عبدالکریم زاهدی منش

عبدالکریم زاهدی منش

کد ملی 0040446948
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1152346
آگهی تغییرات شرکت پشنگ نوین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۵۴۳۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ۳۱/۱ /۱۳۹۲ احمدعلی جهانشاهی دارای کدملی ۰۰۳۷۹۸۵۶۵۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۵/۱۱ ریال بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ پنج میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۱۱ ریال افزایش داد. شرکت کیسون شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ با نمایندگی عبدالکریم زاهدی منش دارای کدملی ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۵/۱۱ ریال بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ پنج میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۱۱ ریال افزایش داد. شرکت فراسر به شماره ثبت ۱۱۵۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ با نمایندگی هوتن تقدسی دارای کدملی ۰۰۶۹۵۲۲۲۴۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲۲ ریال در ردیف شرکاء قرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵ ریال افزایش یافت و ماده چهار اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکاء و سهم الشرکه هر یک: شرکت فراسر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲۲ ریال و شرکت کیسون مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۱۱ ریال و احمدعلی جهانشاهی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۱۱ ریال. پ۱۶۹۲۶۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1252417
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسان و پیمانکاران بین المللی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۱۴۴۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۱۳/۰۴/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ۲۰/۰۸/۹۲ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردید: ۱ صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید ۲ موسسه بیات رایان و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای کیسون (سهامی عام) با نمایندگی آقای بهروز گتمیری به شماره ملی۰۴۲۰۳۹۷۵۶۶ به سمت رئیس هیا ت مدیره , صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) با نمایندگی آقای منصور حداد به شماره ملی۰۰۴۷۸۲۱۶۳۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره , فرا سر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای پرویز رمضان پور به شماره ملی۰۰۴۵۱۶۳۹۴۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات , قراردادها , عقوداسلامی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح مندرجات اساسنامه می‌باشد. د۱۷۴۰۰۷۹ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678858
آگهی تغییرات شرکت طرح گاز جنوب مهراس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرکاظمی اصل دوانی به شماره ملی ۱۸۱۹۲۶۸۶۰۸ نماینده شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸نماینده شرکت کیسون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کامبیز صدقیانی زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۱۷۲۸۲۳ نماینده شرکت نفت، گاز انرژی کیسون به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۲۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کریم حسن زاده تبریزی به شماره ملی ۱۵۵۱۸۵۰۰۵۲ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یک عضو همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۸۰۵۱۳۴۲۳۱۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715303
آگهی تغییرات شرکت تامین کالای کیسون سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۰۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۷۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای تمامی اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و آقای عبدالکریم زاهدی منش ک م ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ یا آقای صادق عبداله زاده اسمعیلی ک م ۰۰۳۹۰۹۱۴۲۲ متفقأ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۹۰۹۵۷۹۹۲۹۳۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10929185
آگهی تغییرات شرکت زاگرس ماشین بامسئولیت محدود بشماره ثبت ۲۱۸۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۵۳۲۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۰ شرکت کیسون سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ با نمایندگی عبدالکریم زاهدی منش به ش ملی ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. شرکت فراسر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ با نمایندگی حسین میرعبدالعظیمی به ش ملی ۰۳۸۴۴۶۵۸۲۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سهمی در شرکت ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744468
آگهی تغییرات شرکت نظام گستر کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۴۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شر کت کیسون (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۲۵۴۳وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ به نمایندگی آقای هوشنگ یوسف خانی به شماره ملی ۱۵۵۱۶۸۷۴۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت فراسر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۵۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مهندسی کیسون (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۸۳۶۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲ به نمایندگی آقای علی اصغر نعمتی به شماره ملی ۱۰۶۲۵۶۵۴۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمید رضا یار احمدی به شماره ملی ۵۹۲۹۸۶۵۴۳۴ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۲۵۵۵۸۹۸۹۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763461
آگهی تغییرات شرکت عمران ماشین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۳۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردیدند. شرکت فراسر (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه مهندسی کیسون (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲ به نمایندگی آقای محمدرضا حبیب زاده به شماره ملی ۳۹۹۰۸۷۱۷۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۴۰۰۳ به نمایندگی آقای سیدمحسن سیدصالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۸۸۹۴۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر نعمتی به شماره ملی ۱۰۶۲۵۶۵۴۳۶ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در اساسنامه به تصویب اعضای هیئت مدیره رسید. پ۹۵۰۲۰۵۲۸۳۸۸۶۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765618
آگهی تغییرات شرکت هسته طراحی فضای چهارم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۴۰۰۳ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ شرکت توسعه مهندسی کیسون (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲ به نمایندگی آقای سیدمهدی نفیسی مطلق به شماره ملی ۰۰۵۶۲۱۹۵۰۴ آقای سام طهرانچی به شماره ملی ۳۳۹۰۴۰۱۲۷۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۲۰۶۴۴۷۳۵۷۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052001
آگهی تغییرات شرکت فراسر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیسون شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ به نمایندگی آقای محمد رضا انصاری به شماره ملی ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مهندسی کیسون شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت آبفای کیسون شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۴۰۰۳ به نمایندگی آقای هوشنگ یوسف خانی به شماره ملی ۱۵۵۱۶۸۷۴۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۱۲۸۷۴۴۶۶۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080409
آگهی تغییرات شرکت نفت گاز و انرژی کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شد: شرکت کیسون به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ به نمایندگی آقای مهدی مظهری به شماره ملی ۰۰۴۰۳۶۲۷۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت فراسر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ به نمایندگی عبدالکریم زاهدی منش شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مهندسی کیسون (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲ به نمایندگی آقای احمد حیات غیبی به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۹۹۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در اساسنامه به تصویب اعضای هیئت مدیره رسید. پ۹۵۰۷۲۷۶۰۱۱۳۸۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112594
آگهی تغییرات شرکت بهروزان ماشین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۴۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۷۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فراسر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۵۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ با پرداخت مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. شرکت توسعه مهندسی کیسون (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۸۳۶۸۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲ به نمایندگی آقای رضا سعیدکار به شماره ملی ۰۰۴۷۶۱۴۱۵۳ با پرداخت مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت لیست سهم الشرکه شرکا بشرح ذیل می‌باشد شرکت عمران ماشین خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۳۲۵ دارای ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت فراسر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ دارای ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲ دارای ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۵۰۸۱۶۴۰۰۴۶۵۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112643
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی تدبیر یار خاورمیانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۳۲۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۰۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فراسر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ با پرداخت مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را به مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. شرکت توسعه مهندسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲ به نمایندگی آقای رضا سعیدکار به شماره ملی ۰۰۴۷۶۱۴۱۵۳ با پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: شرکت فراسر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ دارای مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ریال شرکت توسعه مهندسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲ دارای مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال شرکت عمران ماشین خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۳۲۵ دارای مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۸۱۶۲۶۸۴۰۳۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128551
آگهی تغییرات شرکت صنعت آبفای کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۴۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیسون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ به نمایندگی آقایی محمدرضا انصاری به شماره ملی ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت فراسر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲ به نمایندگی آقای غلام رضا بابائی همتی به شماره ملی ۲۶۹۱۲۶۸۳۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۸۲۵۷۹۵۸۷۲۴۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234289
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهندسی کیسون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیسون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ به نمایندگی آقای محمد رضا انصاری به شماره ملی ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فراسر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعت آبفای کیسون به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۴۰۰۳ به نمایندگی آقای لطفعلی مدرس به شماره ملی ۱۴۶۵۲۱۲۸۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه آوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و آوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبراست. حدود اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۱۰۱۳۷۱۶۴۶۳۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13499350
آگهی تغییرات شرکت کیسون آشیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیسون شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فراسر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ به نمایندگی آقای احمد افطسی به شماره ملی ۰۵۳۱۹۹۰۷۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد حاجی شیر محمدی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۲۹۰۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی محمد کامران کیائی به شماره ملی ۳۹۷۹۲۴۳۹۷۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در اساسنامه به تصویب اعضای هیئت مدیره رسید. پ۹۶۰۴۱۴۱۳۰۵۵۴۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13635900
آگهی تصمیمات شرکت دانیال انرژی سپهر کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۰۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۱۳۹۶ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲. آقای شهرام رستمی دوبخشری با کدملی ۲۵۹۵۲۸۱۲۱۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای عبدالکریم زاهدی منش با کدملی ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ به نمایندگی از شرکت فراسر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد حیات غیبی با کدملی ۳۸۷۳۲۰۹۹۲۶ به نمایندگی از شرکت نفت، گاز و انرژی کیسون با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۲۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد کیوان فر با کدملی ۰۰۶۲۶۴۴۲۷۰ به نمایندگی از شرکت توسعه مهندسی کیسون با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۷۱۱۸۶۳۴۴۱۴۰۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656935
آگهی تغییرات شرکت لوله بتن پلیمر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۱۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۷۵۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیسون (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مهندسی کیسون (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲ به نمایندگی آقای مهدی جعفریان به شماره ملی ۰۰۶۵۲۹۹۵۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت آبفای کیسون (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۴۰۰۳ به نمایندگی آقای مهدی شهابی به شماره ملی ۱۲۱۹۳۴۹۶۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید عبدالرضا هاشمی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۰۲۰۲۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۲۲۷۸۳۲۳۸۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682924
آگهی تغییرات شرکت دریا خاک پی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای لطفعلی مدرس به شماره ملی ۱۴۶۵۲۱۲۸۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فراسر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۵۵۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ به نمایندگی آقای عباسعلی مارالی به شماره ملی ۵۰۵۹۸۸۴۴۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا عالم زاده به شماره ملی ۰۰۵۲۳۰۰۸۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کیوان کیوان پژوه به شماره ملی ۲۸۵۱۲۷۴۵۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق دو عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۰۷۳۷۵۴۶۶۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743058
آگهی تغییرات شرکت اسکانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۵۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیسون شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش با شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تکاب شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۹۴۹۰ به نمایندگی آقای حسین سالم باغی به شماره ملی ۰۰۳۱۸۴۱۵۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سکوکار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۵۶۵۹ به نمایندگی آقای ناصر قائمی به شماره ملی ۴۲۸۴۱۴۳۱۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد حسین دستجردی به شماره ملی ۰۶۵۱۵۶۸۵۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. کلیه اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۹۱۳۴۶۱۲۳۶۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930223
آگهی تغییرات طرح و کنترل حساب میر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۹۹۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس بخش مرکزی شهر تهران شهید مطهری خیابان شهید جواد سرافراز خیابان یازدهم پلاک ۱۴ طبقه چهارم کدپستی۱۵۸۷۶۹۶۵۱۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای عبدالرحیم زاهدی منش با پرداخت مبلغ ۹۶۶۶۶۶۷ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای عبدالکریم زاهدی منش با پرداخت مبلغ ۹۶۶۶۶۶۷ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۶۶۶۶۶۶ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای عبدالرحیم زاهدی منش کد ملی۰۰۴۷۳۳۰۴۶۵دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عبدالکریم زاهدی منش کد ملی ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۲۱۹۵۲۴۲۷۲۴۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک