بهروز مختاری

آقای بهروز مختاری

کد ملی 4131853701
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 608665
آگهی تصمیمات شرکت فرا شیمی روزسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۳۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۴۴۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیروس مختاری به کدملی۴۱۳۱۸۴۸۵۳۸ بهروز مختاری به کدملی۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱ مسعود مختاری به کدملی۴۱۳۱۸۶۱۷۳۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۳/۹۱ بهروز مختاری به سمت رئیس هیئت مدیره و سیروس مختاری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و روزبه مختاری به کدملی۰۰۶۴۷۴۳۸۵۳ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء دو نفر از سه نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب بهروز مختاری , روزبه مختاری حق امضاء خواهد داشت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۹۳۷۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727577
آگهی تغییرات شرکت معدنی کرومیت یابان دولت آباد نی ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۸۱۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود مختاری به شماره ملی۴۱۳۱۸۶۱۷۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیروس مختاری به شماره ملی۴۱۳۱۸۴۸۵۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهروز مختاری به شماره ملی۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آفتاب گستران هدایت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد آقائی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی آقایی به شماره ملی۰۰۷۹۲۸۷۳۶۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۹/۰۹/۱۳۹۲ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۶/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۴۲۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139656
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاه نفت سروش قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۴۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۰۲۰۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ شرکت مزبور: ۱ شرکت گروه بین المللی مرآت (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی به شماره ملی ۳۰۵۱۸۳۱۰۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت صندوق توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی ایران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محسن فخاری به شماره ملی ۰۰۳۹۷۹۷۱۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدحمید حسینی به شماره ملی ۳۰۵۱۸۳۲۱۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکت تالار تجارت پرشیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای بهروز مختاری به شماره ملی ۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱ و احمد هاشمی به شماره ملی ۳۰۵۱۱۲۹۲۸۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقایان اصغر کاظمی و سیدمحمدامیر سیدیان به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. د۱۶۸۷۳۱۳ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165511
آگهی تغییرات شرکت صنعت و معدن آهن یابان آذر آبادگان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود محمدی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۱۸۹۶۴ به عنوان بازرس اصلی و مژده دهائی به شماره ملی ۴۵۹۲۰۰۷۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. بهروز مختاری به ش. م ۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱ و مسعود مختاری به ش. م ۴۱۳۱۸۶۱۷۳۹ و سیروس مختاری به ش. م ۴۱۳۱۸۴۸۵۳۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. پ۱۶۹۹۲۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242132
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۸۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب شد: آقایبهروز مختاری ک م ۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱ به نمایندگی از شرکت فراشیمی روز ش م ۱۰۱۰۱۸۲۴۴۳۸ نائب رئیس هیئت مدیره آقای محسن فخاری ک م ۰۰۳۹۷۹۷۱۷۱ بنمایندگی از شرکت جم فرآیند ش م ۱۰۱۰۲۰۵۸۸۷۷ عضو هیئت مدیره آقای محمدابراهیم مدرس کمالی ک م ۱۷۵۰۳۵۰۱۶۵ به نمایندگی ازشرکت دلتا فرآیند ش م ۱۰۱۰۲۵۹۳۸۴۹ عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمد حسینی ک م ۳۰۷۱۳۸۵۸۴۶ بنمایندگی ازشرکت سیرجان گستر ش م ۱۰۸۶۰۵۱۷۲۳۷ عضو هیئت مدیره آقای جلیل سازگارنژاد ک م ۲۲۹۷۲۸۲۶۸۰ بنمایندگی ازشرکت بین المللی مرات رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا ربانی ک م ۰۰۴۳۳۹۸۹۲۸ بنمایندگی ازشرکت بازرگانی پتروشیمی ش م ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ عضو هیئت مدیره آقای مهدی اسپندیاری ک م ۰۰۴۱۴۳۴۳۱۵ بنمایندگی از اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت , گاز وپتروشیمی ایران ش م ۱۰۳۲۰۸۵۶۷۷۴ عضو هیئت مدیره علی اصغر زبردست ک م ۰۰۴۰۵۸۸۵۵۶ (خارج اعضا) بسمت مدیرعامل امضاء کلیه قراردادها , اسناد مالی , چک‌ها , سفته‌ها , بروات و اسناد تعهدآور تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا دو نفر ازاعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست و بیش از آن با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره (یکی از دو امضاء) و یکی دیگر ازاعضا هیئت مدیره همراه با مهر صندوق معتبر است. کلیه مکاتبات ادارای با امضاء مدیرعامل و با مهر صندوق معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۵۱۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663780
آگهی تغییرات شرکت شیمی پالایش صدف سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۰۵۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز مختاری به شماره ملی ۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱ به سمت عضو هیت مدیره مسعود مختاری به شماره ملی ۴۱۳۱۸۶۱۷۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره سیروس مختاری به شماره ملی ۴۱۳۱۸۴۸۵۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شارمین مختاری به شماره ملی ۰۴۵۳۳۵۶۷۷۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه چکها اسناد سفته برات و اسناد مدارک تعهدآور با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در غیاب آقای سیروس مختاری، خانم شارمین مختاری بجای ایشان حق امضا خواهند داشت. پ۹۳۰۷۲۳۸۵۶۵۵۲۱۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10019366
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گوهر فام معادن پارسیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۴۱۹۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۱۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۴/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی جزصادقیان بهشماره ملی۰۰۴۴۸۲۰۷۶۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم بهجت قدیمی به شماره ملی۰۰۷۷۰۸۴۵۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۴/۴/۱۳۹۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای سیروس مختاری به شماره ملی۴۱۳۱۸۴۸۵۳۸ و آقای مسعود مختاری به شماره ملی۴۱۳۱۸۶۱۷۳۹ و آقای بهروز مختاری به شماره ملی۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱ و شرکت آفتاب گستران هدایت سهامی خاص با نمایندگی آقای هدایت اله آقائی تا تاریخ۴/۴/۱۳۹۲. در تاریخ۱۷/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10789408
آگهی تصمیمات شرکت البرز چلیک ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۰ احمد ناصح به کدملی ۴۴۳۱۹۵۵۳۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهروز مختاری به کدملی ۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود مختاری به کدملی ۴۱۳۱۸۶۱۷۳۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه چکها و اسناد و سفته‌ها و بروات و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780640
آگهی تغییرات شرکت درسا پردازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۷۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم طراوت پیوندی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۴۱۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود فرد به شماره ملی ۰۰۵۸۶۲۲۶۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تعیین شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد - آقایان بهروز مختاری به شماره ملی ۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱، سیروس مختاری به شماره ملی ۴۱۳۱۸۴۸۵۳۸ و هوشنگ اسدی هارونی به شماره ملی ۴۶۲۰۴۷۶۷۵۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. ش۹۵۰۲۱۵۵۸۰۵۷۲۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977735
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری البرز روزبهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۶۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای بهروز مختاری کدملی ۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم یاسمین بهرام کدملی ۰۰۵۳۰۰۸۶۸۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای روزبه مختاری کدملی ۰۰۶۴۷۴۳۸۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره، برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی، اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. خانم سارا حسنی به شماره ملی ۰۰۸۲۶۸۳۳۷۹ به سمت بازرس اصلی وخانم سمیه فرخ نیا به شماره ملی ۰۰۷۶۶۵۲۹۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۳۱۹۱۶۶۶۸۳۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126777
آگهی تغییرات شرکت اسپند گاز ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای مهدی اسپندیاری به کدملی ۰۰۴۱۴۳۴۳۱۵ آقای فرهاد فزونی به کدملی ۰۰۳۹۶۷۲۱۴۱ آقای بهروز مختاری به کدملی ۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۸۲۴۲۸۳۱۷۰۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239912
آگهی تغییرات شرکت لوله‌های دقیق کاوه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۷۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای قدیر یعقوبی با شماره ملی ۰۵۸۹۵۹۶۹۶۹ و آقای سیروس مختاری با شماره ملی ۴۱۳۱۸۴۸۵۳۸ و آقای بهروز مختاری با شماره ملی ۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱ و آقای مسعود مختاری با شماره ملی ۴۱۳۱۸۶۱۷۳۹ و آقای ایرج صالحی ارشلو با شماره ملی ۲۹۹۱۹۸۷۹۱۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۵۱۰۱۴۶۶۹۱۱۵۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302730
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاه نفت سحر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۳۹۲۶۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۰۵/۱۱/۹۵ که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - آقایان بهروز مختاری به شماره ملی۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، محمد حسن پنجه شاهی به شماره ملی ۰۰۴۴۳۷۹۰۹۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، ساجد گل افشانی به شماره ملی ۰۰۷۹۶۱۸۴۱۳ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره، حامد گل افشانی به شماره ملی ۰۰۵۹۴۷۴۷۱۸ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره و محمود تجلی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۹۳۴۹۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - چک، سفته، و اوراق بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و یا مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۲۳۵۸۷۵۶۲۷۲۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566412
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی عایق اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۵۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سیروس مختاری به کدملی ۴۱۳۱۸۴۸۵۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود مختاری به کدملی ۴۱۳۱۸۶۱۷۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز مختاری به کدملی ۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امید ناصح به کدملی ۱۲۹۲۹۷۹۰۹۷ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) به مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه چک‌ها و اسناد و سفته‌ها و بروات و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره حق امضا دارند و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۵۲۸۵۸۹۲۷۲۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13826610
آگهی تغییرات شرکت خدمات بندری آزما فلات ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۱۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: صندوق توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۸۲۹ به نمایندگی آقای بهروز مختاری به شماره ملی ۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱ آقای سید محمد حسینی زید آبادی به شماره ملی ۳۰۷۱۳۸۵۸۴۶ آقای محسن فخاری به شماره ملی ۰۰۳۹۷۹۷۱۷۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ به تصویب رسید.۰۰۳۹۷۹۷۱۷۱ روزنامه کثیرالانتشار فرصت امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۰۳۰۴۱۲۸۴۵۳۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190251
آگهی تغییرات شرکت لوله‌های دقیق کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۹۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت درسال مالی ۱۳۹۶ تصویب گردید. - ۲ قدیر یعقوبی به کدملی ۰۵۸۹۵۹۶۹۶۹ و سیروس مختاری به کدملی ۴۱۳۱۸۴۸۵۳۸ و بهروز مختاری به کدملی ۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱ مسعود مختاری به کدملی ۴۱۳۱۸۶۱۷۳۹ و ایرج صالحی ارشلو به کدملی ۲۹۹۱۹۸۷۹۱۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - ۳ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. / ش۹۷۰۶۰۶۷۷۱۲۳۴۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14354810
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دریا بندر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۵۹۴۰
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دریا بندر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۵۹۴۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای بهروز مختاری به شماره ملی ۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. - خانم حدیث انصاری به شماره ملی ۳۳۸۰۵۸۸۹۳۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. - در نتیجه سرمایه نقدی شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۱۰/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سهم الشرکه به شرح ذیل می‌باشد: - آقای بهروز مختاری دارای ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال سهم الشرکه - خانم حدیث انصاری دارای ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای حجت شکوری اقدم دارای ۰۰۰/۵۰۰/۹ ریال سهم الشرکه - خانم نیسا مینائی دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک