عبدالمجید کتانی

آقای عبدالمجید کتانی

کد ملی 4132073688
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1073610
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۷۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۳۰۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه اقتصاد سابین به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۱۲۶۱ به نمایندگی علیرضا طلوع کاشف پاکدل به کدملی ۰۹۴۴۰۵۹۰۷۴ و شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۴۶۸ به نمایندگی محمدرضا محمودی به کدملی ۰۰۴۱۷۰۶۳۳۱ و شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۱۲۹ به نمایندگی مجتبی صمیمی به کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ و شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ به نمایندگی عبدالمجید کتانی به کدملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ و شرکت سرمایه گذاری آتیه نگر سپهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۲۹۳۴۹ به نمایندگی سید مجید صانعی موسوی به کدملی ۰۴۵۲۸۰۱۶۶۴ همگی به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت گروه سرمایه گذاری پزشکان آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۲۷۷۷ به نمایندگی اسدالله سعادت نیاکی به کدملی ۲۱۴۱۸۴۴۰۲۹ و شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۴۰ به نمایندگی قاسم باقری به کدملی ۰۰۳۹۲۴۴۹۴۶ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۱ علیرضا طلوع کاشف پاکدل بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا محمودی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نصراله بهزادی به کدملی ۲۱۴۱۸۷۰۲۲۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات اداری امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۵۵۶۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094789
آگهی تغییرات شرکت اندیشه تجارت حافظ سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۱۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۰۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصراله بهزادی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۷۰۲۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شروین نوح پیشه به شماره ملی ۰۰۶۸۶۱۷۳۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نجمه کتانی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۴۷۸۸۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۳. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۵۰۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192221
آگهی تغییرات شرکت انرژی سبز آرینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالمجید کتانی به ک م ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ رئیس هیئت مدیره و محمدرضا محمودی به ک م ۰۰۴۱۷۰۶۳۳۱ نائب رئیس هیئت مدیره و قاسم تاج الدین به ک م ۰۰۵۱۱۹۵۱۲۷ عضو هیئت مدیره و مریم موسی پور به ک م ۱۲۹۱۰۰۴۶۶۱ مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۱۳۱۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255349
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصاد سابین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۱۲۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای علیرضا علائی رحمانی به ش ملی ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا به ش ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۴۰ آقای مجتبی صمیمی به ش ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند به ش ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۱۲۹ آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل به ش ملی ۰۹۴۴۰۵۹۰۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه نگر سپهر به ش ملی ۱۰۱۰۲۷۲۹۳۴۹ آقای علی آعبداله به ش ملی ۰۰۳۲۸۸۸۵۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پترو نگین خاورمیانه به ش ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳ آقای عبدالمجید کتانی به ش ملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آریس پردازش آریا به ش ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۲۲۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423175
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت آتیه نگر سپهر سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۱۹۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۹۳۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل شماره ملی ۹۴۴۰۵۹۰۷۴ سرکار خانم مهرناز بهزادی شماره ملی ۲۱۴۰۱۴۴۳۸۴ آقای عبدالمجید کتانی شماره ملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ پ۱۸۱۱۸۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510660
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه بازار حافظ شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۰۵۱۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۵۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: . شرکت لیزینگ پیمان کار آفرین ۱۰۱۰۲۳۹۳۰۶۷ به نمایندگی آقای عبد المجید کتانی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره . شرکت بیمه حافظ ۱۰۸۶۱۵۲۹۵۲۶ به نمایندگی آقای محمدرضا خوش کیش ۲۹۹۱۵۳۴۹۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره . شرکت رفاه تجارت حافظ ۱۰۱۰۳۴۴۸۶۷۹ به نمایندگی آقای مسعود شایگان پور ۱۸۱۸۷۸۲۷۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید محمد علی صدری طبا ئی زواره ۰۰۶۳۵۴۶۲۲۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) تعیین شدند. امضاء اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، و در غیاب مدیرعامل، به اتفاق امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۴۶۸۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669950
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۶۵۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ آقای محمود فضیلی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۰۹۰۱۷۰۵ بعنوان نماینده شرکت الیاف زاینده رود به سمت رییس هیات مدیره و آقای بیوک علیمرادلو به شماره ملی ۲۸۰۲۴۱۲۷۲۸ بعنوان نماینده شرکت کنزاینوستمنت به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای صفر علی براتی به شماره ملی ۱۱۴۲۰۱۵۳۸۷ به سمت مدیرعامل خارج از هیات مدیره و آقای سید بدرالدین نعیمایی موسوی به شماره ملی ۰۰۶۵۱۶۹۱۷۴ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان و آقای عباس امیری به شماره پاسپورت ۱۹۸۱۶۳۶ بعنوان نماینده شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی و آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ بعنوان نماینده شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره تا تاریخ ۳۱/۱/۹۴ انتخاب گردیدند. ۲ کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل معتبر بوده و ایشان می‌تواند حق امضاء خود را به مدیران شرکت تفویض نماید. ۳ حدود و اختیارات مدیرعامل در ۱۲ بند به شرح صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۳ توسط هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۵۴۶۵۴ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720957
آگهی تصمیمات شرکت آی اف اس کیش سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۷۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۱۸۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای مهدی لری امینی (خارج از اعضاء) با کد ملی ۲۹۹۱۲۶۸۵۷۳ بسمت مدیرعامل، آقای حمید رضا شهروزی با کد ملی ۱۸۱۵۵۷۱۴۹۷ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصاد سابین بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالمجید کتانی با کد ملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ به نمایندگی از شرکت رفاه تجارت حافظ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم تاج الدین با کد ملی ۰۰۵۱۱۹۵۱۲۷ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره و تأمین منابع مالی سابین بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و قراردادهای همکاری و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر اوراق اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۹۲۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10953425
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت داتام سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۳۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علی به نژاد به شماره ملی ۰۰۳۶۰۲۲۲۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا به نژاد به شماره ملی ۰۰۸۴۱۹۴۱۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایاز هزارخوانی به شماره ملی ۰۵۸۹۴۷۱۰۱۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۱ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر معتبر میباشد. در تاریخ۱۹/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052993
آگهی تغییرات شرکت اندیشه حافظ امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود مسگریان حقیقی به کدملی ۰۰۴۶۰۳۴۷۶۵ به سمت رئیس هیات مدیره عبدالمجید کتانی به کدملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره سعید قربانی به کدملی ۱۲۸۷۹۹۲۲۲۶ به سمت عضو هیات مدیره مونا چینی ساز با شماره ملی ۰۰۶۵۹۰۳۳۶۶ برای مدت دو سال بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب هریک با امضا دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‎باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره، ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد. پ۹۵۰۷۱۲۸۲۸۱۷۸۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128101
آگهی تغییرات شرکت آرین گستر تابان سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس صمیمی با کدملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ به نمایندگی از شرکت بانک ایران زمین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای حمید رضا شهروزی با کدملی ۱۸۱۵۵۷۱۴۹۷ به نمایندگی از شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۳۰۶۷ به عنوان نایب رییس هیأت مدیره و آقای عبدالمجید کتانی با کدملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ به نمایندگی از شرکت توسعه ابنیه حافظ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۳۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای حجت کامیاب با کدملی ۲۹۹۳۸۲۶۷۴۳ بهعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۸۲۴۷۵۰۱۹۶۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298486
آگهی تغییرات شرکت امین رهیافت کوشا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۰۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا شهروزی به شماره ملی ۱۸۱۵۵۷۱۴۹۷به نمایندگی از شرکت آرین گستر تابان سبز شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷به عنوان رئیس هیئت مدیره. خانم شهره یادگاری به شماره ملی ۰۴۵۰۴۸۲۸۳۹ به نمایندگی ازشرکت توسعه ابنیه حافظ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۳۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ به نمایندگی از شرکت سهم یاسان بهداد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۶۹۸۴۵ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۱۱۹۴۷۴۹۱۰۹۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349841
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سابین تجارت آریا درتاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۳۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۷۱۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و سرمایه گذاری در کلیه زمینه های صنعتی مهندسی بازرگانی و اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت و مشاور در امر ایجاد اجرا توسعه تکمیل بازسازی نوسازی و راه اندازی انواع طرحهای و پروژه های صنعتی مهندسی اقتصادی تولیدی ساختمانی خدماتی عمرانی ، معدنی سرمایه گذاری و مشارکت و مشاور در تاسیس و مدیریت انواع شرکتها موسسات واحدهای اقتصادی و بازرگانی اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و ضمانت نامه ای از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانیو خارجی به منظور گسترش فعالیت و سرمایه گذاری در موضوعات شرکت و جذب سرمایه های خارجی مجاز در چهار چوب مقررات قانونی کشورانجام کلیه معاملات و عملیات تجاری و داد و ستد بازرگانی داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات و پخش کلیه کالاهای مجاز قبول و اعطا نمایندگی عامایت در زمینه انجام کلیه امور مجاز مربوط به موضوع شرکت و ایجاد شعب در داخل و خارج از شرکت خدمات برگزاری جشنها همایشها سمینارها کنفرانس های عمومی و تخصصی اجام هرگونه عملیات مجاز دیگری که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای حصول به هدف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد "در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم " مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-گاندی-خیابان آفریقا-خیابان پانزدهم-پلاک ۱۵-طبقه اول-واحد غربی- کدپستی ۱۵۱۷۸۸۶۱۱۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال طی گواهی بانک ملت بشماره ۲۸۱ مورخ ۷/۱۱/۹۵ شعبه گاندی پرداخت گردید. اولین مدیران:آقای اکبر جعفرزاده به شماره ملی ۰۰۳۱۱۸۱۳۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی لری امینی به شماره ملی ۲۹۹۱۲۶۸۵۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق مالی وقراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. وسایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل ویا هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. "ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد " پ۹۵۱۲۲۱۵۱۰۳۱۸۸۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611782
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری رسمی بیمه حافظان آرامش مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۶۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۴۳۷۲۸/۴۰۳/۹۶مورخ ۲/۵/۹۶بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • آقای محمد فیاض بارجین دارنده کدملی ۰۰۳۹۶۸۲۸۱۱ به سمت رئیس هیات مدیره • آقای احسان اشعری دارنده کدملی ۰۰۶۲۰۴۴۰۴۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل • آقای عبدالمجید کتانی دارنده کدملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۲۵۸۵۶۱۹۶۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13665231
آگهی تغییرات شرکت حافظ تجارت امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۱۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و صورت سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین خونساری به شماره ملی۱۲۹۲۱۵۸۵۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اکبر جعفرزاده به شماره ملی ۰۰۳۱۱۸۱۳۲۵ آقای قاسم تاج الدین به شماره ملی ۰۰۵۱۱۹۵۱۲۷ آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ پ۹۶۰۷۲۶۵۴۹۴۶۱۲۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973814
آگهی تغییرات شرکت رفاه تجارت حافظ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۸۶۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه اقتصاد سابین به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۱۲۶۱ به نمایندگی علیرضا طلوع کاشف پاکدل به شماره ملی ۰۹۴۴۰۵۹۰۷۴ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه تجارت آتیه نگر سپهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۹۳۴۹به نمایندگی عبدالمجید کتانی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۴۶۸به نمایندگی قاسم تاج الدین به شماره ملی ۰۰۵۱۱۹۵۱۲۷ به سمت عضو هیات مدیره و ایاز هزارخوانی به شماره ملی ۰۵۸۹۴۷۱۰۱۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‎باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد. پ۹۷۰۱۲۱۶۸۴۶۸۷۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13993759
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه انسانی آریا سابین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۴۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۸۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای داود مسگریان حقیقی دارنده کدملی ۰۰۴۶۰۳۴۷۶۵ شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۴۶۸ و با نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی دارنده کدملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ آقای میلاد بختی دارنده کدملی ۰۷۸۰۰۰۰۳۸۲ پ۹۷۰۲۰۲۹۴۱۶۴۴۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14005790
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه انسانی آریا سابین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۴۳۸ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۱۱۸۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود مسگریان حقیقی به شماره ملی ۰۰۴۶۰۳۴۷۶۵ به سمت رئیس هیات مدیره آقای عبدالمجید کتانی دارنده کدملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای میلاد بختی با شماره ملی ۰۷۸۰۰۰۰۳۸۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت تصدی هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل تعیین و منصوب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‎باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد. پ۹۷۰۲۰۲۱۴۱۸۱۸۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14069261
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاوره‌ای آریا سابین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۷۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۵۱۶۶۷
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۹۷٫۰۳٫۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای حمید رضا شهروزی به شماره ملی ۱۸۱۵۵۷۱۴۹۷ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت آتیه نگر سپهر به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالمجید کتانی با کدملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصاد سابین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم تاج الدین به شماره ملی ۰۰۵۱۱۹۵۱۲۷ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره تأمین منابع مالی سابین به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی لری امینی با کدملی ۲۹۹۱۲۶۸۵۷۳ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۳۲۱۱۱۰۶۶۶۵۱۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170521
آگهی تغییرات شرکت امید سرمایه حافظ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا معبودی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۴۸۷۲۶ به سمت رئیس هیات مدیره. عبدالمجید کتانی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای فیروز دولت آبادی با شماره ملی ۰۰۴۶۱۷۲۹۹۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‎باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و یا رئیس هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد. پ۹۷۰۵۲۳۷۸۵۸۸۶۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191529
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیروان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۸۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرزمین غذای آتیه دماوند (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۷۵۹۸ و به نمایندگی آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل با کد ملی ۰۹۴۴۰۵۹۰۷۴ شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۴۶۸ و به نمایندگی آقای آقای حمیدرضا شهروزی با کد ملی ۱۸۱۵۵۷۱۴۹۷ شرکت رفاه تجارت حافظ (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۸۶۷۹ و به نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی با کد ملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ شرکت سابین تجارت آریا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۷۱۱۵ و به نمایندگی آقای رامین سمیع زاده با کد ملی ۰۰۵۲۸۳۶۷۵۴ آقای رضا سمیع زاده با کد ملی ۰۰۵۰۳۴۷۱۴۴ ۲ پ۹۷۰۶۰۶۸۶۹۷۸۹۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14393227
آگهی تغییرات شرکت تجارت معدنی رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۷۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۴۹۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت امید سرمایه حافظ (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۳۲۷به نمایندگی آقای فیروز دولت آبادی دارنده کدملی ۰۰۴۶۱۷۲۹۹۸ شرکت مهندسی کانی فراوران تهران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۳۶۰۴ به نمایندگی آقای سید محمد جواد کلینی دارنده کدملی ۰۰۴۲۵۱۷۰۹۵ شرکت رفاه تجارت حافظ (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۸۶۷۹ به نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی دارنده کدملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ شرکت آی اف اس کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۱۸۴ به نمایندگی آقای علیرضا معبودی دارنده کدملی ۰۰۴۲۶۴۸۷۲۶ آقای میلاد ملک محمد دارنده کدملی ۰۰۸۰۰۴۱۴۴۲ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.، موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ را به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۱۰۰۸۸۱۰۵۱۷۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک