فرامرز رساپور

فرامرز رساپور

کد ملی 0041091272
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 982738
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۹۲۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ عزیز علی لرستانی به شماره ملی ۶۴۷۹۷۲۱۴۵۴ به نمایندگی شرکت نوسازی و ساختمانی تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و نسرین شاهواری به شماره ملی ۳۹۷۸۹۵۰۴۱۳ به نمایندگی شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و نظایر آن با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۲۳۶۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302265
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه و ساخت آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین احمدزاده نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میرسعید قریشی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۷۸۳۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایراینان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رسول شهبازی جونوش به شماره ملی ۰۰۴۷۱۸۲۱۴۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۵۹۳۵۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413658
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس سهامی عام شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور کد ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا به ش ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حمید شایگان کد ملی ۰۰۴۱۲۸۴۷۱۲ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید باقری کد ملی ۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای سید فریدالدین صدر هاشمی نژاد کد ملی ۵۸۳۹۷۶۲۸۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد کد ملی ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ بنمایندگی از شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به ش ملی ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری بامضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه تعیین شد. پ۱۸۰۸۴۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667043
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه شهری فراز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج گلابتونچی به شماره ملی ۳۸۷۴۶۰۶۷۴۰ به نمایندگی از شرکت فنی تجاری پارس شهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۹۲۷ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای علی ممیزان به شماره ملی ۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹ به نمایندگی از شرکت دانای نیک گستر پیشرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۹۸۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای سیدابوالقاسم هاشمی به شماره ملی ۳۴۲۱۸۰۰۰۱۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۷۲۷۴۲۱۸۰۹۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9827592
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان و توسعه فن آوری سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش. م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ و رضا معظمی به ک. م ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به سمت بارزس اصلی و به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به ش. م ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به نمایندگی فرامرز رساپور به ک. م ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ و شرکت تامین مسکن جوانان به ش. م ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به نمایندگی محسن باطنی به ک. م ۱۲۸۶۷۲۷۴۰۵ و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به ش. م ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ بنمایندگی فرشید خالقیان به ک. م ۴۱۳۱۹۳۵۳۲۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۱ فرامرز رساپور بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن باطنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرشید خالقیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705926
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان بستان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۱۴۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۵۲۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ و تائیدیه شماره ۳۰۶۵۶۰/۱۵ , ۹۴۲ مورخه ۲۱/۱۱/۹۴ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت سه سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. اعضای اصلی هیات مدیره: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ - آقای همایون بهزاد افشار به شماره ملی ۰۰۴۰۹۹۵۵۷۷ - آقای علیرضا قورچیان به شماره ملی ۰۳۲۰۱۶۳۰۸۳ - آقای محمد رضا اصلانی به شماره ملی ۰۰۵۰۲۹۷۴۲۲ - آقای شاهین رحمانی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۲۷۱۲۰ واعضای علی البدل هیات مدیره: آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ - آقای امیرحسین طاهری فر به شماره ملی ۰۰۷۸۴۴۴۶۵۹ آقای محمد غلامی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم نسرین شاهواری به شماره ملی ۳۹۷۸۹۵۰۴۱۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۴۱۲۱۹۷۸۴۵۱۳۲۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976537
آگهی تغییرات شرکت تولید و توسعه خانه سازی پی چین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۹۸۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی توسعه شهری فراز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴ به سمت رئیس هیات مدیره. - آقای حسن سید بهرامی به شماره ملی ۲۸۷۰۲۷۵۶۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. - آقای اسداله داوری ایردموسی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۹۲۹۳۲ به نمایندگی از طرف شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴ به سمت عضو هیات مدیره. - آقای سیاوش جروند به شماره ملی ۱۸۱۸۶۸۹۴۴۸ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. - کلیه اسناد اوراق و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و درغیاب دو نفر از ایشان، با یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیر عامل و یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۵۳۱۴۵۸۱۵۷۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048079
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساختمان زاگرس چهارمحال وبختیاری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۸۱۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی بام چهارمحال (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۶۲۷۶۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای افشارشهبازی تک آبی به کدملی۴۶۸۹۵۸۶۷۸۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال وبختیاری (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای اکبر ریاحی دهکردی به کدملی ۴۶۲۱۳۲۶۳۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای بابک ابراهیمی دستگردی به شماره ملی ۴۶۲۱۷۶۱۶۱۷ خارج ازاعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت مناط اعتبار می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و نظایر آن با امضاء ثابت رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ودر غیاب مدیرعامل با امضاء یکی دیگراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۷۱۰۶۶۱۴۹۵۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110633
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵: - با توجه به مفاد نامه شماره ۲۹۵/ن/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) آقای حسین ابوطالبی به جای آقای حسین رحمتی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره معرفی گردید. - هیئت مدیره ترکیب هیئت مدیره را بشرح زیر برای مدت باقیمانده تعیین نمود. - آقای سیدضیاالدین صدرهاشمی نژاد با کدملی ۵۸۳۹۷۶۲۸۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. - آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ به نمایندگی از سازمان عمران کرمان با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. - آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای فرامرز رساپور با کدملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای حسین ابوطالبی با کدملی ۰۰۷۳۴۶۹۵۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای مسعود صفاخواه با کدملی ۴۵۶۹۲۷۸۵۳۱ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره میباشد. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۸۱۵۱۲۷۵۴۹۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244821
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای میر سعید قریشی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۷۸۳۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی فروزش به شماره ملی ۰۰۶۱۲۵۴۴۴۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای افشار شهبازی تک آبی به شماره ملی ۴۶۸۹۵۸۶۷۸۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبه مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۲ هیئت مدیره مناط اعتبارمی باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره بهمراه مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۱۰۱۸۷۸۹۱۶۷۶۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248769
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ بسمت عضوء هیئت مدیره و غلامرضا کول به شماره ملی ۳۶۷۴۰۳۷۶۰۲ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی دلخونی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲ بنمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ بسمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل یا عضوء دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۲۰۶۱۵۱۴۴۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263794
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از شرکت تأمین مسکن جوانان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن پور فرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای امیرحسین احمد زادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای بهنام خزاعی به شماره ملی ۳۸۷۴۴۳۶۲۸۴ به نمایندگی از شرکت تأمین مسکن نوین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی عزیزی به شماره ملی ۰۰۴۴۵۱۲۹۹۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل: چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۲۹۶۲۲۹۷۱۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270499
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره، آقای نصرتعلی متین فر به شماره ملی ۱۵۰۲۴۳۹۸۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای غلامرضا کول به شماره ملی ۳۶۷۴۰۳۷۶۰۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیر عامل برای دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه آوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. پ۹۵۱۱۰۴۷۱۸۹۰۴۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13306191
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بام چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۶۲۷۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۳۹۶۸ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای افشار شهبازی تک آبی به شماره ملی ۴۶۸۹۵۸۶۷۸۰ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره. آقای قاسم قوامی دهکردی به شماره ملی ۴۰۷۲۵۶۴۶۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی ساختمان زاگرس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۸۱۲۵۱به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت مناط اعتبار می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۱۱۲۴۷۵۱۵۴۱۳۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13351279
آگهی تغییرات شرکت مالمیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بردیا بابک به کد ملی ۰۰۷۲۶۶۷۰۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرامرز رساپور به کد ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم فرزانه بابک به کد ملی ۴۹۱۰۰۱۳۱۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۲۲۲۱۱۲۳۲۶۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667349
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: فرج الله خبیر به شماره ملی ۴۵۱۹۴۰۴۳۱۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا هلاکوئی به شماره ملی ۱۷۵۵۳۸۴۹۸۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی حامی کار خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۸۷۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمدرضا خیامی به شناسه ملی ۱۷۵۱۲۷۶۷۶۷ به نمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۷۷۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و الزام آور با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ش۹۶۰۷۲۶۱۱۴۹۵۶۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13908190
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره.. آقای عباس هلاکوئی به شماره ملی ۱۷۵۳۹۹۴۳۸۱ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت سازه‌های نوین کرت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره.. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به سمت عضو هیات مدیره.. آقای فرهاد روزخوش به شماره ملی ۱۸۶۱۰۴۴۶۰۷ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به سمت عضو هیات مدیره.. آقای فرج الله خبیر به شماره ملی ۴۵۱۹۴۰۴۳۱۲ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت ساختمان و توسعه فن آوری (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل.. حدود اختیارات مدیرعامل رعایت مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیات مدیره می‌باشد.. کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت منجمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهند بود. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ش۹۶۱۲۱۲۶۳۲۵۱۲۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک