علی سعیدی

علی سعیدی

کد ملی 0041023110
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 732238
آگهی تغییرات شرکت عرش پویابا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۹۸۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۷۴۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۱ علی سعیدی به ک م ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ به سمت رئیس هیئتمدیره و هنگامه پارسی به ک م ۰۰۷۳۹۵۰۶۷۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره به نمایندگی از طرف گروه صنعتی آرین سعید سهامی خاص به ش م ۱۰۱۰۲۵۰۶۷۶۲ و فرناز یگانهموسوی به ک م ۰۰۷۱۳۳۶۷۹۶ به سمت عضو هیئتمدیره و کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضاء متفق رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۴۱۲۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021395
آگهی تصمیمات شرکت مدیر پژوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۹۱۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و نسیم کجویی به کدملی ۰۰۳۵۹۱۸۹۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی آرین سعید سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۷۶۲ به نمایندگی محمدرضا باقری اسفندانی به کدملی ۰۳۸۱۸۲۱۰۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله کلیه چک سفته بروات و قراردادها و غیره باید به امضا متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره رسیده و ممهور به مهر شرکت معتبر باشد سایر اسناد و مدارک با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۰۱۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1180384
آگهی تصمیمات شرکت آبشینه سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۴۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۵۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۳/۹۲ واصل گردید: علی سعیدی با شماره ملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مژگان جلالیان با شماره ملی۲۰۶۲۹۱۱۰۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سمیه حسین پور با شماره ملی۴۵۹۱۳۱۴۵۵۳ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مدارک با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۰۵۱۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215695
آگهی تغییرات شرکت چسب ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۳۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ شرکت را مورد تصویب قرار داد. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و کاظم گرشاسبی با کدملی ۰۰۳۶۶۷۲۱۹۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی سعیدی با کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ و خانم مژگان جلالیان با کدملی ۲۰۶۲۹۱۱۰۱۷ و گروه صنعتی آرین سعید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۷۶۲ و نمایندگی آقای کیانوش ایرانفر با کدملی ۲۰۹۲۱۶۹۸۸۱۵ با کلیه اختیارات مندرج در اساسنامه برای مدت دو سال به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم هنگامه پارسی با کدملی ۰۰۷۳۵۹۰۶۷۳ و خانم زهره چراغی با کدملی ۰۰۶۸۳۷۸۴۰۸ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند و با امضای ذیل صورتجلسه اعلام قبولی نمودند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۴۷۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535223
آگهی تغییرات شرکت آرین شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۸۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲به تصویب رسید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ و مریم سعیدی به کدملی ۰۴۵۰۱۳۱۶۲۹ و گروه صنعتی آرین سعید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۷۶۲ با نمایندگی سینا سعیدی به کدملی ۰۴۵۳۷۶۲۲۱۸۲ سمت اعضای اصلی هیات مدیره و سمیه حسین پور به کدملی ۴۵۹۱۳۱۴۵۵۳ و شقایق رحیمی واحد به کدملی ۰۰۷۷۹۱۸۲۸۲ به سمت اعضا علی البدل انتخاب شدند. پ۹۳۰۴۳۰۴۸۱۱۶۸۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569568
آگهی تغییرات شرکت آرین ارکین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۵۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۰۲۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ رئیس هیات مدیره گروه صنعتی آرین سعید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۷۶۲ با نمایندگی خانم بهناز خان احمدی به کدملی ۰۴۵۲۸۵۹۶۳ به عنوان نایب رییس هیات مدیره خانم هنگامه پارسی به کدملی ۰۰۷۳۵۹۰۶۷۳ به عنوان عضو هیات مدیره آقای سعید داداشی به کدملی ۲۰۹۲۶۲۰۴۶ به عنوان عضو علی البدل خانم مینا مختاری گرجی به کدملی ۲۱۸۱۱۸۸۲۷۰ به عنوان عضو علی البدل تعیین گردید. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت ازجمله چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره باید به امضای متفق رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت باشد، سایر اسناد و مدارک با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۵۲۱۵۵۱۳۷۷۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686944
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آرین سعید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد پور فتحی به کدملی ۲۶۶۹۱۳۰۴۸۸ به سمت عضو هیات مدیره وخانم نسیم کجویی به کدملی ۰۰۳۵۹۱۸۹۰۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسین خوینی به کدملی ۰۰۴۲۵۶۶۸۸۶ به سمت عضو هیات مدیره و خانم مریم سعیدی به کدملی ۰۴۵۰۱۳۱۶۲۹ عضو هیات مدیره اصلی و خانم مژگان جلالیان به عنوان اعضا علی البدل به مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۸۱۴۳۳۷۵۳۱۹۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10962252
آگهی تصمیمات شرکت آرین سینا سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۰۲۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۱۸۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ مژگان جلالیان به کدملی ۲۰۶۲۹۱۱۰۱۷ شرکت گروه صنعتی آرین سعید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۷۶۲ به نمایندگی محمد پورفتحی به کدملی ۲۶۶۹۱۳۰۴۸۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۱ علی سعیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد پورفتحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مژگان جلالیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839230
آگهی تغییرات شرکت آرین مریم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۸۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید. علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ بسمت رئیس هیات مدیره. نسیم کجوئی به کدملی ۰۰۳۵۹۱۸۹۰۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره عبداله نوروزی به کدملی ۶۱۵۹۷۵۶۳۶۲ به نمایندگی از طرف گروه صنعتی آرین سعید (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۷۶۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. - کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره باید به امضاء متفق رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد، سایر اسناد و مدارک با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۱۹۸۱۱۴۹۷۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918575
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری بنیاد حامیان علم و فن آوری ایران درتاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۱۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۱۲۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: هدف از تشکیل بنیاد، بهره گیری از توانمندی های معنوی و مادی خیّرین و واقفین و تشویق، ترغیب و جهت دهی کمک های نیکوکاران و نیک اندیشان برای تقویت و گسترش علم و فناوری و زیر ساخت های نظام آموزش عالی کشور، در سرفصل های زیر می باشد: گسترش و اشاعه فرهنگ غنی اسلامی وقف و امور خیریه در جامعه و بهره گیری و جهت دهی این منابع در جهت توسعه کیفی آموزش عالی کشور، شامل دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کمک به تأسیس دانشگاه های جدید دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه مشاوره و بستر سازی جهت استفاده بهینه از کمک های خیّرین به نظام آموزش عالی کشور شناسایی، حمایت و تقدیر همه جانبه از خیّرین و واقفین آموزش عالی ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جهت تقویت و استمرار حمایت های خّیرین و واقفین از عرصه علم و فناوری و نظام آموزش عالی کشور برنامه ریزی و سازماندهی برای جلب نظر و جذب کمکهای مردمی و دولتی در جهت توسعه و افزایش فضاهای کالبدی و نیازهای تجهیزاتی مورد نیاز دانشگاهها، پارک های علم و فناوری و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاهها، پارک های علم و فناوری و وزارت علوم در قبال خیّرین، واقفین و تبرعات و موقوفات ایشان نظارت برحسن اجرای طرح های عمرانی خیّر ساز دانشگاهها و پارک های علم و فناوری پیگیری تخصیص سهم پنجاه درصدی کمک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پروژه هایی که پنجاه درصد از کل اعتبارات آنرا خیّر یا خیّرین پرداخت کرده اند. حمایت از دانشجویان مستعدّ بی بضاعت، از طریق راه اندازی و تقویت صندوق های قرض الحسنه دانشجویی و سایر روش های قانونی پشتیبانی و حمایت از فعالیت های فرهنگی و دینی دانشگاهها پشتیبانی، ترویج و حمایت از سنت ازدواج دانشجویان حمایت از طرح های نوآورانه پژوهشی و فن آورانه دانشجویان و استادان دانشگاه ها و تاسیس و حمایت از جوایز ملی و بین المللی در این راستا حمایت مادی و معنوی از دانشگاهیان، به ویژه پژوهشگران و فناوران برتر کشور و نخبگان دانشگاه ها تلاش برای تقویت ارتباط دانشگاه ها و صنعت انجام هر امر دیگری که به تشخیص هیأت امنای بنیاد در راستای کمک به اهداف آموزش عالی و ارتقای کمی و کیفی دانشگاه ها و تحقق اهداف بنیاد می باشد. مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران خ طالقانی بین خ قدس و خ وصال شیرازی پ ۴۲۹ ط ۶ کدپستی۱۴۱۷۷۱۳۷۷۶ سرمایه موسسه: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل می باشد: آقای دکتر رضا فرجی دانا به کدملی ۰۳۸۳۵۶۳۷۲۰ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عباس مصلی نژاد به کدملی ۱۸۱۰۸۹۴۹۵۶ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای دکتر محمد حسین امید به کدملی ۴۴۳۱۴۴۹۷۵۲ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای دکتر عبدالرضا باقری به کدملی ۴۴۸۹۸۵۵۱۲۵ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهندس علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران موسسه: آقای جلیل شاهی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی ۴۴۳۲۹۲۰۱۶۵ و آقای علی رضا طلائی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار به شماره ملی ۱۳۷۶۱۸۳۸۴۶ و آقای رضا فرجی دانا به سمت عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۳۸۳۵۶۳۷۲۰ و آقای نادر حقانی به سمت مدیرعامل و عضو علی البدل به شماره ملی ۰۰۵۱۵۰۲۹۶۸ و آقای علی سعیدی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ و آقای محمد حسین امید به سمت عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۴۳۱۴۴۹۷۵۲ و آقای جواد فرهودی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۱۵۵۱۷۰۵۹۲۳ برای مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه نامه های اداری و مکاتبات با مدیرعامل است و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، با دو امضاء، که یکی از آنها رییس یا نایب رییس هیات مدیره و دیگری مدیرعامل یا خزانه دار خواهد بود، با مهر بنیاد معتبر است. اقایان سعید جلالی به کدملی ۱۶۵۱۷۰۰۳۶۲ بعنوان بازرس اصلی و محمد علی وحدت زاد به کدملی ۴۴۳۲۱۳۰۸۲۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای موسسه تعیین گردید. باستناد مجوز شماره ۲۱۱۹۰/۲۵/۶ مورخ ۸/۲/۹۵ وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مجوز شماره ۲۲۰۲۱ مورخ ۲۶/۲/۹۵ وزارت کشور اگهی گردید. پ۹۵۰۴۲۹۷۴۳۸۳۴۴۸۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123843
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی آرین رخ درتاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۳۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۹۸۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه، تولید، تحقیق، توسعه، تجارت، واردات، صادرات کلیه محصولات و کالاهای مجاز بازرگانی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان آفریقا ـ خیابان مهیار ـ پلاک۹ کدپستی ۱۹۶۶۹۴۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲ / ۹۵ ـ ۱۰۰۹ مورخ ۱۷/۰۸/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه ظفر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: اقای امین واعظ زاده به کدملی ۰۰۷۸۶۰۱۹۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فرنگیس قره خانلی به کدملی ۰۰۶۴۱۹۰۹۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره باید به امضاء متفق رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضا هیات مدیره رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد سایر اسنادو مدارک با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم بهناز خان احمدی زنوز به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای حسین سامی به شماره ملی ۱۲۱۹۰۹۵۳۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۸۲۲۲۰۷۷۲۴۶۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123860
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی آرین برد درتاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۳۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۹۸۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه، تولید، تحقیق و توسعه، تجارت، توزیع، واردات، صادرات کلیه محصولات و کالاهای مجاز بازرگانی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان آفریقا ـ خیابان مهیار ـ پلاک۹ کدپستی ۱۹۶۶۹۴۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵/۹۵ ـ ۱۰۰۹مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه ظفر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم شقایق رحیمی واحد به کدملی ۰۰۷۷۹۱۸۲۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و اقای سعید داداشی به کدملی ۲۰۹۲۶۲۸۰۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اقای علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره باید به امضاء متفق رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضا هیات مدیره رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد سایر اسنادو مدارک با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم بهناز خان احمدی زنوز به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای حسین سامی به شماره ملی ۱۲۱۹۰۹۵۳۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۸۲۲۶۶۵۹۸۶۷۳۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126410
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرین ام دی اف درتاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۳۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۹۹۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه، تولید، تحقیق و توسعه، تجارت، توزیع، واردات، صادرات کلیه محصولات و کالاهای مجاز بازرگانی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان آفریقا ـ خیابان مهیار ـ پلاک۹ کدپستی ۱۹۶۶۹۴۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۶ / ۹۵ ـ ۱۰۰۹ مورخ ۱۷/۸/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه ظفر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: اقای رضا شیرزاده موالو به کدملی ۰۰۶۷۳۶۷۸۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ اقای سیدحسن حیدرپور به کدملی ۵۶۸۹۹۶۱۰۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اقای علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره باید به امضاء متفق رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضا هیات مدیره رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد سایر اسنادو مدارک با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم بهناز خان احمدی زنوز به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای حسین سامی به شماره ملی ۱۲۱۹۰۹۵۳۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۸۲۴۳۷۴۹۶۷۴۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13137438
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرین لیلا درتاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۶۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۳۷۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه، تولید، تحقیق و توسعه، تجارت، توزیع، واردات، صادرات کلیه محصولات و کالاهای مجاز بازرگانی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان آفریقا ـ خیابان مهیار ـ پلاک۹ کدپستی ۱۹۶۶۹۴۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۶۲ / ۹۵ ـ ۱۰۰۹ مورخ ۲۵/۰۸/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه ظفر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: اقای حسین سامی به کدملی ۱۲۱۹۰۹۵۳۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و اقای سینا سعیدی به کدملی ۰۴۵۳۷۶۲۱۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اقای علی سعیدی به کدملی۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره باید به امضاء متفق رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضا هیات مدیره رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد سایر اسنادو مدارک با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم بهناز خان احمدی زنوز به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای رضا شیرزاده موالو به شماره ملی ۰۰۶۷۳۶۷۸۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۸۲۹۹۷۱۳۲۲۷۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13258099
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مشاوران مهندسی آرین نوین در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۲۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۵۰۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ارائه خدمات فنی و مهندسی در راستای احداث کلیه ابنیه، تهیه، تولید، تحقیق و توسعه، تجارت، توزیع، واردات، صادرات کلیه محصولات و کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان آفریقا خیابان مهیار پلاک۹ کدپستی ۱۹۶۶۹۴۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم آن بانام می باشد و تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۶۰/۹۵ ـ ۱۰۰۹ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ بانک خاورمیانه شعبه ظفر پرداخت گردیده است. اولین مدیران: علی سعیدی به شماره ملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین عصارپور به شماره ملی ۰۰۴۲۱۹۷۴۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سمت مدیرعامل و امیر غلامرضایی به شماره ملی ۰۳۷۰۱۶۱۷۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره باید به امضا متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد. سایر اسناد و مدارک با امضای متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: بهناز خان احمدی زنوز به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به سمت بازرس اصلی و حسین سامی به شماره ملی ۱۲۱۹۰۹۵۳۹۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۰۲۶۹۴۱۱۸۶۲۴۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473509
آگهی تغییرات شرکت آرین جلارنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. - اکبر کلامی به کد ملی ۱۶۳۹۰۵۷۷۲۲ به سمت بازرس اصلی و بهناز خان احمدی زنوز به کد ملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ و امیر سپهر به کدملی ۳۱۱۱۰۶۹۶۰۵ و شرکت گروه صنعتی آرین سعید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۷۶۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۲۷۷۳۵۹۴۳۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492391
آگهی تغییرات شرکت آرین تخته شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. خانم بهناز خان احمدی زنوز به کدملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین سامی به کدملی ۱۲۱۹۰۹۵۳۹۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ خانم مژگان جلالیان به کدملی ۲۰۶۲۹۱۱۰۱۷ آقای محمد پورفتحی به کدملی ۲۶۶۹۱۳۰۴۸۸ به نمایندگی از طرف گروه صنعتی آرین سعید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۷۶۲ پ۹۶۰۴۱۱۷۰۶۷۸۷۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13775423
آگهی تغییرات کار آفرینان و نوابغ سعیدی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۱۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۰۱۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای محمدپورفتحی به کدملی ۲۶۶۹۱۳۰۴۸۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - خانم مژگان جلالیان به کدملی ۲۰۶۲۹۱۱۰۱۷ به سمت عضو هیات مدیره - آقای رضا منصوری به کدملی ۰۰۴۱۵۴۹۶۸۶ به سمت مدیرعامل - خانم فرنگیس قره خانلی به کدملی ۰۰۶۴۱۹۰۹۵۱ به سمت دبیر جلسه انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و غیره باید به امضای متفق رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل رسیده و ممهور به مهر موسسه باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره ممهور به مهر موسسه معتبر می‌باشد. نشانی شرکت به تهران - شهید بهشتی خیابان میرزای شیرازی ساختمان پزشکان ۲۲۵ پلاک ۲۲۵ طبقه ۲ واحد ۹ کدپستی ۱۵۸۶۷۴۳۴۷۷ منتقل گردید پ۹۶۱۰۰۳۳۸۰۷۳۵۲۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک