سعید فاتح

آقای سعید فاتح

کد ملی 0040445755
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1040365
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات سهامی خاص بشماره ثبت ۲۶۳۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۴۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید فاتح به ک م ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ و عبداله فاتح به ک م ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ رضا فاتح به ک م ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۲ سعید فاتح بسمت رئیس هیئت مدیره، عبداله فاتح بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی جهانگیری به ک م ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۷۹۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042633
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله فاتح بشماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید فاتح بشماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فاتح بشماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید رئیسی دهکردی بشماره ملی ۴۶۲۱۶۴۲۲۹۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۴ ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضا هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۹۹۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10079771
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی کندوان راه تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۷۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۳۰۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن فاتح به کدملی ۴۴۳۱۹۴۴۴۰ سعید فاتح به کدملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ محمدرضا روحی به کدملی ۲۹۹۱۲۲۴۶۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۹/۸۹ حسن فاتح به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید فاتح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا روحی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با دو امضاء از سه امضا اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10086394
آگهی تصمیمات شرکت پارسان لین ارتباطات سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۳۷۹ به سمت بازرس اصلی و علی جهانگیری به ش ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید فاتح به ش ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ و عبداله فاتح به ش ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و مجید امامی به ش ملی ۴۷۲۱۸۰۷۵۲۱ و رضا فاتح به ش ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ عبداله فاتح به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید فاتح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا فاتح به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضاء از چهار امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10247296
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پارادیس سهامی خاص ثبت شده به شماره۵۱۸۳و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۴۶۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن فاتح به ش ملی ۴۴۳۱۹۴۴۴۰۰ و سعید فاتح به ش ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ و مهدی فاتح به ش ملی ۴۷۲۳۵۷۱۹۷۳. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۹/۸۹ حسن فاتح به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید فاتح به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی فاتح به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12840199
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری نوین آفاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۱۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۴۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ورضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر یغمایی به شماره ملی ۰۹۳۷۴۶۲۸۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شاپور خستو به شماره ملی ۰۵۳۱۹۹۸۳۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و علی اصغر خجسته به شماره ملی ۰۹۳۸۳۰۹۸۸۹ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیات مدیره و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۳۱۹۷۸۵۳۳۳۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13085878
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰ با نمایندگی سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵، عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی و علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۸۰۱۴۹۴۲۵۵۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086136
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به نمایندگی از شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱به سمت عضو هیأت مدیره و سعید زمانی به شماره ملی ۴۴۶۹۵۰۴۴۸۳ (خارج از اعضاء هیأت مدیره وسهامداران) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۸۰۱۸۷۶۲۰۱۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124392
آگهی تغییرات شرکت توانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سعید فاتح ک. م ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ عضو هیئت مدیره، عبداله فاتح ک. م ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، رضا فاتح ک. م ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱بسمت عضو هیئت مدیره، احمدحاج رضا جعفر آبادی ک. م ۰۰۵۱۳۱۹۲۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید زمانی ک. م ۴۴۶۹۵۰۴۴۸۳ بسمت عضو هیئت مدیره وآقای علی آزادپور: به سمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) دارنده ک. م ۲۹۹۱۵۰۶۷۷۶ ضمنا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ومکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۸۲۳۸۹۵۳۱۰۳۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369820
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوای نور پارس درتاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۷۸۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات ارتباطی و اطلاع رسانی، ارائه خدمات دسترسی به شبکه های ارتباطی و اطلاع رسانی داخلی و بین المللی از طریق شبکه های زمینی با سیم و بدون سیم و از طریق ماهواره، پژوهش در امور ارتباطات زمینی و فضایی، خدمات مشاوره، طراحی و ایجاد شبکه های ارتباطی و داده ها و در صورت لزوم ساخت و کپی سازی و فروش سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز، صادرات و واردات، ارائه خدمات تجارت الکترونیک، فروش اینترنتی، اخذ نمایندگی محصولات خارجی، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با موضوع فعالیت های شرکت ـ در صورت ضرورت قانونی انجام فعالیتهای شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید سرتیپ قنبر قنبرزاده ـ خیابان خرمشهر ـ پلاک ۲۲۲ ـ ساختمان نگین سبز ـ طبقه ششم ـ واحد شمال شرقی ـ کدپستی ۱۵۳۳۷۴۳۵۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طبق گواهی شماره ۲۷۴/۹۵/۱۰۰۲ مورخ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت به حساب شرکت واریز گردید اولین مدیران: آقای سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره خانم زهرا خسروی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۲۹۳۵۸ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآورشرکت با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به سمت بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۶۰۱۱۵۸۴۹۵۷۸۷۸۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13385566
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس صدای ارتباط درتاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۳۹۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه سرویس و خدمات رایانه ای و پیاده سازی و پشتیبانی تجهیزات و نرم افزارهای رایانه ای، مخابراتی و فناوری اطلاعات، مشاوره، طراحی و اجرا در کلیه پروژه های مربوط به فناوری اطلاعات و مخابرات، ارائه راهکارهای سیستم یکپارچه اطلاعات، مدیریت منابع با استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون مالی و اداری، سیستم یکپارچه ارتباطات دربرگیرنده راهکارهای (VoIP)، ویدئو کنفرانس، وب کنفرانس، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی انواع شبکه های کامپیوتری، ارائه خدمات بازرگانی از قبیل بازاریابی داخلی در خصوص موضوع فعالیت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی در زمینه فعالیت شرکت، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور، فعالیت های طراحی، مشاوره، اجرا، تحقیق و توسعه، نصب، نگهداری، پشتیبانی فنی، آموزش و پژوهش، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، خرید و فروش، واردات و صادرات در زمینه فعالیت شرکت. (ثبت موضوع فعالیت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: پردیس ـ تهران مرکزی ـ سیاهرود ـ روستای مرادتپه ـ شهر پردیس ـ فاز ۶ ـ جاده تهران دماوند (پارک فناوری) ـ کوچه نوآوری ۹ ـ پلاک ۹۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۶۵۷۱۶۷۳۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۲۵۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۲۵ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی با نام می باشد که تمامی آن توسط مؤسسین طی گواهی شماره ۲۶۴/۹۵/۱۰۰۲ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰ به نمایندگی آقای سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای خدایار میخچی به شماره ملی ۰۰۴۷۸۲۰۵۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ و سهیل غفاری به شماره ملی ۰۰۳۹۳۷۰۲۷۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۲۶۴۳۱۶۹۷۹۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595817
آگهی تغییرات شرکت پارس ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ و آقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ و آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۰۶۱۴۸۰۲۸۵۱۷۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617008
آگهی تغییرات شرکت مدیریت شبکه ارتباط رای مند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آوای نور پارس ش. م ۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰، با نمایندگی آقای سعید فاتح ش. م ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ و آقای عبداله فاتح ش. م۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و آقای رضا فاتح ش. م ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۶۲۸۱۲۸۷۲۱۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13621220
آگهی تغییرات شرکت ارتباط اشیاء پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۸۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۲۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰ با نمایندگی آقای احمد حاج رضا جعفرآبادی به کدملی ۰۰۵۱۳۱۹۲۵۱ شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰ با نمایندگی آقای محمد مهدی ابرقویی به کدملی ۰۳۸۱۶۸۷۵۶۲ آقای سعید فاتح به کدملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ آقای رضا فاتح به کدملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ آقای عبداله فاتح به کدملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ پ۹۶۰۶۳۰۶۶۰۵۳۴۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705860
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطلس سولار پارس درتاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۴۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۹۶۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، مشاوره، پیمانکاری، اجرا، راه اندازی، مشارکت و مدیریت هر گونه پروژه ای از جمله ساختمانی، برق، تأسیساتی و خدماتی و پروژه های انرژی های تجدیدپذیر و انرژی های نو، تولید، فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعمیرات و نگهداری شبکه های تولید و توزیع نیرو، صادرات و واردات، شرکت در مناقصات و مزایده ها، اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید عبدالمجید صابونچی ـ کوچه ششم ـ پلاک ۱۹ ـ طبقه سوم ـ ـ کدپستی ۱۵۳۳۶۵۶۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد و مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی شماره۱۹۸/۹۶/۱۰۰۲ مورخ ۲۳/۰۷/۹۶بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردید اولین مدیران: آقای محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی ۰۳۸۱۶۸۷۵۶۲ به سمت مدیرعامل و آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آوای نور پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰ به نمایندگی سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۰۹۷۰۸۲۴۸۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715038
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوآوران اشیاء پارس درتاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۶۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۷۱۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: توسعه فناوری اطلاعات، نوآوری در حوزه اینترنت اشیاء و ایجاد کسب و کارهای مبتنی با آن از طریق حمایت مادی و معنوی در گروه های خلاق و متخصص فارغ التحصیلان دانشگاه ها و کلیه افرادی که در این حوزه، خلق ایده نموده و یا مستعد آن می باشند. تهیه و در اختیارگذاری فضای کار نوآورانه و خلاقانه مجهز به امکانات زیرساختی، طراحی سخت افزار و نرم افزار به منظور ایجاد کسب و کارهای جدید در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت اشیاء، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان های دولتی و دانشگاه ها به منظور پیش برد اهداف خود در جهت ایجاد اشتغال، تهیه محصول و خدمات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت اشیاء، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از بانکها، موسسات مالی و سرمایه گذاری از داخل و خارج از کشور از اشخاص حقیقی و حقوقی، تعریف پروژه و طرح های مرتبط با فناوری اطلاعات از جمله توسعه شبکه اینترنت اشیاء، امنیت داده ها، طراحی، ساخت و تولید سخت افزارها و ماجول های ارتباطی، طراحی ساخت و تولید نرم افزارها و برنامه های کاربردی و پلت فورم اینترنت اشیاء برای گروه های مستعد، تامین مالی و تجهیزاتی و مدیریت و راهبری آنها، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور برای رونق بخشیدن به پروژه ها و تاسیس شرکت هابی برای فعالیت اقتصادی با همکاری گروه های مستعد، صادرات محصولات نرم افزاری و سخت افزاری و واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز به منظور توسعه، تولید و تجارت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت اشیاء.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان شهید سرتیپ قنبر قنبرزاده-خیابان هویزه-پلاک ۱۹۴-طبقه چهارم-واحد ۸- کدپستی ۱۵۳۳۶۵۳۷۱۹ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۵۷/۹۶/۱۰۰۲ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ از بانک خاور میانه شعبه نوبخت به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجید رمضان به شماره ملی ۰۰۶۰۰۲۹۰۰۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰ و به نمایندگی احمد حاج رضا جعفرآبادی به شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۹۲۵۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آوای نور پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰ و به نمایندگی محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی ۰۳۸۱۶۸۷۵۶۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی اصغر خجسته به شماره ملی ۰۹۳۸۳۰۹۸۸۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۴۵۶۲۹۹۲۴۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795659
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نور هنر و اندیشه پارس درتاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۹۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۱۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه خدمات در راستای تجارت الکترونیک اعم از ثبت دامنه، میزبانی وب، طراحی سایت و اجرای پروژه های اینترنتی و پرتال های اینترنتی، مطالعه و برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی، طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و مهندسی، تحقیقات بازاریابی، اخذ وام از بانک ها موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مزایده ها و مناقصات بخش خصوصی و دولتی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید سرلشگرقنبر قنبرزاده ـ خیابان هویزه ـ پلاک ۱۹۴ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۵۳۳۶۵۳۷۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تماماً با نام می باشد. که کل مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن از طرف صاحبان سهام، نقداً طی گواهی شماره ۲۲۷/۶۹/۱۰۰۲ مورخه ۱۴/۸/۹۶ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت شده است اعضا هیئت مدیره: آقای میثم کیهانی به شماره ملی ۰۴۵۱۴۷۵۰۵۴ و به سمت مدیرعامل و آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰ و به نمایندگی سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۱۲۲۳۳۲۳۲۴۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186764
آگهی تغییرات شرکت فناوران پیشرو پارس نت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به نمایندگی شرکت آوای عرصه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰ به سمت رئیس هیات مدیره و عبداله فاتح به کدملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶به سمت نایب رئیس هیات مدیره و رضا فاتح به کدملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱به سمت عضو هیات مدیره و احمد حاج رضا جعفرآبادی به کدملی ۰۰۵۱۳۱۹۲۵۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۶۰۴۶۳۴۲۶۳۹۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک