قباد چوبدار

آقای قباد چوبدار

کد ملی 4072138169
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 941677
آگهی تغییرات شرکت آباد صنعت یاران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۳۷۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۵۰۹۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرزاد اناری به شماره ملی۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدصالح حمیدی یونسی به شماره ملی۰۰۵۳۴۰۹۵۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اباذر چالاک به شماره ملی۱۴۶۱۲۴۶۵۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدصالح حمیدی یونسی به شماره ملی۰۰۵۳۴۰۹۵۶۶ به سمت مدیرعامل. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۹۵۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055949
آگهی تغییرات شرکت آباد راهدار پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۶۰۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امین فرج الهی به شماره ملی ۱۷۵۶۰۵۶۵۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امین فرج الهی به شماره ملی ۱۷۵۶۰۵۶۵۶۰ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری و عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۵۹۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342991
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی آباد راهان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ و آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ و آقای فرهاد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۳۶۹۳۸ و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ و خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ و خانم صدیقه شهرابی فراهانی به شماره ملی ۰۰۴۴۶۵۳۶۳۸ و خانم شیرین فطانت فردحقیقی شماره ملی ۲۲۹۰۹۱۷۳۱۱ انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۱۲۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382889
آگهی تغییرات شرکت آباد نفت ایرانیان پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۵۷۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری و عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۹۳۵۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412454
آگهی تغییرات شرکت آباد تامین منابع سرمایه پارس سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۵۶۱۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم سیده بهجت مردانی به شماره ملی ۴۴۱۰۸۸۷۷۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹، آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶، خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳، آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۷۹۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575417
آگهی تغییرات شرکت توسعه راههای پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره ۶۶۸۶/۴۱ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و مهرداد چوبدار به شماره ملی به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ و فرزاد ا ناری به شماره ملی۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ و احمد عشق ابادی به شماره ملی۰۰۴۶۱۰۱۸۴۵ و رضا شریفی اشتیانی به شماره ملی ۰۵۱۹۷۶۱۳۰۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۲۶۱۱۸۱۲۳۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411022
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراست سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و محمدرضا سرافراز با کد ملی ۰۹۳۱۴۸۲۱۹۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. محمدرضا انصاری با کد ملی۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴ به نمایندگی از شرکت کیسون بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳و قباد چوبدار با کد ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به نمایندگی از شرکت آبادراهان پارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۶۳۴و بهزاد محقق حضرتی با کد ملی ۰۰۴۵۴۰۳۴۱۴ به نمایندگی از شرکت ارسا ساختمان بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۵۱۴۰و فرامرز مفتخر با کد ملی ۰۰۴۰۴۳۲۵۴۸ به نمایندگی از شرکت پارتانا بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۹۸۲۰و فرزام منوچهری با کد ملی۳۲۵۵۶۶۹۰۴۹ به نمایندگی از شرکت داکشن شماره ثبت ۲۰۹۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۶۸۵ وناصر گلعذار با کد ملی ۰۹۳۹۲۸۲۶۸۲ به نمایندگی از شرکت آب گستر شرق بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۳۶۰۶ (عضو علی البدل) و سیدمحمد فریدنی با کد ملی ۱۲۸۴۴۵۷۳۸۹به نمایندگی از شرکت انرژی ساختمان بشناسه ملی۱۰۱۰۱۵۷۴۲۴۱ (عضو علی البدل) به سمت اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۱۰۷۷۶۴۸۷۹۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9875611
آگهی تغییرات شرکت آباد فلز پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدریاض خلیلی به شماره ملی ۴۷۲۳۵۲۷۳۱۱ و آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۷۰ با نمایندگی آقای عبدالرضا نادری افوشته تا تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۲. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدریاض خلیلی به شماره ملی ۴۷۲۳۵۲۷۳۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالرضا نادری افوشته به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد رسولی به شماره ملی ۳۲۵۵۲۵۷۹۶۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ۲۶/۶/۹۲. در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10059821
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام به شماره ثبت۲۶۵۲۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید: قباد چوبدار به ک م ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ نماینده شرکت آبادراهان پارس به ش م ۱۰۱۰۱۴۱۶۶۳۴ و محمدتقی ابراهیمی به ک م ۰۵۵۹۲۷۶۰۵۲ نماینده شرکت الموت به ش م ۱۰۱۰۰۹۶۵۱۸۹ حسن احمدی به ک م ۵۷۸۹۸۸۷۶۹۴ نماینده شرکت ولهام به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۰۹۱۴ برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند که قباد چوبدار بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدتقی ابراهیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید محمدپزنده (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10836091
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه کربلا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۶۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ و آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ و سازمان همیاری شهرداری‌های استان همدان با نمایندگی آقای حمیدرضا صلح جونیا تا تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ در تاریخ ۱۲/۰۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11020634
آگهی تغییرات شرکت آباد ابنیه پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۵۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۹۱۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امین چوبدار به شماره ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم آذین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۳۲۵۳۵۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن خاکی صدیق به شماره ملی ۰۰۵۰۸۶۰۵۲۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۱ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در نبود ایشان نایب رئیس هیئت مدیره و یا با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا یا با امضا دو تن از اعضای هیئت مدیره و دیگر اسناد و اوراق با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ۲۸/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12667496
آگهی تغییرات شرکت آباد تونل پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۸۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی ۱۳۹۳ بتصویب رسید. ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس اصلی و موسی خواجوند احمدی با کدملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. قباد چوبداربه شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹، مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶، فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶، هژبر خسروی به شماره ملی ۲۰۶۲۹۲۳۹۰۲ و یداله برهانی به شماره ملی ۲۲۹۵۰۴۱۴۷۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۴۱۲۰۱۴۷۹۷۷۲۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12667513
آگهی تغییرات شرکت آباد تجهیز راه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۶۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳مورد تصویب قرارگرفت. آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ وآقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ و خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ و آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۲۰۱۵۴۱۷۰۳۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685301
آگهی تغییرات شرکت آباد پل پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۱۷۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سام واحدی تفرشی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۸۳۵۹۹ به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضاء و سهامداران) انتخاب گردیدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۱۱۷۵۵۷۳۱۱۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807923
آگهی تغییرات شرکت آباد اساس پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۷۷۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی فعلی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۳۴۱۹۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای محمد فعلی به شماره ملی ۳۹۳۲۳۵۱۵۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۰۱۶۴۳۵۶۵۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082114
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه قم سلفچگان اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۱۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۲۸۱۷۷۹۹۷۳۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113372
آگهی تغییرات شرکت آباد راه ماشین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۰۹۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۶۸۴۳۴۸۱۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113425
آگهی تغییرات شرکت آباد تردد پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹، مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶، امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱، هوشنگ نجفی به شماره ملی ۴۰۷۰۳۹۳۱۱۰ و شرکت گروه بین المللی آباد راهان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۶۳۴ و شماره ثبت ۹۷۶۲۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتحساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای عابدین نور مشرفی به شماره ملی ۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند پ۹۵۰۸۱۶۹۴۷۸۰۳۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478092
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص احداث و نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه تبریز صوفیان مرند درتاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۱۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۶۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:احداث، نگهداری و انتقال و بهره برداری از آزاد راه تبریز صوفیان مرند و اجرای کل پروژه، تعهد و تامین و پرداخت سهم مشارکت هزینه احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزاد راه تبریز صوفیان مرند و طرحهای جانبی ان و اجرای کل پروژه و بهره برداری از ان بر وفق قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکتها بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور، مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی قانون مشارکت، مصوب شماره ۴۵۰۶ ت ۹۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۷ و الحاقیه شماره ۶۰۸۰/ت ۱۱۷ ه مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۲ و مصوبه شماره ۱۵۷۹۰۲ /ت ۵۱۶۹۰ هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ هیئت محترم وزیران و نیز انجام مطالعات باقیمانده و تکمیل مطالعات از قبیل:مطالعت مسیر، نقشه برداری، تهیه نقشه های اجرائی آزاد راه و انجام کلیه فعالیتهای وارداتی از خارج از کشوربه منظور واردات ماشین آلات مصالح و لوازم صنعتی در ارتباط با موضوع شرکت و نیز مشارکت با سایر شرکتهای داخلی و خارجی به منظور انجام فعالیتهای فوق و کلیه فعالیتهای جانبی، خرید و فروش و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و مشارکت و عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی ایجاد دفتر نمایندگی در خارج، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-ارج-خیابان سوم(محمد علی بشارتی)-بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری-پلاک ۹۵-طبقه همکف-- کدپستی ۱۳۹۸۸۳۸۵۱۱ سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم بر ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم بی نام می باشد. که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه تعهدی شرکت طی گواهی شماره ۴۴۰/۶۷۶۰ بانک ملت شعبه پارس خودرو مورخ:۰۸/۰۳/۱۳۹۶ پرداخت والباقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران:قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور و اوراق و نامه های اداری وعادی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:عابدین نور مشرفی به شماره ملی ۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ به سمت بازرس علی البدل موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب شماره مجوز ۱۸۸۴۲/۱ و تاریخ مجوز ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۵۳۱۲/۱ به تاریخ:۱۷/۰۲/۱۳۹۶ از وزارت راه و شهر سازی آگهی گردید. پ۹۶۰۳۲۹۶۰۰۶۲۲۴۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13940474
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری از آزاد راه پل زال اندیمشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت ویا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۲۱۹۵۸۹۳۲۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065300
آگهی تغییرات شرکت آباد حفار پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۷۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ و زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ و حسین ملقب بفریدون هاشمی به شماره ملی ۰۵۳۲۷۵۷۵۰۵ و فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۷۰۳۱۹۳۴۴۷۸۷۱۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168869
آگهی تغییرات شرکت بین المللی افلاک قیر طبیعی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۳۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای کریم ملک آسا به شماره ملی ۵۹۲۹۶۹۳۲۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور با امضای دو نفر از سه نفر (قباد چوبدار یا مهرداد چوبدار یا کریم ملک آسا) متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۵۲۳۶۵۴۲۳۸۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168983
آگهی تغییرات انجمن خیرین مسکن ساز استان لرستان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۴ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۷۷۹۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. اساسنامه جدید در ۳۵ ماده و ۲۰ تبصره به تصویب هیات امنا رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. آدرس مرکز اصلی انجمن: استان لرستان شهرستان خرم آباد بخش مرکزی شهر خرم آباد شیرخوارگاه نبش کوچه شهید عزیز عظیمی خیابان انقلاب پلاک ۱۱۴۶ ساختمان اداری پارسیان طبقه اول واحد شمالی کد پستی ۶۸۱۶۷۸۵۸۸۱ می‌باشد. انتخاب اعضای هیات امنا: آقای محمد کاظم مرادی فرد به شماره ملی ۴۰۷۰۵۵۴۱۴۹ آقای جعفر قاضی به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۷۵۴ آقای حسین سلاحورزی به شماره ملی ۴۸۵۹۲۰۲۳۱۷ آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ آقای محمد خدامی به شماره ملی ۴۰۷۱۵۸۰۹۸۴ آقای فریدون کاوه به شماره ملی ۴۰۷۲۱۱۷۵۱۱ آقای محمد موسیوند به شماره ملی ۵۹۲۹۹۸۷۰۲۵ آقای محمد رضا ملکی راد به شماره ملی ۵۹۸۹۶۵۸۸۸۵ آقای سید مجتبی صورتیان به شماره ملی ۴۰۷۰۱۹۲۰۴۲ بعنوان اعضاء هیات امنا انجمن برای مدت نامحدود تعیین شدند. انتخاب اعضای هیئت مدیره: آقای محمد رضا ملکی راد به شماره ملی ۵۹۸۹۶۵۸۸۸۵ آقای سید مجتبی صورتیان به شماره ملی ۴۰۷۰۱۹۲۰۴۲ آقای محمد حسن سپهوند به شماره ملی ۴۰۷۰۱۷۹۳۷۲ آقای بهروز یاراحمدی به شماره ملی ۴۱۳۰۷۰۲۷۱۸ آقای صحبت اله بزرگزاده به شماره ملی ۴۰۷۱۵۵۲۸۴۰ آقای حسین اسدی پور به شماره ملی ۴۰۷۲۵۸۴۹۹۱ آقای جعفر قاضی به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۷۵۴ آقای محمد کاظم مرادی فرد به شماره ملی ۴۰۷۰۵۵۴۱۴۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. تعیین سمت مدیران: آقای جعفر قاضی به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۷۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم مرادی فرد به شماره ملی ۴۰۷۰۵۵۴۱۴۹بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهروز یاراحمدی به شماره ملی ۴۱۳۰۷۰۲۷۱۸ بسمت منشی هیئت مدیره آقای سید محمد صادق طاهری به شماره ملی ۴۰۷۲۵۳۳۸۰۷بسمت مدیرعامل (خارج از شرکاء و هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. تعیین دارندگان حق امضاء: مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهد آور بانکی و قرارداد‌ها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر موسسه و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد. بازرس اصلی وعلی البدل: آقای علی هاشم رضا پناه به شماره ملی ۴۰۷۳۱۲۶۷۱۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود حسنوند به شماره ملی ۴۰۷۲۱۷۲۳۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشارموسسه انتخاب گردید. ش۹۷۰۵۲۳۸۰۸۸۳۸۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک