سعید اوحدی

سعید اوحدی

کد ملی 4130591886
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562256
آگهی تصمیمات شرکت سارومان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۹۱۵۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین لطفی به کدملی ۱۲۴۹۸۹۱۲۷۲ سعید اوحدی به کدملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ مجید لطفی مارچوبه به کدملی ۱۲۴۹۸۷۱۴۶۸ شهریار لطفی به کدملی ۰۰۱۲۰۸۷۶۶۱ بهمن خودآموز به کدملی ۵۹۰۹۵۰۵۹۳۹ محمدرضا کبیر به کدملی ۱۲۴۹۸۷۷۷۶۸ مهدی زمانی به کدملی ۱۲۸۹۳۸۰۶۴۳ بابک کوهدر مقدم به کدملی ۰۰۵۷۶۹۷۸۰۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۱۱/۹۰ حسین لطفی به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید اوحدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید لطفی مارچوبه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و سایر اوراق تجارتی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۸۶۵۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896710
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۲۳۶
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخه ۱۵/۷/۹۱ سعید اوحدی به ک م ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به عنوان نماینده شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به ش م ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳ به جای اسمعیل دوستی به ک م ۴۱۹۸۹۵۲۱۱۶ برای بقیه مدت تصدی منصوب گردید و ضمنا بقیه اعضاء هیئتمدیره در سمتهای خود ابقاء گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۴۰۵۷۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 965403
آگهی تصمیمات در شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ محمدحسین داجمر به کدملی ۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر شریفیان به کدملی ۰۴۹۱۰۱۴۹۹۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسلم عباسی به کدملی ۰۵۷۹۸۳۸۴۶۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید مهدی آستانی به کدملی ۰۰۴۴۲۸۲۵۰۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۴ و سعید اوحدی به کدملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به نمایندکی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۴۵۸۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 989183
آگهی تصمیمات شرکت گسترش هتلهای لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۵۴۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و سیدحسین عرب زاده به ش ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ محمد فطانت فردحقیقی نماینده شرکت سرمایه گذاری پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و اکبر رضاقلی نماینده شرکت بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد باقری کاخکی به ش ملی ۰۰۴۳۴۶۷۰۰۸ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل و سعید اوحدی به ش ملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ نماینده شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۰۴۰۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004858
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۹۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۱۱۹۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محمدحسین داجمر به ش ملی ۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر شریفیان به ش ملی ۰۴۹۱۰۱۴۹۹۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۳۴۶۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسلم عباسی به ش ملی ۰۵۷۹۸۳۸۴۶۳ به نمایندگی از شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره. و سعید اوحدی به ش ملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی آستانی به ش ملی ۰۰۴۴۲۸۲۰۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۳ از ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۲۲۰۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133318
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۵۳۳۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا قدری به نمایندگی شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷ بجای آقای محمدعلی زردبانی به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل میباشند: سعید اوحدی به کدملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۴۷ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و فرهاد رمضان به کدملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ به نمایندگی از شرکت صادراتی پر سوئیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر خدرنژاد به کدملی ۲۰۰۲۴۹۸۰۲۴ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و رحیم نعمت پرور به کدملی ۱۴۶۶۰۰۳۵۳۷ به نمایندگی از شرکت شوکوپارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا قدری به کدملی ۰۰۴۳۴۵۵۴۴۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و سیدمحمد مدرس نیایزدی به کدملی ۰۰۴۳۲۶۵۷۸۲ خارج از اعضا کماکان بسمت مدیرعامل ابقاء گردید کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت میباشد و کلیه مکاتبات عادی خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۶۸۳۰۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159988
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت صنعتی مینو (خرم دره) شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱) آقای سعید اوحدی با کد ملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ بنمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان کد ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ بموجب حکم شماره ۴۰۳۶/آ مورخ ۲۰/۳/۹۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲) آقای سید محمد مدرس نیا یزدی کد ملی ۰۰۴۳۲۶۵۷۸۲ بنمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو کد ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷ بموجب حکم شماره ۷۴۶/پ مورخ ۱۱/۴/۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۳) خانم طاهره سخت باز با کد ملی ۰۰۵۵۳۹۴۰۸۶ بنمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ بموجب حکم شماره ۱۱۴۱۹/ م. آ مورخ ۱۸/۴/۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۴) آقای حسین علی اکبرزاده با کد ملی ۱۲۸۶۶۱۹۵۸۰ با نمایندگی از شرکت رهاورد سازندگی آزادگان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۹۷۵۰ بموجب حکم شماره ۰۹۱/۱۹۲ مورخ ۱۲/۵/۹۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۵) آقای دکتر فرهاد رمضان با کد ملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ بنمایندگی از موسسه فرهنگی پیام آزادگان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۱۹۵ بموجب حکم شماره ۱۰۰۱۲۷ مورخ ۲۸/۵/۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۶) آقای حمید رضا قدری بعنوان مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند و هیئت مدیره از زحمات آقای احمد ابوترابی تشکر و قدر دانی نمود. ش۳۳۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۰۰۴۰۳۱۳۵ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173461
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس مینو سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید: آقای سعید اوحدی به کد ملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا کائینی به کد ملی ۰۰۳۳۹۵۳۷۴۰ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد رمضان به کد ملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ به نمایندگی از شرکت قاسم ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای عارف سجاده چی به کد ملی ۰۰۳۵۲۱۵۳۰۵ به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رضا دولت آبادی به کد ملی ۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رحیم نعمت پرور به شماره ملی ۱۴۶۶۰۰۳۵۳۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۰۲۰۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177570
آگهی تغییرات موسسه اقتصادی و خودکفائی آزادگان به شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید اوحدی به کدملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه آباد به کدملی ۱۸۱۸۰۹۵۸۶۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و اقای حسین علی اکبرزاده به کدملی ۱۲۸۶۶۱۹۵۸۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی علیلو به کدملی ۰۰۴۸۸۴۰۵۲۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کائینی به کدملی ۰۰۳۳۹۵۳۷۴۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمدرضا حضرت زاد با کدملی ۰۰۳۹۴۱۴۴۸۵ و آقای احمدرضا قشمی با کدملی ۳۸۷۳۷۵۱۱۴۷ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره و آقای فرهاد رمضان به کدملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یک عضوء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۰۳۲۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249289
آگهی تغییرات شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. مهدی جهانگیری به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر سالار به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ به نمایندگی از شرکت بانک گردشگری شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن صفرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۵۲۶۰۶۰ خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل و شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۲۱۶۸ به نمایندگی سعید اوحدی به شماره ملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ و شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰ به نمایندگی خسرو گلشن ایرانپور به شماره ملی ۱۲۸۷۶۷۱۰۸۱ و شرکت باشگاه فرهیخته پیشرو کیش شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۵۹۳۸۸ به نمایندگی اکبر غم خوار به شماره ملی ۰۳۸۴۴۶۳۵۸۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۳۸۵۴۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428292
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۲۲۸۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۳۴۵۱
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۷۳/۹۳۲۹۰ مورخ ۱/۲/۹۳ سازمان میراث فرهنگی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی جهانگیری بشماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید اوحدی بشماره ملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی اکبر امین تفرشی بشماره ملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ش م ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و امیر خسرو فیض بشماره ملی ۰۰۴۰۶۸۷۰۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارسیان ش م به سمت عضو هیئت مدیره و سمیع اله حسین مکارم بشماره ملی ۶۱۹۹۸۳۲۷۴۴ به نمایندگی از شرکت گروه راهبران اقتصادی ارمان ش م ۶۱۹۹۸۳۲۷۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره در صورت عدم حضور مدیرعامل امضا مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۱۴۳۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10429284
آگهی تغییرات شرکت پرواز شرق پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۳۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مجید بیات مختاری به شماره ملی ۱۰۶۰۲۹۷۴۷۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای آرمین مقدم به شماره ملی ۲۶۴۹۳۰۶۲۲۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم سالاری به شماره ملی ۳۰۵۱۲۱۹۵۵۱ و آقای رضا سالاری به شماره ملی ۳۰۵۱۲۸۲۴۸۰ و آقای آزاد یوسف زمانی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۳۲۸۸۵ و آقای محمد سالاری به شماره ملی ۳۰۵۰۱۸۸۶۰۱ و آقای هوشنگ غفارپور به شماره ملی ۰۰۴۸۹۳۵۴۱۷ و آقای سعید اوحدی به شماره ملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ تا تاریخ ۳۰/۴/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701574
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه امید زائر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۴ و نامه شماره ۲۲۲۳۳/۵۰۰/۹۴مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴سازمان حج و زیارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید اوحدی بشماره ملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶به نمایندگی ازموسسه فرهنگی عمره سعادت به شناسه ملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶بسمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصرخدرنژاد بشماره ملی ۲۰۰۲۴۹۸۰۲۴به نمایندگی ازتعاونی مصرف کارکنان حج و زیارت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۶۹۸۴بسمت عضومدیره آقای حسن محمدی بشماره ملی ۰۰۵۳۳۱۱۷۹۵به نمایندگی ازشرکت مرکزی دفاتر خدماتی زیارتی سرارسرایران شمسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۳۶۵۳بسمت عضو هیئت مدیره آقای حسین اسماعیلی بشماره ملی ۰۵۶۹۷۳۸۱۷۲به نمایندگی از شرکت خدمات زیارتی طلیعه فلق به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۹۲۳۶بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد زاهدی دادوکلائی بشماره ملی ۰۰۴۳۴۳۶۱۶۱به نمایندگی ازشرکت خدمات زیارتی میثاق نور به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۹۱۹۶بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین ترابی زاده بشماره ملی ۱۸۱۸۰۲۲۷۸۸بسمت مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب گردیدند پ۹۴۱۲۱۸۵۱۶۹۸۸۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214677
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی والفجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۸۱۳۸ / ص / ۹۵ مورخه ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای لطف الله سعیدی به شماره ملی ۴۶۰۹۸۷۰۷۱۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجید سجدهء به شماره ملی ۰۰۵۰۰۶۸۰۸۳ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲ به سمتمدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سعید اوحدی به شماره ملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به نمایندگی از مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۲۷۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهرزاد سلیمانی فر به شماره ملی ۳۹۳۰۱۸۳۶۴۱ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۳۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد تقی بختیاری به شماره ملی ۰۰۴۷۷۷۴۲۰۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. هیئت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه بخشی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل واگذار نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی و مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور؛ ظهر نویسی؛ قبولی؛ پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه با رعایت آیین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت، تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری، به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعمل‌های مرتبط با آن و تعیین میزان حقوق و دستمزد پرسنل (عزل و نصب معاونان شرکت با هماهنگی هیئت مدیره صورت خواهد پذیرفت.)، اجرای هرگونه مصوبات هیئت مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه‌های مصوب، مالی، معاملات، استخدامی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده؛ در هریک از دادگاه‌ها؛ دادسراها؛ مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام؛ از جمله حضور در جلسات؛ اعتراض به رای؛ درخواست تجدید نظر؛ فرجام؛ واخواهی و اعاده دادرسی؛ مصالحه و سازش؛ استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا؛ اعاده جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند؛ تعیین جاعل؛ حق امضای قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی وتعقیب آنها؛ تعیین مصدق وکارشناس؛ انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛ دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها؛ ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث؛ قبول یا رد سوگند؛ تأمین خواسته؛ تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، امضاهای مجاز، تنظیم صورتهالی مالی سالانه وگزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهالی مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین وتعیین دستور جلسه آنها، مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از معاونین؛ مدیران و یا کارکنان شرکت تفویض نماید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل: چک و سفته و برات و غیره شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۰۵۲۱۴۷۱۴۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941900
آگهی تغییرات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۰۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران بشماره ۱۳۸۶۷۲۹ مورخ ۸/۱۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید اوحدی با شماره ملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس موسسه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به جای آقای محمود صلاحی انتخاب گردید. پ۹۶۱۲۲۳۲۹۴۹۸۶۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361552
آگهی تغییرات فرهنگی پیام آزادگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۱۹۵
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی پیام آزادگان به شماره ثبت ۱۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۱۹۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۴۸۲۵/۹۷/۱/الف ت مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۷ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامعلی قاسمی به کدملی ۲۰۰۱۶۲۵۳۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی محمد احد طجری به کدملی ۳۹۳۱۳۰۳۱۰۱ به سمت عضو هیأت مدیره و بیژن کیانی شاهوندی به کدملی ۱۸۴۱۳۸۳۷۱۶ به سمت عضو هیأت مدیره و سعید اسماعیلی به کدملی ۴۸۴۹۴۴۳۲۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره و سعید اوحدی به کدملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به سمت عضو هیأت مدیره و حسن بهشتی پور به کدملی ۰۰۳۶۹۸۴۴۹۳ به سمت عضو هیأت مدیره و فریبرز خوب نژاد به کدملی ۵۹۹۹۸۸۶۷۹۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مالی تعهد آور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک