حمیدرضا معلم

آقای حمیدرضا معلم

کد ملی 0039935426
32
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 600419
آگهی تغییرات شرکت فن آوری اطلاعات کارکنان شهرداری تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۵۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۹۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه تراز نما همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا معلم به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۶/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۵۵۸۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600483
آگهی تصمیمات شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۱۰۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۴۱۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه تراز نما همکاران به شناسه ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا معلم به کد ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۱۴۹۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601338
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۳۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۷۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تراز نما همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا معلم به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۰۰۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671472
آگهی تصمیمات شرکت لاک سیم سهامی خاص بشماره ثبت ۴۶۴۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۶۵۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ بسمت بازرس اصلی و حمیدرصا معلم به کدملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عنایت اله دبیریان به کدملی ۰۰۴۳۶۱۳۱۶۰ و سعید مهدی زاد طالعی به کدملی ۱۳۸۷۶۴۶۳۳۹ و حشمت ثنای به کدملی ۰۷۷۸۵۳۱۸۴۸ و مهناز بهرامپور به کدملی ۶۵۸۹۸۵۹۷۱۱ و یاشار مهدی زاده طالعی به کدملی ۴۸۵۳۳۸۱۲۰۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و سارا دبیریان به کدملی ۰۰۶۷۲۹۸۰۱۱ به سمت عضو علی البدل عنایت اله دبیریان بسمت رئیس هیئت مدیره، یاشار مهدیزاد طالعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعید مهدیزاد طالعی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها و اوراق مدارک مالی و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۷۵۸۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 924850
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران شهریار به شماره ثبت۳۶۶۴۱۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۶۶۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۸۰۰/۹۱۲/۵۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۸۸۸/۱۰۸ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی ترازنما همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا معلم به شماره ملی۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار همشهری و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۷/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۳۶۶۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026745
آگهی تغییرات شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تراز نما همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا معلم به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۳۱۳۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053584
آگهی تصمیمات شرکت سرویس بیمه شهر سهامی خاص بشماره ثبت ۹۷۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۳۵۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۲/۹۲ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا معلم به کدملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۵۰۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146736
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی تهران گشت طلایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۸۸۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای حمیدرضا معلم به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۸۸۸۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151570
آگهی تصمیمات شرکت علائم راهنمائی و فنی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۹۰۱۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۴۵۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۹۱ بتصویب رسید. موسسه ترازنامه نما همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۸ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا معلم به کدملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ارزش اسمی سهام از ۰۰۰/۲۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰ ریال تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۷۴ ریال منقسم به ۰۰۰/۴۵۰/۷ سهم ۱۰۰۰ ریالی میباشد. پ۱۶۹۱۱۸۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266774
آگهی تغییرات شرکت خودرو سرویس شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۵۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه تراز نما همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا معلم با کدملی۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۵۹۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490277
آگهی تغییرات شرکت پخش جمشید شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۲۸۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۲۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا معلم با کد ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۳۹۷۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490278
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی و بسته بندی کارتن کار سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۹۶۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۰۹۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ترازنما همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا معلم با کد ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۳۹۷۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597741
آگهی تغییرات شرکت جهان اقتصاد شهریار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۶۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۵۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ترازنماهمکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا معلم با کدملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۰۹۴۹۵۲۹۵۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658079
آگهی تغییرات شرکت پاساوان سازه صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۱۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورتحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ترازنامه همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا معلم کدملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۱۹۲۱۳۳۹۰۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666709
آگهی تغییرات شرکت ایزوفام سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه عملکرد سود و زیان سال مالی۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تراز نما همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا معلم به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا حاجی فتاحی بشماره ملی ۰۰۴۱۰۶۰۳۲۶ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای رضا مولوی واسعی بشماره ملی ۰۴۵۱۰۹۷۷۹۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای عبدالله صالح نیا بشماره ملی ۲۲۲۹۳۶۹۳۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رییس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا با دو امضای مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۲۶۶۲۸۶۳۷۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768992
آگهی تغییرات شرکت گسترش انرژی نو آتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۷۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۴۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ترازنما همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا معلم به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۰۱۷۱۴۵۸۹۸۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392397
آگهی تغییرات شرکت تهران گشت ارغوانی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۸۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۹۳۲۱۶۸/۳۰ مورخ ۲۸/۸/۹۳ معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ترازنماوهمکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای حمید رضا معلم به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «همشهری» برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۱۰۲۸۲۶۳۳۱۲۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9649381
آگهی تصمیمات شرکت آهن فولاد کاسپین سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۱۳۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی ۸۹ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تراز نما همکاران و آقای حمیدرضا معلم با کد ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9741359
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل کالای تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۱۲۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۲۳۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه ترازنما همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۵۰۶۰ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا معلم به کدملی۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9871564
آگهی تغییرات شرکت بهساز نگهدار شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۴۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۲۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه ترازنما همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا معلم به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9874829
آگهی تصمیمات شرکت شهر سالم تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۷۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۸۱۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تراز نما همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا معلم به کدملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9919106
آگهی تغییرات شرکت ساختمان عمران شهر پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه تراز نما همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا معلم به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۴/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10427460
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی معین موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۹۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۷۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید ۱ موسسه حسابرسی تراز نما همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا معلم به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10550318
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی نساجی مازندران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۲۳۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۵۱۴۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ترازنما و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا معلم به کدملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت نساجی مازندران به شناسه ملی ۱۰۶۰۲۷۳۳۲۳ شرکت پشم بافی تجن به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۳۲۵۷ شرکت گونی بافی قائمشهر به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۶۷۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10773451
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی تراز نما همکاران ثبت شده بشماره ۱۳۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع شرکاء مورخ ۹/۹/۸۹ موسسه مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ واصل گردید اعضاء هیئت‎مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود حاجی عبدالحمید به ش ملی ۰۰۳۰۶۸۹۷۱۶ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و یداله اکرمی به ش ملی ۰۴۵۱۹۲۱۶۳۱ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و حمیدرضا معلم به ش ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10801264
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اعتماد گستر پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۸۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ترازنما همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا معلم به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10806275
آگهی تغییرات مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران به شماره ثبت ۲۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی تراز نما به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا معلم به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «همشهری» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10816978
آگهی تغییرات شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۴۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۲۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه تراز نما همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا معلم به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10949958
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان سازان صنعت آفرینش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۵۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۰۵۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی تراز نماد همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا معلم به کدملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11190372
آگهی تغییرات شرکت یاسمین مد تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۵۰۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تراز نما همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا معلم به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877954
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فناوران تجارت الکترونیک الماس درتاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۲۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۵۰۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: زمینه تجهیزات ابزار دقیق رایانه های الکترونیکی و مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی، انجام فعالیت در زمینه تجارت رایانه، خرید و فروش وصادرات و واردات، انجام خدمات اجرائی و عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت های کامپیوتری تهیه مشخصات فنی سیستم ارتباطی مربوط و کابل الکترونیکی و مخابراتی وارتباطی و سویچینگ و آنتن های رایانه ای مدار بسته و سیستم شرکت در نمایشگاه شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی تهیه و تامین تجهیزات و قطعات یدکی رایانه ای داخلی و خارجی قطعات رایانه تولید نرم افزار غیرفرهنگی و غیرهنری سفارش مشتری، تهیه و تامین قطعات و اقلام و ملزومات و مواد مصرفی در زمینه رایانه، کارهای مبتنی بر نرم افزار غیرفرهنگی و غیرهنری سفارش مشتری، در بخش عمومی جامع فن آوری اطلاعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی فنی راه اجرای طرح های وابسته به دولت و بخش خصوصی و شرکت ها و سازمان و دولتی و وزارتخانه های فناوری اطلاعات تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی فنی نرم افزار های غیرفرهنگی و غیرهنری سفارش مشتری، جامع کاربردی و انجام خدمات مشاوره در زمینه های فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد و بهبود فرایند و ارائه خدمات مدیریتی. در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان بهشتی، روبروی پمپ بنزین پاکستان، پلاک ۳۲۶، طبقه اول، واحد ۴ کد پستی ۱۵۸۷۷۶۵۸۴۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۴۹۳۱/۹۵/۶۰ مورخ ۱۳/۲/۹۵نزد بانک رفاه کار گران شعبه بهشتی غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شد: کوروش نیماوری با کدملی ۰۰۵۴۸۱۶۲۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره حسین پرتوی با کدملی ۱۷۵۴۰۲۶۶۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ . حمید پورزند با کدملی ۰۰۵۹۱۸۳۲۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره اکبر اکبرزاده دیزج با کدملی ۱۲۸۶۰۱۶۷۳۸ خارج سهامداران و اعضا هیئت مدیره به سمت مدیرعامل و مسعود ودودپرست با کدملی ۰۰۵۸۰۶۸۳۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن ادبی با کدملی ۳۰۷۰۹۳۰۵۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود تا میزان معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره هرکدام منفردا همراه بامهر شرکت و از میزان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به بالا با امضا ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای حمیدرضا معلم به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای علیرضا محمدی جوآبادی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۳۵۹۶۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۰۶۳۷۹۴۹۸۵۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895798
آگهی تغییرات شرکت گنجینه آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۵۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حمیدرضا معلم به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت در ج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۱۵۱۱۳۶۵۴۳۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک