امین نقوی

امین نقوی

کد ملی 4072443492
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1694402
آگهی تغییرات شرکت رهاد پویش ژیهات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۷۸۰۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گلرخ نیکزاد فرخی به شماره ملی ۴۱۲۰۰۴۸۲۲۵ سجاد کیهانی نیا به شماره ملی ۲۵۹۳۸۶۶۷۷۲ سعید میرزائی به شماره ملی ۰۰۶۷۴۵۵۰۴۲ تا تاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۵. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: گلرخ نیکزاد فرخی به شماره ملی ۴۱۲۰۰۴۸۲۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره سجاد کیهانی نیا به شماره ملی ۲۵۹۳۸۶۶۷۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سعید میرزائی به شماره ملی ۰۰۶۷۴۵۵۰۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۵. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. فرزاد ایمانی به شماره ملی ۴۰۷۱۸۱۹۳۰۸ به عنوان بازرس اصلی، امین نقوی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۳۴۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۸۲۱۵۲۶۷۲۰۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696520
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بنا شهر پایتخت در تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۱۲۲۴ بشناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۶۲۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: شبکه های برق و تاسیسات برقی ـ پست های توزیع و الکترونیک عام و خ ـ ـاص سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن و انجام کلیه امور پیم ـ ـ ـانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب و نفت) و شبکه تاسیسات مک ـانیکی و ه ـ ـیدرومکانیک ـ ـی سیست ـ ـم های سرد کننده ساخت ـ ـمان تاسیسات و تجهی ـزات ساختمان (آب و برق و فاضلاب) و انتقال زباله ـ تاسیسات و تجهیزات ت ـ ـصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ طراحی مشاوره و اجرای کلیه امور مربوط به تاسیسات مکانیکی و ه ـ ـیدرومکانیکی سیستم ـ ـهای سردکننده ساختمان و تاسیسات ساختمان تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های فاضلاب سیستمهای خبردهنده و هشداردهنده حفاظت کاتودی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت ـ ـمان و توزیع و انتقال نیرو شبک ـ ـه های برق و ت ـ ـاسیسات برقی طراحی ـ نقشه کشی ـ نظارت ـ اجرا امورپیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی و ساختمان سازی و راهسازی شامل راه اصلی و فرعی ـ آزادراه ها ـ باندفرودگاه ـ راه های ریلی و روستایی و معابر ـ تاسیسات و تجهیزات ابنیه ـ خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ زه کشی و جدول بندی ـ مخازن آب و فاضلاب ـ محوطه سازی و بندهای انحرافی ـ ایجادفضای سبز ـ پل سازی و سد سازی ـ سوله سازی ـ محاسبه و بر آورد پروژه های عمرانی ـ نقشه برداری همه موارد پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: خرم آباد ـ خیابان ولیعصر ـ ابتدای ۱۶ متری بوعلی ـ کدپستی ۶۸۱۶۸۹۵۵۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۷۴ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۳ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی خرم آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امین نقوی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۳۴۹۲ بسمت رئیس هیئت مدیره میثم لطفی به شماره ملی ۰۰۵۸۱۳۲۹۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره عبدالرحمن سپاسی به شماره ملی ۲۸۸۸۹۹۰۳۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ بعنوان بازرس اصلی. اسماعیل بیات به شماره ملی ۳۹۳۲۷۸۸۵۴۰ بعنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار: رسالت. ش۹۳۰۸۲۴۳۲۱۶۰۷۱۴۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395659
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تلاشگران احیای پاسارگاد در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۱۲۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۵۱۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی ـ نقشه کشی ـ نظارت ـ اجرا امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی و ساختمان سازی و راهسازی شامل راه اصلی و فرعی ـ آزادراه ها ـ بزرگ راه ها ـ باند فرودگاه ـ راه های ریلی و روستایی و معابر ـ تاسیسات و تجهیزات ابنیه ـ خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ زه کشی و جدول بندی ـ مخازن آب و فاضلاب ـ محوطه سازی و بند های انحرافی ـ ایجاد فضای سبز ـ پل سازی و سد سازی ـ سوله سازی ـ محاسبه و برآورد پروژه های عمرانی ـ نقشه برداری ـ شبکه های برق و تاسیسات برقی ـ پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب و نفت) و شبکه تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سیستم های سرد کننده ساختمان تاسیسات و تجهی ـ زات ساختمان (آب و برق و فاضلاب) و انتقال زباله ـ تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ اجرای کلیه امور مربوط به تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سیستمهای سرد کننده ساختمان و تاسیسات ساختمان تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های فاضلاب سیستمهای خبردهنده و هشداردهنده حفاظت کاتودی و امور پیمانکاری مربوط به ساختمان و توزیع و انتقال نیرو همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: خرم آباد ـ خیابان ولیعصر ـ ابتدای ۱۶ متری بوعلی ـ کدپستی ۶۸۱۶۸۹۵۵۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۶۲/۳۳۰۰ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی خرم آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: شرکت بنا شهر پایتخت به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۶۲۰۰ و به نمایندگی حسن علوی به شماره ملی ۵۲۸۰۰۱۹۹۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت احیای سرزمین آریایی به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۹۹۹ و به نمایندگی امین نقوی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۳۴۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دیماس سقف راگرس به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۷۴۹۴۰ و به نمایندگی آرام خدارحمی به شماره ملی ۴۰۷۳۵۶۸۱۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره داریوش حسنوند به شماره ملی ۴۱۸۹۶۸۱۴۶۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: شرکت کیهان خودرو اروند به شماره ملی ۱۴۰۰۴۵۰۰۲۹۲ به عنوان بازرس اصلی. شرکت استحکام سازه گریت به شماره ملی ۱۰۷۴۰۰۹۵۷۵۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار: رسالت. ش۹۳۱۰۳۰۹۷۱۲۴۲۱۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409901
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اساس مقطع عرش درتاریخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۱۳۰۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۵۹۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی ـ نقشه کشی ـ نظارت ـ اجرا امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی و ساختمان سازی و راهسازی شامل راه اصلی و فرعی ـ آزادراه ها ـ بزرگ راه ها ـ باند فرودگاه ـ راه های ریلی و روستایی و معابر ـ تاسیسات و تجهیزات ابنیه ـ خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ زه کشی و جدول بندی ـ مخازن آب و فاضلاب ـ محوطه سازی و بند های انحرافی ـ ایجاد فضای سبز ـ پل سازی و سد سازی ـ سوله سازی ـ محاسبه و بر آورد پروژه های عمرانی ـ نقشه برداری ـ شبکه های برق و تاسیسات برقی ـ پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب و نفت) و شبکه تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سیستم های سرد کننده ساختمان تاسیسات و تجهی ـ زات ساختمان (آب و برق و فاضلاب) و انتقال زباله ـ تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ اجرای کلیه امور مربوط به تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سیستمهای سرد کننده ساختمان و تاسیسات ساختمان تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های فاضلاب سیستمهای خبردهنده و هشداردهنده حفاظت کاتودی و امور پیمانکاری مربوط به ساختمان و توزیع و انتقال نیرو همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: خرم آباد ـ خیابان ولیعصر ـ ابتدای ۱۶ متری بوعلی ـ کدپستی ۶۸۱۶۸۹۵۵۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۶۳/۳۳۰۰ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی خرم آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت دیماس سقف زاگرس به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۷۴۹۴۰ و با نمایندگی آرام خدارحمی به شماره ملی ۴۰۷۳۵۶۸۱۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کیهان خودرو اروند به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۰۲۹۲ و با نمایندگی سمیرا وحیدی مهر به شماره ملی ۴۰۶۰۵۲۳۶۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت احیای سرزمین آریایی به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۹۹۹ و با نمایندگی امین نقوی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۳۴۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره معصومه حسنوند به شماره ملی ۴۱۸۸۸۲۱۰۵۱ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: بنا شهر پایتخت به شماره ملی ۱۴۰۰۴۵۳۶۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی. استحکام سازه گریت به شماره ملی ۱۰۷۴۰۰۹۵۷۵۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار: رسالت. ش۹۳۱۱۰۶۳۵۱۵۶۸۵۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250429
آگهی تغییرات شرکت تیدا سازان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۴۰۲۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی عسکری به شماره ملی ۴۰۷۲۷۸۲۱۳۰ داود دهقان زاده شهرک به شماره ملی ۱۳۷۶۸۶۲۵۸۱ سهراب دلاوری به شماره ملی ۲۹۷۰۵۵۹۷۷۳ تا تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مهدی عسکری به شماره ملی ۴۰۷۲۷۸۲۱۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره داود دهقان زاده شهرک به شماره ملی ۱۳۷۶۸۶۲۵۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سهراب دلاوری به شماره ملی ۲۹۷۰۵۵۹۷۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حسن علوی به شماره ملی ۵۲۸۰۰۱۹۹۷۶ به عنوان بازرس اصلی، امین نقوی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۳۴۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۰۲۰۳۰۶۴۷۶۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487487
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سهند سپنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۸۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نوید یاراحمدی بشماره ملی۲۱۲۲۷۳۵۶۹۴ محبوبه ابوالقاسمی بشماره ملی۱۲۹۰۷۹۶۸۴۱ مصطفی یاراحمدی بشماره ملی ۴۰۷۰۷۹۶۹۸۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سمت اعضای هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نوید یاراحمدی بشماره ملی۲۱۲۲۷۳۵۶۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره محبوبه ابوالقاسمی بشماره ملی۱۲۹۰۷۹۶۸۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مصطفی یاراحمدی بشماره ملی ۴۰۷۰۷۹۶۹۸۳ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. امین نقوی بشماره ملی۴۰۷۲۴۴۳۴۹۲ به سمت بازرس اصلی بهاره صاحبی بشماره ملی۳۸۷۵۵۳۴۶۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۴۰۴۴۳۸۷۵۱۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13901312
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساعی ساخت میعاد درتاریخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۹۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۴۴۷۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: ساعی ساخت میعاد شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:شبکه های برق و تاسیسات برقی ـ پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب و نفت) و شبکه تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سیستم های سردکننده ساختمان تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و برق و فاضلاب) و انتقال زباله ـ تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ طراحی و اجرای کلیه امور مربوط به تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سیستم های سردکننده ساختمان و تاسیسات ساختمان تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های فاضلاب سیستمهای خبردهنده و هشداردهنده حفاظت کاتودی و امور پیمانکاری مربوط به ساختمان و توزیع و انتقال نیرو شبکه های برق و تاسیسات برقی طراحی ـ نقشه کشی ـ نظارت ـ اجرا و امورپیمانکاری مربوط به ابنیه سبک وسنگین بتنی و فلزی وساختمان سازی وراهسازی شامل راه اصلی وفرعی ـ آزادراه ها ـ باندفرودگاه ـ راه های ریلی وروستایی ومعابر ـ تاسیسات وتجهیزات ابنیه ـ خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب وفاضلاب ـ زه کشی و جدول بندی ـ مخازن آب وفاضلاب ـ محوطه سازی وبندهای انحرافی ـ ایجادفضای سبز ـ پل سازی وسد سازی ـ سوله سازی ـ محاسبه و برآورد پروژه های عمرانی ـ نقشه برداری در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی ، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب ، پالایشگاههای نفت وگاز ،مخازن ذخیره نفتی ، خطوط انتقال نفت و گاز ، تلمبه های خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز ، سازه های دریایی نفت و گاز و نظایر آن.خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز. طراحی ـ نقشه کشی ـ نظارت ـ اجرا امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی و ساختمان سازی و راهسازی شامل راه اصلی و فرعی ـ آزاد راه ها ـ بزرگ راه ها ـ باند فرودگاه ـ راه های ریلی و روستایی و معابر ـ تاسیسات و تجهیزات ابنیه ـ خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ زه کشی و جدول بندی ـ مخازن آب و فاضلاب ـ محوطه سازی و بند های انحرافی ـ ایجاد فضای سبز ـ پل سازی و سد سازی ـ سوله سازی ـ محاسبه و برآورد پروژه های عمرانی ـ نقشه برداری ـ همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر خرم آباد ـ فاز ۱ ـ خیابان خرداد ـ خیابان صبا (شهید بهروز اسدی) ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۸۱۷۷۳۹۷۷۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳۱۲۱۲۴۵ مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ نزد بانک مهر اقتصاد شعبه علوی با کد ۷۳۱۲ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم هدیه علی پناه به شماره ملی ۴۰۶۰۰۶۰۳۵۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای امین نقوی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۳۴۹۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسن علوی به شماره ملی ۵۲۸۰۰۱۹۹۷۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا......همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا........و مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدمهدی اسگندری به شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۹۷۶۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم زینب فرهادی به شماره ملی ۴۲۰۹۸۱۸۵۹۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صدای ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۸۹۳۱۳۰۱۶۹۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13901340
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آروین مهر میهن درتاریخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۹۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۴۴۷۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: آروین مهر میهن شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:شبکه های برق و تاسیسات برقی ـ پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب و نفت) و شبکه تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سیستم های سردکننده ساختمان تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و برق و فاضلاب) و انتقال زباله ـ تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ طراحی و اجرای کلیه امور مربوط به تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سیستم های سردکننده ساختمان و تاسیسات ساختمان تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های فاضلاب سیستمهای خبردهنده و هشداردهنده حفاظت کاتودی و امور پیمانکاری مربوط به ساختمان و توزیع و انتقال نیرو شبکه های برق و تاسیسات برقی طراحی ـ نقشه کشی ـ نظارت ـ اجرا و امورپیمانکاری مربوط به ابنیه سبک وسنگین بتنی و فلزی وساختمان سازی وراهسازی شامل راه اصلی وفرعی ـ آزادراه ها ـ باندفرودگاه ـ راه های ریلی وروستایی ومعابر ـ تاسیسات وتجهیزات ابنیه ـ خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب وفاضلاب ـ زه کشی و جدول بندی ـ مخازن آب وفاضلاب ـ محوطه سازی وبندهای انحرافی ـ ایجادفضای سبز ـ پل سازی وسد سازی ـ سوله سازی ـ محاسبه وبر آوردپروژه های عمرانی ـ نقشه برداری در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی ، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب ، پالایشگاههای نفت وگاز ،مخازن ذخیره نفتی ، خطوط انتقال نفت و گاز ، تلمبه های خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز ، سازه های دریایی نفت و گاز و نظایر آن.خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز. طراحی ـ نقشه کشی ـ نظارت ـ اجرا امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی و ساختمان سازی و راهسازی شامل راه اصلی و فرعی ـ آزاد راه ها ـ بزرگ راه ها ـ باند فرودگاه ـ راه های ریلی و روستایی و معابر ـ تاسیسات و تجهیزات ابنیه ـ خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ زه کشی و جدول بندی ـ مخازن آب و فاضلاب ـ محوطه سازی و بند های انحرافی ـ ایجاد فضای سبز ـ پل سازی و سد سازی ـ سوله سازی ـ محاسبه و برآورد پروژه های عمرانی ـ نقشه برداری ـ همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر خرم آباد ـ ناصرخسرو ـ کوچه گلستان سعدی ۳ ـ کوچه ((احمدعلی پزشکپور)) ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۸۱۶۹۵۸۴۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳۱۲۱۲۴۵ مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ نزد بانک مهر لقتصاد شعبه علوی با کد ۷۳۱۲ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم هدیه علی پناه به شماره ملی ۴۰۶۰۰۶۰۳۵۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای امین نقوی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۳۴۹۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسن علوی به شماره ملی ۵۲۸۰۰۱۹۹۷۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضارئیس هیئت مدیرههمراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه و مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدمهدی اسگندری به شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۹۷۶۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم زینب فرهادی به شماره ملی ۴۲۰۹۸۱۸۵۹۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صدای ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۸۴۹۱۶۷۰۷۸۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906951
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهاران سازه عماد درتاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۹۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۵۳۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام : بهاران سازه عماد شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :شبکه های برق و تاسیسات برقی ـ پست های توزیع و الکترونیک عام و خــاص سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن و انجام کلیه امور پیمــــانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب و نفت) و شبکه تاسیسات مکـانیکی و هـــیدرومکانیکــی سیستـــم های سرد کننده ساختـــمان تاسیسات و تجهیـزات ساختمان (آب و برق و فاضلاب) و انتقال زباله ـ تاسیسات و تجهیزات تــصفیه خانه های آب و فاضلاب-طراحی و اجرای کلیه امور مربوط به تاسیسات مکانیکی و هــیدرومکانیکی سیستمـــهای سرد کننده ساختمان و تاسیسات ساختمان تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های فاضلاب سیستمهای خبردهنده و هشداردهنده حفاظت کاتودی و امور پیمانکاری مربوط به ساختــمان و توزیع و انتقال نیرو شبکــه های برق و تــاسیسات برقی طراحی –نقشه کشی –نظارت-اجراو امورپیمانکاری مربوط به ابنیه سبک وسنگین بتنی و فلزی وساختمان سازی وراهسازی شامل راه اصلی وفرعی-آزادراه ها-باندفرودگاه-راه های ریلی وروستایی ومعابر-تاسیسات وتجهیزات ابنیه-خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب وفاضلاب –زه کشی و جدول بندی-مخازن آب وفاضلاب –محوطه سازی وبندهای انحرافی –ایجادفضای سبز-پل سازی وسد سازی-سوله سازی-محاسبه وبر آوردپروژه های عمرانی-نقشه برداری در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاههای نفت وگاز ،مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه های خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز و نظایر آن.خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز. طراحی ـ نقشه کشی ـ نظارت ـ اجرا امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی و ساختمان سازی و راهسازی شامل راه اصلی و فرعی ـ آزاد راه ها ـ بزرگ راه ها ـ باند فرودگاه ـ راه های ریلی و روستایی و معابر ـ تاسیسات و تجهیزات ابنیه ـ خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ زه کشی و جدول بندی ـ مخازن آب و فاضلاب ـ محوطه سازی و بند های انحرافی ـ ایجاد فضای سبز ـ پل سازی و سد سازی ـ سوله سازی ـ محاسبه و بر آورد پروژه های عمرانی ـ نقشه برداری- همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر خرم آباد-کوی آبشار-خیابان (دامنه کوه)-کوچه آبشار ۸-پلاک ۰-طبقه اول- کدپستی ۶۸۱۷۸۸۴۴۸۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۶۴۳۶ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه غدیر با کد۴۰۶۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم هدیه علی پناه به شماره ملی ۴۰۶۰۰۶۰۳۵۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امین نقوی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۳۴۹۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسن علوی به شماره ملی ۵۲۸۰۰۱۹۹۷۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدمهدی اسگندری به شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۹۷۶۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم زینب فرهادی به شماره ملی ۴۲۰۹۸۱۸۵۹۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صدای ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۱۲۶۹۳۹۹۷۷۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906962
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمه دژ عرش درتاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۹۸۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۵۴۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: آرمه دژ عرش شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:شبکه های برق و تاسیسات برقی ـ پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب و نفت) و شبکه تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سیستم های سردکننده ساختمان تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و برق و فاضلاب) و انتقال زباله ـ تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ طراحی و اجرای کلیه امور مربوط به تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سیستمهای سردکننده ساختمان و تاسیسات ساختمان تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های فاضلاب سیستمهای خبردهنده و هشداردهنده حفاظت کاتودی و امور پیمانکاری مربوط به ساختمان و توزیع و انتقال نیرو شبکه های برق و تاسیسات برقی طراحی ـ نقشه کشی ـ نظارت ـ اجرا و امورپیمانکاری مربوط به ابنیه سبک وسنگین بتنی و فلزی وساختمان سازی و راهسازی شامل راه اصلی وفرعی ـ آزادراه ها ـ باندفرودگاه ـ راه های ریلی وروستایی ومعابر ـ تاسیسات وتجهیزات ابنیه ـ خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب وفاضلاب ـ زه کشی و جدول بندی ـ مخازن آب و فاضلاب ـ محوطه سازی وبندهای انحرافی ـ ایجادفضای سبز ـ پل سازی و سد سازی ـ سوله سازی ـ محاسبه و برآورد پروژه های عمرانی ـ نقشه برداری در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی ، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب ، پالایشگاههای نفت وگاز ،مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه های خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز و نظایر آن.خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز. طراحی ـ نقشه کشی ـ نظارت ـ اجرا امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی و ساختمان سازی و راهسازی شامل راه اصلی و فرعی ـ آزاد راه ها ـ بزرگ راه ها ـ باند فرودگاه ـ راه های ریلی و روستایی و معابر ـ تاسیسات و تجهیزات ابنیه ـ خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ زه کشی و جدول بندی ـ مخازن آب و فاضلاب ـ محوطه سازی و بند های انحرافی ـ ایجاد فضای سبز ـ پل سازی و سد سازی ـ سوله سازی ـ محاسبه و بر آورد پروژه های عمرانی ـ نقشه برداری ـ همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر خرم آباد ـ شهرک حکمت ـ خیابان رسالت ـ خیابان حکمت [شهید اسفندیار کردعلیوند] ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۸۱۴۸۸۸۶۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۶۴۳۵ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه غدیر با کد ۴۰۶۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم هدیه علی پناه به شماره ملی ۴۰۶۰۰۶۰۳۵۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای امین نقوی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۳۴۹۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسن علوی به شماره ملی ۵۲۸۰۰۱۹۹۷۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدمهدی اسگندری به شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۹۷۶۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم زینب فرهادی به شماره ملی ۴۲۰۹۸۱۸۵۹۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صدای ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۱۲۵۳۰۱۸۷۶۷۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14053562
آگهی تاسیس
تأسیس شرکت سهامی خاص مسیر سبز مانا پارس درتاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۳۰۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۲۰۸۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید و بسته بندی محصولات غذایی، تولید محصولات سلامت محور، اخذ وام و تسهیلات از کلیه موسسات و بانکهای مجاز، تولید و بسته بندی انواع نوشیدنی، تولید و بسته بندی دارو، تولید دمنوش گیاهی و میوه، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز، بسته بندی حبوبات، شکر، چای، قند و انواع خشکبار، تولید و بسته بندی مواد آرایشی و بهداشتی. همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر خرم آباد ـ کوی فرهنگ ـ خیابان فرهنگ۱[ش علی کرم همتی دولتشاه] ـ کوچه فرهنگ۳ ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۶۸۱۷۷۹۳۶۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳۰۰ ـ ۲۵۸ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی با کد ۳۳۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای احسان محمدی به شماره ملی ۱۹۳۰۷۸۵۹۴۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم اسماء خیرالهی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۶۳۹۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم فریده مرادی به شماره ملی ۴۱۸۹۶۰۴۹۸۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای امین نقوی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۳۴۹۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ندا فروغی فرد به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۴۹۵۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار صدای ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۳۰۷۸۰۳۵۴۴۴۴۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204404
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساران سازه عرش درتاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۳۲۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۳۴۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی ـ نقشه کشی ـ نظارت ـ اجرا امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی و ساختمان سازی و راهسازی شامل راه اصلی و فرعی ـ آزاد راه ها ـ بزرگ راه ها ـ باند فرودگاه ـ راه های ریلی و روستایی و معابر ـ تاسیسات و تجهیزات ابنیه ـ خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ زه کشی و جدول بندی ـ مخازن آب و فاضلاب ـ محوطه سازی و بند های انحرافی ـ ایجاد فضای سبز ـ پل سازی و سد سازی ـ سوله سازی ـ محاسبه و بر آورد پروژه های عمرانی ـ نقشه برداری ـ همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر خرم آباد ـ محله ناصرخسرو ـ کوچه شهید محمدمراد خزایی ـ کوچه سهیل[شهید امید علی خسروی] ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۶۸۱۴۹۷۴۸۴۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳۰۰ ـ ۳۰۳ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی با کد ۳۳۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمدمهدی اسگندری به شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۹۷۶۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امین نقوی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۳۴۹۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسن علوی به شماره ملی ۵۲۸۰۰۱۹۹۷۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم هدیه علی پناه به شماره ملی ۴۰۶۰۰۶۰۳۵۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زینب فرهادی به شماره ملی ۴۲۰۹۸۱۸۵۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صدای ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۵۷۱۹۵۴۷۴۶۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204408
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اهرام نمای آریایی درتاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۳۲۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۳۴۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی ـ نقشه کشی ـ نظارت ـ اجرا امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی و ساختمان سازی و راهسازی شامل راه اصلی و فرعی ـ آزاد راه ها ـ بزرگ راه ها ـ باند فرودگاه ـ راه های ریلی و روستایی و معابر ـ تاسیسات و تجهیزات ابنیه ـ خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ زه کشی و جدول بندی ـ مخازن آب و فاضلاب ـ محوطه سازی و بند های انحرافی ـ ایجاد فضای سبز ـ پل سازی و سد سازی ـ سوله سازی ـ محاسبه و بر آورد پروژه های عمرانی ـ نقشه برداری ـ همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر خرم آباد ـ محله کوی آراسته ـ بلوار ولیعصر ـ خیابان بوعلی ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۶۸۱۶۸۹۵۵۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳۰۰ ـ ۳۰۴ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی با کد ۳۳۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سعید موسوی به شماره ملی ۴۰۶۰۵۴۹۵۰۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امین نقوی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۳۴۹۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زینب فرهادی به شماره ملی ۴۲۰۹۸۱۸۵۹۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدمهدی اسگندری به شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۹۷۶۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجتبی اکبریان به شماره ملی ۴۰۷۲۷۵۶۶۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صدای ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۵۵۶۷۹۷۸۶۱۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231151
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایش بنای وحدت درتاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۳۲۴۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۵۵۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی ـ نقشه کشی ـ نظارت ـ اجرا امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی و ساختمان سازی و راهسازی شامل راه اصلی و فرعی ـ آزاد راه ها ـ بزرگ راه ها ـ باند فرودگاه ـ راه های ریلی و روستایی و معابر ـ تاسیسات و تجهیزات ابنیه ـ خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ زه کشی و جدول بندی ـ مخازن آب و فاضلاب ـ محوطه سازی و بند های انحرافی ـ ایجاد فضای سبز ـ پل سازی و سد سازی ـ سوله سازی ـ محاسبه و بر آورد پروژه های عمرانی ـ نقشه برداری ـ همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر خرم آباد ـ محله کوی آراسته ـ بلوار ولیعصر ـ خیابان بوعلی ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۶۸۱۶۸۹۵۵۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳۳۰۰ ـ ۳۳۱ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی با کد ۳۳۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای امین نقوی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۳۴۹۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زینب فرهادی به شماره ملی ۴۲۰۹۸۱۸۵۹۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسن علوی به شماره ملی ۵۲۸۰۰۱۹۹۷۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سعید موسوی به شماره ملی ۴۰۶۰۵۴۹۵۰۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجتبی امرائی فرد به شماره ملی ۴۱۹۸۵۶۹۸۵۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صدای ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۰۳۹۵۲۲۷۳۴۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231163
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویا اندیش چکاد درتاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۳۲۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۵۶۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی ـ نقشه کشی ـ نظارت ـ اجرا امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی و ساختمان سازی و راهسازی شامل راه اصلی و فرعی ـ آزادراه ها ـ بزرگ راه ها ـ باند فرودگاه ـ راه های ریلی و روستایی و معابر ـ تاسیسات و تجهیزات ابنیه ـ خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ زه کشی و جدول بندی ـ مخازن آب و فاضلاب ـ محوطه سازی و بند های انحرافی ـ ایجاد فضای سبز ـ پل سازی و سد سازی ـ سوله سازی ـ محاسبه و بر آورد پروژه های عمرانی ـ نقشه برداری ـ همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر خرم آباد ـ محله ناصرخسرو ـ کوچه شهید محمدمراد خزایی ـ کوچه سهیل[شهید امید علی خسروی] ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۶۸۱۴۹۷۴۸۴۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳۰۰ ـ ۳۰۲ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی با کد ۳۳۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم هدیه علی پناه به شماره ملی ۴۰۶۰۰۶۰۳۵۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امین نقوی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۳۴۹۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسن علوی به شماره ملی ۵۲۸۰۰۱۹۹۷۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدمهدی اسگندری به شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۹۷۶۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم زینب فرهادی به شماره ملی ۴۲۰۹۸۱۸۵۹۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صدای ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۰۳۶۵۰۹۹۶۴۸۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239099
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساعی سازه میلاد درتاریخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۳۲۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۶۵۲۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی ـ نقشه کشی ـ نظارت ـ اجرا امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی و ساختمان سازی و راهسازی شامل راه اصلی و فرعی ـ آزاد راه ها ـ بزرگ راه ها ـ باند فرودگاه ـ راه های ریلی و روستایی و معابر ـ تاسیسات و تجهیزات ابنیه ـ خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ زه کشی و جدول بندی ـ مخازن آب و فاضلاب ـ محوطه سازی و بند های انحرافی ـ ایجاد فضای سبز ـ پل سازی و سد سازی ـ سوله سازی ـ محاسبه و بر آورد پروژه های عمرانی ـ نقشه برداری ـ همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش مرکزی ـ شهر خرم آباد ـ محله کوی آراسته ـ بلوار ولیعصر ـ خیابان بوعلی ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۶۸۱۶۸۹۵۵۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳۰۰۴۱۵۰۱۶۹ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی با کد ۳۳۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه علازاده خرم اباد به شماره ملی ۴۰۷۰۲۱۴۱۸۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای امین نقوی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۳۴۹۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زینب فرهادی به شماره ملی ۴۲۰۹۸۱۸۵۹۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء امین نقوی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدمهدی اسگندری به شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۹۷۶۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سیدسعید موسو ی به شماره ملی ۴۰۶۰۵۴۹۵۰۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۰۹۲۳۹۴۳۴۴۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک