محمدرضا بهفر

آقای محمدرضا بهفر

کد ملی 0041832906
42
شرکت‌ها
42
آگهی‌ها

شرکت های محمدرضا بهفر

توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید
1
احیاء اراضی کوثر
احیاء اراضی کوثر
1
مخلوط خشک سیمان تیسفون
مخلوط خشک سیمان تیسفون
1
مهندسی پژوهش صنعت نفت صدرا ساحل
مهندسی پژوهش صنعت نفت صدرا ساحل
1
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران
1
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
1
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
1
مهندسی احیاء صنعت ادوات
مهندسی احیاء صنعت ادوات
1
کار آفرینان سبز خلیج فارس
کار آفرینان سبز خلیج فارس
1
صبا آرمه
صبا آرمه
1
1
1
1
نوسازی عباس آباد
نوسازی عباس آباد
1
میناب رود
میناب رود
1
نگهداشت کاران
نگهداشت کاران
1
سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند
سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند
1
خدمات بیمه ای پوشش جاده ابریشم
خدمات بیمه ای پوشش جاده ابریشم
1
توسعه علوم زمین
توسعه علوم زمین
1
مهندسی پتروشیمی سورنا
مهندسی پتروشیمی سورنا
1
آرمان اندیشان مس
آرمان اندیشان مس
1
سپهر نگهدار
سپهر نگهدار
1
بازرگانی توسعه صادرات
بازرگانی توسعه صادرات
1
تولیدی معدنی مدوار
تولیدی معدنی مدوار
1
ابتکار پویای ایرانیان
ابتکار پویای ایرانیان
1
کارگزاری آگاه
کارگزاری آگاه
1
خدمات اداری شهر
خدمات اداری شهر
1
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی مجتمع امام خمینی ره
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی مجتمع امام خمینی ره
1
خدمات ارج
خدمات ارج
1
فرآورده‌های سیمانی آژند پرسین
فرآورده‌های سیمانی آژند پرسین
1
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان
1
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
1
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب
1
زرین ذرت شاهرود
زرین ذرت شاهرود
1
توسعه صنعتی فرآور نمک
توسعه صنعتی فرآور نمک
1
انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران
انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران
1
مهندسی جم صنعت کاران تهران
مهندسی جم صنعت کاران تهران
1
حسابداری و خدمات مدیریت شاخص اندیشان شایان
حسابداری و خدمات مدیریت شاخص اندیشان شایان
1
نوین تدبیر سیوان
نوین تدبیر سیوان
1
ملی ازادراه قزوین زنجان
ملی ازادراه قزوین زنجان
1
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا
1
بهستان فارمد
بهستان فارمد
1
کانی کاو کوسالان
کانی کاو کوسالان
1
مشارکتی ریلی مپنا فوله پارس
مشارکتی ریلی مپنا فوله پارس
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 577119
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۹۷۸۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۸۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۱۰۱۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 597655
آگهی تصمیمات شرکت احیای اراضی کوثر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۸۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۹۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و کورش شایان به کد ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۱۶۳۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618021
آگهی تغییرات شرکت مخلوط خشک سیمان تیسفون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۶۵۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۳۵۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۳/۰۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان مازندران سهامی عام و شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۰ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۸۰۰۶ تا تاریخ۱۳/۰۲/۱۳۹۳ در تاریخ۲۱/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۴۵۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649142
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت صدرا ساحل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۲۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۱۹۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویبرسید. در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۸۳۴۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651902
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۳۴۸۸۶ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۷۷۱۳ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۲۸۸ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۲۴۸۶. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۴۸۵۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712804
آگهی تصمیمات شرکت آریان کیمیا تک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۴۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و علیرضا کیانی آذربایجانی به کدملی ۰۴۹۲۱۳۲۷۱۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گسترش آریان تک کیمیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۶۷ به نمایندگی سید محمدباقر فاضلیان به کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ و شرکت آرین سیستم پرداز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۶۳ به نمایندگی مسعود گودرزی به کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ ماده ۴۴ اساسنامه به شرح مندرج در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمدباقر فاضلیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا کیانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از ۳ نفر آقایان علیرضا کیانی آذربایجانی و علی ابراهیمی کردلر و مسعود گودرزی همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۶۷۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714221
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مسسهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۶۰۶ شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۴۱۴۷ شرکت یارانه مس به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۴۱۸. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۳۶۹۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739574
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی احیا صنعت ادواتسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۱۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۹۶۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: صورتهای مالی سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش. ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به ک. م ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت واگن پارس به ش. م ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷ به نمایندگی محمدحسن اسمعیلی محسن آبادی به ک. م ۲۷۳۹۸۴۲۶۳۵ و شرکت تامین اجزاء واگن به ش. م ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۲ به نمایندگی امید هزاره به ک. م ۰۵۳۰۶۸۶۹۱۰ و بهزاد عبدالهی به ک. م ۰۵۳۲۱۶۶۶۶۳ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ محمدحسن اسمعیلی محسن آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و امید هزاره به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و قراردادها و توافق نامه‌ها با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ و بند ۹ تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال از ماده ۴ اساسنامه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۴۹۹۳۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 989033
آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۰۵۳۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015533
آگهی تغییرات شرکت صبا آرمه سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۷۲۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۲۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازمالی سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۷۱۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028638
آگهی تغییرات شرکت اندیشه کاران مس سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۳۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کیارش مهرانی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۳۵۴۲۶ و آقای اسفندیار شاه منصوری به شماره ملی ۲۲۱۸۱۷۶۹۶۳ و موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ایران به شماره ثبت۲۰۴۲ با نمایندگی آقای محمد اسفندیار و شرکت خدمات اطلس مس رفسنجان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۸ با نمایندگی آقای فرهاد زمانی و شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۸ با نمایندگی آقای حجت اله موسوی تا تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کیارش مهرانی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۳۵۴۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اسفندیار شاه منصوری به شماره ملی ۲۲۱۸۱۷۶۹۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ایران با نمایندگی آقای محمد اسفندیار به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات اطلس مس رفسنجان سهامی خاص با نمایندگی آقای فرهاد زمانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس سهامی خاص با نمایندگی آقای حجت اله موسوی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کیارش مهرانی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۳۵۴۲۶ به سمت مدیرعامل. ۴ نام شرکت به آرمان اندیشان مس تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۱۸۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171080
آگهی تغییرات شرکت نوسازی عباس آباد شرکت (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۰۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۸۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۲۳ و کوروش شایان به کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۰۰۶۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345151
آگهی تغییرات شرکت میناب رود سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۱۹۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳/۹/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۲۵/۱۰/۹۲ تغییرات زیردر شرکت فوق حاصل شد. ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ با توجه به تکالیف مندرج در صورت خلاصه مذاکرات به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای کورش شایان به کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردید مجمع انعقاد قرارداد و تعیین حق الزحمه ایشان را به هیئت مدیره تفویض نمود. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و روزنامه محلی صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تعیین گردید. ۴ مجمع عمومی معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح منعکس در یادداشت توضیحی شماره ۲۳ همراه صورتهای مالی تنفیذ نمود. ۵ اشخاص ذیل به اتفاق آرای به عنوان هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال مالی انتخاب شدند. الف: صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ ب: آقای سیدابوالفضل سادات جهرمی به شماره ملی ۲۴۷۰۷۰۴۶۱۸ ج: آقای علی جمالزاده به شماره ملی ۳۴۲۰۰۹۵۹۵۳ ه: آقای حسن چاوک به شماره ملی ۳۴۲۱۸۱۰۲۶۵ نماینده صندوق بازنشستگی کشور به عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره و آقای سیدابوالفضل سادات جهرمی به عنوان عضو اصلی و مدیرعامل و آقای علی جمالزاده به عنوان عضو اصلی و آقای حسن چاوک به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره به استناد ماده ۱۸ اساسنامه شرکت هرگونه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت نظیر قراردادها و چکها بروات سفته و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۷۷۴۱۸۰ اداره ثبت اسناد و املاک میناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440609
آگهی تغییرات شرکت نگهداشت کاران سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۱۰۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۷۷۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و آقای کوروش شایان با کد ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۹۷۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1469021
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۵۸۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ و پیرو آگهی دعوت شماره ۲۵۸۳۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ منتشر در روزنامه اطلاعات که با حضور اکثریت صاحبان سهام در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشماره ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و آقای کوروش شایان به کد ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۰۱۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹ به نمایندگی آقای محمد رضا خاکپور به کد ملی ۲۱۲۱۳۷۵۱۷۱ بسمت عضو اصلی، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خا ص) بشماره ثبت ۲۱۹۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ به نمایندگی آقای یعقوب مهدی زاده به کد ملی ۵۱۹۸۶۰۴۳۵۶ بسمت عضو اصلی، شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵ به نمایندگی خانم منصوره جهانبخش کرمانی به کد ملی ۳۳۹۱۴۵۲۵۵۲ بسمت عضو اصلی، شرکت کربن ایران بشماره ثبت ۱۲۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ به نمایندگی آقای حجت الله محمدیان پور به کد ملی ۳۳۴۰۳۴۲۳۶۹ (بعنوان عضو علی البدل) هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۱۸۳۰۱۶۱ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492262
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش جاده ابریشم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۹۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۰۷۰۲/۴۰۳۱/۹۳مورخ ۴/۳/۹۳ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۷ بسمت بازرس اصلی و آقای کوروش شایان به کد ملی شماره ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۱تصویب شد. روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۰۲۲۷۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512547
آگهی تغییرات شرکت توسعه علوم زمین سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به پایان سال ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای کورش شایان ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۱۸۵۱۷۷۵۵۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1515619
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۹۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای کوروش شایان با کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۴۱۸۴۳۵۸۲۶۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519736
آگهی تغییرات شرکت آرمان اندیشان مس سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۳۲۲۹ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۸۳۶۵۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. حسابرسی شاخص اندیشان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای کورش شایان بشماره ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۲ بتصویب رسید. پ۱۸۴۹۰۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624662
آگهی تغییرات شرکت سپهر نگهدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس دانشپورمقدم با ک. م ۰۰۳۲۷۶۶۵۵۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و خدماتی سپهررخ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۶۳۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هوشنگ سامانی با ک. م ۴۶۲۰۸۷۰۸۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس علیمحمدی با ک. م ۱۵۸۱۴۴۳۸۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمدحسن مشکی با ک. م ۰۷۹۳۰۴۹۳۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کیامرز صادقی چیگانی با ک. م ۱۹۷۱۱۲۷۶۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. آقای کورش شایان با ک. م ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۷۳۳۳۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۹۷۳۲۹۲۹۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675032
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه صادرات سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ و آقای کورش شایان به شماره ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۸۰۳۳۹۷۹۱۲۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711828
آگهی تغییرات شرکت تولیدی معدنی مدوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای کورش شایان شناسه ملی۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کرمان امروز به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۹۰۵۱۴۰۱۸۶۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727650
آگهی تغییرات شرکت ابتکار پویای ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای کورش شایان کد ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل به مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقا گردیدند. پ۹۳۰۹۱۹۶۲۴۶۹۰۸۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405009
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری اگاه سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی خدمات مالی ومدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و شماره ثبت ۷۰۷۳ تهران با نمایندگی آقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن با شماره ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ و شماره ثبت ۱۵۵۶۶ تهران با نمایندگی آقای کورش شایان با شماره ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۱۱۰۴۴۰۹۶۰۰۴۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9586966
آگهی تصمیمات شرکت خدمات اداری شهر سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۹۱۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9628226
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۸۷۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۲۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره ۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و کورش شایان به کد ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9658789
آگهی تصمیمات شرکت خدمات ارج سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۹۲۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و کورش شایان به کد ملی ۰۴۱۸۳۲۹۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9784694
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمانی آژند پرسین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۳۹۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۵۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۱۳/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۱/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802257
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۳۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۴۸۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۲۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به ش ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064695
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاران صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۲۱۱۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت موسسه حسابرسی شاخص اندیشان سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۷/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10069138
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی مجتمع غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۴۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و کوروش شایان به ش ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10225776
آگهی تغییرات شرکت زرین ذرت شاهرود سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۰۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کوروش شایان به شماره ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10508353
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۱۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ شرکت مواد ویژه لیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳ شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۰۰۳۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۹۱ علی بیگدلی به کدملی ۴۸۹۷۸۱۵۹۶۷ به نمایندگی سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و سهراب گلپور به کدملی ۵۹۴۹۸۱۲۸۶۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد نوری به کدملی ۰۳۲۱۳۱۹۱۴۱ به نمایندگی از شرکت مواد ویژه لیا به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520099
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10582782
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی نصب و ساختمان جم صنعت کاران تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۲۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسنعلی پاکروان به شماره ملی ۱۸۱۸۸۳۱۱۳۹ و آقای علی نیازی به شماره ملی ۰۶۲۰۶۲۸۷۶۶ و آقای اصغر فرخی به شماره ملی ۰۰۴۸۸۳۸۹۴۲ و آقای نیکزاد قاسم پورآقاملکی به شماره ملی ۵۷۷۹۶۶۹۵۳۸ و شرکت پتروشیمی جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ با نمایندگی آقای سید مصطفی مرتضوی درچه تا تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۳. در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10921363
آگهی تاسیس موسسه حسابداری و خدمات مدیریت شاخص اندیشان شایان
موسسه فوق در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۸۹ تحت شماره ۲۶۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۱۹۳در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود. ۱ـ موضوع موسسه: خدمات مالی شامل حسابداری و مشاور مالیاتی و مدیریت مالی طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی. ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی موسسه:۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ میرداماد خ نفت شمالی نبش خ نهم پ۱۳۹ ط۶ واحد۲۲ ـ کدپستی ۱۹۱۹۷۳۳۱۵۴ ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای کوروش شایان ‌به‌شماره ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ آقای علیرضا شایان ‌به‌شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ آقای حمیدرضا شایان ‌به‌شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۳۱۹۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای علیرضا شایان ‌به‌شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد‌آور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی وبا امضای دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10933804
آگهی تغییرات شرکت نوین تدبیر سیوان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۳۸۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مهشید گلساز به شماره ملی ۰۰۴۰۶۷۹۴۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرناز بهفر بشماره ملی ۰۰۴۱۰۸۷۰۹۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا بهفر به شماره ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهرام سمسارزاده به شماره ملی ۰۰۳۹۲۲۴۷۸۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۷/۴/۹۱.. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با ۲ امضاء از ۳ امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11051110
آگهی تصمیمات شرکت ملی آزاد راه قزوین زنجان سهامی خاص ثبت شده به شماره۷۶۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به ش ملی۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11071548
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی آستارا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۲۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11144752
آگهی تغییرات شرکت ژنیان فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان به شماره ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029930
آگهی تغییرات شرکت کانی کاو کوسالان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۴۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت ۲۱۹۵۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۲۴۰ (به نمایندگی امید شیانی فر با کدملی ۳۲۳۰۷۱۱۵۳۱ به شماره نامه نمایندگی ۴۰۵ مورخ ۲۰/۰۱/۹۷) و فایق مصری با کدملی ۳۲۳۰۰۳۲۱۰۱ و ستار عسکری با کدملی ۳۷۳۰۴۳۶۹۶۱ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی به نمایندگی کورش شایان با کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ و موسسه حسابرسی آرمان پیام جامع به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۲۲۱۴ به سمت بازرس علی البدل به نمایندگی کامبیز جامع کلخوران با کدملی ۰۰۵۳۶۳۹۳۴۰ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش۹۷۰۲۲۵۶۴۰۴۰۷۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کامیاران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052066
آگهی تغییرات شرکت مشارکتی ریلی مپنا فوله پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به نمایندگی آقای محمد حاجی پور به شماره ملی ۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱ بعنوان حسابرس و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به نمایندگی آقای کوروش شایان به شماره ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب شدند ش۹۷۰۳۰۶۱۰۳۷۷۳۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک