امین چوبدار

آقای امین چوبدار

کد ملی 4072383211
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 653302
آگهی تغییرات شرکت آباد راهان طوس ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۷۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۵۱۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهران شفاف به شماره ملی ۴۰۷۰۷۷۳۰۹۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای موسی خواجونداحمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ و شرکت مهندسین مشاور راه ور ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۵۹ با نمایندگی آقای علی رضا رضائی آشتیانی و شرکت آباد راهان پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۶۲۲ با نمایندگی آقای قباد چوبدار تا تاریخ ۱۰/۲/۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهندسین مشاور راه ور ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای علی رضا رضائی آشتیانی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آباد راهان پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای قباد چوبدار بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۰/۲/۹۳. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۴۶۱۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041511
آگهی تغییرات شرکت آباد ابنیه پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۵۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۹۱۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ و آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ و خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ و خانم آذین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۳۲۵۳۵۸۱ تا تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۳ در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۹۲۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344540
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی آباد راهان پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۶۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرهاد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۳۶۹۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فریدون چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۳۱۸۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره خانم صدیقه شهرابی فراهانی به شماره ملی ۰۰۴۴۶۵۳۶۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره خانم شیرین فطانت فردحقیقی به شماره ملی ۲۲۹۰۹۱۷۳۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری و عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۴۰۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412452
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزاد راه کربلا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۶۶۲۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قباد چوبدار به شماره ملی۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا صیدانلو به شماره ملی ۵۷۹۹۷۲۳۴۹۱ به نمایندگی از طرف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شماره ثبت ۷۸۹۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۷۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به نمایندگی از طرف شرکت آباد راه گستر پارس شماره ثبت ۲۵۷۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۸۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری و عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۷۹۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9624421
آگهی تاسیس شرکت آباد راهدار پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۲/۹۰ تحت شماره ۴۰۱۵۱۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۶۰۱۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و اجرای کلیه فعالیتهای مربوط به تجهیزات راهداری ساختمان‌سازی راه‌سازی و پل‌سازی در سراسر کشور و انجام فعالیتهای معدنی شامل اکتشاف بهره‌برداری فرآوری فروش داخلی و صادرات مواد معدنی خام و فرآوری شده پس از اخذ مجوزهای لازم شرکت در مناقصه‌ و مزایده‌های داخلی و خارجی و واردات و صادرات مصالح ساختمانی و ماشین‌آلات و ابزار مربوط به موضوع شرکت ایجاد شعبه و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و افتتاح حساب و اخذ وام از بانکها و سایر موسسات پولی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج بلوار شیشه مینا بلوار ولیعصر پ۲۲ ـ کد پستی ۱۳۹۸۸۳۵۵۱۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳۸۵۸۸ مورخ ۱۴/۲/۹۰ نزد بانک تجارت شعبه ارشاد پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای قباد چوبدار به شماره ملی۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ آقای حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ ۵ـ آقای حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با امضای مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای مهران شفاف به شماره ملی۴۰۷۰۷۷۳۰۹۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای موسی خواجوند‌احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10298074
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری از آزادراه پل زال اندیمشک سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۹۴۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به رار ذیل تعیین گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۶/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685272
آگهی تغییرات شرکت آباد پل پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۱۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ به تصویب رسید. - آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - آقایان قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ و امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ و فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ و حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۲۱۱۸۵۲۴۰۲۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048801
آگهی تغییرات شرکت آباد تونل سازان الموت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۳۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۳۵۰۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز ناصری کد ملی ۰۵۵۸۹۶۵۴۶۶ به جای امین چوبدار کد ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۱۰۹۷۳۸۴۱۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082139
آگهی تغییرات شرکت بین المللی افلاک قیر طبیعی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۳۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره و امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و کریم ملک آسا به شماره ملی ۵۹۲۹۶۹۳۲۶۹ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای دو نفر از سه نفر (قباد چوبدار یا مهرداد چوبدار یا کریم ملک آسا) متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۲۸۳۸۱۳۷۳۹۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113363
آگهی تغییرات شرکت آباد راه ماشین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۰۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس اصلی و عابدین نور مشرفی به شماره ملی ۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. قباد چوبداربه شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹، مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶، فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶، امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱، زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۱۶۷۲۹۸۶۸۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113417
آگهی تغییرات شرکت آباد تردد پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۲۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به نمایندگی ازشرکت (گروه بین المللی آبادراهان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۶۳۴) به عنوان عضو هیئت مدیره آقای هوشنگ نجفی به شماره ملی ۴۰۷۰۳۹۳۱۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۶۵۱۷۱۸۱۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693806
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۴۰۳۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرزاد اناری به شماره ملی۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره سیدمحمدرضا حسینی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۳۱۴۶۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره حمید ادیب به شماره ملی ۰۴۵۲۴۷۵۳۹۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به عنوان عضو هیأت مدیره فرزین امین صالحی به شماره ملی ۲۶۴۹۳۶۳۱۱۸ به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۱۴۱۹۳۵۵۲۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13697384
آگهی تغییرات شرکت مشارکتی کوپله و آباد راهان پارس ماهر و همکاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۲۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۵۴۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرزاد رافتی به شماره ملی ۰۰۷۱۷۵۵۴۰۳ به نمایندگی از شرکت گروه بین المللی آباد راهان پارس به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به نمایندگی از شرکت گوپله به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین کوشا فر به شماره ۱۲۸۵۲۳۷۹۵۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران به سمت عضو هیئت مدیره آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ خارج از شرکاء به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا خطیبی به شماره ملی ۴۲۸۴۶۲۷۱۸۱ خارج از شرکاء به سمت عضو هیئت مدیره امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۱۵۲۳۹۷۳۷۳۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13857298
آگهی تغییرات شرکت آباد تجهیز راه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۶۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ به تصویب رسید. آقای موسی خواجوند احمدی به شماره ملی۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ را به عنوان بازرس اصلی و آقای عابدین نور مشرفی به شماره ملی ۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹، آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶، خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳، آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۱۱۱۵۳۹۸۶۲۸۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911372
آگهی تغییرات شرکت آباد نفت ایرانیان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۵۷۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره خانم رضا وداعی به شماره ملی ۲۵۹۴۳۸۲۲۴۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۱۲۲۰۰۳۳۱۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911387
آگهی تغییرات شرکت آباد تامین منابع سرمایه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹، آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶، خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳، آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه و صورتحساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ را مورد تصویب قرار گرفت. - آقای موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ را به عنوان بازرس اصلی و آقای عابدین نور مشرفی به شماره ملی ۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب نمودند پ۹۶۱۲۱۲۵۲۹۶۶۸۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک