نصراله تشخیصی

نصراله تشخیصی

کد ملی 0042154741
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 563336
آگهی تصمیمات شرکت سازین دژ جمسهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۴۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷۷۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاکداد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۰۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و نصراله تشخیصی به کدملی ۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۳۳۵۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939367
آگهی تغییرات شرکت امین برج سازان البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۲۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۰۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۲/۰۹/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملی۴۴۳۱۹۸۳۸۴۸ و خانم رباب اردکانیان و خانم سارا رسولیان به شماره ملی۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ تا تاریخ۲۲/۰۹/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملی۴۴۳۱۹۸۳۸۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم رباب اردکانیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سارا رسولیان به شماره ملی۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم رباب اردکانیان به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۰۴/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۹۷۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 947787
آگهی تغییرات شرکت واردات و صادرات وستا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۶۶۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رسولیان بشماره ملی ۴۴۳۱۹۸۳۸۴۸ و خانم رباب اردکانیان به شماره ملی ۴۴۳۱۳۴۲۵۴۰ و خانم سارا رسولیان به شماره ملی ۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ تا تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رسولیان بشماره ملی ۴۴۳۱۹۸۳۸۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم رباب اردکانیان بشماره ملی ۴۴۳۱۳۴۲۵۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سارا رسولیان بشماره ملی ۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد پورامینی به شماره ملی ۰۴۹۱۰۱۹۹۹۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۳ ۵ نام شرکت به «توسعه گستر وستا» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۰۵۳۸۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141702
آگهی تصمیمات در شرکت پارس سلولز (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۹۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۹۳۲۷۳
به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ۹/۵/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ ترازنامه سود و زیان عملکرد دوره منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی پاکداد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۰۹۸۱ و نصراله تشخیصی به کدملی۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ سید علی فیروزآبادی به شماره ملی۴۷۲۲۸۰۱۵۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد حمیدی مصلح به شماره ملی۱۱۴۱۳۹۶۶۵۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره احمد زارع فیروزآبادی به شماره ملی۶۶۴۹۵۹۵۷۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره احمدرضا خرقانی به شماره ملی۱۲۸۷۸۴۵۷۸۹ و سعید حمیدی مصلح به شماره ملی۱۲۸۵۷۰۳۳۲۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و قراردادها چکها , بروات بانکی و به طور کلی اوراق تعهدآور با مهر شرکت و امضاء هریک از آقایان سید علی فیروز آبادی محمد حمیدی مصلح , احمد زارع فیروزآبادی به تنهایی و یا با امضاء دو نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۶۸۶۲۰۲ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242064
آگهی تغییرات شرکت سیستم مدیریت الکترونیک موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۴۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پاکداد بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۰۹۸۱ بسمت بازرس اصلی و نصرت الله تشخیصی بشماره ملی ۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب و تعیین سمت گردید. آقای سیدسعید حسینی شماره ملی ۰۰۳۳۰۲۴۸۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره , خانم مریم منتظرین شماره ملی ۰۰۳۰۷۸۳۸۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و خانم مژگان دیانی شماره ملی ۰۰۶۲۵۱۶۲۰۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا"همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۷۹۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247936
آگهی تغییرات شرکت شفایاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۹۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی پاکداد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۰۹۸۱ بسمت بازرس اصلی و آقای نصرت اله تشخیصی با کد ملی ۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان دکتر سید علی سبحانیان با کد ملی ۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، دکتر شهیاد زمانی اسمعیل آبادی ۰۰۵۴۹۶۴۱۶۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهرداد رحمانی توتکابنی با کد ملی ۲۶۵۸۹۸۶۸۴۱ و بهزاد کریمی با کد ملی ۰۰۵۴۶۱۰۵۰۸ بسمت اعضای هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای متفق آقایان دکتر شهیاد زمانی اسمعیل آبادی با کد ملی ۰۰۵۴۹۶۴۱۶۴ و بهزاد کریمی با کد ملی ۰۰۵۴۶۱۰۵۰۸ و مهر شرکت معتبر باشد. اوراق و اسناد عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۳۷۱۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249287
آگهی تغییرات شرکت دارو بهداشت شفا آراد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان دکتر سیدعلی سبحانیان با کدملی ۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ سیدمحمد سبحانیان با کدملی ۰۰۴۳۷۴۲۷۸۵ و حمید صلواتی با کدملی ۰۰۴۰۲۵۴۴۹۶ به سمت اعضای هیات مدیره روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی پاکداد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۰۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای نصرت اله تشخیصی با کدملی ۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۸۸۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9692206
آگهی تاسیس شرکت پاشا صنعت پاسارگاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۹/۸۹ تحت شماره ۳۹۱۱۶۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۸۷۵۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۹/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های‌ ‌ رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور اخذ تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری احداث شعبه در داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی مشارکت مدنی و حقوقی و انجام هرگونه فعالیت و معامله و سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و اقتصادی واردات کلیه ماشین‌آلات تولیدی و خرید سهام برای شرکت احداث کارخانجات تولیدی و خدماتی اعم از خدمات شهری و مبلمان شهری مکانهای ورزشی و راههای اصلی و فرعی احداث کارخانجات خانه‌سازی و انبوه‌سازی مسکن مشارکت در ساخت و ساز و تولید مصالح ساختمانی و معدنی و انجام کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت : ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی بالاتر از حسینه ارشاد ک بهشت‌آسا پ۵ واحد ۹ ـ کدپستی ۱۹۴۸۹۶۴۴۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۰۰۰/۱ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۰۸۹۲۲۱۴۰ مورخ ۱/۹/۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه خ شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای صمد پاشائی‌عدل به شماره ملی ۱۶۸۹۴۸۷۵۹۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ خانم الهه نقوی به شماره ملی ۰۰۶۸۱۲۸۹۸۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ ـ ۵ ـ آقای رضا شکرزاده‌خامنه به شماره ملی ۲۲۹۵۵۵۵۸۹۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ ـ ۵ ـ آقای رضا شکرزاده‌خامنه به شماره ملی ۲۲۹۵۵۵۵۸۹۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی پاکداد به عنوان بازرس اصلی ۲ ـ ۸ ـ آقای نصرت‌اله تشخیصی به شماره ملی ۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9816873
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی پاکداد (حسابداران رسمی) ثبت شده به شماره۱۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۰۹۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۲/۹۰ موسسه مزبورکه در تاریخ ۷/۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین ولی به ش ملی ۰۰۳۵۱۰۳۶۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و نصرت اله تشخیصی به ش ملی۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مسعود نصراله زاده مهرآبادی به ش ملی ۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9827513
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی شبکه اورین سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۰۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۹۸۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی پاک داد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۰۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و نصرت اله تشخیصی به کدملی ۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسماعیل دارا به سمت رئیس هیئت مدیره و ابراهیم دارا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود دارا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10108771
آگهی تغییرات شرکت صنایع درخشان الوان پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۷۵۲۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۱۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پاکداد به عنوان بازرس اصلی، آقای نصرت اله تشخیصی به شماره ملی ۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10172349
آگهی تغییرات شرکت مشارکتی پارس نیوی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پاکداد به عنوان بازرس اصلی، آقای نصرت اله تشخیصی به شماره ۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10200479
آگهی تاسیس شرکت پاشا تجارت پاسارگاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۹/۸۹ تحت شماره ۳۹۱۷۴۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۱۹۰۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۹/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های‌ ‌ رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز، اخذ تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، احداث شعبه در داخل و خارج از کشور، اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، کنترل فنی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، انجام خدمات برگزاری هرگونه نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، مشارکت و انجام هرگونه سرمایه‌گذاری در واحدهای اقتصادی و تولیدی، ایجاد فروشگاههای زنجیره‌ای و مراکز پخش کالاهای مجاز، خرید سهام، حق‌العمل‌کاری، انجام مشاوره در زمینه موضوع شرکت، اقدام به انجام هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی و تولیدی مستقیم و یا غیرمستقیم به منظور انجام موضوعات فوق و هرگونه فعالیت مجاز مرتبط با موضوع شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت : ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان ونک چهار راه جهان کودک روبروی بانک سامان ساختمان ۲۳۹ واحد پ۱۱ ـ کدپستی ۵۶۶۵۶۵۶۶۵۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۰۸۹۲۲۳۴ مورخ ۸/۹/۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه خ شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای صمد پاشائی‌عدل به شماره ملی ۱۶۸۹۴۸۷۵۹۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ شرکت فنی مهندسی آوا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی شیبانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ ـ ۵ ـ آقای حمید نقوی به شماره ملی ۰۰۶۴۴۹۶۲۹۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ ـ ۵ ـ آقای حمید نقوی به شماره ملی ۰۰۶۴۴۹۶۲۹۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با ۲ نفر از ۳ نفر اعضای هیئت‌مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد عادی با امضا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ ۸ـ شرکت تعاونی حسابری‌پاکداد به عنوان بازرس اصلی ۲ ـ ۸ ـ آقای نصرت‌اله تشخیصی به شماره ملی ۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10204459
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و اتوماسیون صنعتی رشیدیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۵۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پاکراد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۰۸۸۱ به سمت بازرس اصلی و نصرت اله تشخیص به کدملی ۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10222307
آگهی تاسیس شرکت کاغذ تحریر سلام پارسیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۶/۹۰ تحت شماره ۴۱۳۷۵۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۴۵۱۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۶/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: واردات، صادرات، ساخت و تجارت کاغذهای تحریری و محصولات و تجهیزات مرتبط، انجام هرگونه معاملات تجاری با اشخاص حقیقی وحقوقی، اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان طالقانی، خیابان انزلی، ساختمان بورس کالای ایران، طبقه ۴، واحد۴۰۳ کد ـ کدپستی۱۵۸۴۷۳۸۵۱۵. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵۸۲۶۰۶ مورخ۶/۶/۹۰ نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت‌آباد پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ خانم سوپیا اینتاراسوت به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای پاسو فوجاناناپاسیری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای سورا ساک‌بونی‌تی‌پات به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای سوراساک‌بونی‌تی‌پات به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی پاکداد به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای نصرت‌اله تشخیصی به شماره ملی۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10238056
آگهی تصمیمات شرکت پارس آرای کوهستان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۲۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی پاکداد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۰۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و نصرت اله تشخیصی به ش ملی ۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295539
آگهی تغییرات شرکت کیمیا نسج پاسارگاد بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۳۱۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۴۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای خشایار خرم به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهران مقتدری القلندیس به شماره ملی ۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی انصاری به شماره ملی ۰۰۴۴۵۳۹۹۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی انصاری به شماره ملی ۰۰۴۴۵۳۹۹۱۶ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10492598
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی مداوا سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پاکداد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۰۹۸۱ بسمت بازرس اصلی و نصرت اله تشخیصی به کدملی ۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11134233
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی گلبافت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۹۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۰۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: محل شرکت به تهران خ ولیعصر بالاتر از انقلاب کوی بالاور پ۱۴ کدپستی۱۵۹۱۶۱۵۸۱۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد غفاری به کدملی۰۰۳۶۰۴۹۵۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد گرشاسبی به کدملی۴۸۹۹۶۸۲۰۴۲ به نمایندگی از بنیاد نیکوکاری قائم به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۵۵۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منا علاءالدینی به کدملی۰۴۵۰۲۵۳۳۴۱ بسمت عضو هیات مدیره و عزیزاله علاءالدینی به کدملی۲۶۶۷۹۷۲۹۵۳ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی پاک داد به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۰۹۸۱ ب نمایندگی نصرت اله تشخیصی به کدملی۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ بسمت بازرس اصلی و مسعود نصراله زاده مهرآبادی به کدملی۰۰۳۵۰۶۱۳۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک