سید کمالالدینسادات طهرانی

سید کمالالدینسادات طهرانی

کد ملی 0040225194
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1134856
آگهی تغییرات شرکت داروسازی آتی فارمد سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۵۱۱۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۹۱۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اشرف افخمی به کدملی ۳۳۷۹۷۷۴۱۲۱ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان بسمت رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا جمشیدی به کدملی ۲۵۵۹۴۹۸۰۶۵ به نمایندگی از شرکت کی بی سی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدکمال الدین سادات تهرانی به کدملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ به نمایندگی از شرکت پاریز نوا بسمت عضو هیئت مدیره، رضا البرزی به کدملی ۰۰۴۷۲۹۱۷۳۷ به نمایندگی از شرکت استراخن بسمت عضو هیئت مدیره، محمدمسعود علیمراد به کدملی ۲۸۵۱۲۵۷۹۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۸۵۱۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686987
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود استراژن فارمد پارس درتاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۸۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۷۰۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و تهیه انواع مواد اولیه ساخته شده خوراکی و بهداشتی و صنعتی ودارویی و توزیع و پخش محصولات دارویی تولیدی و وارداتی طبق قوانین مصوب سازمان غذا و دارو واردات و صادرات کلیه مواد اولیه ساخته شده کالاهای مجاز بازرگانی و لوازم ماشین آلات و تکنولوژی های مجاز تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و اعطاء و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و هرگونه فعالیتهای مجاز بازرگانی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی انجام خدمات مشاوره در زمینه ساخت کارخانجات صنعتی مشارکت در طرح و سرمایه گذاری های شرکتهای دیگر انجام کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش پخش و توزیع صادرات و واردات انواع دارو و مواد اولیه داروئی و تولید انواع دارو و مواد اولیه داروئی تولید و تهیه انواع مواد اولیه و ساخته شده خوراکی و آرایشی و بهداشتی و صنعتی وواردات و صادرات کلیه مواد اولیه و ساخته شده کالاهای مجاز بازرگانی و لوازم ماشین آلات و تکنولوژی های مجاز تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و اعطا و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و هرگونه فعالیتهای مجاز بازرگانی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی انجام خدمات مشاوره در زمینه ساخت کارخانجات صنعتی مشارکت در طرح و سرمایه گذاری های شرکتهای دیگر انجام امور بازرگانی شامل خریدو فروش پخش و توزیع صادرات وواردات انواع دارو و مواد اولیه داروئی و بهداشتی و آرایشی و تولید انواع داروو مواد اولیه داروئی و بهداشتی و آرایشی برگزاری نمایشگاههای موقت دائمی مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و حق العمل کاری و انجام کلیه معاملات تجاری در ارتباط با موضوع شرکت فرآورده های بیولوژیک، مکمل های دارویی و غذایی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات کیت های آزمایشگاهی و ماشین آلات داروسازی و فرآوره های آرایشی و بهداشتی انجام موضوعات در صورت نیازپس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان قائم مقام فراهانی ـ پلاک ۱۵۳ ـ واحد ۲ کدپستی ۱۵۸۶۸۵۳۱۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکها: محمد یوسفی به شماره ملی ۶۲۵۹۷۰۲۰۰۰دارای ۰۰۰/۰۰۰/۳۴ریال ـ سید کمال الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۳۲ریال ـ شمس الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۹۳۷۲۰دارای ۰۰۰/۰۰۰/۳۲ریال و شرکت استراژن اینو ستمنت ب.و به شماره کدفراگیر ملی ۳۰۰۰۰۴۶۰۵۶دارای ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشند اولین مدیران شرکت: آقای محمد یوسفی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۶۲۵۹۷۰۲۰۰۰ وآقای سید کمال الدین سادات طهرانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۹۳۰۸۱۴۱۹۰۲۹۴۵۹۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10247195
آگهی تغییرات شرکت توسعه تندرستی پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای قدرت اله هدایتی به شماره ملی ۵۸۸۹۸۸۲۱۹۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نراقی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۱۳۵۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید کمال الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ و آقای آرش عازمی خواه به شماره ملی ۰۰۵۱۲۴۰۱۷۳ و آقای محمد افخمی به شماره ملی ۰۰۶۷۱۴۳۵۱۲ تا تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید کمال الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرش عازمی خواه به شماره ملی ۰۰۵۱۲۴۰۱۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد افخمی به شماره ملی ۰۰۶۷۱۴۳۵۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد افخمی به شماره ملی ۰۰۶۷۱۴۳۵۱۲ به سمت مدیر عامل. ۴ کلیه قراردادها و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10647706
آگهی تغییرات شرکت وستا دارو سلامت (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۴۳۹۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۳۷۴۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای سید کمال الدین سادات طهرانی به شماره ملی۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شمس الدین سادات طهرانی به شماره ملی۰۰۳۸۶۹۳۷۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا احمدی آشتیانی به شماره ملی۰۰۷۴۶۲۸۴۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علینقی احمدی آشتیانی به شماره ملی۰۵۱۹۷۷۶۳۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علینقی احمدی آشتیانی به شماره ملی۰۵۱۹۷۷۶۳۹۹ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل با دو تن از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۹/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10732680
آگهی تغییرات شرکت سیلک آیریا سپیتاک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۸۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم مهناز محمداسدی به شماره ملی ۰۰۴۴۴۳۱۵۶۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای سجاد رهبری نیا به شماره ملی ۳۲۴۲۳۱۳۸۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید کمال الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ و آقای شمس الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۹۳۷۲۰ و آقای حمیدرضا احمدی آشتیانی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۲۸۴۱۰ و آقای علینقی احمدی آشتیانی به شماره ملی ۰۵۱۹۷۷۶۳۹۹ تا تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید کمال الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شمس الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۹۳۷۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا احمدی آشتیانی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۲۸۴۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علینقی احمدی آشتیانی به شماره ملی ۰۵۱۹۷۷۶۳۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا احمدی آشتیانی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۲۸۴۱۰ به سمت مدیر عامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل با دو تن از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ مطهری خ قائم مقام فراهانی مقابل بیمارستان تهران کلینیک نبش ک ۶ شماره ۱۵۳ واحد ۳ کدپستی ۱۵۸۶۸۵۳۱۱۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11135731
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رویکرد نوین بامسئولیت محدودبهشماره ثبت ۴۱۲۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۶۲۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۹/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان قائممقام فراهانی بالاتر از مطهری نبش شمالی خ ششم پلاک ۱۵۳ واحد ۷ کدپستی ۱۵۸۶۸۵۳۱۱۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئتمدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید کمالالدینسادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ و آرش عازمیخواه به شماره ملی ۰۰۵۱۲۴۰۱۷۳ و خانم میترا عازمیخواه به شماره ملی ۰۰۷۷۶۷۶۹۸۱ و آقای سوشیانت عازمیخواه به شماره ملی ۰۰۶۸۷۶۴۵۱۰ و آقای سروش عازمیخواه به شماره ملی ۰۰۶۷۲۸۲۷۲۵ و آقای شمسالدینسادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۹۳۷۲۰. ۴ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید کمالالدینسادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ بسمت رئیس هیئتمدیره و آرش عازمیخواه به شماره ملی ۰۰۵۱۲۴۰۱۷۳ بسمت عضو هیئتمدیره و خانم میترا عازمیخواه به شماره ملی ۰۰۷۷۶۷۶۹۸۱ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای سوشیانت عازمیخواه به شماره ملی ۰۰۶۸۷۶۴۵۱۰ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای سروش عازمیخواه به شماره ملی ۰۰۶۷۲۸۲۷۲۵ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای شمسالدینسادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۹۳۷۲۰ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای سوشیانت عازمیخواه به شماره ملی ۰۰۶۸۷۶۴۵۱۰ بسمتمدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و مکاتبات عادی و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئتمدیره و یا دو نفر از اعضای هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۳۱/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12739753
آگهی تاسیس شرکت اختر درخشان ارس (بامسئولیت محدود)
خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ ۰۹/۰۱/۹۵ تحت شماره ۵۶۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۱۹۷۳۲ در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد. ۱. موضوع شرکت: صادرات و واردات، خرید، فروش و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، افتتاح حساب در بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و اخذ وام و اعتبارات مالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم از نهاد های ذیصلاح مطابق با قوانین منطقه آزاد ارس. ۲. مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس ـ جلفا ـ نرسیده به پارک کوهستان ـ مجتمع تاوریژ کاسپین ارس ـ غرفه ۲ ۳. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۴. میزان سرمایه شرکت: ۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰ (یکصد میلیون) ریال تماماً نقدی. ۵. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان: ۱ـ حسن عباسی دارنده مبلغ سی و چهار میلیون ریال معادل سی و چهار درصد سهم الشرکه ۲ ـ سیدکمال الدین سادات طهرانی دارنده مبلغ سی و سه میلیون ریال معادل سی و سه درصد سهم الشرکه ۳ ـ شمس الدین سادات طهرانی دارنده مبلغ سی و سه میلیون ریال معادل سی و سه درصد سهم الشرکه می باشند. ۶. مدیران شرکت: محمد عباس پور به شماره ملی ۱۳۷۳۷۲۳۳۶۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء ـ سیدکمال الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ حسن عباسی به شماره ملی ۱۷۰۸۶۶۷۱۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شمس الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۹۳۷۲۰ عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. ۷. دارندگان حق امضاء مجاز: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۸. حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ۹. انحلال شرکت: مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت و اساسنامه شرکت خواهد بود. ۱۰. اساسنامه شرکت در ۲۷ ماده و بدون تبصره به تصویب رسید. ۱۱. روزنامه آذربایجان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۱۲۳۷۲۲۴۲۱۸۷۰  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12766439
آگهی تغییرات شرکت توسعه سلامت اطلس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۵۸۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۳۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ و به موجب سند صلح شماره ۹۳۱۰۲ مورخه ۱۷/۱/۹۵ دفترخانه ۱۸۰تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدکمال الدین سادات تهرانی به شماره ملی۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ مبلغ ۶۹۳۰۰۰۰۰ ریال شهم الشرکه خود را به آقای محمد یوسفی به شماره ملی۶۲۵۹۷۰۲۰۰۰ و مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای عبدالحسین فتحی به شماره ملی ۲۰۰۱۹۴۰۵۷۲ واگذار نمود و از شرکت خارج گردید در نتیجه اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل می‌باشد. آقای محمد یوسفی به شماره ملی۶۲۵۹۷۰۲۰۰۰ دارای ۱۳۹۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عبدالحسین فتحی به شماره ملی ۲۰۰۱۹۴۰۵۷۲ دارای ۷۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۲۰۶۲۸۶۳۲۳۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797983
آگهی تغییرات شرکت روبرته سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۷۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی۱۰/۱۰/ ۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقایان شمس الدین سادات طهرانی به کدملی۰۰۳۸۶۹۳۷۲۰ و سید کمال الدین سادات طهرانی به کدملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴و خانم لیلا سادات طهرانی به کدملی۰۴۵۱۱۹۰۸۹۹ برای مدت دو سال بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع با شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ و آقای آرش عازمی خواه به شماره ملی ۰۰۵۱۲۴۰۱۷۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۲۲۶۲۵۶۱۲۰۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842801
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی عطر افشان سعید پارسیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۶۱۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند: شمس الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۹۳۷۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سیدکمال الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شیخ محمدعلی سعید به کدفراگیر ۹۴۶۶۹۱۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک - سفته - برات - قراردادها و عقود با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۱۹۵۴۷۱۵۳۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13207305
آگهی تغییرات شرکت پاریز نوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۹۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای عبدالحسین فتحی به شماره ملی ۲۰۰۱۹۴۰۵۷۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید فتحی به شماره ملی ۰۰۶۴۴۵۶۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید کمال الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ و آقای شمس الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۹۳۷۲۰ و آقای محمد یوسفی به شماره ملی ۶۲۵۹۷۰۲۰۰۰. پ۹۵۱۰۰۴۹۱۵۴۷۸۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331841
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آیریا پارس آروین درتاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۸۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۵۴۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش و واردات و صادرات و تعمیر و نگهداری فنی و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انواع خودرو سبک و سنگین اخذ وام و اعتبارات بانکی از کلیه بانک ها و موسسات مالی دولتی و خصوصی ترخیص کالا از گمرکات داخلی گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی انجام موضوع فعالیت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان ششم ـ خیابان قائم مقام فراهانی ـ پلاک ۱۵۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۳ ـ کدپستی ۱۵۸۶۸۵۳۱۱۸ سرمایه شرکت:مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ریال طی گواهی بانکی به شماره ۵۳۸ / ۹۵ ص / ۳۲۶ مورخ ۲۸/۱۱/۹۵نزدبانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران: آقای سیدکمال الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ناصر رمضانی مقدم به شماره ملی ۴۷۱۰۱۲۸۲۷۸ برای مدت دو سال تعیین شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی شرکت به امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای جواد یزدان پرست به شماره ملی ۰۰۵۹۱۵۷۰۰۳ به سمت بازرس اصلی آقای محمد بردبارمنش به شماره ملی ۰۴۹۱۳۸۹۷۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدن روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت محسوب نمیشود پ۹۵۱۲۱۰۸۸۱۱۱۹۷۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356508
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پرگاس آتیه راسا درتاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۵۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۶۵۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، محاسبه، مشاوره فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاههای تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبارات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. "انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم." مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ خیابان قائم مقام فراهانی ـ بالاتر از مطهری ـ نبش خیابان ۶ ـ پلاک ۱۵۳ ـ واحد ۶ کدپستی ۱۵۸۶۸۵۳۱۱۸ سرمایه شرکت: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای شمس الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۹۳۷۲۰ دارنده ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سید کمال الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ دارنده ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای کورش رنگیدن به شماره ملی ۲۹۹۱۳۴۷۴۹۱ دارنده ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای شمس الدین سادات طهرانی به شماره ملی۰۰۳۸۶۹۳۷۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید کمال الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کورش رنگیدن به شماره ملی ۲۹۹۱۳۴۷۴۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۲۲۴۴۶۶۷۷۵۱۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13374244
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص لیو آناهیتا فارمد درتاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۷۹۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۹۵۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش و تهیه وتوزیع و بازاریابی مجاز و پخش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانک ها اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور شرکت در نمایشگاه ها و همایش ها و سمینارهای بین المللی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور مشارکت در سرمایه گذاری و انجام پروژ ه های صنعتی خدماتی و تولیدی در داخل و خارج از کشور به خصوص واردات و صادرات تولید بسته بندی توزیع پخش فروش و بازاریابی غیر هرمی و غیر شکبه ای مجاز کلیه فرآورده های دارویی انسانی و دامی مکملهای غذایی و دارویی داروهای بیولوژیک ملزومات دارویی مکمل ها و داروهای گیاهی و طبیعی داروهای هومیوپاتی مواد اولیه دارویی و مواد اولیه شیمیایی کلیه تجهیزات پزشکی دندانپزشکی و آزمایشگاهی کلیه فرآورده ها و محصولات آرایشی و بهداشتی کلیه فرآورده های خوراکی و غذایی و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع غذایی واردات لوازم و ماشین آلات و تکنولوژی های مجاز در ارتباط با کلیه صنایع فوق انجام خدمات مشاوره ای در زمینه ساخت کارخانجات صنعتی تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان ششم ـ خیابان قائم مقام فراهانی ـ پلاک ۱۵۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۳ ـ کدپستی ۱۵۸۶۸۵۳۱۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵ / ص ۳۲۶ / ۵۷۶ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای شمس الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۹۳۷۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید کمال الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای آرش عازمی خواه به شماره ملی ۰۰۵۱۲۴۰۱۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره خانم میترا عازمی خواه به شماره ملی ۰۰۷۷۶۷۶۹۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره خانم روناک فرائی به شماره ملی ۳۷۳۲۳۵۴۴۰۷ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای جواد یزدان پرست به شماره ملی ۰۰۵۹۱۵۷۰۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد بردبار منش به شماره ملی ۰۴۹۱۳۸۹۷۴۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۱۱۶۹۸۸۵۰۸۸۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531471
آگهی تغییرات شرکت آیریا بی همتا سیوان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۸۹۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۲۱۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شمس الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۹۳۷۲۰ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. سید کمال الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. حسن عباسی به شماره ملی ۱۷۰۸۶۶۷۱۹۹ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: شمس الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۹۳۷۲۰ دارای مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سید کمال الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ دارای مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال حسن عباسی به شماره ملی ۱۷۰۸۶۶۷۱۹۹ دارای مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ریال پ۹۶۰۵۰۴۲۰۵۶۷۲۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539971
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص روژان داروی پارس کیمیا درتاریخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۲۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۵۴۲۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تحقیق و توسعه فناوری های سلامت، تجاری سازی فناوری های حوزه سلامت ، واردات، تولید و فروش کلیه فرآورده های دارویی انسانی و دامی، مکمل های غذایی و دارویی، داروهای بیولوژیک و داروی های زیست فناورانه، مکمل ها و دارو های گیاهی و طبیعی، مواد اولیه دارویی و مواد اولیه شیمیایی، تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، کلیه فرآورده ها و محصولات آرایشی و بهداشتی پس از اخذ مجوز های لازم، کلیه فرآورده های خوراکی و غذایی و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع غذایی، بازاریابی و فروش محصولات دارویی شامل فرآورده های انسانی و دامی، مواد اولیه دارویی و شیمیایی، مکمل های غذایی و دارویی، دارو های بیولوژیک و داروهای زیست فناورانه، مکمل ها و داروهای گیاهی فرآورده ها و محصولات آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، خدمات بازرگانی شامل واردات، صادرات مواد اولیه دارویی فرآورده های انسانی و دامی، مواد واسط و محصولات نهایی داروهای انسانی و دامی، بیولوژیک و زیست فناورانه، تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، انتقال تکنولوژی در عرصه سلامت شامل دارویی و تجهیزات و اقلام مرتبط، ارائه خدمات مشاوره ای، فنی و پشتیبانی در صنعت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، ارائه کلیه فعالیت های رایانه ای سلامت الکترونیک اعم از سخت افزاری و نرم افزاری، ارائه کلیه خدمات بازاریابی الکترونیکی مجاز (غیر هرمی ـ غیر شبکه ای)، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و حق العملکاری، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات، برپائی همایش ها و سمینار ها و گردهمائی ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت، اخذ وام و اعتبارات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، خرید و فروش سهام شرکت های تولیدی و بازرگانی در صنعت دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران ـ نونهالان ـ خیابان شهیدمحمددلیری ـ خیابان شهید برادران کریمی ـ پلاک ـ ۲۵ ـ طبقه همکف ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۹۱۶۶۴۹۳۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می باشد که به موجب گواهی با نکی شماره ۵۲ مورخ ۱۱/۴/۹۶ از بانک ملت شعبه گاندی به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ریال توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای سید کمال الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدحسین محمدی به شماره ملی ۰۴۴۰۰۷۷۸۱۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ناصر محمدی به شماره ملی ۱۵۳۲۵۱۷۶۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در نبود رئیس هیات مدیره یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی آقای حسین بختیاری به شماره ملی ۳۲۵۸۸۲۳۹۵۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۱۰۶۴۱۹۶۶۹۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14033796
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مریخ کار پارس آسیا درتاریخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۳۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۹۳۳۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش و واردات انواع خودرو اعم از سواری ، سبک ، باری، صفرکیلومتر یا کارکرده ارائه خدمات کارشناسی انواع خودرو مشارکت یا سرمایه گذاری در طرحهای صنعتی ، تولیدی ، بازرگانی و انجام کلیه امور مالی ، اعتباری ، ارزی و ریالی ، واردات و صادرات و ایجاد شعبات و شرکت های تابعه و انجام هر گونه فعالیتی که مرتبط با موضوع شرکت باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ستارخان ـ خیابان شهید عباس غلامی ـ خیابان ستارخان ـ پلاک ۴۸۵ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۴۵۴۷۱۵۷۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۵۶۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۳۵۲۷۶۰ سهم آن با نام عادی تعداد ۲۰۷۲۴۰ سهم آن ممتاز سهام ممتاز دارای حقوق یکسان با سایر سهام می¬باشد جز اینکه در زمان انحلال یا تسویه شرکت سهام ممتاز نسبت به سایر سهام دارای حق تقدم در خصوص فروش اموال شرکت ناشی از انحلال یا تسویه برای دریافت مبلغ اسمی سهم می¬باشد و دارندگان سهام ممتاز در صورتیکه در هنگام انحلال یا تسویه شرکت طلبکار باشند برای وصول مطالبات خود نسبت به دارندگان سهام عادی حق تقدم دارند. مبلغ ۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۳۶۵۴۶۸۴۱۴ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه ستارخان با کد ۶۷۰۶۶ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سیدکمال الدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۵۱۹۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال استورجن سنترال آسیا فاند به شناسه فراگیر ۳۰۰۳۰۹۶۹۲۶ و به نمایندگی کیان زندیه به شماره ملی ۴۷۱۰۳۴۲۲۳۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدفضل عظیمی به شماره ملی ۴۷۱۰۰۴۳۶۷۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیده ظفردخت روحانی ماسولهء به شماره ملی ۰۰۳۰۷۰۶۵۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم نیلوفر آصفی راد به شماره ملی ۰۰۷۰۲۳۰۰۶۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۲۲۶۸۰۵۱۱۹۲۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک