سید ابوالحسن سیدخاموشی

سید ابوالحسن سیدخاموشی

کد ملی 0041574400
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1029726
آگهی تغییرات موسسه مطالعات و پژوهشهای بین المللی نفت و توسعه پایدار بشماره ثبت۱۹۵۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۷۳۷۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۸/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای کریم زمانی به شماره ملی۰۰۴۸۷۳۰۰۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید ابوالحسن سیدخاموشی به شماره ملی۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا صادق آبادی به شماره ملی۰۰۶۸۲۰۱۴۵۱ به سمت رئیس موسسه و آقای بیژن نامدار زنگنه به شماره ملی۳۲۵۰۷۱۵۱۶۶ به سمت رئیس هیئت امنا و (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۷/۹/۱۳۹۶. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس مرکز و مدیرمالی همراه با مهرموسسه معتبرمیباشد. در تاریخ۳۱/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۳۲۸۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196877
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بروجن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به نمایندگی آقای سید ابواحسن سید خاموشی با کد ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای احد محمدی با کد ملی ۶۱۷۸۷۸۷۰۲۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) به نمایندگی آقای قاسم محمودی با کد ملی ۰۰۵۳۲۷۷۳۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به نمایندگی آقای حبیب اله معصومیان با کد ملی ۰۶۸۱۶۳۴۹۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره. شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علیرضا معبودی با کد ملی ۰۰۴۲۶۴۸۷۲۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محسن زارعی فر با کد ملی ۲۲۹۷۳۸۲۳۱۶ به عنوان مدیر عامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک و سفته توسط مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضای هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۱۳۳۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1202027
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۷۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ابوالحسن خاموشی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به نمایندگی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ بسمت رئیس هیئت مدیره. آقای حسینعلی کاوان به شماره ملی ۵۰۱۰۳۰۱۸۹۱ به نمایندگی شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمدصادق مقدم به شماره ملی ۳۸۷۴۲۶۲۰۵۷ بعنوان نماینده شرکت فراساحل ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای یوسف مسافر به شماره ملی ۲۶۷۸۴۸۵۶۴۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حشمت الله ملکی به شماره ملی ۰۵۵۸۰۶۸۶۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل قراردادها، چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. نشانی شرکت به نشانی: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان شهید بهشتی کوچه دل افروز پلاک ۲۳ کدپستی ۱۵۱۱۷۳۹۷۳۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۱۸۰۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1309593
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) شماره ثبت ۵۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
پیرو مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۸/۹۲ و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۰۹/۹۲ شرکت مذکور که در تهران میدان آرژانتین تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۲ به این اداره واصل گردیده تغییرات زیر اتخاذ گردید. ۱ سید ابوالحسن خاموشی بشماره ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ واحد ثبتی تهران بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و واحد محمدی بشماره ملی ۶۱۷۸۷۸۷۰۲۲ به نمایندگی از شرکت بیمه توسعه (سهامی عام) شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴ واحد ثبتی تهران بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و حسین خداوردیان بشماره ملی ۱۲۸۸۸۲۲۸۹۸ به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامی عام) شماره ثبت ۹۶۱۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲ واحد ثبتی تهران بسمت عضو هیئت مدیره و سید شمس الدین مومنی بشماره ملی ۰۵۳۲۸۱۶۸۷۰ به نمایندگی از شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ واحد ثبتی تهران بسمت عضو هیئت مدیره و علی رضا معبودی بشماره ملی ۰۰۴۲۶۴۸۷۲۶ به نمایندگی از شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۷۰۶۴۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ واحد ثبتی تهران بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ هیئت مدیره آقای حمید توکلی خراسانی بشماره ملی ۰۰۴۰۵۷۷۵۲۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به ایشان تفویض و صاحبان امضا مجاز را بشرح ذیل مشخص نمود. اجراء مصوبات هیئت مدیره و اداره امور شرکت با رعایت قوانین کشور و مصوبات هیئت مدیره، تهیه و تدوین آیین نامه‌های داخلی شرکت شامل استخدامی، معاملات و تدارکات و ارائه جهت تصویب هیئت مدیره، تنظم و ارائه بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به مجمع عمومی، نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ، و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه در چارچوب مصوبات هیئت مدیره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار استرداد آنها در چارچوب مصوبات هیئت مدیره، تحصیل هر گونه تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقالات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاهل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجای دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره و پس از تصویب ارائه به حسابرس و بازرس شرکت. ۳ امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۶۵۳۰ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342996
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) , شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ به نمایندگی آقای سید ابوالحسن سیدخاموشی , کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمیایی دلفین (سهامی خاص) , شماره ثبت ۳۲۵۶۸۳ به نمایندگی آقای احد محمدی کدملی ۶۱۷۸۷۸۷۰۲۲ به عنوان نایب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص) , شماره ثبت ۲۸۶۵۹۳ به نمایندگی آقای نادر قربانی , کدملی ۰۰۴۹۴۵۳۰۸۴ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) , شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ به نمایندگی آقای حبیب اله معصومیان , کدملی ۰۶۸۱۶۳۴۹۳۶ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) , شماره ثبت ۳۷۰۶۴۲ به نمایندگی آقای شمس الدین مومنی , کدملی۰۵۳۲۸۱۶۸۷۰ به عنوان هیات مدیره آقای سید جواد احمدی نژاد با کدملی ۰۷۹۳۴۹۳۰۷۲ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک و سفته توسط مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با نائب رئیس هیات همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضای هیات مدیره و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۷۰۹۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402220
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی صدف عسلویه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۸۵۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل: آقای مصطفی طهرانی صفا ۰۰۳۲۸۹۹۷۰۱ بنمایندگی از شرکت مدبران اقتصاد ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید ابوالحسن سید خاموشی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ بنمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا معبودی ۰۰۴۲۶۴۸۷۲۶ بنمایندگی از شرکت مهر آوران کوی نارون ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جلیل سبحانی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ بنمایندگی از شرکت کالا بازار ایرانیان ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حبیب اله معصومیان ۰۶۸۱۶۳۴۹۳۶ بنمایندگی از شرکت فرا ساحل ایران ۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد تقی زمانسرایی نیز بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باامضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱۶، ۱۵، ۱۰، ۷، ۵، ۴، ۱ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض اختیار نموده است. پ۱۸۰۳۷۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617652
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید ابوالحسن سید خاموشی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به نمایندگی از شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۸۰۷۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و رضا امیری به شماره ملی ۰۶۳۸۲۳۰۵۸۶ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و علیرضا علائی رحمانی به شماره ملی ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ به سمت عضو هیأت مدیره و جمشید سبزکار به شماره ملی ۳۶۲۰۹۱۷۹۹۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بین الملل به شماره ثبت ۲۶۹۶۷۵۴ در کشور انگلستان به سمت عضو هیأت مدیره و مصطفی طهرانی صفا به شماره ملی ۰۰۳۲۸۹۹۷۰۱ به نمایندگی از شرکت کالا بازار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۹۶ به سمت عضو هیأت مدیره و محمد حسین کاکویی نژاد به شماره ملی ۳۷۱۹۵۶۶۶۳۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ به سمت عضو هیأت مدیره و علی اصغر یامی به شماره ملی ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹ به سمت عضو هیأت مدیره و مهدی شریفی نیک نفس به شماره ملی ۰۰۴۵۹۵۱۹۶۹ (خارج از هیأت مدیره) برای مدت ۲ سال بعنوان مدیرعامل و نصرت اله نظرطلب به شماره ملی ۲۷۰۸۳۱۴۴۷۵ بعنوان دبیر هیأت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از جمله چک‌ها، سفته هاو سایر اوراق تجارتی و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات جاری و اداری شرکت با امضای مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۶۲۳۳۱۷۱۵۸۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681268
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کازرون سهامی عام شماره ثبت ۱۲۳۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۳ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل حاصل گردید: ۱ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ و شرکت مدبران اقتصاد سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ و شرکت مهرآوران کوی نارون سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۰۶۴۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ و شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) شماره ثبت ۹۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲ و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۸۷۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۷۴۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و در نتیجه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بنمایندگی علی ناصرانی بشماره ملی ۰۰۴۰۰۸۱۴۶۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج اوران بنمایندگی بهیار ریاحی مهابادی بشماره ملی ۱۱۸۹۵۱۱۷۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان بنمایندگی سید ابوالحسن سید خاموشی بشماره ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدبران اقتصاد بنمایندگی بهرام ساکی بشماره ملی ۰۰۵۲۴۳۱۹۱۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت مهرآوران کوی نارون بنمایندگی جلیل ابراهیم پور بشماره ملی ۲۳۷۱۷۴۴۲۱۲ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کریم صاحبی بشماره ملی ۲۲۹۷۲۵۴۹۲۱ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید و حق امضاء کلیه مکاتبات اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهدآور تجاری و مالی و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی و اداری باامضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۴۶۰۸۱۰۰۰۰۱۷۸۰۰۱۶۱۷۰۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683505
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن کارآفرینی و توسعه ملی درتاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۴۸۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۱۴۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ۱. مشاوره و ارائه راهکارهای توسعه کارآفرینی در سیاستگذاریهای ملی،بستر سازی اجتماعی به منظور توسعه کارآفرینی در سطح کشور،پل ارتباطی میان تشکل های اجتماعی و بخش کارآفرینی کشور،تلاش برای ایجاد تفکر توسعه ایرانی ـ اسلامی مبتنی برعلم کارآفرینی،برقراری و تقویت شبکه های اجتماعی کارآفرینی با مشارکت صاحبنظران، پیشکسوتان و کارآفرینان با رویکرد کاربردی، تلاش در جهت ارتقای سطح اطلاعات کارآفرینان کشور در حوزه تبادل و انتقال تجربیات کارآفرینانه بین المللی و منطقه ای،مشارکت کارآفرینان در مناسبات بین شبکه های اجتماعی مرتبط با صنعت، تجارت و کشاورزی،ایجاد زمینه طرح و پیاده سازی ایده های کارآفرینی،کلیه فعالیتهای مرتبط با تبیین جایگاه و توسعه کارآفرینی در سطح شبکه های اجتماعی و سازمانی کشور،انجام مطالعات ساختاری و تطبیقی در سطح ملی و بین المللی.همکاری و تعامل با دستگاه های اجرایی، تشکل های اجتماعی و سازمانهای کارآفرینی داخل و خارج از کشور به منظور طراحی، برنامه ریزی و نظارت در زمینه فعالیت های مرتبط با انجمن،کلیه امور مربوط به ترغیب فرآیند کار آفرینی و تجلیل از کارآفرینان در کشور،ارائه خدمات مشاوره کارآفرینی،برگزاری گردهمایی های در سطح ملی منطقه ای و بین المللی،انتشار کتب و نشریات علمی،ترویج فرهنگ سازی واطلاع رسانی،همیاری جهت توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط مدت موسسه:ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران میدان توحید خیابان ستارخان کوچه صیامی پلاک ۳ طبقه سوم واحد۵ کدپستی ۱۴۴۱۶۸۴۸۱۷ سرمایه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: اسامی اعضا هیات مدیره: محمد سوری به شماره ملی ۳۹۷۸۶۰۷۳۵۲ به سمت رئیس هیات مدیره و عضو اصلی هیات مدیره و پیمان ذوالفقاریان به شماره ملی ۰۰۵۴۵۹۲۷۰۴ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره، سید ابوالحسن سید خاموشی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و عضو اصلی هیات مدیره،شاهرخ ظهیری به شماره ملی ۰۰۳۸۱۹۱۶۴۴ به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره،مجید موافق قدیرلی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۷۲۳۳۸ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و ابوالقاسم عربیون به شماره ملی ۴۵۹۱۱۸۲۵۵۱ به سمت عضو اصلی هیات مدیره،پیمان ذوالفقاریان به شماره ملی ۰۰۵۴۵۹۲۷۰۴ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اسامی دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۹۳۰۸۱۰۵۳۹۳۴۸۲۰۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699350
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۲۴ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۷۵۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح ابراهیمی بشماره ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ بعنوان نماینده جدید شرکت آینده گستر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۵۰۱ بجای آقای یحیی ثقه الاسلامی بشماره ملی ۱۳۷۷۷۲۴۱۷۴ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید و سمتهای اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل تغییر یافت: آقای سید ابوالحسن سید خاموشی بشماره ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ بنمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالحمید کاظمی سبزوار بشماره ملی ۰۷۹۳۱۹۱۰۲۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آینده ساز کیش (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۲۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بنیان مولایی بشماره ملی ۴۵۰۰۴۱۹۹۹۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای موسی بیات چالسپاری بشماره ملی ۴۸۴۹۷۲۰۰۴۸ بنمایندگی از شرکت کیش بتن جنوب سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۲۹۶ و ابوالفتح ابراهیمی بشماره ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ بنمایندگی از شرکت آینده گستر (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۰۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ۱۰/۱۲/۹۳ انتخاب شدند. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۴۰۷۷۵ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726968
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی گچساران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کازرون، آقای حسن بیگی به شماره ملی ۴۵۰۰۱۹۱۴۲۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت، آقای علیرضا معبودی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۴۸۷۲۶ بعنوان عضو هیئت مدیره، به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بروجن، آقای صفرعلی بابائی به شماره ملی ۱۷۵۴۰۹۳۹۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره، به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، آقای محمد آذرنیا به شماره ملی ۰۰۴۵۴۸۶۹۰۵ بعنوان عضو هیئت مدیره، به نمایندگی از شرکت پتروشیمی ممسنی وآقای قاسم محمودی به شماره ملی ۰۰۵۳۲۷۷۳۶۸ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضاء برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بندهای ۲۱، ۲۰، ۱۸، ۱۷، ۱۵، ۱۳، ۱۲، ۹، ۸، ۷، ۶، ۴، ۲ و ۱ ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۳۰۹۱۸۷۰۶۷۹۵۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770601
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به شماره ملی۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به نمایندگی گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای فرزاد اصلاحی به شماره ملی ۲۲۹۱۱۴۹۶۳۶به نمایندگی شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵به سمت نائیب رئیس هیئت مدیره. آقای داود فرمهینی فراهانی به شماره ملی۵۴۴۹۷۳۰۶۹۱ به نمایندگی شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای بهرام کلانتری به شماره ملی ۲۵۷۰۵۷۰۰۱۸به نمایندگی شرکت شیمیائی صدف عسلویه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴به نمایندگی شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سید جمال الدین اوحدی به شماره ملی ۱۸۱۷۶۵۵۴۴۲خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل در سمت خود ابقاء گردیدند. دارندگان حق امضاء و برداشت از حساب‌های بانکی به شرح زیر تعیین گردیدند: حق برداشت از کلیه حساب‌های بانکی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و امضای کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۱۰۲۰۸۰۴۳۳۹۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664501
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستران متحد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بخار صنعت آتیه (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۷۴۲۷۱، با نمایندگی آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه سازه‌های انرژی خزر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۷۳۲۱، با نمایندگی آقای عبدالحسن مهنما به شماره ملی ۰۰۴۱۶۳۶۷۴۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی صدرای کرمان به شماره شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۲۹۰۴، با نمایندگی آقای منوچهر محمدی به شماره ملی ۲۹۹۱۱۸۲۶۴۴ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی قدس نیرو (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۴۰۱۵، با نمایندگی آقای سعید مهذب ترابی به شماره ملی ۰۷۰۲۳۵۴۶۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت کمار صنعت (بامسئولیت محدود) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۷۴۶۰، با نمایندگی آقای آنام غفاری انشاء جوانی به شماره ملی ۲۵۹۴۳۴۹۶۴۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مظفر محمدی فرزند منوچهر محمدی به شماره ملی ۳۰۵۱۱۰۴۰۹۴ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره، منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و پیشنهادات فنی و مالی و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۱۲۸۴۰۲۵۱۵۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691480
آگهی تغییراتباشگاه اندیشه ورزان نفت و نیروی ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۸۱۷۴
به استناد صورتجلسه شورای عالی مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدابوالحسن سیدخاموشی با شماره ملی۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰، سیدمهدی میرمعزی با شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲، غلامرضا منوچهری اردستانی با شماره ملی ۱۱۸۹۲۹۶۸۱۰، آیدین ختلان با شماره ملی ۰۰۶۲۱۶۴۵۶۲و محمد ایروانی با شماره ملی۰۰۴۳۹۲۴۸۴۰، سعید مرجوی با شماره ملی ۱۲۸۵۵۵۸۸۷۱ و محمد صحفی با شماره ملی ۰۳۸۱۲۰۱۵۱۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند پ۹۴۱۲۱۵۶۰۵۶۵۱۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855375
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نمایندگان اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره بشرح زیر برای بقیه مدت عضویت درهیات مدیره تعیین سمت گردیدند. آقای سید ابوالحسن سید خاموشی کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به عنوان رئیس هیات مدیره وآقای محمود صدیقی تنکابنی کدملی ۲۲۱۹۰۳۴۳۷۲ نماینده شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره وآقای بهزاد محمدی کدملی ۰۴۲۱۵۳۰۹۰۱ نماینده شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲، به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل وآقای محمد رضا ایمانی کدملی ۰۳۸۲۰۴۷۰۲۸ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره وآقای کریم کریمی کدملی ۴۸۶۹۴۱۵۸۸۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، قراردادها، چک‌ها، بروات و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با مهر شرکت، در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا با مهر شرکت، معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی، مکاتبات اداری و غیره با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل خواهدبود. پ۹۵۰۳۲۶۳۸۴۱۷۲۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945386
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ومجوز شماره ۸۲۸۵/۴۱مورخ ۲۸/۴/۹۵سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره ۹۵۱۶/۱۲۲مورخ ۲۶/۴/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل میباشد موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع فعالیت شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) در کلیه زمینه‌های تجهیزات و ماشین آلات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شامل تولید، عرضه، توزیع، فروش، عملیات بازرگانی در حدود فعالیت شرکت، تحصیل درآمدهای مستغلات و خدمات بعد از فروش و نیز ایجاد کارخانجات و انجام سایر فعالیتها در زمینه طراحی و مهندسی امور فنی و خدمات صادرات، مشاوره اخذ نمایندگی‌های داخلی و خارجی، سرمایه گذاری مشارکت و هرگونه فعالیت لازم دیگر جهت تحقق موضوع شرکت و تاسیس شرکتهای داخلی و خارجی، انجام پروژه‌های صنعتی به روش مهندسی ساخت و نصب و راه اندازی در حوزه تامین و مهندسی اجزاء و قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، سرمایه گذاری وجود مازاد و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت، تحصیل اعتبار، تسهیلات و استقراض از بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری داخلی دارای مجوز از بانک مرکزی و شرکتها در چهارچوب قوانین و مقررات می‌باشد. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت تهران: بلوار میرداماد خیابان کازرون – کوچه نیک رای – پلاک ۵ صندوق پستی شرکت ۱۹۳۹۵۴۶۶۳ می‌باشد و شرکت فاقد شعب است. مدت شرکت: نامحدود سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷ - هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شرکت گروه سروش یاران به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۰به نمایندگی ایرج طیبی به کد ملی ۰۰۴۰۵۱۴۲۴۲نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تدبیر بین الملل اویل به شماره ثبت ۴۴۳۵۸۷به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۲۹۷به نمایندگی سید علی آذربادگان به کد ملی ۰۰۴۰۵۸۲۴۹۳عضو هیات مدیره شرکت توربو کپرسورنفت به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴به نمایندگی محمد چرچی ممقانی به کد ملی ۰۰۵۶۷۳۷۴۰۸عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان صنعت نفت به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱به نمایندگی عباس زارکی هنزکی به کد ملی ۰۴۹۲۹۴۶۳۱۰به سمت عضو هیات مدیره شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت به شماره ثبت ۶۴۸۱۳به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹به نمایندگی سید ابوالحسن سید خاموشی به کد ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰به سمت رئیس هیات مدیره محمد خادمی موغاری به کد ملی ۱۱۸۹۴۷۱۷۶۰به سمت مدیر عامل ۸ - شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع: در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همراه با اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود. در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا" بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضرری است در مجمع عمومی عادی تصمیمات همراه با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. ۹ - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: این موارد در اساسنامه پیش بینی نشده است لیکن طبق ماده ۵۵اساسنامه شرکت سایر موارد و موضاتی که در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده است مشمول قانون تجارت قانون بازار آوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر قوامین و مقررات جاری خواهد بود. ۱۰ - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است بدهی‌های شرکت بدهی‌های کوتاه مدت ۵۱۸۰۹۲۹۵۹۵۸۰ بدهی‌های بلند مدت ۲۸۹۴۶۳۶۵۲۲ مجموع بدهی‌ها ۵۲۱۹۸۷۵۹۶۱۰۲ بدهی‌های احتمالی ضمانت نامه بانکی ۱۱۶۱۳۰۰۲۸۸۹۷ ظهر نویسی سفته اشخاص ثالث ۴۰۵۹۱۲۳۴۳۶۶۳۷ مجموع بدهی‌های احتمالی ۴۱۷۵۲۵۳۴۶۵۵۳۴ روز نامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوطه به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده می‌باشد ضمنا رعایت مفاد ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت الزامی است. پ۹۵۰۵۱۲۷۲۱۷۸۷۷۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510462
آگهی تغییرات شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با تغییر عضویت مهدی ثقفی به شماره ملی (۰۰۴۴۲۱۹۲۷۱) از عضو موظف هیات عامل به عضو غیرموظف هیات عامل از تاریخ ۹/۳/۱۳۹۵ و برای مدت باقی مانده موافقت گردید و سید ابوالحسن سید خاموشی به شماره ملی (۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰) به عنوان عضو غیرموظف هیات عامل و جایگزین مسعود ابکاء خواجویی برای مدت دو سال موافقت گردید. پ۹۶۰۴۲۱۲۹۳۲۵۷۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522906
آگهی تغییرات بنیاد فرهنگی کوثر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۳۷۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای حسین لولاچیان به شماره ملی ۰۰۶۰۰۵۳۸۳۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای محمود قیومی لولاچیان به شماره ملی ۰۰۳۲۲۰۹۵۲۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای سید میثم حسینی خامنه به شماره ملی ۰۰۵۸۳۳۷۱۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای علیرضا لولاچیان به شماره ملی ۰۰۵۳۹۷۲۹۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد و قراردادهای تعهد آور با امضا ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر بنیاد معتبر می‌باشد پ۹۶۰۴۲۸۶۰۹۷۷۹۹۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569953
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری پیشکسوتان و یاوران گسترش و نوسازی صنایع پویا درتاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۵۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۳۷۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: استفاده از گنجینه های علمی و تجربی ارزشمند کشور و تعالی بخشیدن به روحیه همکاری و خدمت رسانی در عرصه های مختلف علمی، صنعتی، اجتماعی و تفریحی با عضویت و همکاری مدیران و کارکنان بازنشسته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تشکیل میگردد و اهداف و برنامه های این موسسه عبارتست از: الف) فراهم ساختن زمینه استفاده از توان علمی، تخصصی و تجربی اعضا و مشارکت دادن آنها در عرصه های مصرح در این اساسنامه با تأکید بر ارائه خدمات به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های وابسته به آن سازمان. ب) عقد قراردادهای کارشناسی، مشاوره ای، مدیریتی ، اجرائی و مطالعاتی درعرصه های مختلف علمی، صنعتی با اشخاص حقیقی و حقوقی. ج) برگزاری گردهمائیهای مختلف برای هم اندیشی و ارتقاء کیفیت فعالیتهای مورد نیاز بنگاه ها و همچنین تدوین و ارائه دوره ها وکارگاههای مطالعاتی و کاربردی د) مشارکت و اجرای طرحها و پروژه های ساختمانی و صنعتی و خدماتی به منظور تحقق اهداف و تأمین نیازهای موسسه و اعضای آن در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران-شهید مطهری-خیابان شهید محسن وزوائی-خیابان شهید استاد مطهری-پلاک ۲۸-طبقه اول-واحد جنوبی- کدپستی ۱۵۶۶۸۵۴۹۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای سیدمصطفی هاشمی طبا به شماره ملی ۰۰۳۴۴۸۹۷۶۲ دارنده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدهاشم رکن تهران به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۷۴۹۱ دارنده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدابوالحسن سیدخاموشی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ دارنده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم شهره شهیدی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۴۸۰۳۱ دارنده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا محمودی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۰۶۳۳۱ دارنده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی رضا معبودی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۴۸۷۲۶ دارنده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن رمضانیان پور به شماره ملی ۰۰۴۴۶۳۰۳۳۶ دارنده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی مفیدی به شماره ملی ۱۲۶۱۵۵۸۶۰۱ دارنده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عبدالرسول هادی زاده اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۶۳۷۶۱ دارنده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عبداله طالبی اطاقور به شماره ملی ۲۶۹۰۶۱۴۲۲۷ دارنده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم زهرا شانس به شماره ملی ۲۹۹۱۴۰۶۱۸۶ دارنده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای سیدمصطفی هاشمی طبا به شماره ملی ۰۰۳۴۴۸۹۷۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدهاشم رکن تهران به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۷۴۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم شهره شهیدی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۴۸۰۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا محمودی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۰۶۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن رمضانیان پور به شماره ملی ۰۰۴۴۶۳۰۳۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۲۹۹۳۳۵۸۸۱۲۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578309
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری بنیاد غیردولتی خیریه رهپویان سپهر درتاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۵۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۱۶۵۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: الف: کلیات بنیاد به انگیزه ارتقاء سطح دانش و عواطف و مهارت های کودکان ونوجوانان و بزرگسالان کشور عزیزمان در جهت تحقق اهداف -مورد نظر مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی ایران ب: روش اجرای هدف طراحی و انجام پروژه های در جهت تامین اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی ایران در تمامی حوزهای اجتماعی و فرهنگی و بهداشت و درمان و محیط زیست و منابع طبیعی عمران و آبادی، فناوری، امور بین الملل،امور زیر ساختی، ورزش و اقوام موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیتهای مذکور در اهداف و شیوه های اجرائی به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاههای خاص می باشد نیست بدیهی است انجام هر گونه اقدام در راستای اجرائی نمودن مواردی از اهداف و شیوه های اجرائی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران-چهارراه وحدت اسلامی-کوچه وزیری-خیابان وحدت اسلامی-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۱۱۹۹۶۳۴۱۱۸ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا :(موسسه سرمایه ندارد لیکن دارایی آن مبلغ بیست میلین ریال است). اولین مدیران: آقایان: سید محمدرضا هاشمی تهرانی به کدملی ۰۰۷۳۲۵۹۲۰۹ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره سعید مدرسی به کدملی ۰۰۷۲۸۵۰۴۲۶ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره علیرضا لولاچیان به کدملی ۰۰۵۳۹۷۲۹۷۱ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره خانم فاطمه ترخانی به کدملی ۰۰۵۵۰۳۹۹۱۱ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره خانم زهرا سادات باقی به کدملی ۰۰۷۳۳۶۸۱۹۹ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای سید میثم حسینی خامنه به کدملی ۰۰۵۸۳۳۷۱۴۸ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره بری مدت دو سال انتخاب شدند که براین اساس: آقای سید محمدرضا هاشمی تهرانی به عنوان رئیس هیات مدیره، علیرضا لولاچیان به عنوان نائب رئیس هیات مدیره، خانم زهرا سادات باقی به عنوان خزانه دار و آقای علیرضا لولاچیان به عنوان مدیرعامل ابرای دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس: آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. به استناد مجوز شماره ۷۶۶۳۲- ۱۷/۵/۹۶وزارت کشور اقدام گردید. پ۹۶۰۶۰۴۷۸۹۴۴۲۳۶۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701207
آگهی تغییرات فرهنگی شکوفه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۹۵۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مرتضی عراقچی ک. م۱۲۸۶۳۷۳۷۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای ابوالحسن سید خاموشی ک. م۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم سعیدی نژاد ک. م ۰۰۴۲۲۲۷۰۵۴ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای سیدمحمدرضا طریحی ک. م۰۰۳۳۹۴۴۸۵۷ به سمت مدیرعامل موسسه انتخاب گردیدند کلیه چک‌ها وسفته‌ها واسناد رسمی و قراردادهای تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره ویا مدیرعامل و به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر موسسه ونامه‌ها و اوراق عادی باامضاءمدیرعامل و در غیاب مشار الیه با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره وبا مهره موسسه معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۱۷۷۳۸۲۷۹۶۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706530
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع پلیمر گچساران درتاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۴۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۰۴۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عبارتست از ایجاد و بهره برداری از کارخانجات و واحدهای تولیدی و یا توسعه واحدهای موجود در صنایع پایین دستی در مجتمع های پتروشیمی و یا وابسته به آن با هدف توسعه و تکمیل زنجیره ارزش از طریق بکارگیری محصولات اصلی و یا فرعی تولید شده و یا تحصیل شده مجتمع پتروشیمی و مجتمع های جنبی آن، خرید و فروش، صادرات و واردات، انجام امور بازرگانی، تجارت داخلی (داخل مرز قانونی) و خارجی (با جهان خارج از محدوده مرزی کشور) انواع کالاهای مجاز، ایجاد شعب و نمایندگی در شهرهای مختلف ایران و کشورهای خارجی، اخذ نمایندگی تجاری و خدماتی از شرکتهای مختلف ایرانی و خارجی برای واردات و صادرات انواع کالاها و ارائه انواع خدمات به آنها و مبادله و نقل و انتقال دانش فنی و معلومات و ارائه مشاوره در ارتباط با موضوع شرکت، تأسیس هرگونه شرکت در داخل و یا خارج از کشور و اخذ تسهیلات و به وثیقه گزاردن و یا در وثیقه گرفتن هر گونه دارائی اعم از منقول و یا غیرمنقول و به نفع هر شخص اعم از اشخاص ثالث درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان شهید مهندس سعید ناصری ـ پلاک ۲۵۵۱ ـ برج کیان ـ طبقه ۱۱ ـ واحد ۳ ـ کدپستی ۱۹۶۸۶۴۳۱۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره۴۷۰,۲۱۵ مورخ ۲۹/۰۷/۹۶ بانک اقتصاد نوین شعبه جام جم پرداخت گردیده است و مابقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای سید ابوالحسن سیدخاموشی به کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای کریم دلجوان قدرتی به کدملی ۱۳۷۶۴۱۹۷۸۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره، آقای قاسم محمودی به کدملی ۰۰۵۳۲۷۷۳۶۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای مهدی شکورزاده به کدملی ۴۹۳۹۵۴۳۸۳۸ به نمایندگی از شرکت کود شیمیائی اوره لردگان با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای محسن تاجگردون به کدملی ۴۲۶۹۵۴۸۱۱۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع پائین دستی پترو ایرانیان با شناسه ملی۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای بهرام کلانتری به کد ملی ۲۷۵۰۵۷۰۰۱۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه هیات مدیره اختیارات مندرج در ردیفهای۱۵،۱۴،۷،۴،۱ و ۱۹ از ماده ۳۸ اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۱۸۰۱۱۸۰۳۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210117
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آینده ساز کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۷۷۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۷٫۰۵٫۱۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای سید ابوالحسن سیدخاموشی با کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش (بساک) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد نیک فر با کدملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ به نمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید فاضل جلالی با کدملی ۰۵۷۹۳۷۱۶۰۳ به نمایندگی از شرکت مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.۲. کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و اوراق با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.۳. اختیارات بندهای ۱، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۷۰۶۱۹۴۸۷۶۰۶۴۴۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355566
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۳۱۴ , ۱۲۲ مورخه ۲۶/۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید شیرزادی به کدملی ۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱ به عنوان نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ بجای آقای امیرحمزه مالمیر برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید آقای رسول اشرف زاده برنج آبادی کدملی ۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سیدابوالحسن سید خاموشی کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مطرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج به استثناء ساختار سازمانی، هشت، پانزده و شانزده از ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۵ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. (به استثناء تصویب ساختار سازمانی) ۸ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۱۵ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جنب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۶ تنظیم صورت مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه. پ۹۷۰۹۲۱۲۷۳۴۶۱۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک