محمود رجایی

محمود رجایی

کد ملی 4132418936
46
شرکت‌ها
46
آگهی‌ها

شرکت های محمود رجایی

ابنیه گستر
ابنیه گستر
1
مهندسی مهاب مکانیک
مهندسی مهاب مکانیک
1
راسن درمان
راسن درمان
1
زر پود
زر پود
1
روی اندود
روی اندود
1
پخش راسن درمان
پخش راسن درمان
1
نورد فولاد کرمانشاه
نورد فولاد کرمانشاه
1
لونا فام ابهر
لونا فام ابهر
1
تولیدی شیمی پوشش کالا
تولیدی شیمی پوشش کالا
1
اطلس پارس البرز
اطلس پارس البرز
1
تولیدی پارس دکور
تولیدی پارس دکور
1
تولیدی و صنعتی پارس تکمیل
تولیدی و صنعتی پارس تکمیل
1
کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
1
پایساز
پایساز
1
عالیفرد سهامی‎ خاص
عالیفرد سهامی‎ خاص
1
نساجی تهران
نساجی تهران
1
تولیدی صنعتی پارس نخ
تولیدی صنعتی پارس نخ
1
سامان دژپارس
سامان دژپارس
1
کارگزاری رسمی بیمه چتر آسایش ایرانیان
کارگزاری رسمی بیمه چتر آسایش ایرانیان
1
کارگزاری بانک ملی ایران
کارگزاری بانک ملی ایران
1
الیت دارو
الیت دارو
1
آبشینه
آبشینه
1
1
1
1
ساختمانی پگا
ساختمانی پگا
1
خط و ابنیه فلق
خط و ابنیه فلق
1
کار آمای
کار آمای
1
فروش خودرو ایرانیان
فروش خودرو ایرانیان
1
شاخص ریس
شاخص ریس
1
ادا افزار
ادا افزار
1
تولیدی بازرگانی دماوند کولر
تولیدی بازرگانی دماوند کولر
1
خدمات بیمه ای شرف اطمینان
خدمات بیمه ای شرف اطمینان
1
حمل و نقل سمند ایرانیان
حمل و نقل سمند ایرانیان
1
خدمات بیمه ای مهر طریق ایرانیان
خدمات بیمه ای مهر طریق ایرانیان
1
ایران پتک
ایران پتک
1
ایران مفتاح
ایران مفتاح
1
بازرسی فنی کیفیت بارز امین یاران کاسپین
بازرسی فنی کیفیت بارز امین یاران کاسپین
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
1
توسعه بازار راسن
توسعه بازار راسن
1
اکسیر صنعت باختری
اکسیر صنعت باختری
1
گروه صنایع پوشش کاغذ البرز
گروه صنایع پوشش کاغذ البرز
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
1
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
1
آرمان راه برد
آرمان راه برد
1
آرمان آروین پارس
آرمان آروین پارس
1
سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات
سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات
1
پلیمر شیمی ابهر
پلیمر شیمی ابهر
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 712775
آگهی تصمیمات شرکت ابنیه گستر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۸۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۱۸۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمود رجائی به کد ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و سعید پازوکی به کد ملی ۶۵۸۹۹۱۱۶۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۳۲۵۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742077
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مهاب مکانیک سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۶۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۷۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رهایی به کدملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید یحیی مرتضوی به کدملی ۲۸۵۱۲۵۴۱۶۲ و ناصر مسلمیان به کدملی ۲۸۵۱۲۴۶۰۵۴ و محمدرضا غنی شجره به کدملی ۰۰۴۹۸۸۰۷۲۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۱ ناصر مسلمیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا غنی شجره به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید یحیی مرتضوی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۱۰۱۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749065
آگهی تصمیمات شرکت راسن درمانسهامی خاص به شماره ثبت۱۷۳۸۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۶۲۵۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش م ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به ک م ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۱۸۳۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153097
آگهی تصمیمات در شرکت پارچه بافی زرپود (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۵۹۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به نمایندگی محمود رجایی با کدملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ بسمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی محمود میرزایی با کدملی ۰۰۴۲۴۷۷۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۱۶۹۲۴۶۰ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166292
آگهی تصمیمات در شرکت روی اندود (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۸۰۹ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۳۷۲۶۲
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ احمد حدادزاده با کدملی۰۰۳۴۴۶۳۶۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی حدادزاده با کدملی۰۴۵۱۳۸۴۲۲۹ به سمت نایب رئیس فاطمه حلاج پور با کدملی۰۰۴۲۳۹۱۵۸۱ و امیرحسین حدادزاده با کدملی۰۴۵۰۱۷۶۱۹۳ به سمت اعضاء هیئت مدیره معصومه حدادزاده با کدملی۰۰۵۸۰۵۲۴۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس یا عضو هیئت مدیره (امیرحسین حدادزاده) یا مدیرعامل هریک به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. ۲ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی با نمایندگی محمود رجائی به شماره ملی۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ و حسابرس شرکت امیررضا کلانتری به شماره ملی۰۴۵۲۷۰۵۲۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۶۹۹۰۰۵ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229441
آگهی تغییرات شرکت پخش راسن درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ ۲ آقای احمد آتش هوش به شماره ملی ۰۰۳۲۸۷۰۲۶۴ ۳ آقای قاسم قدیمی بنمایندگی شرکت راسن درمان به شماره ۰۰۴۱۶۱۶۵۸۸ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود رجایی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۹۷۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247469
آگهی تصمیمات شرکت نورد فولاد کرمانشاه سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۲۲۹۹۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید ب موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمود رجائی کد ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ج روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۶۳۷۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۳۱۷۷۱۶۸ مسئول ثبت شرکت‌های کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1263946
آگهی تغییرات شرکت لونا فام ابهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۸۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۶/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود رجایی به کدملی۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ را بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۲۷۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318907
آگهی تغییرات شرکت شیمی پوشش کالا سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۷۲۸
با استناد بصورت جلسه عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بعنوان بازرس اصلی حسابرس آقای محمود رجایی بشماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۲ خانم فاطمه ابراهیمی چمگردانی بشماره ملی ۰۰۴۵۴۸۲۶۸۳ بعنوان مدیرعامل بمدت دو سال مجددا انتخاب شدند. ش۲۰۱۶۱۰۳۵۸۱۱۱۹۳۲۱۸۹۲۲ رئیس ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338741
آگهی تغییرات شرکت اطلس پارس البرز شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۳۹۸۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۱۳۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ با نمایندگی آقای محمود رجایی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای امید صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۶۶۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۶۷۸۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362693
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پارس دکور سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۲۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ عنوان بازرس اصلی و آقای محمود رجایی کد ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره جدید برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: کاظم گیوه چیان ش م ۰۰۳۸۳۲۲۰۱۳ و محمود گیوه چیان ش م ۰۰۴۱۸۵۰۹۷۱ و محمد شفیعی ش م ۰۰۳۸۸۲۶۲۲۴ و همایون برهانی ش م ۰۰۴۵۲۹۵۱۰۷ و معصومه دامنسوز ش م ۰۰۳۲۷۷۹۵۰۱ و مینا گیوه چیان ش م ۰۰۵۵۲۸۶۹۱۷ و ندا گیاهی ش م ۰۰۵۷۹۸۶۶۸۱ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای کاظم گیوه چیان بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهندس محمدشفیعی به عنوان نایب رئیس و آقای مهندس همایون برهانی بسمت عضو و محمدرضا گیوه چیان بسمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع و هر قبیل به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره رسیده و ممهور به مهر شرکت گردد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت دارای اعتبار است. همچنین کلیه اوراق و اسناد و تعهدات مالی و مالیاتی در هر یک از مراجع مالیاتی ذیربط با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۸۳۵۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362695
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پارس تکمیل سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۹۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجایی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. پ۱۷۸۳۵۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576511
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و محمود رجایی به کد ملی۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‍‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۵۲۷۷۵۴۴۷۲۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581863
آگهی تغییرات شرکت پایساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود رجائی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت چاپ و نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۰۱۱۱۲۸۴۱۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593457
آگهی تصمیمات شرکت عالیفرد سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۴۰۵۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ فردین عالیزاد با کد ملی ۱۳۷۱۸۱۸۶۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، یوسف کلاهی با کد ملی ۱۷۲۹۳۴۲۴۰۱ به سمت نایب رئیس، خسرو الماسی با کد ملی ۰۰۳۶۲۶۴۸۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره، ساسان میار اسداله نژاد با کد ملی ۶۲۷۹۷۷۲۰۹۸ بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۲ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی، محمود رجائی با کد ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۱۸۶۲۸۶۴ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617497
آگهی تغییرات شرکت نساجی تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۱۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمود رجایی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۳۷۳۵۹۴۷۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621357
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پارس نخ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۶۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ و آقای محمود رجائی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کاظم گیوه چیان به کد ملی ۰۰۳۸۳۲۲۰۱۳ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای محمد رضا گیوه چیان به کد ملی ۰۰۴۱۸۵۰۹۷۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای محمد شفیعی به کدملی ۰۰۳۸۸۲۶۲۲۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، آقای همایون برهانی به کد ملی ۰۰۴۵۲۹۵۱۰۷ به سمت عضو هیأت مدیره، خانم معصومه دامنسوز به کدملی ۰۰۳۲۷۷۹۵۰۱ به سمت عضو هیأت مدیره، خانم محبوبه گیوه چیان به کدملی ۰۰۴۱۸۷۱۸۹۸ به سمت عضو هیأت مدیره و خانم ندا گیاهی به کد ملی ۰۰۵۷۹۸۶۶۸۱ به سمت عضو هیأت مدیره. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از هر قبیل و هر نوع نظیرچک و سفته و برات و قراردادهای تعهد آور و نظایر آن با امضای متفق دونفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است و مکاتبات عادی و ادرای با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضای هیأت مدیره به تنهائی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین کلیه اوراق و اسناد و تعهدات مالیاتی در هریک از مراجع مالیاتی و مرتبط با مراجع مالیاتی با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره به تنهائی و مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۲۵۱۷۶۱۷۱۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658325
آگهی تغییرات شرکت سامان دژپارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۶۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر حقانی به کد ملی ۲۳۷۰۳۳۲۲۳۹ و حامد محمدیوسف به کد ملی ۰۰۵۰۷۹۱۷۷۱ و سید علی نبوی به کد ملی ۰۰۷۲۹۴۱۶۳۴به عنوان اعضا هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و محمود رجایی به کد ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۷۱۹۷۵۷۲۲۱۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694265
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری رسمی بیمه چتر آسایش ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۴۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۳۱۲۹۲/۴۰۳/۹۳ مورخ ۲۲/۶/۹۳بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳به عنوان بازرس اصلی و آقای محمودرجائی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۸۲۱۶۴۲۸۹۴۳۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9660601
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757017
آگهی تصمیمات شرکت الیت دارو سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۱۰۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۵۳۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کد ملی۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یحیی شفیعی به کد ملی۲۹۹۱۹۸۷۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و نهاله نراقی به کد ملی ۰۰۴۷۵۸۶۳۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علینصر نراقی به کد ملی ۰۰۳۱۱۸۲۶۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و بابک کورنگ به کد ملی ۲۹۹۱۹۸۷۷۹۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9859211
آگهی تصمیمات شرکت آبشینه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۵۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجایی به کدملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ مژگان جلالیان به کدملی ۲۰۶۲۹۱۱۰۱۷ فرهاد طالعی به کدملی ۰۰۵۲۳۱۸۳۴۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۰ علی سعیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مژگان جلالیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرهاد طالعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9869404
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت آماده لذیذ (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۵۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۱۴۳۴ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد حسابدار رسمی به نمایندگی آقای محمود رجایی با کد ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ بسمت بازرس اصلی و آقای حمید حسن پور بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ۴ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای علینصر نراقی و خانم نهاله نراقی و آقای خشایار گنزالس کیخائو ۵ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد حسابرسان مستقل سال ۱۳۸۹ برای سال ۱۳۹۰ بسمت حسابرسان مستقل شرکت جهت حسابرسی صورتهای مالی سال مذکور انتخاب شدند. ۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ آقای علینصر نراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم نهاله نراقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای خشایار گنزالس کیخائو بسمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء منفرد مدیرعامل (آقای علینصر نراقی) و یا نایب رئیس هیئت مدیره (خانم نهاله نراقی) همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917072
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پگا سهامی خاص به شماره ثبت۷۸۷۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۰۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۸/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10033847
آگهی تصمیمات شرکت خط و ابنیه فلق سهامی خاص به شماره ثبت۹۷۴۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۱۴۸۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجایی به ش ملی۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10056569
آگهی تصمیمات شرکت کارامای سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۴۸۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به ش ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10074766
آگهی تصمیمات شرکت فروش خودرو ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10145359
آگهی تصمیمات شرکت شاخص ریس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۷۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۱۴۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجایی به کدملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید عقیل دلفان حسینی به کدملی ۶۲۷۹۸۶۰۳۱۰ حمید خبوشانی به کدملی ۰۹۳۸۵۰۰۴۳۰ مجتبی مومنیان به کدملی ۰۰۵۳۸۳۲۶۹۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۸۹ سید عقیل دلفان حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید خبوشانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10146292
آگهی تصمیمات شرکت آدا افزار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۱۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۳۸۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجایی به کد ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهرام حریری به کد ملی ۱۲۸۰۴۱۱۷۹۱ کریم حریری به کد ملی ۱۲۸۶۱۴۸۹۸۷ شبنم شهرام فر به کد ملی ۱۲۸۸۰۱۰۲۴۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ شهرام حریری بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شبنم شهرام فر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10642594
آگهی تصمیمات شرکت آسوبار تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۹۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10673385
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بیمه‌ای شرف اطمینان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۴۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10704047
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۰۱۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رجائی به شماره ملی۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۰/۰۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10713852
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای مهر طریق ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۴۴۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرمان راه برد به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رجائی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۳/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10788778
آگهی تصمیمات شرکت ایران پتک سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۷۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمود رجائی به کدملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و زهره شفیع دوست به کدملی ۰۰۵۴۲۲۵۴۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10993499
آگهی تصمیمات شرکت ایران مفتاح سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۸۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۹۱۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمود رجایی به کدملی۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره در سمتهای خود ابقا گردیدند. احمد رسولی قهرودی به کدملی۱۲۶۲۵۳۹۱۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، امین رسولی قهرودی به کدملی۰۴۵۱۳۰۷۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، امید رسولی قهرودی به کدملی۰۴۴۰۱۰۲۲۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12032030
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی کیفیت بارز امین یاران کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۴۳۹۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال به قرار زیر انتخاب گردیدند. شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رجائی با کدملی۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. پ۹۳۱۱۲۵۴۰۵۸۹۰۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12867611
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۷۲۸۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۰۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق و مدت تصدی ارکان آن تا تاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۸ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشند: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵ به نمایندگی محمد حسن ابراهیمی سرو علیا به شماره ملی ۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲ به سمت مدیر صندوق - شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به نمایندگی محمد بیگدلی به شماره ملی ۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷به سمت ضامن نقد شوندگی - موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به نمایندگی جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت متولی صندوق - موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳به نمایندگی محمود رجایی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به سمت حسابرس تعیین گردیدند. پ۹۵۰۴۰۱۶۲۴۷۹۲۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118435
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار راسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۳۲۳۵
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار راسن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۳۲۳۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱موسسه حسابرسی آرمان راه برد بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ - آقای نادرعالی زادنمینی با کدملی۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283308
آگهی تغییرات شرکت اکسیر صنعت باختری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۵۰۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به سمت بازرس اصلی و خانم اعظم مطلب زاده به شماره ملی ۰۸۸۹۰۳۸۳۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۱۱۱۰۳۰۲۶۸۲۹۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13367218
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع پوشش کاغذ البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۴۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به نمایندگی آقای محمود رجایی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد ابوالهادی به شماره ملی ۰۳۸۱۶۴۴۹۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۱۱۰۵۷۲۲۹۲۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13371313
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۶۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۴۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۷۲۶/۱۲۱مورخه ۱۲/۰۷/۹۵سازمان بورس اداره امور نهاده‌های مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق برای مدت ۶ماه تا تاریخ ۱۴/۱/۱۳۹۶ تمدید شد. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید: مدیر، مدیر ثبت و ضامن نقد شوندگی محمد حسن ابراهیمی سرو علیابه شماره ملی ۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲ بنمایندگی کارگزاری بانک ملی ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵. متولی صندوق علی رحمانی بشماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ بنمایندگی مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ حسابرس، موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بنمایندگی محمود رجایی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ پ۹۶۰۱۱۶۸۸۶۴۱۳۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445326
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران درتاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۱۷۴۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۱۵۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها، گواهی های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه گذاری در هریک از آنها در امیدنامه ذکر شده است. مدت: از تاریخ ثبت برای مدت سه سال مرکز اصلی: استان تهران ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ کوچه چهارم ـ کوچه رفیع ـ پلاک ۲ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۵۱۱۷۱۹۴۱۱ سرمایه صندوق:مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی (که مشتمل بر ۱۰۰۰۰واحد سرمایه گذاری با نام ممتاز و ۱۰۰۰۰واحد سرمایه گذاری با نام عادی میباشد) اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (شرکت سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵ دارنده ۸۵۰۰ واحد سرمایه گذاری بانام ممتاز و۱۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری با نام عادی شرکت سرمایه گذاری توسعه گروه ملی (شرکت سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ دارنده ۱۵۰۰ واحد سرمایه گذاری بانام ممتاز ارکان صندوق: کارگزاری بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵ با نمایندگی محمدحسن ابراهیمی سرو علیا به شماره ملی ۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲و به سمت مدیرصندوق شرکت بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲با نمایندگی ابو الفضل خراسانی با کد ملی ۲۱۲۰۷۲۵۱۲۸ به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق مؤسسه حسابرسی فریوران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹با نمایندگی مریم بستانیان با کدملی ۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶ به عنوان متولی صندوق؛ مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳با نمایندگی محمود رجائی با کد ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به عنوان حسابرس صندوق؛ شرکت بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲با نمایندگیحسین نجاتی پور قوژدی با کد ملی ۵۷۲۹۴۵۰۷۹۸ به عنوان مدیر ثبت صندوق دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر (آقایان پژمان شعبان پور فرد با کد ملی ۰۰۷۰۲۸۱۰۳۳ و علی محمد احمدی با کد ملی ۴۵۴۹۴۶۳۷۸۳ و مهرزاد ذاکری با کد ملی ۲۰۶۳۷۳۷۷۰۳) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای پژمان شعبانپور فرد و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. این آگهی به استناد مجوز شماره ۲۰۲۸۳/۱۲۲مورخ ۱۰/۲/۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد پ۹۶۰۳۰۳۲۷۱۱۰۴۸۷۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471406
آگهی تغییرات آرمان راه برد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۷۹۹۴۵/۹۶ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - افراد ذیل آقایان جهانگیر ذوالفقاری ک. م ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ و علی اصغر مسلمی ک. م ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ و علی آقا عزیزی برزکی ک. م ۱۲۶۲۹۱۰۲۹۳ و محمود رجائی ک. م ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره بر ای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۲۴۴۶۵۹۷۹۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724457
آگهی تغییرات آرمان آروین پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۱۰۳۹/۶۹ مورخه ۲۰/۸/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا ارجمندی به شماره ملی۰۰۳۶۰۷۱۸۰۳با پرداخت مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی۰۰۳۳۸۵۶۲۷۳ با پرداخت مبلغ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای سیدمصطفی جان نثاری به شماره ملی ۱۹۱۱۲۹۳۴۶۱با پرداخت مبلغ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای سیروس شمسی به شماره ملی ۳۲۵۵۶۳۷۹۸۸ با پرداخت مبلغ ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی ۲۵۹۱۰۶۵۴۳۸ با پرداخت مبلغ ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ با پرداخت مبلغ ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمود رجائی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ با پرداخت مبلغ ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی۱۲۶۲۹۱۰۲۹۳ با پرداخت مبلغ ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ با پرداخت مبلغ ۸۴۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۳۰۹۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای سیدمهدی تیموریان به شماره ملی۰۰۵۸۱۳۵۱۱۱ با پرداخت مبلغ ۱۷۲۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۱۷۲۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای جواد راثی نوجه دهی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدمصطفی جان نثاری ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیروس شمسی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد بهنام دائی مژدهی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای جهانگیر ذوالفقاری ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمود رجائی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی آقا عزیزی برزکی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر مسلمی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدمهدی تیموریان ۲۱۷٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا ارجمندی ۱٫۳۰۹٫۲۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۸۳۰۴۹۶۷۲۳۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848103
آگهی تغییرات سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۴۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۰۱۵۰/۱۲۲مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ صندوق به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات انتخاب شد. مدیر ثبت صندوق از بانک صادرات ایران به شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران تغییریافت. حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به موسسه آرمان آروین پارستغییر یافت. ارکان صندوقبه شرح زیر می‌باشد: مدیر و مدیر ثبت صندوق شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸ به نمایندگی حیدر سلیتی ک. م ۱۹۸۸۱۸۱۸۳۶ ضامن نقدشوندگی صندوق بانک صادرات ایرانبه شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ ساعد امین جعفری ک. م ۱۲۸۷۹۵۹۶۵۲ متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ محمدرضا نادریان ک. م ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ حسابرس صندوق موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به نمایندگی محمود رجائی ک. م ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۷۱ اساسنامه صندوق اضافه می‌شود و به این ترتیب مواد ۷۰ تا آخر از اساسنامه صندوق با افزایش یک شماره به مواد ۷۱ تا آخر تغییر شماره می‌دهند: ماده۷۱: صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارایی صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد. پ۹۶۱۱۱۰۷۹۸۳۸۶۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13990964
آگهی تغییرات شرکت پلیمر شیمی ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۱۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ با شماره ثبت ۲۲۱۵۶ به نمایندگی آقای محمود رجایی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس زینالی به شماره ملی ۰۰۴۲۹۸۲۹۴۴ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۹۷۰۲۰۱۶۳۶۷۳۰۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک