محمدرضا عزیزی

محمدرضا عزیزی

کد ملی 4131921928
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1031699
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم تابنده اراک سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۱۹۷۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: موسسه حساب گستر پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا عزیزی کد ملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی بازرسان انتخاب گردیدند. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۷۰۲۸۵۷ رئیس ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1031704
آگهی تصمیمات شرکت کیمیا پوشش پردیس سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۸۶۲۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا عزیزی کد ملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی بازرسان انتخاب گردیدند. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۷۰۳۰۲۴ مسئول ثبت شرکت‌های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1031707
آگهی تصمیمات شرکت روان گداز پردیس سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۰۸۸۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا عزیزی کد ملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی بازرسان انتخاب شدند. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۷۰۲۷۵۳ رئیس ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086499
آگهی تغییرات شرکت صنایع آلوم رول نوین سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۵۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا عزیزی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۱۵۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176592
آگهی تغییرات شرکت ستاد فنی معاینات فنی خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا عزیزی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۶۰۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275440
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی فرگداز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۵۰۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حساب گستر پویا دارنده کدشناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا عزیزی دارنده کدملی شماره ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۱۳۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359169
آگهی تغییرات شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های میعانات شیمیایی پلیمر پارس هرمزان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا ش م ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا عزیزی ک م ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای ساسان مختارساسانی ک م ۱۳۷۹۱۳۹۹۴۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم سمیه نقدی ک م ۴۲۸۴۴۰۶۴۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بابک اجلال نوبریان ک م ۱۳۷۰۷۵۳۹۸۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت آقای بابک اجلال نوبریان و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۷۷۸۴۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1369038
آگهی تصمیمات شرکت کیمیا گستر عرفان سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۸۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۴۱۱۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا عزیزی کد ملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۴۸۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1369039
آگهی تصمیمات شرکت رنگین سرام سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۲۷۶۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ موسسه حساب گستر پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا عزیزی کد ملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۴۸۴۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389630
آگهی تغییرات شرکت آرمان خودرو صبا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۸۵۳۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۹۷۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حساب گستر پویا ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان بازرس اصلی آقای محمدرضا عزیزی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۱۴۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1466008
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنایع اشتعال اراک سهامی خاص شماره ثبت ۶۷۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۳۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم‌ها مریم السادات پژمان به کدملی ۰۴۵۳۴۸۹۳۵۴ و پروین شهبازی به کدملی ۰۵۳۳۰۸۰۵۶۸ و آقای محمد مژگان به کدملی ۰۵۳۰۴۷۳۴۵۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان بازرس اصلی و محمد رضا عزیزی به کدملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین گردید. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۸۶۹۱۱ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490349
آگهی تغییرات شرکت پترو زیست البرز سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۳۴۱۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا عزیزی کدملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. حامد عابدی خرسند کدملی ۰۰۷۰۴۱۷۹۱۱ به سمت مدیرعامل و پروانه رحمانی کدملی ۰۰۶۹۶۸۳۵۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود عابدی خرسند کدملی۰۰۱۱۳۹۴۷۰۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و زهرا رحمانی کدملی ۰۰۵۹۸۴۵۶۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و افشین مشمول کدملی ۰۰۷۲۲۴۰۷۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خدیجه نصیری کدملی ۰۰۴۹۵۵۰۸۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۸۳۹۳۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631421
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی پارساپلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۳۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب‌های سود وزیان و صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵به سمت عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا عزیزی به شماره ملی۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشارکیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۰۲۸۹۱۴۹۲۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666338
آگهی تغییرات شرکت داروسازی آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۲۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: اسماعیل شب انگیز بشماره ملی ۱۲۸۴۴۵۰۰۳۱، عباس محمد بشماره ملی ۰۰۴۱۹۹۸۸۵۵، احمد ساغری بشماره ملی ۴۵۹۰۹۰۴۲۳۳، هرمز اخوان بشماره ملی ۲۱۴۱۲۷۶۲۳۳، احمد کرباسیان بشماره ملی ۰۷۹۳۱۰۵۴۵۵ بازرسین بمدت یک سال بقر ار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا عزیزی بشماره ملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ بسمت بازرس علی البدل روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲تصویب گردید. پ۹۳۰۷۲۶۹۴۱۶۹۱۶۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678357
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳ شرکت آبزی فرایند بوشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۴۱۷۹ تغییرات ذیل به عمل آمد: مجمع موسسه گستر پویا به شماره ثبت ۱۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به نمایندگی آقای محمدحسن کریمی به کدملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ را به عنوان بازرس و حسابرس اصلی آقای محمدرضا عزیزی به کدملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ش۱۶۷۶۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۲۰۴۴۷ کفیل ثبت اسناد و املاک تنگستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10055010
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل جاده‌ای داخلی فجر جهاد سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۹۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا عزیزی به کدملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10089007
آگهی تغییرات شرکت متال گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۶۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا عزیزی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۹/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10253842
آگهی تغییرات شرکت گسترش سازه بنا آفرین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۸۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۶۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا عزیزی به شماره ملی۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۵/۰۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11026214
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آلومینیوم خاتم اراک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۷۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۴۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا عزیزی به کدملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877561
آگهی تغییراتآراد حساب خبره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۵۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۳/۱۳۹۵ مجوز شماره ۱۳۹۸۵۹/۹۵ مورخ ۲۹/۰۳/۹۵ جامعه حسابداران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و محمدرضا عزیزی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه دوم پلاک۱۲ واحدیک کدپستی ۱۵۸۷۶۳۴۴۱۱ می‌باشد. پ۹۵۰۴۰۶۵۵۲۱۵۲۴۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149786
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های شیلاتی بندرعباس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۰۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ به تصویب رسید. - موسسه حساب گستر پویا به شماره ثبت ۱۲۱۸۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به نمایندگی آقای محمد رضا عزیزی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه کاشفان به شماره ثبت ۲۷۸۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به نمایندگی آقای جعفر عوض پور به شماره ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشارصبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۹۰۳۲۲۳۶۸۴۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13343452
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۴۳۱۱/۹۵ مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی صاره راز به شماره ملی ۰۰۴۰۰۰۱۸۱۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. - باستناد گواهی حصر وراثت شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۶۵۰۰۰۵ مورخ ۱۷/۱/۹۵ و گواهی واریز مالیات بر ارث شماره ۶۴۸۲۳ مورخ ۷/۱۲/۹۵ اصغر خرمی دیزجی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۵۵۴۳۸ فوت شده و احد از وراث (فاطمه خرمی دیزجی به شماره ملی ۰۰۷۹۶۹۱۱۰۲) طبق وکالتنامه‌های شماره‌های ۱۳۹۴۳۲۱۵۵۲۱۶۰۰۰۶۶ دفترخانه ۱۱۰۹ تهران و ۱۳۹۵۳۲۱۵۵۳۷۷۰۰۰۳۲۸ دفتر خانه ۳۸۲ تهران با دریافت کلیه سهم الشرکه متوفی از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. - شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: - محمد حسن کریمی شماره ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ دارای مبلغ ۲۲۵۰۰۰۰ ریال محمد رضا عزیزی شماره ملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ دارای مبلغ ۲۲۵۰۰۰۰ ریال پ۹۵۱۲۱۷۴۴۲۱۵۳۵۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218033
آگهی تغییرات شرکت زاگرس پوش بروجرد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۵۲۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۳۵۸۹۱ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ معاونت اداره کل و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بروجرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حساب گستر پویا با شماره ثبت ۱۲۱۸۳ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ با نمایندگی محمدرضا عزیزی دارای کدملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ خارج از شرکاء به سمت بازرس اصلی و حمید چگنی دارای کدملی ۴۱۲۰۴۰۶۶۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۶۲۵۹۴۲۴۷۳۲۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک