فرزاد اناری

فرزاد اناری

کد ملی 4072188166
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 584727
آگهی تغییرات شرکت آباد حفار پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۵۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۷۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا حمیدی به شماره ملی ۰۸۲۹۳۴۲۵۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای موسی خواجونداحمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ و آقای فریدون هاشمی به شماره ملی ۰۵۳۲۷۵۷۵۰۵ و خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون هاشمی به شماره ملی ۰۵۳۲۷۵۷۵۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون هاشمی به شماره ملی ۰۵۳۲۷۵۷۵۰۵ به سمت مدیرعامل ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی و مالی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری بامضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۲۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۵۶۱۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240820
آگهی تغییرات شرکت آبادراهان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۶۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و فرهاد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۳۶۹۳۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و فریدون چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۳۱۸۶۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره وزیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهاداربانکی و تعهدآور ازجمله چک , سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یا نائب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۳۴۵۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269929
آگهی تغییرات شرکت صنعتی دریائی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جان محمد عزیزی به کد ملی ۲۳۹۱۸۷۸۸۳۴ بسمت رییس هیئت مدیره و آقای فرزاد اناری به کد ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ را بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان احمدرضا رزاقی منش به کد ملی ۰۰۴۱۰۵۷۱۰۴ و محمد قلی زاده به کد ملی ۰۹۱۹۷۹۶۰۵۲ و سید محمدرضا حسینی به شماره ۰۰۳۶۰۳۱۴۶۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفیوض گردید. پ۱۷۴۸۶۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306360
آگهی تغییرات شرکت فن آوری آبهای عمیق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۴۰۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۲/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی دریائی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰ به نمایندگی فرزاد اناری به کدملی۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۱۷۱۳ به نمایندگی احمدرضا رزاقی منش به کدملی۰۰۴۱۰۵۷۱۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت هتل‌های زنجیره‌ای صدرا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۴۷۶۴ به نمایندگی غلامحسین آقاحسنی به کدملی۱۱۸۹۴۵۵۲۹۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شد. و امضاء کلیه اسناد تعهدآور و عقود و قراردادهای شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۶۲۷۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353828
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت صدرا ساحل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرزاد اناری به کدملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ نمایندگی از شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب شد. آقای هوشنگ نجفی به کدملی ۴۰۷۰۳۹۳۱۱۰ به نمایندگی از شرکت هتل‌های زنجیره‌ای صدرا به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شد. آقای جان محمد عزیزی به کدملی ۲۳۹۱۸۷۸۸۳۴ به نمایندگی از شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شد. آقای کامران فروزان به کدملی ۰۰۶۹۰۲۰۴۱۸ به نمایندگی از شرکت فن آوری آبهای عمیق به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شد. آقای احمدرضا رزاقی منش به کدملی ۰۰۴۱۰۵۷۱۰۴ به نمایندگی از شرکت بین المللی نفت و گاز تبیان کیش (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدندو آقای مهد ی قاضی زاده به کدملی ۰۰۴۵۶۳۰۳۰۵ خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شد. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و عقود و قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورت جلسه اجرای مصوبات هیات مدیره تعیین گردید. پ۱۷۷۸۱۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412450
آگهی تغییرات شرکت آباد تونل پارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۱۰۸۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۸۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۳۹۱ تصویب گردید. آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم سیده بهجت مردانی به شماره ملی ۴۴۱۰۸۸۷۷۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹، آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶، آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶، آقای یداله برهانی به شماره ملی ۲۲۹۵۰۴۱۴۷۳، آقای هژبر خسروی به شماره ملی ۲۰۶۲۹۲۳۹۰۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۸۰۷۹۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412453
آگهی تغییرات شرکت آباد تامین منابع سرمایه پارس سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۵۶۱۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۸۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قباد چوبدار به شماره ملی۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی۴۰۷۱۷۱۱۱۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای امین چوبدار به شماره ملی۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای احمدرضا رزاقی منش به شماره ملی ۰۰۴۱۰۵۷۱۰۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۰۷۹۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474385
آگهی تغییرات شرکت آباد راهدار پارس سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۱۵۱۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۶۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم سیده بهجت مردانی به شماره ملی ۴۴۱۰۸۸۷۷۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹، آقای میثم کریمی کندی به شماره ملی ۳۸۷۳۵۲۹۹۷۱، آقای حامین چوبدار بشماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰، آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶، آقای امین فرج اللهی به شماره ۱۷۵۶۰۵۶۵۶۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۴۴۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9532569
آگهی تصمیمات شرکت سازمان توسعه راههای ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۸۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی بشارتی به ش ملی ۳۷۳۱۸۷۳۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: قباد چوبدار به ش ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و لیلا شاه کرمی به ش ملی ۴۰۷۰۳۸۷۹۷۸ و فرزاد اناری به ش ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ و احمد عشق آبادی به ش ملی ۰۰۴۶۱۰۱۸۴۵ و مسعود توسلی به ش ملی ۱۲۱۸۶۷۶۴۳۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/۸۹ قباد چوبدار به سمت رئیس هیئت مدیره و لیلا شاه کرمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرزاد اناری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9897746
آگهی تاسیس شرکت آباد صنعت یاران پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۵۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۰۹۶۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های‎ رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: طراحی اجرا تامین و راه‎اندازی تجهیزات و تاسیسات صنعتی و ساختمانی و سیستم‎های پایپینگ و سیستم‎های نفت و گاز و پتروشیمی و تاسیسات گاز صنعتی و شهری تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات ساختمانی و پروژه‎های صنعتی راه‎اندازی و تعمیر و نگهداری سردخانه‎ و تهیه و نصب و راه‎اندازی سیستم‎های الکترونیکی و برقی و کنترل ابزار دقیق پست‎های برق صنعتی و فشارقوی خرید و فروش و واردات و صادرات هرنوع کالا در ارتباط با موضوع شرکت و ایجاد و قبول نمایندگی و اخذ وام از بانکها و ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل خارج از کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج ـ بلورا شیشه ـ بلوار ولیعصر ـ ساختمان سازمان توسعه راههای ایران ـ ط دوم ـ کدپستی ۱۳۹۸۸۳۵۵۱۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‎باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۷۳۹۷۱۰۷۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹ نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره. ۳ـ۵ ـ آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۴ـ۵ ـ آقای محمدصالح‎ حمیدی‎یونسی به شماره ملی ۰۰۵۳۴۰۹۵۶۶ به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۵ـ۵ ـ آقای اباذر چالاک به شماره ملی ۱۴۶۱۲۴۶۵۰۴ به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۶ـ۵ـ آقای محمدصالح حمیدی‎یونسی به شماره ملی ۰۰۵۳۴۰۹۵۶۶ به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت‎مدیره همراه با امضاء مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‎های اداری و عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ ـ آقای مهران شفاف به شماره ملی ۴۰۷۰۷۷۳۰۹۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ ـ آقای موسی خواجونداحمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی‎‎البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10836091
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه کربلا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۶۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ و آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ و سازمان همیاری شهرداری‌های استان همدان با نمایندگی آقای حمیدرضا صلح جونیا تا تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ در تاریخ ۱۲/۰۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12667500
آگهی تغییرات شرکت آباد تجهیز راه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۶۱۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۰۱۸۰۱۶۵۵۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12667545
آگهی تغییرات شرکت آباد نفت ایرانیان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۵۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قباد چوبداربه شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹، آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶، آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶، آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ و آقای حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ را به عنوان بازرس اصلی و آقای موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۲۰۱۷۰۹۸۸۲۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807946
آگهی تغییرات شرکت آباد اساس پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۷۷۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی فعلی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۳۴۱۹۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای محمد فعلی به شماره ملی ۳۹۳۲۳۵۱۵۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۰۱۶۴۳۲۰۳۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113356
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه قم سلفچگان اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۱۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای عابدین نورمشرقی به شماره ملی ۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سال مالی انتخاب گردیدند. آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ وآقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ و خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۸۱۶۸۵۳۷۹۸۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113363
آگهی تغییرات شرکت آباد راه ماشین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۰۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس اصلی و عابدین نور مشرفی به شماره ملی ۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. قباد چوبداربه شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹، مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶، فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶، امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱، زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۱۶۷۲۹۸۶۸۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113417
آگهی تغییرات شرکت آباد تردد پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۲۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به نمایندگی ازشرکت (گروه بین المللی آبادراهان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۶۳۴) به عنوان عضو هیئت مدیره آقای هوشنگ نجفی به شماره ملی ۴۰۷۰۳۹۳۱۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۶۵۱۷۱۸۱۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274518
آگهی تغییرات شرکت آباد راهان طوس ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۵۱۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رضا رضائی آشتیانی به شماره ملی ۰۵۳۲۷۵۲۹۵۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی مشاور راه ور ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۵۰۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به نمایندگی از شرکت گروه بین المللی آبادراهان پارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۶۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۰۵۳۵۵۶۳۶۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478092
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص احداث و نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه تبریز صوفیان مرند درتاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۱۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۶۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:احداث، نگهداری و انتقال و بهره برداری از آزاد راه تبریز صوفیان مرند و اجرای کل پروژه، تعهد و تامین و پرداخت سهم مشارکت هزینه احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزاد راه تبریز صوفیان مرند و طرحهای جانبی ان و اجرای کل پروژه و بهره برداری از ان بر وفق قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکتها بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور، مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی قانون مشارکت، مصوب شماره ۴۵۰۶ ت ۹۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۷ و الحاقیه شماره ۶۰۸۰/ت ۱۱۷ ه مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۲ و مصوبه شماره ۱۵۷۹۰۲ /ت ۵۱۶۹۰ هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ هیئت محترم وزیران و نیز انجام مطالعات باقیمانده و تکمیل مطالعات از قبیل:مطالعت مسیر، نقشه برداری، تهیه نقشه های اجرائی آزاد راه و انجام کلیه فعالیتهای وارداتی از خارج از کشوربه منظور واردات ماشین آلات مصالح و لوازم صنعتی در ارتباط با موضوع شرکت و نیز مشارکت با سایر شرکتهای داخلی و خارجی به منظور انجام فعالیتهای فوق و کلیه فعالیتهای جانبی، خرید و فروش و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و مشارکت و عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی ایجاد دفتر نمایندگی در خارج، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-ارج-خیابان سوم(محمد علی بشارتی)-بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری-پلاک ۹۵-طبقه همکف-- کدپستی ۱۳۹۸۸۳۸۵۱۱ سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم بر ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم بی نام می باشد. که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه تعهدی شرکت طی گواهی شماره ۴۴۰/۶۷۶۰ بانک ملت شعبه پارس خودرو مورخ:۰۸/۰۳/۱۳۹۶ پرداخت والباقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران:قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور و اوراق و نامه های اداری وعادی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:عابدین نور مشرفی به شماره ملی ۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ به سمت بازرس علی البدل موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب شماره مجوز ۱۸۸۴۲/۱ و تاریخ مجوز ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۵۳۱۲/۱ به تاریخ:۱۷/۰۲/۱۳۹۶ از وزارت راه و شهر سازی آگهی گردید. پ۹۶۰۳۲۹۶۰۰۶۲۲۴۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693780
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۴۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به عنوان بازرسی اصلی و کیوان مرادی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۰۲۶۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. سید محمدرضا حسینی به شناسه ملی ۰۰۳۶۰۳۱۴۶۱، فرزاد اناری به شناسه ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶، حمید ادیب به شناسه ملی ۰۴۵۲۴۷۵۳۹۲، امین چوبدار به شناسه ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ و فرزین امین صالحی به شناسه ملی ۲۶۴۹۳۶۳۱۱۸ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای دوسال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۱۴۹۷۴۶۸۳۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13697384
آگهی تغییرات شرکت مشارکتی کوپله و آباد راهان پارس ماهر و همکاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۲۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۵۴۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرزاد رافتی به شماره ملی ۰۰۷۱۷۵۵۴۰۳ به نمایندگی از شرکت گروه بین المللی آباد راهان پارس به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به نمایندگی از شرکت گوپله به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین کوشا فر به شماره ۱۲۸۵۲۳۷۹۵۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران به سمت عضو هیئت مدیره آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ خارج از شرکاء به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا خطیبی به شماره ملی ۴۲۸۴۶۲۷۱۸۱ خارج از شرکاء به سمت عضو هیئت مدیره امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۱۵۲۳۹۷۳۷۳۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13940474
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری از آزاد راه پل زال اندیمشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت ویا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۲۱۹۵۸۹۳۲۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985632
آگهی تغییرات شرکت آباد پل پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۱۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. آقای موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای عابدین نور مشرفی به شماره ملی۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. آقایان قباد چوبدار به شماره ملی۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و مهرداد چوبدار به شماره ملی۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ و امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ و فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ و حامین چوبدار به شماره ملی۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۱۲۹۳۰۱۵۵۱۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168869
آگهی تغییرات شرکت بین المللی افلاک قیر طبیعی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۳۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای کریم ملک آسا به شماره ملی ۵۹۲۹۶۹۳۲۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور با امضای دو نفر از سه نفر (قباد چوبدار یا مهرداد چوبدار یا کریم ملک آسا) متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۵۲۳۶۵۴۲۳۸۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14391896
آگهی تغییرات شرکت آباد کیفیت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۴۲۰۲
آگهی تغییرات شرکت آباد کیفیت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۴۲۰۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. مجید صدری به کدملی ۰۰۴۲۶۵۴۶۷۱ و فرزاد اناری به کدملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ و امین فرج اللهی به کدملی ۱۷۵۶۰۵۶۵۶۰ و رضا محملی ابیانه به کدملی ۰۰۷۸۸۲۱۱۴۲ و کامبیز بهزادیان به کدملی ۶۳۷۹۵۴۱۶۷۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسی خواجوند احمدی به کدملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک