مهرداد چوبدار

آقای مهرداد چوبدار

کد ملی 4070567186
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 584727
آگهی تغییرات شرکت آباد حفار پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۵۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۷۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا حمیدی به شماره ملی ۰۸۲۹۳۴۲۵۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای موسی خواجونداحمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ و آقای فریدون هاشمی به شماره ملی ۰۵۳۲۷۵۷۵۰۵ و خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون هاشمی به شماره ملی ۰۵۳۲۷۵۷۵۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون هاشمی به شماره ملی ۰۵۳۲۷۵۷۵۰۵ به سمت مدیرعامل ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی و مالی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری بامضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۲۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۵۶۱۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041477
آگهی تغییرات شرکت آباد ابنیه پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۵۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۹۱۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم آذین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۳۲۵۳۵۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سهیل کلاه دوزان به شماره ملی ۰۰۵۹۹۶۵۴۲۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۳ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۹۲۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055892
آگهی تغییرات شرکت آباد راهدار پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۶۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم سیده بهجت مردانی به شماره ملی ۴۴۱۰۸۸۷۷۲۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۶/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ و آقای حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ و آقای امین فرج الهی به شماره ملی ۱۷۵۶۰۵۶۵۶۰ تا تاریخ ۲۶/۶/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۵۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412450
آگهی تغییرات شرکت آباد تونل پارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۱۰۸۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۸۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۳۹۱ تصویب گردید. آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم سیده بهجت مردانی به شماره ملی ۴۴۱۰۸۸۷۷۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹، آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶، آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶، آقای یداله برهانی به شماره ملی ۲۲۹۵۰۴۱۴۷۳، آقای هژبر خسروی به شماره ملی ۲۰۶۲۹۲۳۹۰۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۸۰۷۹۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9897746
آگهی تاسیس شرکت آباد صنعت یاران پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۵۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۰۹۶۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های‎ رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: طراحی اجرا تامین و راه‎اندازی تجهیزات و تاسیسات صنعتی و ساختمانی و سیستم‎های پایپینگ و سیستم‎های نفت و گاز و پتروشیمی و تاسیسات گاز صنعتی و شهری تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات ساختمانی و پروژه‎های صنعتی راه‎اندازی و تعمیر و نگهداری سردخانه‎ و تهیه و نصب و راه‎اندازی سیستم‎های الکترونیکی و برقی و کنترل ابزار دقیق پست‎های برق صنعتی و فشارقوی خرید و فروش و واردات و صادرات هرنوع کالا در ارتباط با موضوع شرکت و ایجاد و قبول نمایندگی و اخذ وام از بانکها و ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل خارج از کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج ـ بلورا شیشه ـ بلوار ولیعصر ـ ساختمان سازمان توسعه راههای ایران ـ ط دوم ـ کدپستی ۱۳۹۸۸۳۵۵۱۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‎باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۷۳۹۷۱۰۷۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹ نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره. ۳ـ۵ ـ آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۴ـ۵ ـ آقای محمدصالح‎ حمیدی‎یونسی به شماره ملی ۰۰۵۳۴۰۹۵۶۶ به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۵ـ۵ ـ آقای اباذر چالاک به شماره ملی ۱۴۶۱۲۴۶۵۰۴ به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۶ـ۵ـ آقای محمدصالح حمیدی‎یونسی به شماره ملی ۰۰۵۳۴۰۹۵۶۶ به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت‎مدیره همراه با امضاء مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‎های اداری و عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ ـ آقای مهران شفاف به شماره ملی ۴۰۷۰۷۷۳۰۹۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ ـ آقای موسی خواجونداحمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی‎‎البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10166930
آگهی تغییرات شرکت آباد تردد پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۶۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ و آقای هوشنگ نجفی به شماره ملی ۴۰۷۰۳۹۳۱۱۰ و آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ تا تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۱. در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10207047
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه کربلا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۶۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان همیاری شهرداری‌های استان همدان با نمایندگی آقای حمیدرضا صلح جونیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۲/۰۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10730509
آگهی تصمیمات شرکت آباد راهان پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۷۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۶۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ذخایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴ بسمت بازرس اصلی و ناصر معرفت به کدملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: قباد چوبدار به کدملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ مهرداد چوبدار به کدملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ امین چوبدار به کدملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ فرهاد چوبدار به کدملی ۴۰۷۲۵۳۶۹۳۹ فریدون چوبدار به کدملی ۴۰۷۰۵۳۱۸۶۶ فرزاد اناری به کدملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ زیبا شاه کرمی به کدملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ قباد چوبدار به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهرداد چوبدار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12667500
آگهی تغییرات شرکت آباد تجهیز راه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۶۱۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۰۱۸۰۱۶۵۵۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12667540
آگهی تغییرات شرکت آباد نفت ایرانیان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۵۷۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۰۱۹۱۲۳۷۵۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685301
آگهی تغییرات شرکت آباد پل پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۱۷۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سام واحدی تفرشی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۸۳۵۹۹ به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضاء و سهامداران) انتخاب گردیدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۱۱۷۵۵۷۳۱۱۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834895
آگهی تغییرات شرکت آزاد راه تهران پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۲۰۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن ولی پور کدملی۲۲۵۹۶۸۹۹۰۶ به نمایندگی از شرکت عمران شهر جدید پردیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۱۱۴۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمدامیر کرامت کدملی۰۰۵۳۲۲۲۷۸۴ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای مهرداد چوبدار به کدملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به نمایندگی از شرکت توسعه راههای پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۸۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای سیدعباس طاهری اطاقسرا کدملی۲۰۶۰۸۲۷۵۸۲ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۱۶۲۷۰۲۷۵۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113372
آگهی تغییرات شرکت آباد راه ماشین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۰۹۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۶۸۴۳۴۸۱۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113403
آگهی تغییرات شرکت آباد اساس پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۷۷۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قباد چوبداربه شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره مهدی فعلی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۳۴۱۹۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره محمد فعلی به شماره ملی ۳۹۳۲۳۵۱۵۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۵۰۸۱۶۷۹۴۸۹۶۶۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274510
آگهی تغییرات شرکت آباد راهان طوس ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۵۱۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ بتصویب رسید. موسی خواجوند احمدی به شماره ملی۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس اصلی و عابدین نور مشرفی به شماره ملی ۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت مهندسی مشاور راه ور ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۵۰۹۳ به نمایندگی آقای علی رضا رضائی آشتیانی به شماره ملی ۰۵۳۲۷۵۲۹۵۳ شرکت گروه بین المللی آبادراهان پارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۶۳۴ به نمایندگی آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ آقای امین چوبدار به شماره ملی۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ پ۹۵۱۱۰۵۵۳۶۴۱۲۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13749749
آگهی تغییرات شرکت توسعه راههای پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۸۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی ستاری پیر لری به شماره ملی ۱۶۹۹۴۰۰۹۰۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای رضا شریفی اشتیانی به شماره ملی ۰۵۱۹۷۶۱۳۰۸ به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای دو نفر از سه نفر (مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای یک نفر از سه نفر مذکور همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۱۸۶۴۵۷۲۹۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911387
آگهی تغییرات شرکت آباد تامین منابع سرمایه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹، آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶، خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳، آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه و صورتحساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ را مورد تصویب قرار گرفت. - آقای موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ را به عنوان بازرس اصلی و آقای عابدین نور مشرفی به شماره ملی ۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب نمودند پ۹۶۱۲۱۲۵۲۹۶۶۸۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13940474
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری از آزاد راه پل زال اندیمشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت ویا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۲۱۹۵۸۹۳۲۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168869
آگهی تغییرات شرکت بین المللی افلاک قیر طبیعی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۳۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای کریم ملک آسا به شماره ملی ۵۹۲۹۶۹۳۲۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور با امضای دو نفر از سه نفر (قباد چوبدار یا مهرداد چوبدار یا کریم ملک آسا) متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۵۲۳۶۵۴۲۳۸۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک