مسعود شمیمی نوری

آقای مسعود شمیمی نوری

کد ملی 0041030591
4
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1705314
آگهی تغییرات شرکت معادن فاریاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی بشماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای محمد علیمحمدی بشماره ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱، شرکت نوین آلیاژ سمنان با نمایندگی آقای مهدی محمدخانی بشماره ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ و شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر با نمایندگی اقای مسعود شمیمی نوری بشماره ملی ۰۰۴۱۰۳۰۵۹۱ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۹۰۱۵۲۹۹۱۴۶۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10518674
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتونگ (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷۷۹۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ محمد علی محمدی به کدملی۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود شمیمی نوری به کدملی۰۰۴۱۰۳۰۵۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام امینی به کدملی۰۰۳۹۰۹۷۷۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و درغیاب رئیس هیئت مدیره متفقا با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032042
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدماتی بازرگانی پیمان امیر بنمایندگی آقای محمد علیمحمدی کدملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی محمدخانی کدملی۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ بنمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری به کدملی ۰۰۴۱۰۳۰۵۹۱به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی کدملی ۶۳۰۹۸۴۳۶۴۸به سمت عضو هیات مدیره - شرکت نوین آلیاژسمنان بنمایندگی آقای محمود علی محمدی کدملی ۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور با دو امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295368
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاورفرازراه پی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد بحرینیان ک م ۰۰۴۰۲۷۱۱۹۶ و آقای مهدی زارعی نیک ک م ۰۰۵۴۸۹۰۵۰۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای مسعود شمیمی نوری کد ملی ۰۰۴۱۰۳۰۵۹۱ به سمت بازرس اصلی و آقای آرش آجی وندی زندی با کد ملی ۰۰۶۹۱۸۵۹۷۲به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۱۱۱۸۵۸۴۸۵۱۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک