محمود میوند

آقای محمود میوند

کد ملی 3978548054
28
شرکت‌ها
28
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 671416
آگهی تصمیمات شرکت پارس سینا فلزسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۲۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۱۷۷۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671427
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت دام دشت سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۲۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۹۱۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۱۷۵۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677940
آگهی تصمیمات شرکت رزین صنعت کیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۴۵۱۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۵۱۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به کد ملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۶۱۵۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705234
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پولاد صنعت سیناسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۶۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۴۲۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود میوند به شماره ملی۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۰۱/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۹۱۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719859
آگهی تصمیمات شرکت ملک چرم امروزسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۷۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۷۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۳۵۶۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755149
آگهی تصمیمات شرکت استیل ریزانسهامی خاص به شماره ثبت۵۸۰۶۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۳۱۲۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و محمود میوند به کدملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زاهدی مطلق به کدملی ۰۰۴۲۴۸۶۸۲۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و زینت السادات فاطمی پناه هراتی به کدملی ۶۶۴۹۴۴۲۹۳۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا فهیمی به کدملی ۰۴۹۰۵۷۱۸۰۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۹۵۷۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008682
آگهی تاسیس شرکت سانا پلاستیک البرز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۹/۱۲/۹۱ تحت شماره۴۳۵۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۳۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اعتدال آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی خدماتی تولیدی (جزئی و کلی) در خارج از کشور اعم از خرید و فروش صادرات و واردات اجاره انواع وسایل تجهیزات ادوات ماشین آلات و سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه فعالیتهای اقتصادی اعم از تجاری تولیدی خدماتی مطالعاتی به نمایشگاهی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ۲ ـ خرید و فروش انواع مواد شیمیایی پلیمری رزینی و سایر محصولات پتروشیمی و شرکتهای شیمیایی و فرآوری و بسته بندی آنها اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات خصوصی و دولتی اخذ یا واگذاری شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات و برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران جاده مخصوص کرج، کیلومتر ۱۸ ـ مقابل چاپخانه بانک ملی ـ کدپستی۱۳۸۹۱۳۴۳۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به پانصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد پانصد سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۶۷۷۳۶۳۶۷۶ مورخ۲۶/۱۱/۹۱ نزد بانک ملت شعبه ایران کاوه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای علیرضا قره گزلو به شماره ملی۱۸۲۷۸۷۹۱۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم شهلا قره گزلو به شماره ملی۱۸۲۷۸۷۹۱۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ خانم معصومه قره کزلو به شماره ملی ۱۸۲۸۹۰۵۲۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای سید کمال الدین حکیمی زاده به شماره ملی۴۷۲۳۵۲۹۶۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ـ خانم مهین دخت مهران مقدم به شماره ملی۰۰۳۶۱۲۶۳۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ـ۵ـ آقای سید کمال الدین حکیمی زاده به شماره ملی۴۷۲۳۵۲۹۶۳۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضای آقایان علیرضا قره گزلو و سید کمال الدین حکیمی زاده و خانم شهلا قره گزلو همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمود میوند به شماره ملی۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۲۲۴۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011849
آگهی تغییرات شرکت فرآوری سبوس کندوج سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۴۱۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت فوق ایجاد گردیده است: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به مدیریت آقای شجاع توانایی کد ملی ۵۸۰۹۵۱۸۵۵۹ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و آقای محمود میوند کد ملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۶۰۶۶۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142129
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شماره ثبت ۲۷۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود میوند به شماره ملی۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی بخشی به شماره ملی۴۲۶۹۵۲۰۵۳۱ به سمت مدیرعامل و آقای شجاع ابراهیمی توانی به شماره ملی۵۸۰۹۵۱۸۵۵۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. پ۱۶۸۷۱۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142185
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پایاساز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس حسابدار رسمی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بنمایندگی شجاع ابراهیمی تورانی کد ملی ۵۸۰۹۵۱۸۵۵۹ بسمت بازرس اصلی و محمود میومند کد ملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. ۲ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۱۶۸۸۱۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143280
آگهی تغییرات شرکت امید آهنگران سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به ش م ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بازرس اصلی و محمود میوند به ک م ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۷۹۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143284
آگهی تغییرات شرکت پخش میلاد کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۵۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شماره ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به عنوان بازرس اصلی و محمود میوند به شماره ملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۸۷۹۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143286
آگهی تغییرات شرکت سینا پولاد کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسه حسابرسی آبان ارقام پارس به ش م ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بازرس اصلی و آقای محمود میوند به شماره ملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتهای سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۷۹۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156608
آگهی تغییرات شرکت سینا پولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۴۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به عنوان بازرس اصلی و محمود میوند به شماره ملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۹۴۲۴۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171131
آگهی تغییرات شرکت گوشت و شیر بهین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۳۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ الی ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نازیلا انصاری طرقی به ش. م ۰۰۵۹۵۴۷۳۹۱ و تانیا توکلی طرقی به ش. م ۰۴۴۰۵۳۲۳۹۶ و کاوه ایرانپورطاری به ش. م ۰۳۲۲۰۴۸۳۲۱ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به ش. م ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و محمود مبوند به ش. م ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ نازیلا انصاری طرقی به سمت رئیس هیئت مدیره تانیا توکلی طرقی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و کاوه ایرانپورطاری بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و اوراق عادی و مراسلات با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۰۱۶۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215555
آگهی تغییرات شرکت سازگار ارقام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۸۹۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرداد رجبی پور با شماره ملی۰۴۵۰۹۳۰۸۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مهرزاد رجبی پور با شماره ملی۰۴۵۰۹۵۴۹۶۱ به سمت عضو و رئیس هیات مدیره و فرحبخش سیف با شماره ملی۳۹۶۱۶۳۰۵۸۵ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره و فربد سیف با شماره ملی۰۰۶۷۲۳۲۴۲۶ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس بشناسه ملی۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به شماره ملی۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۲۲۶۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233466
آگهی تغییرات شرکت اترک انرژی سهامی خاص به شماره ثبت۹۸۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود شعاری نژاد کدملی ۱۳۷۶۲۸۱۴۶۵، جلیل شعاری نژاد کدملی۱۳۷۶۳۰۸۸۷۸، غلامحسن اخیانی کدملی ۴۵۹۱۰۳۹۸۵۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود میومند کدملی۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۱۸۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295821
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری و ساخت کاجیره کاران تهران سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۰۴۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۳۲۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان ارقام ش م ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به ک. م ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۵۸۵۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340792
آگهی تغییرات شرکت طلوع سروش سعادت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۴۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس ش م۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بازرس اصلی و آقای محمود میوند به شماره ملی۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۷۳۱۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343107
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آرسام کار تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه آبان ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و محمود میوند با کدملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۷۱۹۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440678
آگهی تغییرات شرکت ایمان کارت هوشمند شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۳۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۸۲۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود میوند بشماره ملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۱۹۷۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440771
آگهی تغییرات شرکت شبکه صنعت و تجارت هستی سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۹۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۱۰۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود میوند به شماره ملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۱۹۷۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440772
آگهی تغییرات شرکت پرشیا سرامیک آریا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۸۱۲۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود میوند به شماره ملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۱۹۷۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589624
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه تجارت استوار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۷۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای محمود میوند به شماره ملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۴۷۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698081
آگهی تغییرات شرکت صنایع دام و طیور سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۴۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد و موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود میوند به شماره ملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۸۲۵۷۷۰۱۸۱۲۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251226
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی آریا فارمد سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۹۰۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۵۴۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: محمود میوند به ش ملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به سمت بازرس اصلی و لیدا مطاعی به ش ملی ۳۳۶۹۳۲۰۷۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862276
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعت پولاد کاشان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۱۹۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به ش. م ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمود میوند به ک. م ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641444
آگهی تغییراتآزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز جامعه حسابداران رسمی به شماره ۱۲۶۹۲۶/۹۴ مورخ ۷/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر سنگسریزدی با کدملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ با واریز نقدی مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای فریبرز طاهری با کدملی ۰۰۳۹۸۷۴۹۸۲ با واریز نقدی مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای محمود میوند با کدملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ با واریز نقدی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای فرشید محبی با کدملی ۲۵۷۲۴۴۳۰۰۷ با واریز نقدی مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای خسرو لطفی زاده با کدملی۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ با واریز نقدی مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای رضا معصوم زاده با کدملی ۱۲۸۴۶۱۱۱۱۶ با واریز نقدی مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای مصطفی اعلایی با کدملی ۱۱۴۱۶۰۷۳۵۲ با واریز نقدی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. لذا سرمایه شرکت از مبلغ ۸۶۴۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: عباس وفادار کدملی۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ دارای۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال محمدحسن سعادتیان فریور کدملی ۰۰۴۰۳۸۷۴۶۱ دارای ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال عباس شجاعی کدملی ۰۴۵۰۹۶۳۵۴۳ دارای ۹۳۵۰۰۰۰۰ ریال فرزاد شهدادفرد کدملی ۱۲۸۵۶۷۵۹۵۹ دارای ۸۳۵۰۰۰۰۰ ریال محمد رضا گلچین پور کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ دارای۱۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال علیرضا عطوفی کدملی۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ دارای ۱۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن کدملی۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ دارای ۱۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال علی اکبر اورعی کدملی۰۰۵۸۲۰۲۷۲۲ دارای ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال محمد صادق حشمتی کدملی ۰۰۴۷۳۳۷۶۶۴دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال نیما جناب کدملی ۰۰۶۲۶۶۳۵۲۶ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال محمود بابائی رهنی کدملی۰۹۱۹۵۹۲۱۴۷ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سیدحمید علائی ورکی کدملی ۰۰۶۶۳۰۷۸۵۶ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال رضا محمد خانلو کدملی ۰۰۶۱۵۳۰۸۰۸ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ناصر سنگسر یزدی کدملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال فریبرز طاهری کدملی ۰۰۳۹۸۷۴۹۸۲ دارای ۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال محمود میوند کدملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال فرشید محبی کدملی ۲۵۷۲۴۴۳۰۰۷دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال خسرو لطفی زاده کدملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال رضا معصوم زاده کدملی ۱۲۸۴۶۱۱۱۱۶ دارای۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال مصطفی اعلایی کدملی ۱۱۴۱۶۰۷۳۵۲دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال تبصره ماده ۲۹ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: اعضای هیئت مدیره می توانند تمام یا قسمتی از اختیارات و نیز حق امضای خود را (به استثنای گزارشات خدمات حرفه‌ای) به مسئولیت خود به یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره یا یکی از شرکای موسسه تفویض کنند. هیچ یک از اعضای هیئت مدیره یا شرکای موسسه نمی‌توانند تفویض اختیار بیش از یک عضو دیگر از اعضای هیئت مدیره را داشته باشد. این تفویض اختیار باید کتبی بوده و به تنفیذ شورای راهبردی برسد. پ۹۴۱۱۱۴۶۸۹۴۳۳۸۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک