محمد صالح

محمد صالح

کد ملی 3961697167
31
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 645618
آگهی تصمیمات شرکت محراب عمران تهران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۵۰۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۹۸۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۱ واصل گردید ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. فتحعلی ولایی به کد ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بنمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ بسمت بازرس اصلی و محمد صالح به کد ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۰۴۹۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 646663
آگهی تصمیمات شرکت صنایع واکیوم پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۷۱۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۲۵۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۷۸ بسمت بازرس اصلی و محمد صالح به ش ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی جناب به ک م ۰۰۳۴۷۹۱۴۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهرآذر مجتهدی به ک م ۴۲۸۴۱۱۸۱۸۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم جناب به ک م ۰۰۷۳۴۴۴۵۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۸۰۲۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691146
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک ارم چهلستونسهامی خاص به شماره ثبت۳۸۹۱۴۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۸۷۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۸۶۷۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697963
آگهی تغییرات شرکت دارو درمان سپهرسهامی خاص به شماره ثبت۲۷۳۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۵۰۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهران قوی فکر فخر به شماره ملی ۲۱۴۱۹۶۵۱۴۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۸۶۵۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1125012
آگهی تغییرات شرکت قطعات پیش ساخته فلزی کیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۷ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۱۳۵۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آریا بهرورش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و محمد صالح به شماره ملی۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۶۷۹۴۹۵ اداره ثبت اسناد بوئین زهرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129505
آگهی تغییرات شرکت صنایع شکوه مس قم سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورتهای مالی سال ۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بشماره ثبت ۱۷۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد صالح کد ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۴۲۸۶۸۲۰ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171165
آگهی تغییرات شرکت ابنیه طراحان البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۱۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۰۱۶۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188965
آگهی تغییرات شرکت تامین سیستم‌های کنترل و مخابرات ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۱۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالقاسم رنجبرگیگاسری به شماره ملی ۲۶۶۹۳۵۵۸۸۹ و مرتضی زمانی به شماره ملی ۰۰۴۳۴۹۷۳۸۱ و بابک رنجبرگیگاسری به کدملی ۰۰۵۴۸۱۹۷۷۶. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس اصلی و محمد صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۱۶۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284075
آگهی تغییرات شرکت ارین دیدگستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۳۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه آریا به روش با شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد صالح به شماره ملی۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۵۵۴۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405870
آگهی تغییرات شرکت نیک اختر آریا شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۳۶۰۵۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۷۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آریا به روش بشماره شناسنامه ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بسمت حسابرسی و بازرس اصلی آقای محمد صالح بشماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۰۴۷۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1427974
آگهی تاسیس
موسسه غیر تجاری علوم دریایی نفتکش پارس در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۳ شماره ثبت ۳۳۸۰۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۳۲۳۰ ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: موضوع موسسه: ارائه کلیه خدمات آموزشی علمی تحقیقاتی و مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه علوم دریانوردی و دریایی و کشتیرانی و مواد سوختی و گاز و پتروشیمی و اجرای طرحها و پروژه های مرتبط، انعقاد قرارداد طرحهای تحقیقاتی مطالعاتی و اجرایی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی و مشارکت در اجرای پروژه های آموزشی مطالعاتی تحقیقاتی و سایر پروژه های مرتبط با موضوع موسسه و ارائه خدمات آن، ارائه خدمات و نظارت در طرحها و پروژه های مرتبط با موضوع برگزاری سمینارها و همایشهای مختلف علمی و تخصصی در زمینه موضوع موسسه و منابع طبیعی و محیط زیست دریا، عضویت در مجامع و موسسات آموزشی داخلی و خارجی و بین المللی و اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران بلوار آفریقا خیابان شهید عاطفی شرقی پلاک ۳۵ کدپستی ۱۹۱۷۷۹۷۱۶۳ سرمایه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال میباشد. اولین مدیران موسسه: مجید فرزام نیا کد ملی ۳۲۵۶۱۹۶۸۳ به نمایندگی از شرکت کیهان دریا ایمن قشم شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۱۴۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی ساکن قشم شهرک سام و زال کوچه دوم سمت راست طبقه اول دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ریال سهم الشرکه علی اکبر صفائی به کد ملی ۲۳۷۰۳۹۴۹۳۵ به نمایندگی از شرکت ملی نفتکش ایران بسمت رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۸۳۹۱ ساکن تهران بلوار آفریقا خیابان شهید عاطفی شرقی پلاک ۳۵ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۲ ریال سهم الشرکه حمیدرضا اکرمی کد ملی ۰۰۵۷۶۷۹۲۹۰ به نمایندگی از شرکت شرکت دریائی آذرپاد قشم بسمت مدیرعامل بشناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۱۴۸۰ ساکن قشم شهرک سام و زال کوچه دوم سمت راست طبقه اول دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ریال سهم الشرکه بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی بامضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب احدی از آنان با سایر اعضای هیئت مدیره همراه بامهر موسسه و اوراق عادی و اداری بامضای مدیرعامل همراه بامهر موسسه معتبر می باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش شماره ثبت ۱۷۹۴۷ بعنوان بازرس اصلی محمد صالح شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۱۸۱۴۳۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621193
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی سهند نفتیران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۲۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات آریا به روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد صالح به کدملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۲۵۷۹۷۴۹۹۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686584
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۸۳۱۹۱/۹۳ مورخ ۲/۷/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرامرز میرزائی صلحی به شماره ملی ۱۵۸۰۴۲۷۲۴۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی رنجبر مرنی به شماره ملی ۱۳۸۰۶۹۳۱۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و مراسلات و غیره با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۱۱۹۱۴۷۰۰۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689464
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو نیکو بن در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ به شماره ثبت ۴۶۲۹۴۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۲۱۴۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اجرای طرح های ساخت وسایل حمل و نقل دریایی و زمینی و ذخیره سازی انواع محصولات نفت، گاز، پتروشیمی و مشتقات آن ـ خرید، فروش، سوآپ و انواع فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ـ انجام کلیه فعالیت های بازرگانی در زمینه خرید، فروش، صادرات، واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ تخلیه و بارگیری فرآورده نفتی در کشتی ـ مشارکت در انجام کلیه پروژه های تولیدی، صنعتی و بازرگانی ـ طراحی، نصب و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی ـ اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی ـ شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ اخذ وام، تسهیلات و اعتبارات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مدیریت پروژه و پیمان (ام سی) ـ انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان آفریقا ـ خیابان عاطفی شرقی ـ پلاک ۳۵ ـ طبقه ۱ کدپستی ۱۹۱۷۷۹۷۱۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۶۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۳۹/۱۵۱/۳۳ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ نزد بانک تجارت شعبه قدس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت دریایی آذر پاد قشم به نمایندگی حسین بیدارمغز به شماره ملی ۱۸۱۸۴۰۵۷۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت کیهان دریا ایمن قشم به نمایندگی حسین یحیوی صائین به شماره ملی ۰۰۳۵۹۴۸۴۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی نفتکش ایران به نمایندگی علی اکبر صفائی به شماره ملی ۲۳۷۰۳۹۴۹۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به نمایندگی فتحعلی ولائی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس اصلی و محمد صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۱۷۴۳۴۴۷۶۷۲۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723145
آگهی تغییرات شرکت راه اهن حمل نقل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۳۱۶۱۳/۱۱ مورخ ۱۱/۸/۹۳ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. پ۹۳۰۹۱۶۶۷۳۷۴۱۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1773465
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردید. پ۹۳۱۰۲۲۹۹۲۷۵۴۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413052
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ترازان پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۱۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات آریا بهروش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۳۱۱۰۸۳۴۹۶۸۱۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9658622
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فیلتر البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۷۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش. م ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و محمد صالح به ک. م ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9834383
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و تاسیساتی توسعه ابنیه فنی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۶۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۴۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بسمت بازرس اصلی و محمد صالح به کد ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی دادمنش به کد ملی ۰۰۴۱۰۰۳۱۰۱ و محمدحسین دادمنش به کد ملی ۰۰۴۱۱۱۳۱۷۹ و سید علی خلیل اللهی به کد ملی ۰۰۳۰۰۷۶۶۹۲ مهدی دادمنش به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدحسین دادمنش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید علی خلیل اللهی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9918266
آگهی تغییرات شرکت فراز تجارت نصر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۳۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا حاجی نصراله به شماره ملی ۰۰۷۳۵۱۱۳۴۵ و خانم میترا پاکدل فتیده به شماره ملی ۴۸۳۹۴۳۷۶۷۱ و خانم زهرا حاجی نصراله به شماره ملی ۰۰۸۱۱۱۰۸۸۱ تا تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۲. در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10092559
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پرشین تجهیز انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۳۲۸ و و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۰۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۷/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۸/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آریا بهروش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸به سمت بازرس اصلی و محمد صالح شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10349408
آگهی تصمیمات شرکت تامین سیستم‌های کنترل و مخابرات ایران سهامی خاص به شماره ثبت۷۲۰۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۶۰۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و محمد صالح به کدملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10395544
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی لوله الیاف بهرادسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۳۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10670075
آگهی تغییرات شرکت سهند صنعت ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۳۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدمحمود غریب مازندرانی به شماره ملی ۲۱۹۰۰۲۷۱۸۷ و آقای محمدرضا نادری دوست به شماره ملی ۰۰۷۱۹۲۵۳۳۳ و آقای فرشید کلهر به شماره ملی ۰۰۵۶۹۶۲۹۴۰ تا تاریخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10769993
آگهی تصمیمات شرکت احیا صنعت ادوات سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۱۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۹۶۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و محمد صالح به کدملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10948815
آگهی تغییرات شرکت صنایع شکوه مس قم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۲۶۲۴
به استناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده مورخه ۱/۴/۸۹ و عادی و هیئت مدیره مورخه ۱۰/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ ماده دو اساسنامه موضوع فعالیت شرکت اصلاح و موارد ذیل به آن اضافه گردید: خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز داخلی و خارجی ۲ صورت‌های مالی سال ۸۸ به تصویب رسید. ۳ آقایان رزاق مغانلو به شماره ملی ۴۲۸۳۸۸۰۶۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، روح اله مغانلو به شماره ملی ۰۳۸۴۱۸۸۷۷۱ نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله مغانلو به شماره ملی ۰۳۸۴۷۵۰۸۷۷ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای دو نفر از سه نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا مهر بهروش به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11118615
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان رهگان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۶۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۱۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بسمت بازرس اصلی و محمد صالح به کدملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705554
آگهی تغییرات شرکت عمارت هشتم شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۰۶۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شماره ثبت۱۷۹۴۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردید ۳ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ش۹۴۱۲۱۹۴۹۹۴۸۱۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12739882
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیماب دژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۲۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ (با نمایندگی آقای محمد صالح به کدملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷) به سمت بازرس اصلی و آقای حسین خدامی به کدملی ۴۵۹۱۷۸۷۲۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.. ش۹۵۰۱۲۳۹۷۸۲۳۲۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757383
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آسیا بسپار گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۶۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۴ آقای مهدی روحیه به شماره ملی ۰۰۵۹۳۱۷۸۶۸و آقای مرتضی روحیه به شماره ملی ۰۰۶۷۷۶۴۴۰۱وخانم فاطمه السادات صنایع به شماره ملی ۴۴۳۲۰۶۴۳۰۷ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی خدمات مالی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای فرشاد عزیزی بروجردی به شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۱۳۱۴۹۳۶۸۰۹۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778040
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۶۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۶۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴: - ۱ قرائت گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت وبه تصویب رسیدن ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ - ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به نمایندگی آقای محمد صالح باکدملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای داوود سهیلی پور باکدملی ۱۲۷۰۶۲۴۲۹۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ انتخاب گردید. - ۳ روزنامه کرمان امروز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۲۱۴۳۱۸۳۳۰۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک