باقر کری وند

آقای باقر کری وند

کد ملی 4171350107
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1380948
آگهی تغییرات شرکت نوین صنعت رعد اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۷۲۳۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای باقر کری وند کد ملی ۴۱۷۱۳۵۰۱۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۲۶۴۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380949
آگهی تغییرات شرکت رعد سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۴۷۳۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای باقر کری وند کد ملی ۴۱۷۱۳۵۰۱۰۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۲۶۵۴۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383175
آگهی تغییرات شرکت چرم گستر ونداد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۳۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و باقر کری وند به کد ملی ۴۱۷۱۳۵۰۱۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۳۹۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383878
آگهی تغییرات شرکت پادنا پایا شرق (سهامی خاص) به شماره ۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۲۷۴۸۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ که با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید. مموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شماره ثبت ۳۳۳۰۴ و شماره شناسه ملی ۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰ به نمایندگی آقای پرویز شایسته شجاعی به کدملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای باقر کری وند به کدملی ۴۱۷۱۳۵۰۱۰۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۱۷۹۳۹۶۱ اداره ثبت بخش مرکزی تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389740
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی مبتکر ره آورد سپید سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۴۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۹۷۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای باقر کری وند به کد ملی ۴۱۷۱۳۵۰۱۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۱۷۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418242
آگهی تغییرات شرکت پترو صدر البرز سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۹۴۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۶۱۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. آقای موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام بشناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و باقر کریوند با کدملی ۴۱۷۱۳۵۰۱۰۷ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۸۰۹۳۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578695
آگهی تغییرات شرکت مهر آسیم آریانا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۷۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شماره ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای باقرکری وند به شماره ملی ۴۱۷۱۳۵۰۱۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۲۸۶۷۸۴۱۲۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671704
آگهی تغییرات شرکت دوستداران سلامت کودک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۸۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. موسسه حسابرسی آذین تراز ارقام شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای باقر کریوند کدملی به شماره ۴۱۷۱۳۵۰۱۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۹۸۷۸۱۲۶۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677470
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای تضمینی روشنگران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۷۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳و مجوز شماره ۳۳۴۸۶/۴۰۳/۹۳مورخ ۳۰/۶/۹۳بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باقر کری وند به شماره ملی ۴۱۷۱۳۵۰۱۰۷ و رسول پاگیری قلعه نوئی به شماره ملی ۱۲۹۱۳۴۹۸۲۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۸۰۴۹۹۸۷۳۱۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681950
آگهی تغییرات شرکت ناورود سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۷۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آذین تراز ارقام به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای باقرکری وند کد ملی ۴۱۷۱۳۵۰۱۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. آقای مهندس علی شیعه بیگی کد ملی ۴۴۳۱۲۹۸۰۵۳ مدیرعامل و عضو هیات مدیره وآقای مهندس علی اصغر غفاری کد ملی ۳۸۷۳۱۸۰۲۳۵ رئیس هیات مدیره وآقای ابوالقاسم شیعه بیگی کد ملی ۴۴۳۱۳۷۳۲۰۹ نائب رئیس هیات مدیره وآقای مهندس جعفر خضری کد ملی ۲۹۲۹۰۸۵۲۲۳ عضو هیات مدیره وآقای دکتر بابک شیعه بیگی کد ملی ۰۴۵۲۴۸۸۸۵۰۰ عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۰۷۶۵۳۵۳۸۴۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10018900
آگهی تغییرات شرکت راستا نیرو زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۱۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۴۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فرانک صادقی دهبنه به شماره ملی ۱۸۱۷۲۱۹۷۱۵ و آقای علی عباسی بنی به شماره ملی ۱۸۲۹۳۱۸۱۹۵ و آقای باقر کری وند به شماره ملی ۴۱۷۱۳۵۰۱۰۷ تا تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱. ۲ آقای رستم بهزادیان به شماره ملی ۱۸۱۷۵۴۹۴۳۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۴۱۴۸۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10612166
آگهی تغییرات شرکت مهندسی راستا تولید پالایش زردکوه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سجاد معین به شماره ملی ۴۶۷۱۳۵۹۶۹۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای باقر کری وند به شماره ملی ۴۱۷۱۳۵۰۱۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی عباسی بنی به شماره ملی ۱۸۲۹۳۱۸۱۹۵ و خانم فرانک صادقی دهبنه به شماره ملی ۱۸۱۷۲۱۹۷۱۵ و آقای خسرو اکبرشهابی به شماره ملی ۰۰۳۹۵۴۷۳۳۷ و خانم فریده اعتمادشهابی به شماره ملی ۰۰۴۰۳۴۴۴۰۱ و آقای ایمان دهقانی به شماره ملی ۱۲۸۵۱۷۴۷۶۳ و خانم معصومه مهنازشهابی به شماره ملی ۰۰۴۰۵۳۴۵۵۳ و آقای علی حسین گودرزی به شماره ملی ۴۱۳۰۴۳۵۰۳۵ و آقای تیمور اژدری به شماره ملی ۱۹۱۱۲۳۷۶۱۶ تا تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۲. در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11132306
آگهی تغییرات شرکت راستا نیرو کیش ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۳۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۱۳۹۰تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی عباسی بنی به شماره ملی۱۸۲۹۳۱۸۱۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای باقر کری وند به شماره ملی۴۱۷۱۳۵۰۱۰۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فرانک صادقی دهبنه به شماره ملی۱۸۱۷۲۱۹۷۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن حیدری به شماره ملی۰۰۴۶۵۶۳۵۰۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۴/۱۰/۹۱. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13324238
آگهی تغییرات شرکت پایا نیرو زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد افضلی هرسینی به شماره ملی۳۳۱۹۷۴۸۵۱۳ به سمت بازرس اصلی و علی صلاحی به شماره ملی۰۴۳۹۷۱۱۳۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای باقر کریوند به شماره ملی ۴۱۷۱۳۵۰۱۰۷ آقای اسماعیل کریوند به شماره ملی۴۱۷۲۴۳۴۹۱۶ آقای داود کریوند به شماره ملی ۰۳۲۲۸۴۲۰۲۶ پ۹۵۱۲۰۷۵۸۳۶۰۴۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556216
آگهی تغییرات آذین تراز ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۳۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۱۳۴۹/۹۵ مورخ ۱۲/۴/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: باقر کری وند به شماره ملی ۴۱۷۱۳۵۰۱۰۷ به سمت رئیس هیأت مدیره پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی ۰۰۶۶۰۸۴۹۷۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره همت کریمی کوکنده به شماره ملی ۲۱۶۲۳۶۱۷۳۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره پ۹۶۰۵۲۳۳۴۹۸۴۵۳۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377708
آگهی تغییرات شرکت ارم بیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۴۳۷۸
آگهی تغییرات شرکت ارم بیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۴۳۷۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای حسین فتاحی منور به شماره ملی ۱۳۷۷۹۸۴۶۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای حامد فتاحی منور به شماره ملی ۰۰۱۶۳۰۹۷۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم معصومه نورهانی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۱۸۹۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اوراق و اسناد بها دار و عادی با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - موسسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شماره ثبت ۳۳۳۰۴ و شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰ به نمایندگی آقای باقر کری وند به کد ملی ۴۱۷۱۳۵۰۱۰۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید باوفا به شماره ملی ۱۳۷۲۲۶۷۰۲۶ به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک