بهروز امیدعلی ب

بهروز امیدعلی ب

کد ملی 4132432378
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1056003
آگهی تصمیمات موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵
طبق صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۸/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز امیدعلی به ک. م ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و رحیم اسماعیلی دانا به ک. م ۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و محسن گلزاده به ک. م ۳۸۷۳۸۵۸۵۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره و سید محسن بهفر به ک. م ۰۰۴۳۲۴۴۵۶۴ و کوروش پرویزیان به ک. م ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۶۴۶۲۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071124
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام به شماره ثبت۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲شرکت بیمه ملت به ش م ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱ شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد سهامی خاص به ش م ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ سعید موحدی به ک م ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به ک م ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور ثابت پور به ک م ۳۶۲۰۸۶۶۵۷۰ بسمت مدیرعامل و بهروز امیدعلی به ک م ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ و علی کمیلی به کدملی ۱۲۸۰۸۲۷۵۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت مکاتبات عادی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه را به استثنا مفاد مواد ۲و۳و۶و۷و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۷و۱۹و۲۰و۲۴۰ را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۵۳۵۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154328
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ بنمایندگی بهروز امیدعلی ب ش م ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱ بنمایندگی نظرعلی صلاحی نژاد ب ش م ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری زعیم سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ بنمایندگی علیرضا ابراهیم پور ب ش م ۰۰۵۱۲۰۶۲۵۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶ بنمایندگی بهزاد قنبری ب ش م بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۲۵ بنمایندگی هانی بابازاده بسمت عضو هیئت مدیره و روح اله گلشن امیرحسینی ب ش م ۰۶۰۲۳۳۱۹۲۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهداور از جمله چک و سفته و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب ر مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۹۳۷۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519646
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام شماره ثبت ۵۰۶۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۶۸۱۲۴/۱۲۱ مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان به ش. م ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۷۵ بنما یندگی آقای بهروز امید علی به کدملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ بجای آقای حسین عبدی هنجنی به کدملی ۱۲۳۹۷۶۲۵۳۴ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره تعیین گردید. پ۱۸۴۷۸۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594433
آگهی تغییرات شرکت دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۷۸۲۷۷ , ۱۲۱ مورخ ۱۲/۵/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه بشماره ملی ۴۸۱۹۷۴۷۵۵۱به نمایندگی از طرف شرکت پخش البرزبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ بسمت رئیس هیات مدیره آقای آصف یعقوبی بشماره ملی ۰۰۴۷۴۱۳۴۷۶ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ بسمت نائب رئیس هیات مدیره آقای بهروز امید علی بشماره ملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به نمایندگی از طرف صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰بسمت عضو هیات مدیره آقای جلال بهارستان بشماره ملی ۳۳۴۱۰۳۰۴۹۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بسمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره آقای سعید قربانی قصابعلیسرائی بشماره ملی ۲۶۶۹۶۶۲۹۸۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ بسمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت را با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی را با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌داند اختیارات هیات مدیره مندرج درماده ۴۱ اساسنامه در بندهای یک، پنج، هفت، هشت و نه، ده تا سقف پانصد میلیون ریال (با رعایت آئین نامه معاملات) و پانزده به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۳۰۶۰۸۱۹۹۸۵۶۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768237
آگهی تغییرات موسسه سرمایه گذاری تولیدی و عمرانی کارکنان حکمت به شماره ثبت ۲۴۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنیاد تعاون وزارت دفاع به شماره ثبت ۲۵۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۵۶۰۵ به نمایندگی آقای سعید رفیعی رنانی به شماره ملی ۱۲۸۳۱۹۶۱۵۸ آقای خیراله محمدیان به شماره ملی ۵۸۸۹۴۷۵۵۷۶ خارج از شرکاء آقای غلامحسین حسینی بابوکانی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۴۹۷۶۲ خارج از شرکاء آقای بهروز امید علی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ خارج از شرکاء آقای داود عباسی به شماره ملی ۲۲۲۹۵۴۵۹۵۷ خارج از شرکاء به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی امین محاسب روش ش ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل ش ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۳۱۰۱۷۸۹۶۶۸۷۹۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10043106
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۹۰ جلال قاسمی به کدملی ۳۷۸۱۹۰۹۶۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به جای محمدحسین داجمر بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و بهروز امیدعلی به کدملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و جلال قاسمی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسلم عباسی به کدملی ۰۵۷۹۸۳۸۴۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10240824
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی شایسته نیا به ش ملی ۲۲۹۲۲۹۹۶۳۱ به نمایندگی شرکت ساختمانی معلم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۱۳۰ و علی بخشایش به ش ملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۳۵۳ و بهروز امیدعلی به ش ملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به نمایندگی از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵ و رسول سعدی به ش ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ و جلال قاسمی به ش ملی ۳۷۸۱۹۰۹۶۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۰ محمدعلی شایسته نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و علی بخشایش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز امیدعلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10775064
آگهی تغییرات شرکت توسعه الکترونیک دانش آینده (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت ۲۹۷۱۴۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیر سعید شیرانی با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال افزایش داد. آقای مهدی پشتکوهی با پرداخت مبلغ۰۰۰/۱۰۰ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۶۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمود بمانی گلنا آبادی به شماره ملی۴۸۶۹۳۲۶۵۵۸ به شماره شناسنامه۷۳۴ تاریخ تولد۱۵/۱۲/۱۳۳۸ فرزند ماشاء اله با پرداخت مبلغ۰۰۰/۹۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای جمشید مولائی با پرداخت مبلغ۰۰۰/۷۰۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال افزایش داد. آقای میثم فتحعلی به شماره ملی۰۵۳۲۴۵۱۱۲۰ به شماره شناسنامه۱۷۷۲ تاریخ تولد ۷/۵/۱۳۶۰ فرزند بهمن با پرداخت مبلغ۰۰۰/۳۰۰ ریال به صندوق شرکت، درردیف شرکاء قرار گرفت. آقای علی حسن زاده با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال افزایش داد. آقای سید امین جوادی با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال افزایش داد. آقای عباس عبادی مهر با پرداخت مبلغ۰۰۰/۴۰۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۶۰۰ ریال افزایش داد. طیبه وحدت با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال افزایش داد. آقای سید احمد موسوی عمادی به شماره ملی۵۷۴۹۴۶۲۴۸۱ به شماره شناسنامه۱۵۲ تاریخ تولد۲۰/۱۲/۱۳۵۱ فرزند سید حسین با پرداخت مبلغ۰۰۰/۹۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهدی فتحعلی به شماره ملی۰۵۳۲۴۵۱۱۱۲ به شماره شناسنامه۱۷۷۱ تاریخ تولد۷/۵/۱۳۶۰ فرزند بهمن با پرداخت مبلغ۰۰۰/۳۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهمن فتحعلی به شماره ملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰ به شماره شناسنامه۱۳ تاریخ تولد۱/۱/۱۳۳۸ فرزند حسنعلی با پرداخت مبلغ۰۰۰/۹۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهروز امید علی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به شماره شناسنامه۱۷۶ تاریخ تولد۱۲/۵/۱۳۴۹ فرزند باقر با پرداخت مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، درردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت فرا رسانه مشرق زمین با مسئولیت محدود با نمایندگی آقای آریا الهی فر با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ آقای امیر سعید شیرانی، آقای جمشید مولائی، شرکت فرا رسانه مشرق زمین، به عنوان اعضای هیئت نظارت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847294
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز امید علی به کد ملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ به سمت ریاست هیئت مدیره به جای آقای اسماعیل لله گانی به کد ملی ۶۳۳۹۸۴۳۲۱ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد پ۹۵۰۳۲۳۲۷۴۷۳۳۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912319
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۸۸۹۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۴/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جعفر آقاملایی به شماره ملی ۳۹۷۹۵۴۴۶۸۰ به نمایندگی از موسسه مدیریت همیاری آتیه امید به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۸۴۱۴ به سمت رئیس هیات مدیره و بهروز امیدعلی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به نمایندگی از شرکت مشاوره‌ای خدماتی فراز اندیشه دماوند به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۴۴۱۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و روح له رهنما فلاورجانی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۸۵۳۶۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه گستر فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۳۴۳ به سمت عضو هیات مدیره و اردشیر مردان پور پینوندی به شماره ملی۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ به نمایندگی از شرکت ساختمانی اندیشه گستر البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۲۷۹۸ به سمت عضو هیات مدیره و سعید دهقان نیری به شماره ملی۰۰۶۸۸۷۵۷۲۱ به نمایندگی از شرکت آتیه سپهر قرن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۲۱۳ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات به امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل؛ همراه با مهر شرکت معتبراست. پ۹۵۰۴۲۶۹۰۷۸۹۶۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082274
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۶۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۸۶۴ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مشاوره سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲ بعنوان متولی صندوق، به جای (شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵) تعیین گردید درنتیجه نمایندگان ارکان صندوق بشرح زیر می‌باشد: ۱ شرکت مشاوره سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲ به نمایندگی آقای سجاد میر زایی سوینی به کدملی ۱۶۴۰۰۴۵۴۸۱ به سمت متولی صندوق ۲ شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به نمایندگی آقای محمد مهدی نادری نور عینی به کدملی ۰۰۷۴۷۲۴۸۴۳ به سمت مدیر صندوق ۳ شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳ به نمایندگی آقای علی اکبر کریمی به کدملی ۰۵۳۴۰۳۹۰۶۵ به سمت مدیر ساخت صندوق ۴ شرکت مهندسین مشاور شهرآیند تبریز (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۹۰۲۲ به نمایندگی آقای آیدین آصفی به کدملی۱۵۵۲۱۳۴۱۲۱ به سمت ناظر صندوق ۵ شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ به نمایندگی آقای بهروز امید علی به کدملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به سمت متعهد پذیره نویس صندوق و بازار گردان ۶ موسسه حسابرسی فریوران شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به نمایندگی آقای محمد سعید اصغریان به کدملی ۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱به سمت حسابرس صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند پ۹۵۰۷۲۸۲۷۱۱۳۷۴۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552147
آگهی تغییرات شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۷۲۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان ش. م ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰ به نمایندگی آقای بهروز امید علی ش. م ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت عمران و توسعه امید زائرش. م۱۴۰۰۳۹۴۸۵۲۸ به نمایندگی آقای محمد حسین ترابی زاده ش. م ۱۸۱۸۰۲۲۷۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و شرکت بهساز مشارکتهای ملت ش. م ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ به نمایندگی عباس جعفرلو ش. م۰۰۴۸۸۵۴۱۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به نمایندگی آقای کیومرث یزدان پناه دروش. م ۱۶۳۹۶۸۲۳۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک انصار ش. م۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰ به نمایندگی آقای کاظم نراقیانش. م ۰۰۳۲۹۳۰۶۲۳به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد کماسی ش. م ۴۱۳۱۸۸۴۱۳۵ خارج از اعضا هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل بصورت ثابت و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان یکی از اعضا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۵۱۸۴۳۳۳۷۶۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13809167
آگهی تغییرات مدیریت همیاری آتیه امید موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۸۴۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر به مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیئت مدیره موسسه انتخاب می‌گردند. آقای جعفر آقاملائی به کدملی ۳۹۷۹۵۴۴۶۸۰ آقای بهروز امیدعلی به کدملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ آقای مسعود ایزدی به کدملی ۴۱۳۰۴۷۳۶۸۹ آقای پرویز نجفیان به کدملی ۳۷۸۰۶۰۴۳۱۰ آقای صابر عسکرپور به کدملی ۱۶۵۱۹۹۵۶۸۰. پ۹۶۱۰۱۹۶۷۲۱۹۶۶۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978642
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۸۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسن آقاکثیری بشماره ملی ۰۰۶۰۳۱۵۰۶۷ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه رفاه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷ بعنوان عضو هیأت مدیره، جایگزین آقای بهروز امیدعلی بشماره ملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهاء دار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۲۶۸۳۷۹۴۲۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14303778
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۷ومجوزشماره ۳۹۵۷۱ , ۱۲۲ مورخ ۳/۷/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا فهمی با کدملی ۲۸۰۲۵۰۲۷۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۸۳۴۵ بسمت رئیس هیات مدیره، آقای مهدی امیری با کدملی ۱۷۵۳۵۴۹۷۰۱ به نمایندگی از طرف تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای بهروز امید علی با کدملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت ثامن ارتباط عصر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۲۲۰ بسمت عضو هیات مدیره و آقای آرش ابجدپور با کدملی ۲۲۹۸۵۱۴۷۲۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. آقای آرش ابجدپور بعنوان دبیر جلسات هیات مدیره برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، تعهدآور و الزام آور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. مواردی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد. ۳ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر در چارچوب مصوبه هیات مدیره. ۴ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، در چارچوب مصوبه هیات مدیره. ۶ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، در چارچوب مصوبه هیات مدیره. ۷ انعقاد قرارداد و اتخاذ تصمیم در مورد شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد پرسنل شرکت، در چارچوب آئین نامه مصوب. ۸ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (مطابق شرایط تعیین شده توسط هیات مدیره)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۹ تنظیم صورت‌های مالی میاندوره‌ای و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات ۱۰ تحصیل دارایی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت، در چارچوب مصوبه هیات مدیره. پ۹۷۰۸۱۵۸۹۱۶۴۵۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک