلی راد به کدملی۳۰۷۱۶۱۰۰۶۸، اصغر ساعد سمیعی به کدملی۲۵۹۱۰۰۹۴۸۱، احمد خیری به کدملی۰۰۳۷۷۵۶۰۰۱، قباد آذری تاکامی به کدملی۲۰۹۱۶۷۶۰۹۸، حمید ایران نژاد به کدملی۲۹۹۱۲۰۷۷۸۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و علی باباخانی به کدملی۱۷۵۳۹۴۵۱۲۷ و غلامحسین وثوقی به کدملی۳۵۲۰۶۸۸۸۶۷ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت۳ سال انتخاب گردیدند. رضا نوری روزبهانی به کدملی۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ و احمد حاجی بابائی به کدملی۰۴۲۱۴۴۸۳۶۹ به سمت بازرسین اصلی و قاسم صافی به کدملی۱۲۱۹۲۲۲۸۳۶ و احمد معتمد به کدملی۲۱۴۱۷۴۴۸۵۷ به سمت بازرسین علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۹۰۰/۹۸۳/۱۴ریال به مبلغ۰۰۰/۳۰۰/۸۳۲/۱۵ریال افزایش یافت طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۴/۴/۹۱ محمدعلی راد به عنوان رئیس هیئت مدیره و احمد خیری به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حمید ایران نژاد به عنوان منشی هیئت مدیره و محمد سخاوت به کدملی۳۱۱۰۸۱۲۳۱۲ به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء محمد سخاوت مدیرعامل به عنوان دارنده امضای ثابت و محمدعلی راد رئیس هیئت مدیره یا احمد خیری نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12789489
آگهی تغییرات شرکت نگین آرای آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی ۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی والیانی به شماره ملی ۰۶۰۲۵۴۸۶۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۲۱۱۲۸۲۹۴۴۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353273
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری به بین محتوا درتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۱۲۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۱۶۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت موسسه: خدمات حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره ی مدیریت مالی طراحی وپیاده سازی سیستم مالی خدمات مالی وحساب داری ومالیاتی نظارت برامورتصفیه خدماتی که توسط دادگاه ها ومراجع قضایی درچارچوب موارد بالا ارجاع وتوسط حسابدار رسمی پذیرفته میشود سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می شود. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ میرداماد ـ خیابان البرز ـ خیابان قبادیان ـ پلاک ـ ۲۸ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ـ کدپستی ۱۹۱۸۹۳۳۱۵۱ سرمایه موسسه: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران موسسه و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای جواد شیرکوند به شماره ملی ۰۴۲۰۰۶۴۲۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه,آقای رامین رضازاده به شماره ملی ۱۶۹۹۵۹۳۶۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارنده مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه وآقای رضا نوری روزبهانی به شماره ملی ۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهاداروتعهداورموسسه ازقبیل چک سفته برات قراردادها عقوداسلامی واوراق عادی واداری باامضامدیرعامل ورییس هیأت مدیره منفرداهمراه بامهرموسسه معتبرمیباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه طبق مجوز شماره ۱۷۲۸۲۷/ ۹۵ مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران پ۹۵۱۲۲۳۷۴۸۵۱۷۹۰۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626859
آگهی تغییرات پردازش نگر دقیق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۵۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس موسسه از تهران به کرج ماهدشت - خیابان بی بی سکینه (س) - بلوار امام خمینی - پلاک ۰ - ساختمان تجاری مهر - طبقه پنجم - واحد ۳ - به کدپستی ۳۱۸۸۹۱۳۸۱۵ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید آقای رضا نوری روزبهانی فرزند علیمراد با کدملی ۴۲۱۹۱۸۲۱۱۱ با دریافت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال از صندوق موسسه ازردیف شرکا موسسه خارج گردید. - سرمایه موسسه از مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - لیست شرکاء به شرح ذیل قرار گرفت: خانم لیلا قربانی به شماره ملی ۰۰۵۷۶۰۵۶۳۷ دارای مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیامک یوسف زاده به شماره ملی ۳۳۹۰۱۸۳۳۸۸ دارای مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای الیاس شهنواز پورفریدی به شماره ملی ۰۰۸۳۶۴۰۳۶۳ دارای مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۷۰۳۴۰۷۸۴۶۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک