محمد رستمی صفا

محمد رستمی صفا

کد ملی 0041530561
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 941833
آگهی تصمیمات شرکت خیام استیل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۹۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. حمیدرضا مهربان به ک. م ۲۲۹۵۳۵۸۲۳ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به ک. م ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد رستمی صفا به ک. م ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ و نادر بهرامی به ک. م ۰۰۴۸۹۴۵۹۳۵ به نمایندگی گروه صنعتی صفا به ش. م ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸ و محمد ریحانی به ک. م ۰۰۷۳۴۳۴۱۱۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صفا به ش. م ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۱ محمد رستمی صفا به سمت رئیس هیئت مدیره و نادر بهرامی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد ریحانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا مدیرعامل باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره با مهر شرکت اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۹۵۴۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996878
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر آشتیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۶۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملی۲۲۹۵۳۵۸۲۱۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رستمی صفا به شماره ملی۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ و شرکت گروه صنعتی صفا سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۶۷۰۶ با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی و شرکت سرمایه گذاری صفا سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۵۰۵۵ با نمایندگی آقای مهران لطف آذر تا تاریخ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۱۲۰۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052659
آگهی تصمیمات شرکت فولاد البرز تاکستان سهامی خاص بشماره ثبت۵۷۱۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۲۱۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: محمد رستمی صفا به ک م۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صفا به ش. ملی۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵ به نمایندگی مصطفی بهزادی به ش. ملی۳۹۷۹۱۷۳۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی طالقانی به ش. ملی۰۴۸۰۶۳۶۶۵ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی صفا به ش. م۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات حق طرح عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و یا مدیرعامل همراه با عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق و اسناد عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۱۶۴۴۵۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1076064
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی صفا سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۷۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۱۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رستمی صفا به شماره ملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ و شرکت سرمایه گذاری صفا سهامی خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی و شرکت گروه صنعتی صفا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۷۰۶ با نمایندگی آقای محمدرضا قنبرزاده تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۶۰۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171697
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت صفا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۹۲۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۹۲ شرکت، تغییرات ذیل اعمال گردید: ۱ آقای محمد رستمی صفا به شماره ملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ شرکت گروه صنعتی صفا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸ و نمایندگی آقای جلال موسوی نیکو شرکت سرمایه گذاری صفا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵ و نمایندگی آقای محمدرضا اسماعیلی ولوجردی، به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای فرشید سرچمی و مؤسسه حسابرسی محاسبان توانا به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ آقای محمد رستمی صفا به عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی صفا به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صفا به عنوان عضو عادی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۵ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌ها و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۷۰۱۲۲۴ اداره ثبت اسناد و املاک محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187875
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رستمی صفا با کدملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ و شرکت کشت و صنعت صفا با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۹۲۷۰۵ و شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی با کدملی شماره ۰۰۵۶۱۸۳۰۶۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پرهام مشار با شماره ثبت ۲۴۸۴۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۸۶۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1197886
آگهی تغییرات شرکت تولیدی حامیران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد رستمی صفا با کدملی: ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره (نماینده شرکت گروه صنعتی صفا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸) و آقای جوزی حبیبی با کدملی: ۶۰۳۹۷۶۹۲۲۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مصطفی بهزادی با کدملی: ۳۹۷۹۱۷۳۴۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره (نماینده شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵) حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و حق طرح دعاوی و غیره با رئیس هیئت مدیره به تنهائی با مهر شرکت و یا مدیرعامل به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. اوراق و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت نافذ و معتبر خواهدبود. پ۱۷۱۳۸۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268436
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تامین تجهیزات مهر سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۰۲۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۶۳۶۷
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۸/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد رستمی صفا با کدملی۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد حسین پهلوان با کدملی۲۱۲۰۳۶۳۶۰۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مهدی رستمی صفا باکدملی۰۴۵۱۲۵۵۸۶۰به سمت عضو هیئت مدیره. آدرس شرکت به نشانی: تهران، بلوار کشاورز، شماره۱۴۶، ساختمان صفا، طبقه سوم، کدپستی۱۴۱۶۶۳۴۵۱۸تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۴۷۸۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303665
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قلم خودکار صفا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رستمی صفا به شماره ملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ شرکت سرمایه گذاری صفا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵ و شرکت گروه صنعتی صفا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۰۲۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1606002
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله صفاطوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۴۲۶۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرستمی صفا کدملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ رئیس هیئت مدیره اقای فرزین خوشندی کدملی ۳۲۵۶۶۴۸۵۷۶ نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (نماینده شرکت سرمایه گذاری صفا شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵) آقای احمد نایبی کدملی ۰۷۹۳۱۳۷۹۸۵ عضو هیئت مدیره (نماینده شرکت گروه صنعتی صفا شناسه ملی (۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸) برای مدت دو سال به قرار ذیل میباشند. ۲ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و حق طرح دعاوی و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت و یا مدیرعامل همراه با عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. اوراق و اسناد عادی و مکاتب اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود. ش۹۳۰۶۱۵۸۳۹۳۲۴۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610161
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آمل سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۷ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۴۵۵۰ کدپستی ۴۶۱۹۱۱۹۷۸۵
پیرو آگهی شماره ۱۶۶۹۲/۹۲/۰۲ ۳/۶/۱۳۹۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای فرشید سرچمی بشماره ملی ۰۰۵۲۰۴۲۹۵۲ و آقای ابراهیم عبدی بشماره ملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رستمی صفا بشماره ملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ و آقای جلال موسوی نیکو بشماره ملی ۰۰۴۱۵۰۶۰۷۳ و شرکت گروه صنعتی صفا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸ به نمایندگی آقای منوچهر حیدر زاده بشماره ملی ۱۲۸۰۲۵۲۲۰۰ ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب مجمع رسیده است. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۲/۴/۱۳۹۳ آقای محمد رستمی صفا بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای جلال موسوی نیکو بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای منوچهر حیدر زاده بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و حق طرح دعاوی و غیره و عقود و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی و مهر شرکت یا مدیر عامل همراه با عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۶۶۱۰۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724444
آگهی تغییرات شرکت صنعت پلیمر اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۱۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی صفا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸ به نمایندگی محمد رستمی صفا به شماره ملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ فرهاد مدحجی به شماره ملی ۱۷۵۵۴۳۹۱۹۹ و شرکت سرمایه گذاری صفا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵ به نمایندگی حسین مهرزاد به شماره ملی ۰۵۵۸۷۳۶۹۱۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انخاب شدند. فرشید سرچمی به شماره ملی ۰۰۵۲۰۴۲۹۵۲ بعنوان بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به شماره ملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ تصویب شد. ش۹۳۰۹۱۷۸۹۰۳۸۹۱۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735759
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی استاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۹۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رستمی صفا با کد ملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هادی پگاه با کد ملی ۰۰۳۸۷۶۲۳۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای منوچهر سلامتی با کد ملی ۴۴۴۹۵۲۹۶۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و حق طرح دعاوی با رئیس هیئت مدیره به تنهائی با مهر شرکت و یا مدیرعامل باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۳۰۹۲۵۷۳۰۷۸۴۱۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10659957
آگهی تغییرات شرکت صنعت ساختمانی صفاساز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۵۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رستمی صفا به شماره ملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد چراغی به شماره ملی ۰۰۴۲۱۹۰۵۶۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صفا سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی بهزادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل مشکینی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۲۹۱۶۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۰/۳/۹۱. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و حق طرح دعاوی با رئیس هیئت مدیره به تنهائی با مهر شرکت و یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد امضاء اوراق و اسناد عادی و مکاتبات اداری و اجرائی با رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674743
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیم و پودر جوش صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۳۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۳۴۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان وصورت دارائی و بدهی و عملکرد سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرارگرفت. اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱/۱۰/۹۵ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رستمی صفا با کدملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵ به نمایندگی آقای حسین مهرزاد با کدملی ۰۵۵۸۷۳۶۹۱۲ شرکت گروه صنعتی صفا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸ به نمایندگی آقای حمیدرضا طریقت با کدملی ۰۰۵۴۶۹۸۳۸۳ آقای حمیدرضا مهربان با کدملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۲۰۴۲۰۱۶۷۴۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693495
آگهی تغییرات شرکت نورد و گالوانیزه سروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۷۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۹۳ تصویب گردید اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای محمد رستمی صفا با کدملی: ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ آقای سیدمحمد ابوطالبی با کدملی: ۰۰۳۸۹۳۷۵۸۱ شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵به نمایندگی آقای منصور چناری با کدملی ۱۸۱۹۳۶۴۳۶۴ حمیدرضا مهربان با کدملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال آینده انتخاب و قبولی خود را اعلام نمودند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۲۱۶۲۶۹۵۴۲۸۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13278951
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۲۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به سمت بازرس اصلی و حمید رضا مهربان به شماره ملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج اگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ۴ محمد رستمی صفا به شماره ملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، امیر حسین رستمی صفا به شماره ملی ۰۴۵۵۹۳۹۰۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی رستمی صفا به شماره ملی ۰۴۵۱۲۵۵۸۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و حق طرح دعاوی و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا هر یک از اعضاءهیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اوراق عادی و نامه‌ها و مکاتبات اداری و اوراق و اسناد عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش۹۵۱۱۰۷۹۶۳۴۰۸۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796466
آگهی تغییرات شرکت نورد و پروفیل ساوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۵۷۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محمد رستمی صفا با کد ملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محمدرضا صادقی با کد ملی ۵۴۵۸۹۷۶۱۹۳ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی صفا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸به سمت نایب رئیس هیات مدیره ابوالفضل محمدی با کد ملی ۵۰۸۹۵۶۰۹۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و حق طرح دعاوی و غیره با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی با مهر شرکت و یا دو عضو دیگر هیات مدیره و مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیات مدیره و یا معاونت اجرائی و مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود (معاونت اجرائی فرشید احمدی با کد ملی ۰۰۷۱۳۵۳۱۱۹ می‌باشند). / ش۹۶۱۰۱۲۹۶۰۸۴۷۱۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک