محمد فدایی حسینی

آقای محمد فدایی حسینی

کد ملی 4130867784
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 586291
آگهی تصمیمات شرکت نوین ساعتسهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۰۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۳۳۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی نامی مشار آگاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۷۹۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمد فدائی حسین به کدملی ۴۱۳۰۸۶۷۷۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۵۶۱۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681033
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی فولاد پرشین امیر سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۳۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی حسینی به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۷۷۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن وحدتی فر به شماره ملی ۰۰۳۸۷۳۸۲۳۶ و خانم فاطمه میرمحمد صادق به شماره ملی ۰۰۴۱۳۱۲۹۷۲۲ و آقای امیرحسین وحدتی فر به شماره ملی ۰۰۵۳۵۶۰۰۴۳ تا تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۳ در تاریخ۱۰/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۷۰۵۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588496
آگهی تغییرات شرکت نوین چوب و صنعت آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۶۲۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۷۹۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد فدایی حسینی با کدملی ۴۱۳۰۸۶۷۷۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رامین ناظم سلیمی به کدملی ۰۴۵۰۵۶۶۷۲۲ آقای عبدالرضا صانعی به کدملی ۱۲۲۹۷۰۶۱۱۹ آقای محمدرضا صانعی به کدملی ۱۲۲۹۷۰۰۲۲۶ خانم منیژه هادوی به کدملی ۳۷۱۹۵۷۰۲۴۱ امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا دو نفر از چهار نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۰۴۳۹۱۱۸۵۶۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651584
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صدرا ایده نگار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۱۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی نامی مشار آگاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۷۹۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای فدایی حسینی بشماره ملی ۴۱۳۰۸۶۷۷۸۴ را به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۱۲۸۴۷۹۲۳۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9654906
آگهی تغییرات شرکت سبا پند شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۳۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی حسینی به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۷۷۸۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی نیری به شماره ملی ۰۰۴۷۵۳۸۱۲۰ و آقای محمدمهدی نیری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۷۱۶۹۶ و شرکت گروه صنعتی و بازرگانی سبا پندآوران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۵۹ با نمایندگی آقای فرشید رجبی تا تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9695270
آگهی تغییرات شرکت پارس معدن تیراژسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۴۸۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۶۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی حسینی به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۷۷۸۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9718124
آگهی تصمیمات شرکت سداد سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۲۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۷۹۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمد فدائی حسین به کدملی ۴۱۳۰۸۶۷۷۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9952776
آگهی تغییرات شرکت تیراژ دیزل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۹۱۱۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی حسینی بشماره ملی ۴۱۳۰۸۶۷۷۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر اگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10272952
آگهی تصمیمات شرکت تیراژه ماشین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۱۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۹۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشاور آگاه حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۷۹۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمد فدائی حسینی به کدملی ۴۱۳۰۸۶۷۷۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10424993
آگهی تصمیمات شرکت خدمات و تدارکات بین المللی جلا نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۹۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مالی مشاور آگاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۷۹۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمد فدایی حسینی به کدملی ۴۱۳۰۸۶۷۷۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10529584
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاسپین امیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۴۳۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۲۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی حسینی به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۷۷۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ظفر نرسیده به نفت روبروی بانک اقتصاد نوین پ ۱۴۷ ساختمان نازگل ط ۳ واحد ۱۵ کدپستی ۱۹۱۹۸۳۸۸۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10569009
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مهر ورزان آفاق سما سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۰۴۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۲۶۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی حسینی به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۷۷۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10648357
آگهی تاسیس شرکت پیروز اندیشان پاسارگاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۰۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۵۲۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎ای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ‎انجام کلیه عملیات حسابداری خدمات مشاوره مالی و مدیریتی و تعریف ساختار سازمانی اصلاح حساب و خدمات کنترلهای داخلی و سیستمهای مالی و خرید و فروش سیستمهای نرم‎افزاری و سخت‎افزاری حسابداری و خدمات مربوطه به آن. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ۱۵ خرداد بازار آهنگرها ک کلانتر پاساژ سعید پ ۳۷ ط ۲ ـ کدپستی ۱۱۶۵۷۱۴۳۷۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می‎باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۹۷ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ نزد بانک ملت شعبه شهرک اکباتان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد. ۵ـ مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حمیدرضا فیروزی به شماره ملی ۱۲۲۹۲۴۰۸۶۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ آقای اسماعیل عسگری به شماره ملی ۰۰۵۵۳۳۳۸۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره. ۳ـ۵ ـ آقای محمدعلی‎مقدم به شماره ملی ۰۴۴۰۰۵۴۸۵۰ به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۴ـ۵ ـ آقای اسماعیل عسگری به شماره ملی ۰۰۵۵۳۳۳۸۹۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ ـ موسسه حسابرسی نامی‎مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ ـ آقای محمد فدایی‎حسینی‎ به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۷۷۸۴ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10730785
آگهی تصمیمات شرکت تاک مرکزی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی نامی مشاور آگاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۷۹۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمد فدائی حسینی به کدملی ۴۱۳۰۸۶۷۷۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11020042
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری دام دوشان البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۲۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۷۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی نامی مشارآگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی حسینی به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۷۷۸۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11062826
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی تیراژ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۵۰۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۷۹۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمد فدائی حسینی به کدملی ۴۱۳۰۸۶۷۷۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11117504
آگهی تغییرات موسسه نامی مشار آگاه به شماره ثبت ۲۳۸۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۷۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مرتضی زنجانی به شماره ملی۰۶۶۹۵۱۳۴۸ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ مواد۲۶، ۷ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد فدایی حسینی به شماره ملی۴۱۳۰۸۶۷۷۸۴ و آقای سید محمدمهدی یوسف زاده به شماره ملی۰۴۹۰۷۴۴۸۰۱ و آقای جهانبخش فرهادیان بروجردی به شماره ملی۴۰۷۱۴۱۴۳۴۰ تا تاریخ۲۷/۱۰/۱۳۹۱. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد فدایی حسینی به شماره ملی۴۱۳۰۸۶۷۷۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدمهدی یوسف زاده به شماره ملی۰۴۹۰۷۴۴۸۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جهانبخش فرهادیان بروجردی به شماره ملی۴۰۷۱۴۱۴۳۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جهانبخش فرهادیان بروجردی به شماره ملی۴۰۷۱۴۱۴۳۴۰ به سمت مدیرعامل. در تاریخ۲۷/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک