منوچهر دلفانی

آقای منوچهر دلفانی

کد ملی 3961707421
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 937085
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی عطر گل یاس تهران به شماره ثبت ۳۸۹۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۸۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین عباسی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۰۸۶۶۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۲۱۵۶۸۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدابراهیم معینی به شماره ملی ۳۹۷۹۱۴۴۲۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر دلفانی به شماره ملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین آتشی به شماره ملی ۰۰۳۶۸۶۹۵۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید باقری به شماره ملی ۳۳۰۹۵۲۴۹۱۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود عین خواه به شماره ملی ۰۰۴۵۰۷۷۹۰۸ بسمت منشی هیئت مدیره و آقای سید احمد جعفری به شماره ملی ۲۰۶۲۰۵۹۸۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای مسعود عین خواه به شماره ملی ۰۰۴۵۰۷۷۹۰۸ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا محمدابراهیم معینی عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۲۷۰۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127534
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری یاس مهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ۱ ابوالفضل قنبرپور کدملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر و منوچهر دلفانی کدملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ نماینده شرکت توسعه حامی قدر و علی اصغر یعقوبی کدملی ۴۵۶۹۶۷۲۹۳۰ نماینده موسسه خیریه امدادگران عاشورا و عبداله نجاری به کدملی ۵۷۵۹۶۲۲۶۵۱ نماینده شرکت ارزش آفرین سرمد و محمدرضا مدرس خیابانی کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ نماینده شرکت انصار درمان کوثر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۳۰۲۰ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: ابوالفضل قنبرپور کدملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. علی اصغر یعقوبی کدملی ۴۵۶۹۶۷۲۹۳۰ نماینده موسسه خیریه امدادگران عاشورا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۸۱۱۴ به سمت مدیرعامل و منوچهر دلفانی کدملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ نماینده شرکت توسعه حامی قدر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۵۸۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا با امضا ثابت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۸۰۲۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185916
آگهی تغییرات شرکت نفت و گاز پارس کرانه قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۸۷۶ و شناسه ملی۱۰۹۸۰۱۱۳۰۹۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/۹۲ شرکت مزبور: ۱ شرکتهای توسعه سرمایه گذاری قدر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۲۱۵۶۸۷ بهسمت رئیس هیئت مدیره، تعاونی تولیدی و توزیعی عطر گل یاس تهران با نمایندگی آقای منوچهر دلفانی به شماره ملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان همایون اسماعیلی فیروز به شماره ملی ۰۰۴۵۷۹۷۰۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمرتضی امامی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۳۶۶۰۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. د۱۷۱۰۶۳۶ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247860
آگهی تغییرات شرکت سامان تردد یاس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای مسعود عین خواه کدملی ۰۰۴۵۰۷۷۹۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین آتشی کدملی ۰۰۳۶۸۶۹۵۹۷ به سمت نائب رئیس، آقای منوچهر دلفانی کدملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای نادر خوش نظر کدملی ۰۵۳۱۵۹۴۷۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محسن کریمی کدملی ۰۰۶۲۷۱۲۹۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چک‌ها، سفته‌ها و بروات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل امضای نائب رئیس و مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آدرس به نشانی تهران بلوار آفریقا خیابان شهید روانپور پلاک ۸۴ واحد یک غربی (کدپستی ۱۹۶۶۸۳۳۴۱۱) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۳۸۰۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338824
آگهی تغییرات شرکت توسعه حامی قدر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۵۸۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی گلستانه به شماره شناسنامه ۵۹۷ و شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۵۵۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری قدر ش. ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منوچهر دلفانی به کدملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین ش. ملی ۱۰۳۲۰۲۵۹۸۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کمال حسنی به کدملی ۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ به نمایندگی از شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا ش. ملی ۱۰۳۲۰۱۳۷۴۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردیداند. پ۱۷۶۹۳۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342944
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل قنبرپور شماره ملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ و آقای احمدرضا رستمی شماره ملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ و آقای منوچهر دلفانی. شماره ملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ و آقای محمدعلی نوری نژاد شماره ملی ۰۴۰۳۲۱۰۸۶۱۷ و آقای حمیدرضا اشراق شماره ملی ۱۸۱۷۳۸۷۳۷۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار تعیین گردید: آقای ابوالفضل قنبرپور شماره ملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای احمدرضا رستمی شماره ملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای منوچهر دلفانی شماره ملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدعلی نوری نژاد شماره ملی ۴۰۳۲۱۰۸۶۱۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا اشراق شماره ملی ۱۸۱۷۳۸۷۳۷۵ به سمت اعضاء عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی به امضاء احمدرضا رستمی و ابوالفضل قنبرپور و در غیاب ابوالفضل قنبرپور با امضای احمدرضا رستمی و منوچهر دلفانی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۷۷۱۰۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387970
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۵۴۷۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۹۸۳۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی گلستانه ۱۲۸۶۴۰۵۵۹۹ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن سزاوارذاکران ۰۹۴۴۲۸۵۰۴۱ بنمایندگی از شرکت توسعه فدک کوثر هشتم ۱۰۳۲۰۷۳۰۵۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای پیمان نادری افشار ۱۲۸۴۹۹۲۴۲۱ بنمایندگی از شرکت فاطر کیان اکتشاف ۱۰۹۸۰۲۱۹۱۵۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای کمال حسنی ۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ بنمایندگی از توسعه حامی قدر ۱۰۳۲۰۴۹۵۸۰ آقای منوچهر دلفانی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ بنمایندگی از شرکت سپهر کوثر شفق ۱۰۳۲۰۸۱۳۴۲۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۰۵۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408092
آگهی تغییرات شرکت پرشین یورد پایا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۴۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۲۸۴۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت باقی تصدی در هیئت مدیره (تا تاریخ ۹/۳/۱۳۹۳) انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه گذاری یاس مهر ایرانیان شماره ثبت ۴۰۴۲۱۶ به نمایندگی آقای علی اصغر یعقوبی بشماره ملی ۴۵۶۹۶۷۲۹۳۰ و آقای منوچهر دلفانی بشماره ملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ و آقای حسن کمالی بشماره ملی ۰۶۸۰۷۶۹۵۲۸ و خانم فرشته عباسی بشماره ملی ۴۳۲۲۲۶۶۱۵۰ (عضو علی البدل هیئت مدیره) ۲ آقای عبداله نجاری بشماره ملی ۵۷۵۹۶۲۲۶۵۱ بعنوان بازرس اصلی، آقای منصور اکبری بشماره ملی ۰۵۶۹۳۶۲۲۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۲۷۶۷۹۰۱۰۱۳۱۱۰۰۱۹۵۲۰۸ رئیس ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454738
آگهی تغییرات شرکت تکسا گستران سرمایه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۳۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد رضا رستمی ک م ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ نماینده جهان گردش فدک شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۵۸۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن سزاوار ذاکران ک م ۰۹۴۴۲۸۵۰۴۱ نماینده فدک کوثر طوس شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۸۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر دلفانی ک م ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ نماینده شرکت تعاونی خدمات درمانی نیروهای مسلح شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۳۹۲۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و محمد جواد شاملی به کدملی ۱۱۹۹۲۸۸۸۹۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات عقد قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای محمد جواد شاملی (مدیرعامل) و آقای منوچهر دلفانی (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضا کننده مدارک عادی اداری با امضا محمد جواد شاملی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۵۱۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457640
آگهی تغییرات شرکت دید گستر بصیر سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۴۱۳۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۵۴۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد شجاعی کد ملی ۲۹۹۲۹۸۲۲۳۷ به نمایندگی از شرکت گروه پزشکی بصیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۱۹۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و منوچهر دلفانی کد ملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی عطر گل یاس بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۸۲۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد آگاهی ۰۰۴۶۸۸۴۴۸۳ بسمت عضو هیئت مدیره و امیر حسین عباسی کد ملی ۰۰۴۹۵۰۸۶۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و امید جهانسوز کد ملی ۲۲۹۱۳۹۴۲۰۷ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۶۳۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461802
آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان سبز اندیشان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۶۰۷۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۰۰۱۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا رزاقی مدبر کد ملی ۰۰۵۰۷۷۹۵۴۰ سمت رئیس هیئت مدیره منوچهر دلفانی کد ملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره علی قنبری ۰۶۰۰۴۳۲۴۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره بهروز رجبی کویخی کد ملی ۲۵۹۵۶۵۶۶۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره حسن طاهری کد ملی ۱۶۰۰۱۷۹۳۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها عقود اسلامی باامضای ثابت مدیرعامل و معاون مالی آقای میر جواد حسینی به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۸۰۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588667
آگهی تغییرات شرکت سامان تجارت نرگس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۸۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۶۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم منیژه بخت بیدار به کدملی۲۸۰۲۵۱۰۷۷۰ رئیس هیئت مدیره خانم فهیمه قنبرپور به کدملی۲۸۰۲۹۰۹۴۰۱ نایب رییس هیئت مدیره خانم فقیهه قنبرپور به کدملی۲۸۰۳۳۶۴۷۷۸ عضو هیئت مدیره آقای منوچهر دلفانی به کدملی۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ مدیرعامل (خارج از اعضا) کلیه قراردادها، اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار از طریق امضای مشترک خانم منیژه بخت بیدار بعنوان رییس هیئت مدیره (امضای ثابت) و آقای منوچهر دلفانی بعنوان مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل نایب رییس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به آدرس تهران، شهرک گلستان، خیابان گلها بالاتر از میدان اتریش، پلاک ۱۴۰، کدپستی۱۴۹۴۸۷۳۴۷۱ تغییر یافت پ۹۳۰۶۰۴۱۹۱۱۲۱۳۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666771
آگهی تغییرات شرکت پیشرو اندیشان یاس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود عین خواه به شماره ملی ۰۰۴۵۰۷۷۹۰۸ به سمت رییس هیات مدیره، آقای رضاحسین علی یاری به شماره ملی ۵۵۷۹۵۱۴۹۱۳ به سمت نایب رییس هیات مدیره، آقای منوچهر دلفانی به شماره ملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مهدی غارسی به کد ملی ۲۲۹۵۴۳۶۶۹۹ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت ودرخصوص اوراق بهادار (چک و سفته) و همچنین قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای ثابت رییس هیات مدیره و مدیرعامل ودر غیاب مدیرعامل نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۲۶۹۵۳۲۸۱۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666844
آگهی تغییرات شرکت سهند پالایش یاس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۰۴۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود عین خواه به کد ملی ۰۰۴۵۰۷۷۹۰۸ بسمت رییس هیات مدیره، آقای رضا حسین علی یاری به کد ملی ۵۵۷۹۵۱۴۹۱۳ بسمت نایب رییس هیات مدیره، آقای منوچهر دلفانی به کد ملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ بسمت عضو هیات مدیره، آقای حبیب احدزاده زنجانی به کد ملی ۰۰۳۶۵۷۲۲۳۳ بسمت عضو هیات مدیره، آقای صفرعلی مرادی به کد ملی ۰۰۴۸۲۳۳۳۹۰ بسمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه قراردادها، اسناد رسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات واوراق بهادار از طریق امضای مشترک آقای مسعود عین خواه بعنوان رییس هیات مدیره (امضای ثابت) و آقای صفرعلی مرادی بعنوان مدیرعامل ودرغیاب مدیرعامل نایب رییس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. وسایرنامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۲۶۷۸۱۹۹۱۷۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9888892
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰۲۱۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۱۱۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۴۱۱۸۵۱۹۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای منوچهر دلفانی به شماره ملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۵/۹۱. ۲ حق امضا کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات با امضا مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۳/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10033205
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی نیروی مسلح به شماره ثبت ۱۹۰۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۳۹۲۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۸/۶/۹۰ و تائیدیه شماره ۹۰۰۰۲ مورخه ۵/۱۰/۹۰ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: احمدرضا رستمی به کدملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ و حسن سزاوار ذاکران به کدملی ۰۹۴۴۲۸۵۰۴۱ و سعید رضانشان به کدملی ۴۴۳۰۵۵۲۶۰۶ و پرویز جهاندیده به کدملی ۵۰۷۹۷۹۲۲۱۳ و نادر جعفرشقاقی به کدملی ۰۰۴۷۴۷۷۶۹۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محسن نبی پور به کدملی ۲۹۹۲۴۹۷۶۲۲ و داریوش خسروی به کدملی ۴۰۷۲۵۸۳۹۵۲ بعنوا اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. منوچهر دلفانی به کدملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ و محمد عزیزپور به کدملی ۴۹۸۹۵۴۰۷۸۶ و شرکت یکتا تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۵۱۲ به نمایندگی کریم برزگری مولان به کدملی ۰۰۴۸۳۵۵۷۷۱ به سمت بازرسان اصلی و نوروزعلی عقیلی به کدملی ۵۳۰۹۷۹۳۳۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۷/۹۰ احمدرضا رسمتی به عنوان رئیس هیئت مدیره و حسن سزاوار ذاکران به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و پرویز جهان دیده به عنوان منشی هیئت مدیره شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء نادر جعفر شقاقی عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۸/۹۰ نام ناصر شهریاری به کدملی ۰۰۴۸۷۲۳۳۵۵ مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و سرمایه شرکت به مبلغ ۰۰۰/۲۶۰/۲۷۱/۶ ریال افزایش یافت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10531457
آگهی تغییرات شرکت سامه تکسا ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۷۰۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۳۹۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منوچهر دلفانی به شماره ملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فدک کوثر توس سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تکسا گستران سرمایه سهامی خاص با نمایندگی آقای نادر جعفر شقاقی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید وحدتی پویا به شماره ملی ۰۰۶۲۱۰۰۸۸۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک