حسین صاحب الزمانی

آقای حسین صاحب الزمانی

کد ملی 4072105651
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 945913
آگهی تغییرات شرکت گل پنجه چاپ سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۰۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۸/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای حسن رضایی مطلق کد ملی ۱۲۶۱۵۹۲۰۱۸ مدیرعامل شرکت عزل و آقای حسن قلیچ خانی کد ملی ۰۴۵۲۳۷۰۸۳۳ (خارج از سهامداران) بعنوان مدیرعامل انتخاب شد. ۲ اختیارات مندرج در بندهایی ۱ و ۲ و ۴ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ موسسه حسابرسی اهمیت نگر بشماره ثبت ۲۱۷۵۶ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین صاحب الزمانی کد ملی ۴۰۷۲۱۰۵۶۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۵۰۱۳۴۰۱۰۱۳۱۱۱۴۷۵۹۶۸۹ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056031
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی قطعات لاستیکی تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۹۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اهمیت نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به سمت بازرس اصلی و حسین صاحب الزمانی با کدملی ۴۰۷۲۱۰۵۶۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین عباسی با کدملی ۵۳۸۹۸۷۳۴۲۴ و محمود عباسی با کدملی ۴۳۲۱۰۶۳۴۶۹ و احمد عباسی با کدملی ۵۳۸۹۳۹۳۷۴ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ حسین عباسی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود عباسی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین عباسی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۱۶۴۵۱۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1289837
آگهی تاسیس شرکت
تاسیس شرکت سهامی خاص آصال اندیشان پارسه در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ به شماره ثبت ۴۴۷۹۳۶ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۲۵۸۴ ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد: ۱ـ موضوع شرکت: انجام هرگونه عملیات بازرگانی و خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی ـ تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت شرکت ـ اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ عقد قرارداد با کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی ـ اخذ و اعطای نمایندگی ـ ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور ـ واردات و صادرات هرگونه کالا مطابق با مقررات مربوط پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ جنت آباد شمالی ـ بالاتر از ایرانپارس ـ گلستان شرقی ـ پ ۲۶ ـ واحد ۱ کدپستی ۱۴۷۷۹۳۴۸۴۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۳۶/۹۳۰۴/۹۲ مورخ ۳/۷/۹۲ نزد بانک سامان شعبه فرامرز عباسی مشهد پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ـ حسین صاحب الزمانی به شماره ملی ۴۰۷۲۱۰۵۶۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عباس هاشمی به شماره ملی ۰۹۳۴۶۲۰۶۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ علی هاشمی به شماره ملی ۰۹۳۲۰۴۹۲۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ عقود اسلامی و بطورکلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ـ مسعود پارسایی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۸۳۱۸۱ به عنوان بازرس اصلی ـ محمد مودی به شماره ملی ۳۶۲۱۶۰۷۷۶۵ به عنوان بازرس علی البدل ۹ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۵۷۹۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1395222
آگهی تغییرات و تصمیمات در شرکت قطران ساوه سهامی خاص شماره ثبت ۵۸۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۸۲۷۸
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۸/۱۱/۹۲ و صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۵/۱۲/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۵/۱۲/۹۲ تغییرات و تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ شرکت تعاونی کارکنان ملی گاز که تعداد ۰۰۰/۳۰۰ سهم در شرکت قطران دارد تعداد هفت سهم از آن را به افراد ذیل واگذار نمود: ۱. آقای حسین ادیب فرزند محمد نبی کد ملی ۶۶۰۹۷۴۰۷۹۸ ۲. آقای غلامرضا نصیری فرزند فتح اله کد ملی ۱۹۱۱۵۹۰۳۳۲ ۳. آقای بیژن اوچانی فرزند عباسعلی کد ملی ۰۰۴۳۲۵۰۴۰۸ ۴. آقای علی اکبر تفکر نیا فرزند رضا کد ملی ۰۹۳۷۳۳۶۷۳۴ ۵. آقای مهدی علی محمد کلهری فرزند احمد کد ملی ۰۰۴۱۴۴۰۳۴۱ ۶. آقای تقی کمالی فرزند علی کد ملی ۹۳۹۲۴۹۶۲۳۱ ۷. آقای خیراله سلیمانی زاده فرزند محمود کد ملی ۱۹۷۰۶۱۷۶۶۷ هریک نسبت به یک سهم که هرسهم به ارزش ۰۰۰/۲۳ ریالی بانام می‌باشد که در نتیجه سهام شرکت تعاونی فوق الذکر از ۰۰۰/۳۰۰ سهم به ۹۹۳/۲۹۹ سهم کاهش می‌یابد. ۲ مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت برای مدت باقی مانده بدین شرح انتخاب و انتصاب گردیدند: آقای خیراله سلیمانی زاده بسمت رئیس هیئت مدیره، حسن شایسته خو بسمت نایب رئیس و دبیر جلسات هیئت مدیره، آقایان سید جمال الدین محمد کاظم سنادیزاده و حسین ادیب و علی اکبر تفکرنیا بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مهدی علی محمد کلهری بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب و انتصاب شدند. آقای مهدی علی محمد کلهری بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شد. کلیه امضاهای مجاز جهت چکها و اسناد تعهدآور عبارتند از امضای مدیرعامل (امضای اول) همراه با امضای یکی از سه نفر اعضای هیئت مدیره (آقایان خیراله سلیمانی زاده، جمال الدین سید محمد کاظم سنادیزاده و حسن شایسته خو) بعنوان امضای دوم بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ هیئت مدیره بندهای یک، سه، هفت، هشت، ده، سیزده، هجده، نوزده، بیست، بیست و یک و بیست و پنج از ماده چهارده اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. ۴ صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۱ شرکت مشتمل بر ترازنامه و عملکرد سود و زیان و گردش وجوه نقدی بررسی و باتوجه به گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۵ موسسه حسابرسی اهمیت نگر شماره شناسه ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و حسین صاحب الزمانی کد ملی ۴۰۷۲۱۰۵۶۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج و نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۸۰۱۲۵۶ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581712
آگهی تغییرات شرکت مرکز پژوهشی متالوژی رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۹۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی اهمیت نگر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین صاحب الزمانی ک م ۴۰۷۲۱۰۵۶۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۱۳۱۹۱۹۴۴۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591604
آگهی تغییرات شرکت اب حیات کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسین محمدی نصر آبادی بشماره ملی ۰۰۵۱۵۰۲۲۸۳ و خسرو مبارکی بشماره ملی ۱۸۱۹۳۳۲۱۵۲ و رضا محمدی نصرابادی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۹۱۹۹۶ بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ بسمت بازرس اصلی شرکت و آقای حسین صاحب الزمانی بشماره ملی ۴۰۷۲۱۰۵۶۵۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۰۵۹۲۱۸۸۹۹۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677648
آگهی تغییرات شرکت خدمات تعمیر و نگهداری هواپیمائی ارس تک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۰۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳و نامه شماره ۲۸۴۳۱ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین صاحب الزمانی به شماره ملی ۴۰۷۲۱۰۵۶۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ند. پ۹۳۰۸۰۴۶۵۲۳۱۳۵۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768679
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ارسا ساختمان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۵۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اهمیت نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین صاحب الزمانی کد ملی ۴۰۷۲۱۰۵۶۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۱۷۹۴۴۷۹۹۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9668511
آگهی تصمیمات شرکت نیکو نگرش سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۷۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۷۶۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ بسمت بازرس اصلی و حسین صاحب الزمانی به ش ملی ۴۰۷۲۱۰۵۶۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9889588
آگهی تغییرات شرکت بالار نصب رشت سهامی خاص بشماره ثبت ۴۷۰۱ ۲۶/۴/۷۶ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۱۳۰۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت فوق که به این دایره اصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی اهمیت نگر بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین صاحب الزمانی به کد ملی ۴۰۷۲۱۰۵۶۵۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9929899
آگهی تصمیمات شرکت شعله آبی پارسیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۷۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۵۴۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ بسمت بازرس اصلی و حسین صاحب الزمانی به کدملی۴۰۷۲۱۰۵۶۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12651054
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی صدر رزین خاور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۶۸۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اهمیت نگر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۱۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به سمت بازرس اصلی به نمایندگی آقای حسین صاحب الزمانی به کدملی ۴۰۷۲۱۰۵۶۵۱ و خانم هنگامه سجودی به کدملی ۰۰۶۱۷۶۴۵۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۴۱۱۲۰۳۵۹۹۱۱۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12651085
آگهی تغییرات شرکت پارس پلیمر خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اهمیت نگر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۱۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به سمت بازرس اصلی و به نمایندگی آقای حسین صاحب الزمانی به کدملی ۴۰۷۲۱۰۵۶۵۱ و آقای سیاوش اکبری به کدملی ۲۲۵۹۴۸۶۷۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۱۲۰۴۱۱۵۷۰۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708169
آگهی تغییراتحسابرسی اهمیت نگر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۲۷۶۵۲/۹۴ مورخه ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالجواد اسلامی به شماره ملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازکاهش سرمایه: حسین صاحب الزمانی به شماره ملی ۴۰۷۲۱۰۵۶۵۱ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه علیرضا هزاره به شماره ملی ۳۶۲۰۸۸۶۴۹۰ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۴۱۲۲۲۶۰۰۲۱۱۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738089
آگهی تغییرات شرکت شکوفه موتور گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۸۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید پوررستگاربه کدملی۲۵۹۳۶۸۹۴۱۲ و آقای مسعود پوررستگاربه کدملی ۲۵۹۳۶۹۶۳۷۰ و آقای علیرضا پوررستگار با کدملی ۲۵۹۰۷۵۷۸۰۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ تراز مالی و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی اهمیت نگر با شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به نمایندگی آقای حسین صاحب الزمانی به کدملی ۴۰۷۲۱۰۵۶۵۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی اسلامی شیشه گورابی به کدملی ۲۰۶۳۳۱۳۵۲۰بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۵ انتخاب شدند. ۴ روزنامه محلی گیلان امروز جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۱۲۲۲۴۶۵۴۲۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600712
آگهی تغییرات شرکت شایستگان صنعت پروتئین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۶۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۳۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز به شماره ۱۳۷۱۱۸/۱۵ , ۹۶۲ مورخ ۲۲/۰۵/۹۶ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اهمیت نگر به کدملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به نمایندگی آقای حسین صاحب الزمانی به کدملی ۴۰۷۲۱۰۵۶۵۱ به سمت بازرس اصلی وحسین فولادی به کدملی ۰۰۷۵۸۵۷۵۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۱۹۴۲۳۹۸۹۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک