اکرم علیاری

اکرم علیاری

کد ملی 0039935442
32
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1065721
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت۲۸۷۸۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به شماره شناسنامه ۵۱۴ تاریخ تولد ۲/۲/۱۳۳۴ فرزند عبداله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۲ ریال افزایش داد. آقای موسی حسینی به شماره ملی ۲۲۷۹۸۱۳۹۸۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ریال افزایش داد. آقای ناصر عسگری نائینی به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۶۹۷۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال افزایش داد. آقای حسین تکاپوی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۳۵۶۱۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین تکاپوی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۳۵۶۱۱ و آقای موسی حسینی به شماره ملی ۲۲۷۹۸۱۳۹۸۱ و خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ و آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ و آقای ناصر عسگری نائینی به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۶۹۷۶ تا تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۳ در تاریخ۱/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۰۵۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406751
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایرن سهامی عام شماره ثبت ۱۶۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ مورد تصویب واقع شد. ۲ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و خانم اکرم علیاری بشماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ مهدی کورنگی اصفهانی بشماره ملی ۱۲۸۴۴۵۵۳۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و زهره مظفری بشماره ملی ۰۰۴۱۰۷۴۴۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین معاضدی بشماره ملی ۰۰۵۵۸۶۷۳۹۱ به نمایندگی از شرکت مدیا تجارت پویا به حکم شماره ۲۵۶۹۲ ۱۲/۱۲/۹۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد باقر معماریان بشماره ملی ۰۶۰۲۳۱۰۵۷۴ به نمایندگی از شرکت ساتکاب بموجب حکم شماره ۹۲/۱۹۷۸۹/۱۰۰ ۱۳/۱۲/۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره و فاطمه آب برین بشماره ملی ۰۰۶۴۲۶۲۱۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۰۵۵۹۸ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711125
آگهی تغییرات شرکت بهبود مدیریت صنایع و سرمایه‌های ایده پردازان درخشان (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت ۲۸۹۴۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۸۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای سید پاشا ناصرآبادی مطلق به شماره ملی۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ و آقای سید عبدالحسین ناصر آبادی مطلق به شماره ملی۰۰۳۹۹۵۸۹۸۱. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای سید پاشا ناصرآبادی مطلق به شماره ملی۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید عبدالحسین ناصر آبادی مطلق به شماره ملی۰۰۳۹۹۵۸۹۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید عبدالحسین ناصر آبادی مطلق به شماره ملی۰۰۳۹۹۵۸۹۸۱ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۴ آقای سید پاشا ناصرآبادی مطلق به شماره ملی۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۰۰ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۹۰۰/۱ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754014
آگهی تغییرات شرکت پویا آفرینان راه سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا شهیدی به شماره ملی ۰۰۵۶۹۱۴۸۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عیسی رضائی پروین به شماره ملی ۱۳۷۵۷۴۷۹۸۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بابک ناسی زاده به شماره ملی ۱۳۷۶۵۱۶۷۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی حاجی اکبری به شماره ملی ۰۰۵۹۶۳۳۸۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تهعد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۱۳۰۷۴۶۲۱۲۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12761782
آگهی تغییرات شرکت پخش کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۴۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ خانم زهرا مطلب زاده به کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۰۴۶۸۹۸۵۱۲۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768175
آگهی تغییرات شرکت نفت کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سیدعباس موسوی رهپیما کدملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ و آقای سپهر موسوی رهپیما کدملی ۰۰۵۵۲۱۶۴۷۱ و شرکت نفت سپاهان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ خانم زهرا مطلب زاده با کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به شماره عضویت ۸۰۰۷۴۱ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری با کدملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. پ۹۵۰۲۰۷۴۹۵۳۴۶۶۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791883
آگهی تغییرات شرکت تجارت نصر البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۴۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی اله یاری کدملی ۰۹۲۲۰۲۹۰۷۵ و آقای ابوالحسن خداشاهی کدملی ۵۲۱۹۹۵۴۸۰۶ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال منصوب گردیدند. آقای مهدی اله یاری به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره وآقای ابوالحسن خداشاهی به سمت نائب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند. خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ وبه سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد عادی، نامه‌ها و مکاتبات و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و سایر موارد با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. پ۹۵۰۲۲۲۳۱۹۱۰۷۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798252
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری نور انوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا جهانبانی به کدملی ۰۷۹۰۳۵۰۶۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل زهرا اله یاری راه چمنی به کدملی ۵۲۱۹۸۷۲۱۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فریدون اله یاری به کدملی ۵۲۱۹۶۴۴۳۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای ثابت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۲۶۸۴۰۵۴۴۶۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800932
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی افضل حکمت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیلبرای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: مسعود الهیاری راه چمنی کدملی ۵۲۱۹۸۷۱۵۱۱ و آقای مهدی اله یاری کدملی ۰۹۲۲۰۲۹۰۷۵ سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای مسعود الهیاری راه چمنی کدملی ۵۲۱۹۸۷۱۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مهدی اله یاری به شماره شناسنامه و کدملی ۰۹۲۲۰۲۹۰۷۵به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد عادی، نامه‌ها و مکاتبات و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و سایر موارد با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۲۷۴۱۳۲۶۰۵۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802249
آگهی تغییرات شرکت رنگ دوپلی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید عباس موسوی رهپیما با شماره ملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ وسپند موسوی رهپیما با شماره ملی ۰۰۵۵۱۶۳۲۵۴ وشرکت دوپلی پارس هولدینگ آگ به کد فراگیر ۳۰۰۲۷۴۱۳۲۴سهامی خاص به نمایندگی تیم لطیف به کدملی ۴۷۲۲۶۳۳۲۵۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۵۰۲۲۸۵۷۰۷۳۲۶۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815328
آگهی تغییرات شرکت آوای صادرات پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۴۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۳۰۰
آگهی تغییرات شرکت آوای صادرات پارسه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۴۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۳۰۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815350
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فکوربین الملل تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۲۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۳۰۴۴۱۶۲۴۹۴۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824194
آگهی تغییرات شرکت مواد صنعتی و تجهیزات ردا کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۹۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۴به تصویب رسید. زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۳۰۹۷۱۴۷۹۵۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839993
آگهی تغییرات شرکت یاران طلوع نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۶۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی صادق کدملی ۰۰۴۵۲۷۵۶۷۱ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای مسعود موفق یامی کدملی ۰۹۴۲۴۸۰۷۷۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای ثابت مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور، چک‌ها و سفته‌ها، بروات با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۳۱۹۷۱۴۸۶۷۹۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839997
آگهی تغییرات شرکت تجارت نور ابرار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۳۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورت‌های مالی و تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۱۹۶۷۰۱۴۱۱۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847862
آگهی تغییرات شرکت ایوانیک ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. زهرا مطلب زاده با کد ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ بعنوان بازرس اصلی و اکرم علیاری با کد ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۳۲۳۳۴۵۸۸۷۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854539
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تینا آگور پارسیان درتاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۵۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۱۸۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از انواع کودهای ارگانیک و طبیعی و شیمیایی و کودهای حیوانی، فرآورده های مصرفی با عنصر منیزیوم، مواد ضدعفونی و بهداشتی، فرآورده های دامپروری، محصولات غذایی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت ۹۹ سال. مرکز اصلی شرکت: تهران، ستارخان، خیابان باقرخان، ساختمان ۱۱۶، واحد ۶ کدپستی ۱۴۴۱۶۱۳۴۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۳۴۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۴۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۳۴۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۴۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۵۷/۶۱۱/۹۵ مورخ ۱۷/۰۳/۹۵ نزد بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: جرج بوکاس کدفراگیر ۱۰۰۳۰۰۹۸۷ به نمایندگی کمپانی مالی و شراکتی رولیه شماره فراگیر ۳۰۰۲۸۳۰۱۹۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و ژان ماری ترلوهان کدفراگیر ۱۰۰۳۰۳۴۳۷ به نمایندگی شرکت فیپار اگرو انترنسیونال شماره فراگیر ۳۰۰۲۸۴۷۵۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و دانیل روییر کدفراگیر ۱۰۰۳۰۴۰۴۷ به نمایندگی شرکت آگرینتر شماره فراگیر ۳۹۰۰۱۴۸۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی شرکت به امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۳۲۵۳۹۸۶۹۶۵۷۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855173
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشاورزی و بازرگانی نور ابرار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۶۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۷۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی۳۱/۶/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. خانم زهرا مطلب زاده به کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به کد ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۵ انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۲۵۹۴۵۳۹۹۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876387
آگهی تغییرات شرکت تجارت عمران آبادگران ابرار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. خانم زهرا مطلب زاده به کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به کد ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۰۵۷۸۸۴۶۴۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876397
آگهی تغییرات شرکت مکان شهر ابرار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید خانم زهرا مطلب زاده کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به کد ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۰۵۱۲۰۹۸۶۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897321
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بورکهارد کامپرشن تهران در تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۷۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۳۷۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: احداث، تاسیس یا خرید، اجاره و یا مشارکت در کارخانه و کارگاههای تولیدی صنعتی موجود جهت ساخت، تولید، تعمیر و انجام خدمات پس از فروش تجهیزات و ماشین آلات صنعتی مکانیکی بالاخص کمپرسور ها و پیستون هاس صنعتی، برای در صنایع و پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع مرتبط، تحقیق، مهندسی، نصب، راهبری و اجرای پروژه ها و قراردادهای صنعتی و تولیدی و خرید و فروش، واردات و صادرات، تعمیر و خدمات پس از فروش ماشین آلات و تجهیزات و انعقاد و اجرای قراردادهای مرتبط با موضوع شرکت، اخذ تسهیلات و وامهای بانکی و بطور کلی اقدام به هر گونه عملیات صنعتی، تولیدی، بازرگانی که بطور مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با موضوع شرکت بوده و یا برای اجرا و تحقق آن لازم و ضروری باشد. انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان خردمند شمالی، کوچه چهارم، پلاک ۵، واحد شماره۱کدپستی ۱۵۸۵۸۳۶۳۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۵۱/۹۵/۱۰۰۷ مورخ ۱۳/۲/۹۵ نزد بانک خاور میانه شعبه بخارست پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای آندره کوجکو با کدملی فراگیر ۱۰۰۳۵۷۹۹۵به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره آقای کلودیو میرکو نولد با کد فراگیر ملی ۱۰۰۴۰۸۱۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رمیگیوس زنو فنت با کد فراگیر ۱۰۰۳۵۸۲۰۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ادوارد انجرقلی با کدملی ۰۰۴۰۵۰۹۲۶۵ خارج از اعضا هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید تا مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منفرداً توسط مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره و برای مبلغ مازاد بر ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط مدیرعامل باتفاق هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا متفقاً توسط رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره امضاء و به مهر شرکت ممهورگردد. کلیه اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل به تنهائی و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس اصلی. اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۱۵۵۷۴۶۸۹۱۴۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930861
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی میکال راستبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ و خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای حمید صرافی زاده فروتن به شماره ملی ۰۰۶۲۳۶۴۲۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی علاماتی به شماره ملی ۰۰۷۳۷۹۷۸۵۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وخانم لیلا گلمحمدی به شماره ملی ۰۰۵۶۹۷۸۷۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات - قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبارمی ‍باشد. پ۹۵۰۵۰۴۹۷۵۲۳۳۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968033
آگهی تغییرات شرکت ایرکست شاونبرگ تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۵۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۰/۱۰/۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۲۵۲۳۳۱۰۵۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969840
آگهی تغییرات شرکت فومن پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۷۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ا مورد تصویب قرارگرفت. ۲ خانم زهرا مطلب زاده به کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به کدملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ را به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۲۶۱۳۳۶۰۱۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13019105
آگهی تغییرات شرکت دقیق شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.۲ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید - ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۶۲۳۹۹۰۱۲۰۲۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057150
آگهی تغییرات شرکت فراز مهر چابک گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۶۹۲۱
آگهی تغییرات شرکت فراز مهر چابک گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۶۹۲۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بلال سوتجو با کد فراگیر ۹۴۴۵۷۶۱۱ و حسن حسین زاده بازرگانی به شماره ملی ۲۸۳۰۳۵۵۷۷۶ و احمد حسین زاده بازرگانی به شماره ملی ۲۸۳۰۳۵۱۸۱۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112743
آگهی تصمیمات شرکت کسری منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۸۶۸
طبق صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۵ شرکت کسری منطقه آزاد انزلی ((سهامی خاص)) که با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل گردید، مجمع تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد: ۱ - خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۳ - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ۴ - اعضای هیأت مدیره عبارتند از: آقایان سیدعباس موسوی رهپیما، سپهر موسوی رهپیما، سهیل موسوی رهپیما، سپند موسوی رهپیما. ۵ - به استناد صورتجلسه هیأت مدیره فوق، آقای سیدعباس موسوی رهپیما به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای سپند موسوی رهپیما به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقایان سپهر موسوی رهپیما و سهیل موسوی رهپیما به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و پیمانهای بانکی بر مبنای عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۱۶۸۷۲۱۵۴۸۴۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112744
آگهی تصمیمات شرکت کارآمدگستر منطقه آزاد انزلی ((سهامی خاص)) به شماره ثبت ۲۴۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۸۴۰۱
طبق صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۵ شرکت کارآمدگستر منطقه آزاد انزلی ((سهامی خاص)) که با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل گردید، مجمع تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد:۱ - خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۳ - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ۴ - اعضای هیأت مدیره عبارتند از: آقایان مجتبی یزدان شناس، سید وحید میرراشد، میثم دوست محمدی. ۵ - به استناد صورتجلسه هیأت مدیره فوق، آقای میثم دوست محمدی به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای سید وحید میرراشد به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای مجتبی یزدان شناس به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و پیمانهای بانکی بر مبنای عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121156
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور لوشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۴۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهرامطلب زاده به شماره ملی۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی وخانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۸۲۰۲۶۴۹۸۰۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173641
آگهی تغییرات شرکت فومن شیمی گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۶۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی مشتمل به ترازنامه وصورت سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ خانم زهرا مطلب زاده با شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس اصلی وخانم اکرم علیاری با شماره ملی۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۹۱۷۹۵۳۴۴۲۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363583
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری حسابرسی مطلب زاده و همکاران درتاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۱۲۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۵۹۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ـ خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی ـ بازرسی قانونی ـ مشاوره مدیریت مالی ـ طراحی و پیاده سازی سیستم مالی ـ خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه ـ خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجـاع وتوسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود. ـ ـ سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعـلام و تأیید می شود. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهید مطهری ـ خیابان شهید دکتر مفتح ـ کوچه شهید منصور دوست محمدی(ششم) ـ پلاک ۳ ـ طبقه سوم ـ واحد ۷ ـ کدپستی ۱۵۸۷۹۶۷۱۱۸ سرمایه شرکت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران: خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت مدیرعامل آقای محمدرضا نصراصفهانی به شماره ملی ۱۱۴۲۲۰۹۴۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسـه از قبیـل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل منفردا و مهر مؤسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بموجب نامه شماره ۱۷۰۹۹۳/۹۵ مورخ ۴/۱۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران آگهی گردید. پ۹۵۱۲۲۸۲۰۲۸۴۶۱۳۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874244
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تحقیقاتی ساخته‌های نسوز گهر سرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۹۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاهیئت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالرضاحمیدی به شماره ملی ۴۲۱۹۳۴۹۷۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد حسن عظیمی به شماره ملی۰۵۳۴۵۱۰۱۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد رضا عظیمی به شماره ملی۰۵۳۳۱۶۹۸۲۸به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا تواما" ۱) رئیس هیئت مدیره یا در غیاب ایشان نائب رئیس هیئت مدیره و ۲) مدیرعامل یا در غیاب ایشان عضو هیئت مدیره (خانم اکرم علیاری) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۱۲۶۶۰۷۲۷۸۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک