سه نفر بهروز زارع

سه نفر بهروز زارع

کد ملی 4132158381
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1546506
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر در تاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۹۱۳۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز از سازمان بورس، اعم از سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری در انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق پذیرفته بهادار و سایر اوراقی که خصوصیات آنها در امید نامه صندوق ذکر شده است. مدت صندوق سرمایه گذاری: از تاریخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار افریقا برج سپهر شماره ۱۱۳ طبقه ۵کد پ ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۹ سرمایه صندوق سرمایه گذاری:سرمایه صندوق متغیر است و در زمان تاسیس مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال است. اولین ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت تأمین سرمایه سپهر سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ به نمایندگی بهروز زارع به کد ملی۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به عنوان مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی صندوق و شرکت سبد گردان کاریزما سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ به نمایندگی حسین صفری به کد ملی ۰۵۷۹۷۵۴۶۶۹ به سمت متولی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به نمایندگی علیرضا خالق به کد ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ برای مدت ۳ سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای مشترک دو نفر از آقایان حسین نقره کار شیرازی و مهدی کرباسیان و بهروز زارع به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای بهروز زارع و با مهر صندوق معتبر است. روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق سرمایه گذاری روزنامه دنیای اقتصاد می باشد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه طبق مجوز شماره ۲۷۴۰۶۰,۱۲۱ مورخ ۱۰/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۳۰۵۰۶۵۶۴۷۵۶۸۷۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577036
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران به شماره ثبت ۳۲۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۲۶۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۷۵۵۷۵ , ۱۲۱ مورخ ۲۱/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی صندوق سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب گردید.. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.. روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب گردید.. مصوب گردید بند «و» ماده ۲۲ اساسنامه صندوق به شرح «ذیل تغییر یافت: و) به غیر از مدیر، مدیر سرمایه گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، مؤسسان و ضامن نقدشوندگی، هر سرمایه گذار می‌تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود» اصلاح گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ارکان صندوق ونمایندگان ارکان عبارتند از: مدیر صندوق شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲ آقای محسن رحمتی داود ۰۰۷۱۰۲۸۴۶۳ مدیر ثبت شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا ۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲ آقای محسن رحمتی داود ۰۰۷۱۰۲۸۴۶۳ ضامن نقد شوندگی شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا ۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲ آقای محسن رحمتی داود ۰۰۷۱۰۲۸۴۶۳ ضامن جبران خسارت یا سود شرکت تامین سرمایه سپهر ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ آقای بهروز زارع علی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ متولی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر۱۰۱۰۰۸۸۵۷۴ آقای رهبر داودزاده ۱۶۳۹۰۸۷۸۶۹ حسابرس موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ آقای علیرضا خالق ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ پ۹۳۰۵۲۷۱۷۷۷۵۴۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614517
آگهی تغییرات شرکت رایان هم افزا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۸۷۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز زارع باکدملی۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ بنمایندگی شرکت تامین سرمایه سپهربا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰به سمت رئیس هیأت مدیره. خانم سولماز وزیرزاده باکدملی ۲۲۹۵۴۶۶۴۷۴ بنمایندگی شرکت تامین سرمایه نوین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای بهرام آکسته باکدملی۲۷۲۱۷۹۲۱۱۳ بنمایندگی شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴به سمت عضو هیأت مدیره آقای محسن رحمتی باکدملی ۰۰۷۱۰۲۸۴۶۳ بنمایندگی شرکت کارگزاری تدبیر گران فردا با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمد استرابی باکدملی ۰۰۷۲۶۷۵۶۹۱بنمایندگی شرکت گروه آدورا مشاور با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۸۸۴به سمت عضو هیأت مدیره آقای حمید رضا عبداله پور فرزند رضا به شماره ملی ۲۱۶۱۶۸۳۴۴۶خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبروات وقراردادها سایر عقود به امضای مدیرعامل ورئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل ونایب رئیس هیأت مدیره همراه مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل به امضای رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۲۳۲۴۵۳۶۱۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663012
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماه ۳۷۲۶ , ۱۲۲ مورخه ۵/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … با امضاء دو نفر از سه نفر بهروز زارع کد ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ و روح اله رجبی کد ملی ۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸ و اسماعیل رازقی دهبنه کد ملی ۰۰۵۷۰۲۵۴۸۷ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای بهروز زارع و مهر صندوق معتبر است. پ۹۴۱۱۲۷۸۶۱۵۱۲۲۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668054
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۱۰۷/۱۲۲مورخ ۱۷/۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ارکان صندوق به شرح زیر است: شرکت تأمین سرمایه سپهر به نمایندگی بهروز زارع کدملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به سمت مدیر صندوق بانک صادرات ایران به نمایندگی احمد عبدالهیان کد ملی ۵۷۷۹۶۷۷۹۰۵ به سمت ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به نمایندگی مهدی طحانی کدملی ۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲ به سمت متولی موسسه حسابرسی بهراد مشار به نمایندگی فریده شیرازی کدملی ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ به سمت حسابرس - واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به شرح زیر می‌باشد: - شرکت تامین سرمایه سپهربه شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ دارنده ۹۵۰۰ واحد - شرکت کارگزاری نهایت نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷ دارنده ۵۰۰ واحد پ۹۴۱۲۰۱۴۷۰۷۷۷۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681990
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۸۰۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۵۱۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپردها بانکی است، خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه صندوق ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود سرمایه: سرمایه صندوق متغیراست. سرمایه صندوق به ارزش مبنا ۲۰ میلیارد ریال شامل ۲۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد. وجه سرمایه باستناد نامه شماره ۵۲۰/۱۶۵۳/۳/۷۲ مورخ ۰۶/۱۱/۹۴ بانک صادرات ایران شعبه بلوار آفریقا کد ۱۶۵۳ به نام صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (در شرف تاسیس) تماما پرداخت شده است. موسسین: شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ و شرکت کارگزاری نهایت نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷ می باشد. ارکان صندوق: شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان مدیر صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان بازارگردان صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ مؤسسه مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ نمایندگان ارکان موسسه: شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان مدیر صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ بنمایندگی بهروز زارع شماره ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان بازارگردان صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ بنمایندگی بهروز زارع شماره ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ مؤسسه مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ بنمایندگی امیر تقی خان تجریشی شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بنمایندگی خسرو واشقانی فراهانی شماره ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد. مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار آفریقا (نلسون ماندلا) نبش آرش غربی ساختمان سپهر آفریقا شماره ۱۱۳طبقه پنجم کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۹ صاحبان امضا مجاز: بهروز زارع ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ و روح اله رجبی ۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸ و اسماعیل رازقی دهبنه ۰۰۵۷۰۲۵۴۸۷ می باشند . حدود اختیارات صاحبان امضا مجاز: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور صندوق با امضای دو نفر از سه نفر آقایان روح اله رجبی، اسماعیل رازقی دهبنه، بهروز زارع همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی صندوق با امضای آقای بهروز زارع و مهر صندق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. باستناد مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۴۰۹۰, ۱۲۲ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ پ۹۴۱۲۰۹۲۵۷۱۱۶۱۵۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003335
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام آتیه اندیشان فکور درتاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۸۴۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۴۰۱۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: الف ـ موضوع اصلی: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده های بخش خصوصی و دولتی، کلیه فعالیت های مجاز مربوط به تولید و بازرگانی، ب ـ موضوع فرعی: سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود، اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت در کلیه امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مچوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان امیرآباد شمالی، خیابان یازدهم، پلاک ۱۰۳کدپستی۱۴۳۹۷۳۷۹۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ فوق توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۶۴۴۱/۹۵مورخ ۲۳/۳/۹۵ نزد بانک شهر شعبه افریقا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:بهروز زارع ک م ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا عیوض لو ک م ۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مجید نوروزی ک م ۰۶۰۰۱۲۹۷۰۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسماعیل رازقی دهبنه ک م ۰۰۵۷۰۲۵۴۸۷به سمت عضو هیئت مدیره و مهرنوش بیگ نژاد ک م ۰۰۵۷۲۰۰۳۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید طاهری پور ک م ۲۱۴۰۱۹۰۹۹۸(خارج از سهامداران واعضا) به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: اسناد و اوراق تعهدآور قراردادها، چک ها، سفته ها و بروات به امضای مشترک مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و در غیاب رییس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:مطابق اساسنامه میباشد. بازرس اصلی و علی البدل بشرح ذیل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند: حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بعنوان بازرس اصلی. موسسه توانگر محاسب و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۹۲۲ بعنوان بازرس علی البدل. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد به استناد نامه شماره ۵۹۲۶/۱۲۲ مورخ۲۱/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار پ۹۵۰۶۱۴۲۶۹۳۲۴۵۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003348
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام اندیشه روشن سرمایه درتاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۸۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۴۰۱۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: الف ـ موضوع اصلی: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده های بخش خصوصی و دولتی، کلیه فعالیت های مجاز مربوط به تولید و بازرگانی، ب ـ موضوع فرعی: سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود، اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت در کلیه امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، کاشانک، خیابان اکبر صبوری، خیابان صادقین، پلاک ۷کدپستی ۱۹۷۸۹۶۵۸۸۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ فوق توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۹۸۷۹/۹۵ مورخ ۲۷/۴/۹۵ نزد بانک شهر شعبه آفریقا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مهرنوش بیگ نژاد ک م ۰۰۵۷۲۰۰۳۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره واسماعیل رازقی دهبنه ک م ۰۰۵۷۰۲۵۴۸۷به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و بهروز زارع ک م ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱به سمت رئیس هیئت مدیره ومجید نوروزی ک م ۰۶۰۰۱۲۹۷۰۵به سمت عضو هیئت مدیره و رضا عیوض لو ک م ۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات قراردادهاوعقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات اداری وقراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل:مطابق اساسنامه میباشد. بازرس اصلی و علی البدل بشرح ذیل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند: موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی. آرمان راه برد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بعنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد به استناد نامه شماره ۸۲۰۷/۱۲۲مورخ ۲۵/۳/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار پ۹۵۰۶۱۴۴۶۳۲۹۸۸۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081840
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۲۶۱۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا سیری به کد ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره روح اله رجبی به کد ملی ۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد وطن پور به کد ملی ۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱ به نمایندگی از بانک صادرات ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ بسمت عضو هیئت مدیره بهروز زارع به کد ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱به نمایندگی از بانک سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷ به سمت مدیرعامل شرکت تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳ و ۳۰ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمودند. سایر اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری پس از تأیید هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، انعقاد قراردادهای عملیاتی مربوط به خدمات ارزش گذاری، مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، قراردادهای فروش و بازخرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، حق امضاء از طرف شرکت در حدود اختیارات خود، استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طور کلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آییننامههای مصوب، دعوت از هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقع ضروری، اعلام قبولی سمت ارکان انتشار انواع اوراق بهادار و ارکان صندوق‌های سرمایه گذاری، در خصوص این بند، انعقاد قرارداد مربوطه بعد از تصویب هیئت مدیره مجاز است. اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل سفته و قراردادها و همچنین چک‌ها و دستورهای برداشت و انتقال وجوه از حساب‌های شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی، با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۲۸۶۶۲۸۹۸۴۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13093529
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان سپهر ارم شیراز درتاریخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۹۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۷۲۴۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه ساختمانی اداری ـ تفریحی ارم شیراز در زمینی به مساحت ۴۹۰۴ متر مربع واقع در شهر شیراز ضلع جنوب غربی بلوارارم از محل وجوه یاد شده و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه فوق و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار نلسون ماندلا نبش ارش غربی ساختمان سپهر افریقا پلاک ۱۱۳ طبقه پنجم کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۷ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق در هر زمان برابر جمع قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری صادره طبق تشریفات اساسنامه است. سرمایه صندوق در تاریخ تاسیس به مبلغ ۵ میلیارد ریال شامل ۵۰۰۰۰۰واحد سرمایه گذاری بانام به قیمت اسمی هر واحد ۱۰۰۰۰ریال می باشد. وجه سرمایه به استناد نامه شماره ۱۱۰/۱۶۵۳/۷۲مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ بانک صادارات ایران شعبه بلوار آفریقا، تماماً پرداخت شده است. ارکان صندوق: علی اسلامی بیدگلی به کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ (متولی صندوق) به سمت رییس هیئت مدیره: محمد رضا دیهیمی به کدملی ۲۲۹۷۳۰۵۲۱۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۳۴۶۵۰ مدیر ساخت به سمت نایب رییس هیئت مدیره. محمد مجلج نژاد به کدملی ۶۲۷۹۳۵۶۰۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر ماندگار خراسان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۱۵۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره. حسن شیرزاد نوری به کدملی ۲۱۴۲۰۲۱۱۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۹۶۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به نمایندگی از علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ بسمت حسابرس. بهروز زارع به کدملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ مدیر صندوق و متعهد پذیره نویسی و بازار گردان به سمت عضو هیئت مدیره اصلان جنوبی به کدملی ۲۲۹۵۳۳۵۴۲۶به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور خط و صفحه به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۹۸۲۷۹به سمت ناظر صندوق برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات و با امضای دو نفر از سه نفر بهروز زارع، محمد وطن پور و اسماعیل رازقی دهبنه همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا بهروز زارع و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه. روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه ابرار می باشد. طی نامه شماره ۱۲۶۹۳, ۱۲۲ مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۵۰۸۰۴۳۵۳۱۲۴۳۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126894
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهین یاب رایزن در تاریخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۴۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۹۴۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام فعالیت ها و طراحی نرم افزارهای لازم مرتبط با تجارت الکترونیک، مشاوره، راه اندازی و پشتیبانی انواع شبکه های کامپیوتری، اتوماسیون اداری و صنعتی، شبکه های بی سیم، وب سایت های تجارت الکترونیک، نرم افزارهای رایانه ای سفارش مشتری، انجام کلیه امور خدمات نرم افزاری و سخت افزاری، اینترنتی، شبکه، تجارت الکترونیک و ای تی، برنامه نویسی و طراحی صفحات اینترنتی، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات، طراحی و تولید انواع نرم افزارهای کاربردی رایانه ای (غیرفرهنگی و غیرهنری) و تحت وب، تهیه و توزیع و پشتیبانی انواع بازی و نرم افزار و فروش و تأمین تجهیزات کامپیوتری، انجام خدمات مدیریت، مشاوره طراحی، تولید و اجرای سیستم های دستی و مکانیزه، طراحی و تولید نرم افزارهای کاربردی رایانه ای، اخذ نمایندگی شرکت های رایانه ای داخلی و خارجی، انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی در زمینه فعالیت شرکت، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیت شرکت، خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی، مکانیزه کردن سامانه های اداری و اجرای سامانه های مکانیزه، سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت در کلیه امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان فاطمی، خیابان چهل ستون، خیابان دوم، پلاک یازده واحد پانزده کدپستی ۱۴۳۱۶۸۵۳۵۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۶۸/۲۰۱/۹۵ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۵ نزد بانک اینده شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم پانته آ حافظ الکتب به شماره ملی ۰۰۶۸۹۱۶۵۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای بهروز زارع به شماره ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمود رضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ خانم الناز تجویدی به شماره ملی ۰۰۶۲۹۳۵۶۴۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک ال ناز تجویدی به سمت مدیرعامل و پانته آ حافظ الکتب به سمت رئیس هیئت مدیره و یا امضای مشترک الناز تجویدی به سمت مدیرعامل و بهروز زارع به سمت نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای الناز تجویدی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اسماعیل رازقی دهبنه به شماره ملی ۰۰۵۷۰۲۵۴۸۷ به عنوان بازرس اصلی و امیر حمزه مالمیر به شماره ملی ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۸۲۴۱۱۶۴۳۰۴۵۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248748
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵و مجوز شماره ۱۶۱۳۵/۱۲۲مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز زارع به کد ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ به سمت رئیس هیأت مدیره سید علی حسینی به کد ملی۰۰۶۳۲۵۷۳۲۷ به نمایندگی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محمد شوریابی به کد ملی۶۴۴۹۳۰۲۷۹۸ به نمایندگی شرکت پتروشیمی ممسنی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸به سمت عضو هیأت مدیره احمد علی محصصی به کد ملی ۲۶۷۹۰۹۱۹۵۷ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰به سمت عضو هیأت مدیره مستانه سادات علیمراد نژاد به کد ملی ۳۲۵۸۶۲۶۰۸۱ به نمایندگی شرکت لفافهای چند لایه آرمن آپادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۸به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند مریم زرنانی به کد ملی ۰۰۴۰۲۱۸۸۹۹ به عنوان دبیر هیأت مدیره شرکت تعیین گردید و دارندگان امضاء مجاز، کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای ۱، ۴، ۵، ۸، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۲ و ۲۳ از ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۱۰۲۰۸۰۶۶۶۵۷۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251052
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هتل باستانی نگین گچسر درتاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۰۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۵۹۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: شرکت • ایجاد و تجهیز تاسیسات گردشگری، • بهره برداری و مدیریت تأسیسات گردشگری، • مشاوره در زمینه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، • مطالعه، تحقیق و آموزش گردشگری، • بازاریابی و تبلیغات انواع گردشگری اعم از سلامت، ورزشی، فرهنگی و زیارتی و... امور مربوط به فضای مجازی و گردشگری الکترونیک، • سرمایه گذاری در زمینه گردشگری، • برگزاری نمایشگاه، همایش و رویدادهای گردشگری، • اخذ تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای مشارکت و ارائه خدمات فنی و مهندسی در پروژه های مرتبط با صنعت گردشگری داخلی و خارجی • اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه گردشگری، • شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در حوزه گردشگری، • شرکت در هرگونه کنسرسیوم و تأمین مالی مشترک در حوزه گردشگری، • عقد قراردادهای همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه گردشگری، انجام فعالیت های فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح امکان پذیر خواهد بود. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ونک خیابان سئول پنجم شرقی شماره پنج کدپستی ۱۹۹۵۹۶۳۴۵۶ سرمایه شرکت:مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ که تعداد ۲۰۰۰۰۰۰ سهم آن بانام می باشد و ۰سهم آن بی نام می باشد که بموجب گواهی شماره ۱۸۸۶/۲۰۱/۹۵مورخ ۱۴/۱۰/۹۵بانک آینده شعبه مرکزی مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال پرداخت گردیده است و فاقد سرمایه تعهدی می باشد. اولین مدیران: محسن باطنی به شماره ملی ۱۲۸۶۷۲۷۴۰۵ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء) محمدرضا امیدقائمی به شماره ملی ۱۲۸۶۷۹۷۶۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، مریم امیدقائمی به شماره ملی۱۲۸۷۱۶۳۹۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علی زارع به شماره ملی۱۲۷۰۰۷۶۵۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک محسن باطنی به سمت مدیرعامل و محمدرضا امیدقائمی به سمت رئیس هیئت مدیره و یا امضای مشترک محسن باطنی به سمت مدیرعامل و مریم امیدقائمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محسن باطنی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهدی فرقی به شماره ملی ۰۰۶۰۶۵۱۰۲۴ به سمت بازرس اصلی و بهروز زارع به شماره ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۱۲۶۸۹مورخ ۱۵/۹/۹۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران پ۹۵۱۰۲۲۲۲۶۸۳۸۳۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270671
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تجارت اندیشه فروزان درتاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۷۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۶۵۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع شرکت عبارت است از: الف ـ موضوع اصلی:انجام کلیه امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز،شرکت در مناقصات و مزایده های بخش خصوصی و دولتی،کلیه فعالیت های مجاز مربوط به تولید و بازرگانی، ب ـ موضوع فرعی:سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود،اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت در کلیه امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، کاشانک، خیابان اکبر صبوری، خیابان صادقین، پلاک ۷ کدپستی ۱۹۷۸۹۶۵۸۸۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۵۰۰۰۰۰ سهم آن بانام می باشدکه مبلغ ۴۹۰۰۰۰۰۰۰ طی گواهی شماره۱۵۱۳/۹۵,۲۰۱ مورخه۲۶/۰۸/۹۵ بانک آینده شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردید و مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال طی گواهی شماره ۱۷۹۵/۲۰۱/۹۵مورخ ۴/۱۰/۹۵بانک آینده شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است . اولین مدیران: امین مؤیدی با شماره ملی ۰۰۵۳۰۴۸۴۰۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره، مژده مصحفی با شماره ملی ۱۷۵۴۱۹۱۸۰۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره،بهروز زارع با شماره ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به عنوان عضو هیئت مدیره، اسماعیل رازقی دهبنه با شماره ملی ۰۰۵۷۰۲۵۴۸۷ به عنوان عضو هیئت مدیره،مجید نوروزی با شماره ملی ۰۶۰۰۱۲۹۷۰۵ به عنوان عضو هیئت مدیره، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور قراردادها، چک ها، سفته ها و بروات به امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۱۴۳۶۰,۱۲۲ مورخه ۰۲/۰۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار کشور آگهی گردید. پ۹۵۱۱۰۴۷۲۶۸۴۳۴۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292964
آگهی تغییرات شرکت پاداش سهامداری توسعه یکم صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۰۹۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی قرار گرفت. ارکان صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: شرکت تأمین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری کدم۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ بسمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به نمایندگی محمود محمدزاده کدم ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱بسمت متولی صندوق مؤسسه حسابرسی سامان پنداربه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به نمایندگی محمد علی جلالی گلوسنگ کدم۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ بسمت حسابرس شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ به نمایندگی بهروز زارع کدم ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به سمت بازارگردان تعیین شدند. پ۹۵۱۱۱۶۳۸۴۴۷۳۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444345
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحلیل گران مالی آلا درتاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۹۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۹۷۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجازشرکت در مناقصات و مزایده های بخش خصوصی و دولتی کلیه فعالیت های مجاز مربوط به تولید و بازرگانی سرمایه گذاری و مشارکت درسایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود، اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مشارکت در کلیه امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ ونک ـ خیابان سئول ـ کوچه پنجم شرقی ـ پلاک ۵ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۹۹۵۹۶۳۴۵۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن بانام می باشدکه تماما طی گواهی بانکی شماره ۳۲۹۰۲/۹۶ مورخ ۱۱/۲/۹۶ بانک شهر شعبه آفریقا پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای مهدی فرقی به شماره ملی ۰۰۶۰۶۵۱۰۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم طیبه عاملی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۰۷۲۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن عطریان اصفهانی به شماره ملی ۱۲۹۱۱۵۲۹۳۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره به مدت نامحدودانتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادها، چک ها، سفته ها و بروات به امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره با مُهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و مُهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیده فاطمه واعظی به شماره ملی ۰۰۱۹۵۵۱۴۵۲ به سمت بازرس اصلی آقای بهروز زارع به شماره ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۰۳۶۰۲۸۰۷۴۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448924
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری خبرگان سهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۷۵۵ / ۱۲۲ مورخ ۲۳/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز زارع به کدملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد کفاش پنجه شاهی کدملی ۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مجید شهسواری به کدملی ۱۲۸۹۴۱۱۴۱۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد ابراهیمی به کدملی ۰۴۲۰۱۶۷۴۳۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیروان امینی به کدملی ۲۹۲۸۹۳۵۴۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۹ ۱۰ و ۱۷ موضوع ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مانند: چک، سفته، برات، عقود و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید یا مستلزم واگذاری حقی از سوی شرکت باشد، با دو امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو عضو هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای عضو موظف هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت انجام می‌شود. پ۹۶۰۳۰۷۲۸۹۴۱۱۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13527274
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه مالی یگانه ایده سال در تاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۸۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۹۹۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: مشاوره در حوزه های مدیریت، مالی، اقتصادی، مدیریت ریسک، مدیریت نقدینگی، ادغام و تملیک، تدوین طرح های توجیحی، تدوین برنامه کسب و کار سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی انجام کلیه امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز شرکت در مناقصات و مزایده های بخش خصوصی و دولتی، کلیه فعالیت های مجاز مربوط به تولید و بازرگانی مشارکت در کلیه امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ اوین ـ کوچه توتستان ـ خیابان شهیدمحمدابراهیم احمدپور ـ پلاک ۱۷ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۹۸۳۸۴۳۳۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۵۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۶۶۷۳۵/۹۶ مورخ ۸/۳/۹۶ نزد بانک شهر پرداخت گردید اولین مدیران: آقای اسماعیل رازقی دهبنه به شماره ملی ۰۰۵۷۰۲۵۴۸۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهرنوش بیگ نژاد به شماره ملی ۰۰۵۷۲۰۰۳۳۵ و به سمت مدیرعامل خارج از اعضا به مدت ۲ سال آقای مجید نوروزی به شماره ملی ۰۶۰۰۱۲۹۷۰۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهروز زارع به شماره ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک خانم مهرنوش بیگ نژاد به سمت مدیرعامل و آقای بهروز زارع به سمت رئیس هیئت مدیره و یا امضای مشترک خانم مهرنوش بیگ نژاد به سمت مدیرعامل و آقای مجید نوروزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مُهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای خانم مهرنوش بیگ نژاد به سمت مدیرعامل همراه با مُهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای امین مؤیدی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۴۸۴۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مژده مصحفی به شماره ملی ۱۷۵۴۱۹۱۸۰۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۰۲۹۸۸۳۴۱۷۳۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572668
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل به شماره‌ی ملی ۰۹۴۴۰۵۹۰۷۴ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت داتام به شناسه‌ی ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره وجناب آقای مجتبی صمیمی به شماره‌ی ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به نمایندگی از شرکت توسعه ابنیه حافظ به شناسه‌ی ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره جناب آقای سیدمجید صانعی موسوی به شماره‌ی ملی ۰۴۵۲۸۰۱۶۶۴ به نمایندگی از شرکت آرین گستر تابان سبز به شناسه‌ی ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره جناب آقای بهروز زارع به شماره‌ی ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه‌ی ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ به سمت رییس هیئت مدیره جناب آقای مجید نوروزی به شماره‌ی ملی ۰۶۰۰۱۲۹۷۰۵ به نمایندگی از شرکت امین رهیافت کوشا به شناسه‌ی ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۰۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و تصویب شد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طور کلی کلیه‌ی اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره، پیش بینی و تنظیم بودجه‌ی سالانه و ارائه‌ی آن به هیئت مدیره جهت تصویب، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی پس از تصویب هیئت مدیره، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ی ایقاعات در چارچوب آیین نامه‌های مربوطه با رعایت مقررات و تصویب هیئت مدیره، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها پس از تصویب هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه‌ی آن به بازرس و حسابرس پس از تأیید هیئت مدیره، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه‌ی صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس قانونی پس از تأیید هیئت مدیره، حق امضاء از طرف شرکت در حدود اختیارات خود، دعوت از هیئت مدیره برای تشکیل جلسه‌ی هیئت مدیره در مواقع ضروری، ونیزکلیه‌ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی، با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نشانی شرکت به: تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۵، طبقه ۲، واحد ۴ کدپستی ۱۵۱۷۸۸۶۱۱۵ تغییر یافت. پ۹۶۰۵۳۱۹۳۳۹۰۷۸۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792423
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رتبه بندی اعتباری پارس کیان درتاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۵۹۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: الف) موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: ۱ ـ اختصاص و ارایه رتبه اعتباری به اشخاص حقوقی، ابزارهای مالی(اوراق بهادار) و تعهدات مالی خاص در داخل و یا خارج از کشور در قالب گزارش رتبه بندی اعتباری به هر طریق از جمله به صورت انتشار به عموم و یا اختصاصی؛ ۲ ـ به روزرسانی یا بازنگری رتبه اعتباری تخصیص داده شده به شرح بند ۱ فوق.ب) موضوع فعالیت فرعی عبارت است از: ۱ ـ اختصاص و ارایه هرگونه رتبه اعم از درجه یا هرگونه طبقه دیگر به اشخاص حقوقی، ابزارهای مالی(اوراق بهادار) و تعهدات مالی خاص در داخل و یا خارج از کشور، بجز رتبه اعتباری، از جمله رتبه بندی حاکمیت شرکتی، رتبه بندی نوسان پذیری یا ثبات بازده صندوق های سرمایه گذاری، رتبه بندی عملکردی صندوق های سرمایه گذاری(ستاره دار کردن صندوقهای سرمایه گذاری) و درجه بندی پروژه ها؛۲ ـ اختصاص و ارایه هرگونه امتیازبندی اعتباری(کردیت اسکارینگ) در قالب نظام اعتبار سنجی (کردیت بیوری سیستم) به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور. و سایر فعالیت های فرعی شامل:۳ ـ ارایه مشاوره در زمینه هایی از قبیل:۱ ـ ۳ ـ هرگونه خدمات مرتبط با تعیین رتبه اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور؛ ۲ ـ ۳ ـ آماده سازی اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور به منظور دریافت رتبه اعتباری، درجه و یا هرگونه طبقه بندی دیگر؛ ۳ ـ ۳ ـ ارتقاء کیفیت رتبه اعتباری دریافتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور؛۴ ـ ۳ ـ شناسایی، اندازه گیری و مدیریت ریسک اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور؛۵ ـ ۳ ـ طراحی مدل های برآورد انواع ریسک های مالی و غیر مالی؛ ۴ ـ طبقه بندی و فروش اطلاعات مجاز و یا هرگونه گزارش های تحلیلی مرتبط با رتبه های اعتباری اعلامی شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور از جمله گزارش های مربوط به پیش بینی بازار، پیش بینی روندهای صنعت، پیش بینی روندهای اقتصادی و تجزیه و تحلیل قیمت اوراق بهادار؛ ۵ ـ ارایه خدمات آموزشی و برگزاری هرگونه سمینار و کارگاه آموزشی و شرکت در کنفرانس های مرتبط با موضوع فعالیت اصلی و فرعی در داخل و یا خارج از کشور؛۶ ـ مشارکت و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور جهت انجام فعالیت های تعیین رتبه اعتباری و یا فعالیت های مرتبط با آن؛۷ ـ انجام تبلیغات شرکت و یا موضوع فعالیت آن از طریق رسانه های ارتباط جمعی مجاز در داخل و یا خارج از کشور؛۸ ـ عضویت در انجمن ها و کانون های حرفه ای مرتبط در سطوح ملی، منطقه ای و یا بین المللی؛ ۹ ـ ایجاد و تأسیس هر نوع دفتر، نمایندگی، شعبه و یا بخش با هر عنوان در داخل و یا خارج از کشور؛ ۱۰ ـ طراحی، راه اندازی و انتشار هرگونه تارنمای خبری و یا جراید ارتباط جمعی از جمله؛ روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، سالنامه و یا خبرنامه بصورت کاغذی و یا الکترونیکی به منظور اطلاع رسانی صحیح، سریع و دقیق خدمات مرتبط با موضوع فعالیت مندرج در این اساسنامه؛۱۱ ـ سایر فعالیت های مجاز مرتبط با موضوع فعالیت اصلی و فرعی. تبصره: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه به انجام کلیه فعالیت های تجاری و اقدامات حقوقی از جمله قراردادها، عقود لازم و ایقاعات مانند؛ اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی، سرمایه گذاری یا تأسیس شخصیت حقوقی مستقل و یا مشارکت در تأسیس شخصیت های حقوقی دیگر، افتتاح اسناد اعتباری بانکی، واردات یا صادرات کالا و انجام امور گمرکی مربوطه مبادرت نماید. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای موضوع فعالیت اصلی و فرعی شرکت ضرورت داشته و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید مطهری ـ خیابان شهید روح اله عبادی ـ خیابان منصور ـ پلاک ۲ ـ طبقه دوم ـ کدپستی ۱۵۹۶۹۳۴۷۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک سامان شعبه جام جم بشماره۱۰۴۷۸/۶۱۱/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای محمد رضا عربی مزرعه شاهی به شماره ملی ۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۸۵۷۸ و به نمایندگی ممتاز حسین به کد فراگیر ۱۱۱۱۶۸۸۴۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال موسسه رتبه بندی اعتباری پاکستان پاکرا به شناسه فراگیر ۳۰۰۳۱۷۴۵۴۱ و به نمایندگی محمد عدنان آفاق به کد فراگیر ۱۱۱۱۲۵۷۲۰و به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهروز زارع به شماره ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، چکها، سفته ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور صندوق با امضاء متفق مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاءدو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و سایر اوراق و اسناد و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به استناد مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۹۴۵۶,۱۲۲ و تاریخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ آگهی گردید. پ۹۶۱۰۱۰۲۱۰۸۶۰۹۶۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985684
آگهی تغییرات شرکت سبد گردان سرآمد بازار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۶ ومجوز۳۰۶۹۵ , ۱۲۲ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶، مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹، به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰،، به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌ی کثیرالانتشار تعادل برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: آقای بهروز زارع، با کدملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ آقای امیرحمزه مالمیر، با کدملی ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳ آقای محمدرضااسدالهی، با کدملی ۴۲۱۸۴۵۸۴۲۱ آقای احسان محبی، با کدملی ۳۲۵۵۳۲۳۷۷۰ خانم منیژه رضایی، با کدملی ۰۴۵۱۳۸۴۲۶۱ پ۹۷۰۱۲۹۱۷۰۷۰۸۷۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109336
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۶۰۵۸ , ۱۲۲ مورخه ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضا دو نفر از میان نازنین خالقی غلامعلی ۰۰۷۵۳۰۰۵۵۹ بهروز زارع علی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ ۳ امیرحمزه مالمیر نامدار ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳ ۴ ناصر آقاجانی حسین ۱۴۶۵۳۱۶۳۲۹ ۵ علی اصغر مهریزاده ۰۰۴۲۶۱۴۴۰۶ بصورتی که حداقل یک نفر از میان آقایان امیرحمزه مالمیر و بهروز زارع و خانم نازنین خالقی باشد، به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء خانم نازنین خالقی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۷۰۴۱۶۶۰۳۹۹۸۹۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14301479
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات سگال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ایلخانی با کدملی ۱۴۶۵۳۶۴۲۹۳ به عنوان مدیرعامل تا پایان تصدی دوره هیئت مدیره انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد: آقای سیاوش وکیلی با کدملی ۱۵۸۲۱۱۲۰۱۰ به نمایندگی از کارگزاری آبان به سمت رییس هیئت مدیره آقای آرش مرشد سلوک با کدملی ۰۰۷۰۲۸۸۱۲۷ به نمایندگی ازکارگزاری سهم آشنا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی گشاده فکر با کدملی ۲۷۵۳۵۹۲۸۷۱ به نمایندگی از کارگزاری سرمایه و دانش به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهروز زارع با کدملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به نمایندگی از کارگزاری حافظ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا فهیمی باکدملی ۰۴۵۲۴۹۱۰۴۵ به نمایندگی از کارگزاری بانک کارآفرین به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از پنج نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۷۰۸۱۴۵۷۳۱۶۲۵۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14392075
آگهی تغییرات شرکت جهان ارقام پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۵۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۷۹۵۰
آگهی تغییرات شرکت جهان ارقام پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۵۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۷۹۵۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز زارع به شماره ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به نمایندگی از شرکت آرین گستر تابان سبز به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷ به سمت رئیس هیات مدیره و فرهاد اینالوئی به شماره ملی ۱۲۸۸۸۳۹۶۵۰به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت داتام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲به سمت نائب رئیس هیات مدیره و داود مسگریان حقیقی به شماره ملی ۰۰۴۶۰۳۴۷۶۵ به نمایندگی از شرکت سیاحت فردوس برین به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۵۵۰۱ به سمت عضو هیات مدیره و رضا سمیع زاده به شماره ملی۰۰۵۰۳۴۷۱۴۴ به نمایندگی از شرکت توسعه ابنیه حافظ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۳۰به سمت عضو هیات مدیره و سعید قربانی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۲۲۲۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند هیات مدیره بخشی از اختیارات خود بر اساس اساسنامه شرکت را برای مدت مأموریت به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند: ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب. ۳. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. ۴. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، مالکیت فکری، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۵. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیأت مدیره. ۶. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها، بر اساس مصوبات هیأت مدیره. ۷. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت یا اوراق بهادار در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ۸. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ۹. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بر اساس مصوبات هیأت مدیره. ۱۰. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. ۱۱. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوای حقوقی یا کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفریی و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارت مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و اعضاء هیأت مدیره: رئیس هیأت مدیره نایب رئیس هیأت مدیره عضو هیأت مدیره عضو هیأت مدیره عضو هیأت مدیره و مدیرعامل بهروز زارع فرهاد اینالوئی رضا سمیع زاده داود مسگریان حقیقی سعید قربانی نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم امور مشابه دیگر. ۱۲. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۳. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای جهت ارائه به بازرسو حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۴. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره. تعیین دارندگان امضای مجاز کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک