محمود اردستانی جعفری

آقای محمود اردستانی جعفری

کد ملی 0421466235
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1005370
آگهی تاسیس موسسه حسابرسی رسا محاسب امین
موسسه فوق در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۳۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی ۲ـ بازرسی قانونی ۳ـ مشاوره مدیریت مالی ۴ـ طراحی و پیاده سازی سیستم مالی ۵ـ خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی ۶ـ نظارت بر امور تصفیه ۷ـ ارزیابی سهام و سهم الشرکه ۸ـ داوری مالی ۹ـ خدماتی که توسط دادگاه ها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود ۱۰ـ سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می شود. ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آزادی خیابان اسکندری شمالی خیابان شهید طوسی پلاک ۸۳ طبقه ۴ واحد ۱۴ ـ کدپستی ۱۴۱۹۷۵۴۸۳۵ ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. ۵ـ اولین مدیران موسسه: ۱ـ۵ـ آقای سیدحسین صحاف رضوی به شماره ملی ۴۳۲۲۷۷۰۵۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای محمود اردستانی جعفری به شماره ملی ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای محمد سلیمانی به شماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای محمد سلیمانی به شماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۱۶۲۱۴۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009910
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پریس نوشاب سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۵۸۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمود اردستانی جعفری به شماره ملی ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای جبرائیل مطلبی به شماره ملی ۱۵۸۲۵۹۱۵۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۲۶۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085943
آگهی تغییرات شرکت زگال شمال سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۱۹۰۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ تغییرات زیر در شرکت ایجاد گردید. موسسه حسابرسی رسا محاسب امین شماره ثبت ۳۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود اردستانی جعفری کد ملی ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ فرزند مسلم بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۸۳۱۶۸ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133527
آگهی تغییرات شرکت ایفا سرام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۷۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه سابرسی رسا محاسب امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ بسمت بازرس اصلی و محمود اردستانی جعفری کد ملی ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۲۵۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139187
آگهی تغییرات شرکت ویستا کاوش صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به ش م ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود اردستانی جعفری به ک م ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۶۹۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150482
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پریس نوشاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۰۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ آقای محمود اردستانی جعفری به شماره ملی ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حبرائیل مطلبی به شماره ملی ۱۵۸۲۵۹۱۵۰۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۰۸۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356286
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی آدنیس آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۰۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود اردستانی جعفری به شماره ملی۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۷۹۶۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359464
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تهران نار مشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۱۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل تعیین گردیدند: ۱ آقای عبدالله اعزازی شماره ملی ۴۳۲۱۹۷۴۹۶۸ بسمت رئیس هیات مدیره. ۲ خانم مرجان طیبی شماره ملی ۰۰۵۲۳۴۰۹۷۱ بسمت نایب رئیس ۳ خانم صدیقه رنجبر شماره ملی ۱۸۱۹۰۷۹۱۷۱ بسمت مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل یا معاون ایشان به اتفاق رئیس هیات مدیره و یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای محمدابراهیم حقیقی بشماره ملی ۳۸۷۱۳۵۱۵۷۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود اردستانی جعفری به شماره ملی ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۸۰۸۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385319
آگهی تغییرات شرکت سیاحت فردوس ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۰۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رسا محاسب امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود اردستانی جعفری بشماره ملی ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۶۵۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386817
آگهی تغییرات شرکت گرما گستران بهینه ساز سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۳۴۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۶۰۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رسا محاسب امین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ بسمت بازرس اصلی، آقای محمود اردستانی بشماره ملی ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۰۰۱۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523272
آگهی تغییرات شرکت مه شکن سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۰۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ به سمت بازرس اصلی و محمود اردستانی جعفری به شماره ملی ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۲۳۳۲۸۴۷۶۵۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588466
آگهی تغییرات شرکت پخش لوازم وسرویس تندر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۶۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود اردستانی جعفری بشماره ملی ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۴۴۷۷۳۷۸۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588470
آگهی تغییرات شرکت تجارتی دیزل الکتریک سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. موسسه حسابرسی رسا محاسب امین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود اردستانی جعفری بشماره ملی ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۴۲۱۹۵۶۷۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10146500
آگهی تصمیمات شرکت سه مه آبی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۶۰۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۷۵۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ بتصویب رسید. محمود اردستانی جعفری به ش ملی۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ بسمت بازرس اصلی و محمد آقاعالم زاده به ش ملی۰۵۳۲۷۶۱۵۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند: روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مهرپو محققی به ک م۰۰۴۴۵۱۷۳۳۵ مهدی خسرو پورطهرانی به ک م۰۰۶۴۱۰۲۲۶۲ و فرخ تصون به ک م۰۰۵۴۱۳۱۲۲۷ و مرکز اصلی شرکت به تهران خ سپهبد قرنی بالاتر از چهارراه طالقانی بین اراک و شاداب پلاکهای۱۶۴ و ۱۶۶ و۱۶۸ ک پ۱۵۹۸۹۷۷۱۱۴ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. مهرپو محققی به سمت رئیس هیئت مدیره و فرخ تصون به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969442
آگهی تغییرات شرکت معدنی فجر مزینوی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۲۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی وعملکرد سود وزیان وترازنامه سال ۹۴ شرکت مورد تصویب مجمع قرارگرفت. ۲ - آقای ان ابراهیم حاجی محمدرضایی بشماره ملی ۰۳۸۳۲۳۳۹۰۹ و بیژن عسکری بشماره ملی ۱۷۵۵۲۲۲۹۱۲ حسین فقیه شجاعی بشماره ملی ۰۰۴۵۶۵۷۰۱۷ و محمدرضا عسکری بشماره ملی ۱۷۵۵۶۴۹۶۳۰ورضا فهندژسعدی بشماره ملی ۲۲۹۱۱۵۴۷۰۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وخانم فریبا عسکری بشماره ملی ۱۷۵۵۳۲۴۲۶۱ و آقای سعید مسعودی کاشانی بشماره ملی ۳۲۵۵۶۸۸۰۱۹ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۳ - موسسه حسابرسی وخدمات فرابین مشاور روش بشماره ثبت ۳۷۹۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۴۰۸۷ با نمایندگی آقای محمود اردستانی جعفری بشماره ملی ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای حسن زمانیان بشماره ملی۰۸۳۹۶۶۵۶۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ - روزنامه امروز خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۲۵۸۵۶۴۴۱۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری طبس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188533
آگهی تغییرات شرکت صنعتی استیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۱۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقایان عبدالله اعزازی کدملی ۴۳۲۱۹۷۴۹۶۸ و شهروز اعزازی کدملی۰۰۱۲۵۵۷۲۹۳ ومرجان طیبی کدملی ۰۰۵۲۳۴۰۹۷۱به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. آقایان محمد ابراهیم حقیقی کدملی ۳۸۷۱۳۵۱۵۷۱ شماره شناسنامه ۱۰۹۲۳ فرزند علی اکبر متولد ۳۰/۰۶/۱۳۵۷ صادره از همدان به سمت بازرس اصلی و محموداردستانی جعفری کدملی ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ فرزند مسلم متولد ۲۰/۰۴/۱۳۳۰شماره شناسنامه ۶۴ صادره ازورامین به نشانی تهران، خیابان استاد حسن بنا، نرسیده به میدان ملت، روبروی بوستان رهنمون، پلاک ۷۳۳، کدپستی ۱۶۷۳۸۱۵۵۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۹۲۲۵۸۱۴۴۷۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13307203
آگهی تغییرات شرکت ماهین سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۴۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فرابین مشاور روش به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۴۰۸۷ بعنوان بازرس اصلی و محمود اردستانی جعفری به شماره ملی ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت , جهت درج آگهی شرکت معرفی گردید. پ۹۵۱۱۲۵۴۲۶۹۵۶۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404349
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت فرابین مشاور روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۹۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۴۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۲۱۲۸/۹۵ مورخه ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد محققی ریاض به شماره ملی ۰۳۲۰۶۱۴۳۴۴ که دارای ۱۸۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه بموجب سند صلح شماره ۱۳۹۷۶۳ مورخه ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ دفترخانه ۸۵ تهران وسیدمحمد میرآفتاب زاده به شماره ملی ۴۰۷۲۱۲۸۶۲۷ که دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه می‌باشند بموجب سند صلح شماره۱۳۹۷۶۴ مورخه ۹/۱۲/۱۳۹۵ دفترخانه ۸۵ تهران کلیه سهم الشرکه خود را به آقای محمود اردستانی جعفری به شماره ملی ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ واگذار و از مؤسسه خارج گردیدند و دیگر دارای هیچگونه حق و سمتی در مؤسسه ندارند اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از انتقال بشرح ذیل می‌باشد: آقای محمود اردستانی جعفری دارای مبلغ۱۹۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای ابوالفضل اقبال به شماره ملی ۲۷۵۳۸۶۰۵۸۰ دارای مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیئت مدیره از۳ نفربه۲ نفرکاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. سال مالی مؤسسه از ۳۱شهریورماه هرسال به ۳۰آذر ماه همان سال تغییر یافت. وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۲۰۹۲۱۱۷۴۱۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657455
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع مفتولی تبریز سیم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۴۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن جوان بخت لاله به کدملی ۱۳۷۵۴۱۶۵۳۷ آقای هادی جوان بخت لاله به کدملی ۱۳۷۸۳۴۹۲۷۱ آقای محمد تقی جوان بخت لاله به کدملی ۱۳۸۱۶۰۵۹۸۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه غیرتجاری حسابرسی و خدمات مدیریت فرابین مشاور روش به شماره ثبت ۳۷۹۹۴ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۴۰۸۷ به نمایندگی آقای محمود اردستانی جعفری به کدملی ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ و آقای داود روحی شاهعلی بیگلو به کدملی ۵۰۴۸۸۴۶۱۷۶ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۷۲۳۷۵۴۶۷۴۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111767
آگهی تغییرات شرکت مسکن مهر صنف نانوایان قم شرکت تعاونی به شماره ثبت ۷۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۲۱۰۹۲
به استناد نامه شماره ۵۴۴۸ مورخه ۲۱/۰۳/۹۷ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم و صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی حسینی به شماره ملی ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ به سمت رئیس هیئت تصفیه، حسین حضرتی به شماره ملی ۱۵۰۱۵۵۵۰۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت تصفیه و مجید افکانه به شماره ملی ۰۳۸۱۴۱۳۶۰۸ به سمت منشی هیئت تصفیه انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای رئیس هیئت تصفیه و نائب رئیس هیئت تصفیه و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب نائب رئیس، منشی هیئت تصفیه حق امضاء دارد. ش۹۷۰۴۱۷۷۱۴۱۵۲۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14114059
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی سپهر گستر برین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۲۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان مجید استادی مقدم به شماره ملی ۰۰۵۸۷۸۳۷۲۵، محسن حاجی علی اکبرنعلبند به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۳۸۲۷ و سیدعلی سیدخاموشی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۰۴۶۵۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه پایش گستر حساب به شماره ثبت۲۶۰۱۳و به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۴۲۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود اردستانی جعفری بشماره ملی ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ صورتهای مالی سال ۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۴۱۹۱۷۱۲۰۴۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک