محمدجواد جوادی ندا

آقای محمدجواد جوادی ندا

کد ملی 4051905268
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12687807
آگهی تغییرات شرکت مهندسی وصنعتی روان فن اور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی عام) به شماره ثبت۱۳۹۲ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰ به نمایندگی آقای علی پوررکنی صالحان به کدملی ۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت۲۳۹۵۴۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ به نمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا به کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۳۶۳۹۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ به نمایندگی آقای حامد نورانی به کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹، شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۴۱۵۹۷ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۷۶۳۳ به نمایندگی آقای عزیز قشقایی به کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶، شرکت اراک خودرو دیزل (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۱۰۸۸ وشناسه ملی۱۰۷۸۰۱۴۶۴۹۰ به نمایندگی آقای امیرحسین اکبریان به کدملی ۰۰۶۶۲۰۷۳۵۵ به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای علی اصغر رضایی به کدملی ۱۱۷۰۵۹۴۳۵۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۲۱۲۶۲۲۵۹۷۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710688
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سخت آژند شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹ با نمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۲۲۱۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی ۰۴۵۳۳۸۰۴۶۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۸۸۷۹ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۴۱۲۲۴۴۸۳۲۵۲۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727699
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص واسپاری آتیه صبا درتاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۴۸۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۲۰۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:الف) موضوع اصلی: خرید انواع کالا و اموال منقول و غیر منقول (مطابق بندهای الف، ب و ج ماده (۵) دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۶ شورای پول و اعتبار) و واگذاری آنها به متقاضیان در قالب عقود اجاره و یا فروش اقساطی. ب) موضوع فرعی: خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه ۱۴ پلاک ۴ طبقه۳ کدپستی ۱۵۸۷۸۴۴۴۱۵ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۲۲مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ نزد بانک سپه شعبه ممتاز بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت:زهرا افرادی ۰۰۵۴۹۸۰۵۲۶ به نمایندگی شرکت پترو آتیه صبا ایرانیان ۱۴۰۰۴۷۰۹۹۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره. عباس شورانی ۲۰۳۰۹۴۲۶۴۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. علیرضا کام دل ۱۷۲۹۴۳۹۴۹۷ به نمایندگی شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری ۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. عبدالمجید قندریز ۱۷۵۴۰۰۰۱۹۳ به نمایندگی شرکت نیرو آتیه صبا ۱۴۰۰۴۶۴۷۴۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. محمد جواد جوادی ندا ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به نمایندگی شرکت معدنی و صنعتی کاوشگران آتیه صبا ۱۴۰۰۴۷۶۰۸۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها،چکها،سفته ها و بروات به امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید بازرس اصلی و علی البدل:موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند بموجب مجوز بانک مرکزی بشماره ۳۸۱۸۶۴/۹۴ مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ پ۹۵۰۱۱۶۹۷۸۱۵۸۲۹۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744651
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و محمدجواد جوادی ندا به شماره ملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۱۲۵۳۶۲۹۸۸۸۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744696
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۲۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ با نمایندگی مجتبی اسلامی زاده کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ با نمایندگی محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا یمینی شریف کدملی ۰۴۵۳۳۸۰۴۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری غیرتعهدآور با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۵۵۴۸۱۸۶۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759117
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۰۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به نمایندگی شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۳۳۹۴ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۷۷۷ بجای آقای بابک زنگه کد ملی ۴۸۱۸۸۶۰۰۱۸بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی ۰۴۵۳۳۸۰۴۶۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۰۱۶۲۵۲۱۳۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767455
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۲۰۷۸۰۶۳۱۴۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815380
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی به کدملی۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زینب دلیری کدملی ۳۰۳۱۴۳۵۵۹۱ شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱بنمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳بنمایندگی آقای عزیز قشقایی کدملی۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ پ۹۵۰۳۰۴۳۷۹۱۷۰۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815392
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد جواد جوادی ندا با کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. پ۹۵۰۳۰۴۸۵۲۱۴۳۲۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877860
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۲۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۲۰۵ با نمایندگی مجتبی اسلامی زاده کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ شرکت سخت آژند با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹ با نمایندگی مهدی معروفی کدملی ۰۰۶۵۰۰۵۵۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ با نمایندگی محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره؛ حسین خیری کدملی ۱۵۰۰۸۱۲۳۶۶ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره)؛ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان آفریقا (جردن)، خیابان نور، پلاک ۶، طبقه سوم شرقی کدپستی ۱۹۱۷۷۳۳۳۱۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۴۰۶۸۷۵۴۹۳۱۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887406
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۱۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی زاده کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ با نمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷ با نمایندگی آقای سیدکمیل قریشی کدملی ۳۰۳۱۳۶۶۸۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۱۲۷۲۰۸۱۰۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947630
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۵۱۳۶۰۷۱۷۸۵۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220807
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارزش آفرینان نیک اندیش درتاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۷۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۴۷۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع: سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها ، طرح ها، واحد های تولیدی و صنعتی ، بازرگانی و خرید فروش کالا در داخل وخارج از کشور و نیز سرمایه گذاری در املاک و ساختمان اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و تعیین و ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل کشوراخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرح های تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی برای این امرسرمایه گذاری در خرید ، مشارکت ، در اختیار گرفتن ، اجاره ، رهن و واگذاری و فروش اموال منقول استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسه ای مالی و اعتباری ایرانی و خارجی در قبال ارائه وثیقه و رهن از اموال و دارایی های منقول و غیر منقولانجام دادن معاملات بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کالا های مجاز ، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور(در صورت لزوم در کلیه موارد پس از مجوز های لازم ضمنأ موضوع فعالیت شرکت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد) ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی: استان همدان بلوار جانبازان خیابان سلحشور کوچه رسالت پلاک۲۳ کدپستی ۶۵۱۸۷۸۵۸۴۴ ـ سرمایه شرکت:مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم ۱۰۰۰ ریال بانام می باشدکه مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲/ب/۵۶۳ مورخه ۹/۹/۹۵ نزدبانک قرض الحسنه رسالت شعبه باباطاهر پرداخت گردیده است والباقی سرمایه درتعهد صاحبان سهام میباشد. ـ اولین مدیران: خانم سمیه ملک زاده به شماره ملی ۱۹۲۰۱۳۲۱۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای محمدجمال جوادی ندا به شماره ملی ۴۰۴۰۰۹۰۰۱۲ به سمت مدیرعامل و عضواصلی هیئت مدیره ،آقای محمدجواد جوادی ندا به شماره ملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه چکها و سفته ها و اوراق بهادار وقرارداد هاو اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره مشترکا و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات اداری و دفتر و اوراق عادی به امضا مدیرعامل و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ـ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی آزمودگان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد صمدی آزاد به شماره ملی ۴۰۵۲۱۰۰۶۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۰۰۷۱۲۴۹۵۳۱۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303889
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۷۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۱۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۷۶۳۳بنمایندگی آقای حامد نورانی به کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱بنمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا به کدملی۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷بنمایندگی آقای علی عالی پور مرغملکی به کدملی۱۷۵۳۸۶۶۶۹۳ به سمت عضو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۲۳۳۶۵۲۸۷۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13344424
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری فولاد مبنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۳۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۴۰۹/۱۲۲مورخه ۸/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ - مهدی معروفی به کدملی ۰۰۶۵۰۰۵۵۷۰ - شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۲۱۷۷۶۸۸۴۲۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۴۶۲۶۴ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۴۰۹/۱۲۲مورخه ۸/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ با نمایندگی محمدجواد جوادی ندا به کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره - مهدی معروفی به کدملی ۰۰۶۵۰۰۵۵۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ با نمایندگی حسین قلی پور به کدملی ۰۸۸۹۹۲۷۹۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۱۷۹۵۷۷۴۳۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661836
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی اسلامی زاده به کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن فدائی به کدملی ۱۲۶۱۶۰۷۹۷۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباسعلی اشرف به کدملی ۴۵۶۸۸۱۱۹۸۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمدجواد جوادی ندا به کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حامد نورانی به کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۲۴۵۹۲۴۲۸۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک