مسعود مبارک

آقای مسعود مبارک

کد ملی 4130869256
33
شرکت‌ها
33
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 616703
آگهی تصمیمات شرکت کارت ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۷۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب بشماره ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک بشماره ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۴۶۰۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706091
آگهی تغییرات شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۱۸۳۳۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۳۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۴/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۹۵۲۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 892157
آگهی تغییرات شرکت معادن کلاریز البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی خ پیامبر خ شاهد ک وحدت ۴ پ ۲۰ ط سوم کدپستی ۱۴۷۳۶۸۴۸۷۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۹۱۰۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065999
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعتی صبح صالح سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۳۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۵۰۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی همیار حساب به ک م ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به ک م ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۱۴۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089035
آگهی تصمیمات شرکت تهران بتون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۴۷۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سیمان آبیک ش. م ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ و شرکت سیمان فارس نو ش. م ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ و شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان ش. م ۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶۸ و به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۲ حسین نکونام ک. م ۱۲۱۹۸۳۶۲۶۵ به نمایندگی شرکت سیمان آبیک بسمت رئیس هیئت مدیره و سهراب اسماعیلی ک. م ۳۹۷۹۰۲۸۸۱۱ به نمایندگی شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود بختیاری ک. م ۳۹۳۲۵۸۹۹۰۴ به نمایندگی شرکت سیمان فارس نو بسمت عضو هیئت مدیره و هوشنگ آقاجانی ک. م ۱۴۶۵۶۶۵۴۸۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و قراردادها بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۶۳۴۵۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158521
آگهی تغییرات شرکت تامین کالای توربین ماشین خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۴۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۱۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ تصویب گردید. موسسه همیار حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک به کدملی۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۹۴۳۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160595
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری پرلیت آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۰۱۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا یزدان پرست به شماره ملی ۰۷۹۳۳۳۱۵۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۹۷۶۴۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160756
آگهی تغییرات شرکت کلاچ سازی شایان صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۶۵۳۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا یزدان پرست به شماره ملی ۰۷۹۳۳۳۱۵۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۹۷۶۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1162239
آگهی تصمیمات شرکت فراپترو سازان انرژی سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۳۴۳۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک کد ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش۸۵۵۴۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۱۵۴۶۰ مسئول ثبت شرکت‌های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167034
آگهی تغییرات شرکت کاربرد کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۸۴۸۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۲۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک با کدملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۶۹۹۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224015
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی رهگا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۹۵۷ و شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۴۱۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۶/۰۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم کوهی به شماره ملی۱۹۷۱۱۶۸۷۹۳ اقای سلیمان شیخ آقایی به شماره ملی۲۸۷۱۷۷۸۶۷۱ آقای یاسر کوهی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۶۶۶۴۳ آقای علی کوهی به شماره ملی ۲۷۴۰۱۱۲۴۵۹۹ اقای ابوذر صالح به شماره ملی ۰۰۶۵۵۲۱۷۴۹ خانم شیلان شیخآقایی به شماره ملی ۲۸۷۲۰۳۷۳۲۲ آقای سید عبدالحمید مومن زاده به شماره ملی ۰۰۴۸۶۶۲۷۲۰ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعین کردیدند. موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک به کد ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر اگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۴۱۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1251548
آگهی تصمیمات شرکت کامکان ساخته‌های فلزی کارا سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۳۶۲۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۲ شرکت فوق الذکر: ۱ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای مسعود مبارک ش ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب شدند. ش۱۷۳۷۷۱۹ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401924
آگهی تغییرات شرکت شمیم پژوهش سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۲۱۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۲۳۲۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی اسماعیل زاده بشماره ملی ۲۵۹۳۰۴۰۷۶۹ و خانم‌ها ناهید مهتدی بشماره ملی ۰۰۴۹۴۶۹۳۲۰ شبنم اسماعیل زاده بشماره ملی ۰۰۶۶۴۳۸۴۰۳ و مریم اسماعیل زاده بشماره ملی ۰۰۶۱۹۶۸۳۷۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ و آقای مسعود مبارک بشماره ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۳۲۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524689
آگهی تغییرات شرکت پایاپای ملی سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۵۶۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی همیار حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷ به سمت حسابرس و بازرس قانونی و آقای مسعود مبارک با کدملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ و شرکت داده پردازی خوارزمی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۲۸۶۵ و شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۸۵۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524705
آگهی تغییرات شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۶۴۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۱۱۲۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی همیار حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک با کدملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ شرکت کارت ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ شرکت پایاپای ملی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ پ۱۸۴۸۵۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527449
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی موتورپمپ یاران سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۲۴۶۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۱۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جواد سیدی کمیجانی به شماره ملی ۰۰۴۵۳۸۵۷۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره حمید طبیبیان به شماره ملی ۰۰۳۲۸۸۵۱۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد کاظم قرمزی به شماره ملی ۲۰۰۰۴۵۶۱۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. علی اصغر قوی پیکر به شماره ملی ۰۹۴۰۵۸۲۲۲۸ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۱۸۵۰۵۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574096
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد غذایی خوشنام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۶۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی همیار حساب به ش. م ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک به ک. م ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۵۲۵۳۸۳۷۱۱۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621343
آگهی تغییرات شرکت رویال پلاست پود سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۹۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹ر۱۲ر۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۵۷۱۴۴۱۴۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624403
آگهی تغییرات شرکت دریا دانش فناور پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۰۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی، تراز نامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجو ه نقد برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی همیار حساب ۱۴۱۸۸۴۳۴۳۲بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۳ راتعیین نمود. روزنامه کثیر انتشار اطلاعات برای نشر آگهی شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۹۳۸۴۶۳۹۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625058
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی الکترو نیکتا تنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ را به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۹۳۰۶۲۹۹۶۲۸۶۶۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10200774
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد غذائی خوشنام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10236320
آگهی تصمیمات شرکت سازه صنعت کاران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۸۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۶۲۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کدملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین رضوی اسفلی به کدملی ۲۴۷۱۴۱۷۱۲۴ محسن ابراهیمی فرد به کدملی ۰۳۸۴۰۸۲۴۰۸ منصور خوانساری ابیانه به کدملی ۱۲۳۹۷۲۶۹۰۲ مازیار رمضانپور به کدملی ۲۲۹۸۰۳۶۹۱۷ مجید احمدیان به کدملی ۶۵۰۹۶۵۷۱۷۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ امیرحسین رضوی اسفلی بسمت رئیس هیئت مدیره و مازیار رمضانپور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید ابوطالب رضوی اسفلی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس و یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10261285
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به ش ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10475949
آگهی تاسیس شرکت توسعه فروآلیاژهای فاریاب جم سهامی‎خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲/۹/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۴۰۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۹/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید انواع فروآلیاژ و غیره اکتشاف استخراج و بهره‎برداری از معادن واردات ماشین‎آلات مواد مصرفی و تجهیزات معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم و صنایع و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مشارکت و سرمایه‎گذاری در سایر شرکتهای داخلی و خارجی و اخذ تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری اعم از دولتی و خصوصی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا نرسیده به جهان کودک کوچه کمان پلاک ۲۰ طبقه دوم ـ کدپستی ۱۵۱۸۷۱۴۴۱۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۸۰/۱۱۰ ریال منقسم به یک میلیون و یکصدو هشت هزار و هشتصد سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یک میلیون و سی و سه هزار و دویست و بیست و پنج سهم بانام، تعداد هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتادو پنج سهم بی‎نام می‎باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۸/۳۸ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۰۳۳۹۴۳ مورخ ۱/۹/۱۳۸۹ نزد بانک تجارت شعبه اسکان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ ـ ۵ ـ آقای محمدعلی محمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ ـ ۵ ـ آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ ـ ۵ ـ شرکت پیمان امیر سهامی‎خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶۸۱ با نمایندگی آقای یوسف محمدی به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۴ ـ ۵ ـ آقای علی‎اصغر علی محمدی به شماره ملی ۴۶۰۹۳۷۲۸۱۹ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‎مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ ـ آقای مسعود مبارک به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10502095
آگهی تغییرات شرکت بازیافت فاریاب منگنز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۲۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10506527
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ماکارونی مک غذای خوب احساس خوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۶۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10816168
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۱۷۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به ش ملی۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به ش ملی۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10879513
آگهی تغییرات شرکت تجارت گستران خوارزمی (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۹۱۳۵۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۰۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود مبارک به شماره ملی۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۳/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12773465
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ازمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ و با نمایندگی عباس وفادار به شماره ملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ و با نمایندگی مسعود مباک به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. ش۹۵۰۲۱۲۷۲۴۵۹۸۲۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12776565
آگهی تغییرات شرکت کار گزاری توسعه سرمایه دنیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۶۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۳۰۰۵۱۱/۱۲۱مورخ ۷/۱۱/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۳ تصویب شد. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک کدملی شماره ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۲۱۳۵۶۶۶۸۳۲۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940446
آگهی تغییرات شرکت صنایع اهن وفولاد نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۷۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ثبت ۱۹۷۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ با نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شماره ثبت ۶۷۶۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ با نمایندگی آقای مسعود مبارک به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۱۰۵۰۷۵۳۳۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825136
آگهی تغییرات شرکت توران کارا تجارت مرزپل شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۰۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به تصویب رسید. - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ریال قرائت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - آزمون پرداز ایران مشهود بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بنمایندگی عباس وفاداربشماره ملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بنمایندگی مسعود مبارک بشماره ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۳۰۱۹۰۴۰۱۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14032655
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۹۹۵۷۲/۹۷ مورخ ۵/۲/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. آقای محمدتقی سلیمان نیا ک. م۰۳۸۵۷۷۹۵۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم منصوره منصفی ک. م ۴۱۳۰۵۸۳۷۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود مبارک ک. م ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۷۰۲۲۶۵۶۲۲۲۰۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک