نصراله صالح

نصراله صالح

کد ملی 3961639736
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 649197
آگهی تغییرات شرکت پارس ویرا آب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۳۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۵۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای نصراله صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا احمدیان به شماره ملی ۵۶۵۹۵۶۰۵۴۷ و آقای محمدرضا امینپورمحمدآبادی بشماره ملی ۶۲۰۹۶۵۱۶۱۵ و آقای امیرحسین احمدیان به شماره ملی ۱۲۹۱۹۴۱۴۱۱ و آقای ابوالقاسم احمدیان به شماره ملی ۵۶۵۸۸۷۲۹۲۸ و آقای محمود شریعتی به شماره ملی ۱۲۸۹۹۶۵۹۸۶ تا تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا احمدیان به شماره ملی ۵۶۵۹۵۶۰۵۴۷ به سمت رئیس هیئتمدیره و آقای محمدرضا امینپورمحمدآبادی بشماره ملی ۶۲۰۹۶۵۱۶۱۵ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و آقای امیرحسین احمدیان بشماره ملی ۱۲۹۱۹۴۱۴۱۱ به سمت عضو هیئتمدیره و آقای ابوالقاسم احمدیان به شماره ملی ۵۶۵۸۸۷۲۹۲۸ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای محمود شریعتی بشماره ملی ۱۲۸۹۹۶۵۹۸۶ به سمت عضو هیئتمدیره و آقای ابوالقاسم احمدیان بشماره ملی ۵۶۵۸۸۷۲۹۲۸ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضا رئیس هیئتمدیره آقای محمدرضا احمدیان و نایب رئیس هیئتمدیره آقای محمدرضا امینپورمحمدآبادی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۹۳۴۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663615
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی دریا هوده سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۰۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۴۹۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و نصراله صالح به کدملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۸۶۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668643
آگهی تصمیمات شرکت قالبهایپیشرفته ایران خودروسهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۷۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۸۸۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ و ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و نصراله صالح به کدملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی شیخ زاده به کدملی ۲۸۳۰۷۰۶۷۴۹ و علی رحیمی به کدملی ۲۲۱۹۰۳۰۵۱۲ و رضا لطفی به کدملی ۰۰۶۳۴۰۱۴۶۰ و سیدداود خراسانی به کدملی ۰۰۵۱۱۲۸۲۴۱ و اصغر ربیعی به کدملی ۰۰۵۱۳۹۰۴۲۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ علی شیخ زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و علی رحیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدداود خراسانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۹۸۰۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714065
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۰۳۳۵۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۴۶۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای نصراله صالح به شماره ملی۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۵/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۲۳۸۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715783
آگهی تصمیمات شرکت پترو آسماری بین الملل سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۰۱۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۹۲۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به ش م۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به نمایندگی نصراله صالح به ک م ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ بسمت بازرس اصلی و سعید صدرایی نوری به ک م۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۰۶۴۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730579
آگهی تغییرات شرکت نعیم پرهون بین المللسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۳۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۴۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای نصراله صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ایوب نظری خاکشور به شماره ملی ۶۵۳۹۵۴۹۳۵۰ و شرکت نعیم پرهون سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۱۵۹۷ با نمایندگی آقای محمد خیامیان و شرکت تسنیم سازه سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۹۶۷۶ با نمایندگی آقای سید مسیح مومنی تا تاریخ ۲۸/۴/۹۳. در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۰۷۰۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732307
آگهی تغییرات شرکت طرح و توسعه بلند پایهسهامی خاص به شماره ثبت۳۱۰۵۷۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۱۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای نصراله صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۲۷۰۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000277
آگهی تصمیمات شرکت صید صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۴۸۴۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۶۱۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و نصراله صالح به کدملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به نمایندگی سیدهادی سید و مجتمع کشت و صنعت صحرا دشت بندرعباس به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۹۱۸۵ به نمایندگی جلال کوثری و مجتمع ذوب و فولاد کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۷۰۸۴ به نمایندگی مریم آرمان مقدم بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ سیدهادی سید به کدملی ۰۹۴۳۸۶۸۷۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، مریم آرمان مقدم به کدملی ۳۰۷۰۹۹۵۲۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، جلال کوثری به کدملی ۰۴۹۲۸۷۳۶۱۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۲۰۰۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1024408
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی تسنیم سازه سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۹۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۴۸۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس اصلی و نصراله صالح به ش ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیف اله نجفی به ش ملی ۱۱۲۹۷۱۵۷۷۹ و محمد خیامیان به ش ملی ۱۲۸۴۵۰۸۴۹۸ و محمدحسین رسول زاده دربندی قدیم به ش ملی ۰۰۴۹۶۰۰۱۳۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۱ محمد خیامیان بسمت رئیس هیئت مدیره و سیف اله نجفی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین رسول زاده دربندی قدیم بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۰۷۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041580
آگهی تغییرات شرکت نعیم پرهون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۶۶۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۴/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای نصراله صالح به شماره ملی۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۰۷/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۹۵۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126456
آگهی تغییرات شرکت سیمان یاسوج سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نصراله صالحی به کدملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۷۹۴۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220872
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۱۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۶/۹۲ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مدبران مستقل با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای نصراله صالح با کد ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۲ انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۶۰۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229765
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت هوده سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۹۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۰۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای نصرا … صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۸۷۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250421
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری
صندوق سرمایه گذاری بذر امیدآفرین در تاریخ ۶/۹/۹۲ بشماره ثبت ۳۲۸۸۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۰۷۷۵ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، و اوراق بهادار با درامد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است. ۲ـ مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال. ۳ـ مرکز اصلی صندوق: تهران ـ خیابان خرمشهر، کوچه شکوه ـ پلاک ۱۳ ۴ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در زمان تاسیس ۸۲۳۴ میلیون ریال می باشد. ۵ـ اولین ارکان صندوق: ۱ـ ۵ـ شرکت تامین سرمایه امید به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ با نمایندگی مازیار فرخی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۶۱۷۴۴ به عنوان مدیر ۲ـ ۵ ـ شرکت تامین سرمایه امید به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ با نمایندگی مازیار فرخی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۶۱۷۴۴ به عنوان ضامن نقدشوندگی ۳ـ ۵ ـ موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ با نمایندگی محمدسعید اصغریان به شماره ملی ۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱ به عنوان متولی ۴ـ ۵ ـ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ با نمایندگی نصرالله صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به عنوان حسابرس برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور صندوق از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مشترک دو نفر از سه نفر آقایان: سید محسن فاضلیان، علیرضا برادران، حسین کیانی زاده، همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای سید محسن فاضلیان و مهر صندوق معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه. به موجب نامه شماره ۲۴۰۶۰۱/۱۲۱ مورخ ۲۸/۷/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۱۷۳۷۱۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306073
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص آب و فاضلاب استان آذربایجانغربی شماره ثبت ۲۴۵۵ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۵۸۰۵۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۱ شرکت سهامی خاص آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی که در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ به این اداره و اصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مدیران مستقل بعنوان بازرس اصلی نصراله صالح به کد ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۲ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۹۷۰۶۱۱ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1465811
آگهی تغییرات در شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۵/۲/۱۳۹۳ شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب مجمع رسید. ۲ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و آقای نصراله صالح با کد ملی بشماره ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۲۰۱۶۱۰۳۳۵۱۱۱۰۰۹۱۲۰۲۶ رئیس اداره ثبت اسناد شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661662
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ونیران آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۳۲۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل با شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای نصراله صالح با کد ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. اعضا هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: شرکت ان پی سی اینترنشنال شرکت وی آی ای سرویسز جی ام بی اچ شرکت پتروشیمی ونیران آقای پدرو انجل آراسا بالوار شماره گذرنامه ۰۰۶۷۱۴۰۰ پ۹۳۰۷۲۲۶۹۱۳۹۰۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691425
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای نصراله صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۸۱۸۹۳۷۱۳۷۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9869115
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۶۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای نصراله صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۱/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو خراسان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۶۰ با نمایندگی آقای احمد بیرانوند و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۴۸ با نمایندگی آقای میرصالح سیدزاده اقدم و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۷۶ با نمایندگی آقای مصطفی اعوانی و شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ با نمایندگی آقای رجب رحمنی تا تاریخ ۱۹/۱/۹۳. در تاریخ ۱۰/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9912501
آگهی تصمیمات شرکت بلند پایه سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۰۱۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۷/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس اصلی و نصراله صالح به ش ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز نوری خواجوی به ش ملی ۱۲۸۵۴۳۲۳۴۷ و بهروز امین فرد به ش ملی ۰۰۴۷۵۱۶۳۳۱ و الهه دیانوش به ش ملی ۴۰۷۲۱۴۳۰۸۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۴/۹۰ بهروز نوری خواجوی بسمت رئیس هیئت مدیره و الهه دیانوش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی پنجه فولادگران خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء از بین اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10268274
آگهی تصمیمات در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۸۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۹۰۳۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ که در تاریخ ۱۶/۷/۹۰ به این اداره واصل شد موسسه حسابرسی مدبران مستقل بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ و آقای نصراله صالح به کد ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ و کدپستی ۱۵۸۷۶۵۳۱۱۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۷/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10401927
آگهی تغییرات شرکت سازمان عمران کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۴/۴/۹۱ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه سال ۱۳۹۰ ۲ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل (حسابداران رسمی) بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای نصراله صالح کد ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10573238
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به کدملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و نصراله صالح به کدملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10646166
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سنجش تک فرآیند پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۷۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۸۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابرس مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای نصراله صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10885620
آگهی تصمیمات شرکت پرهون طرح سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۱۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس اصلی و نصراله صالح به کد ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10980849
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مدیران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس اصلی و نصراله صالح به کد ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11074225
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری اطمینان سهم سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۱۸۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۱۲۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به ش ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس اصلی و نصراله صالح به ش ملی۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مهدی علوی بهبهانی به ش ملی۳۵۰۰۶۹۶۹۳۷ و سید علی علوی بهبهانی به ش ملی۰۰۵۴۹۸۸۲۱۷ و فاطمه بیگم علوی بهبهانی به ش ملی۲۲۹۸۸۴۳۲۸۷ که سید علی علوی بهبهانی به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه بیگم علوی بهبهانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مهدی علوی بهبهانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397295
آگهی تغییرات انجمن مالکان خانه دریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۶۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۵ (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصرالله صالح شماره ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ و خانم فهیمه جواد شماره ملی ۰۰۳۰۷۱۳۳۲۳ بسمت اعضاء علی البدل هیئت امناء برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد سعیدی شماره ملی ۴۹۸۸۵۱۸۶۸۱ و آقای سید محمدرضا حسینی فیروزآبادی شماره ملی ۴۴۴۹۵۷۰۲۲۷ و آقای علیرضا جورابچیان شماره ملی ۰۹۳۹۲۹۲۸۵۸ و آقای پرویز مصیری شماره ملی ۰۰۴۳۱۶۰۷۳۵ و آقای حسین شادمان فر شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۸۶۱۲ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای پرویز هاشم زاده اهرنجانی شماره ملی ۲۸۵۱۱۷۲۷۰۰ و آقای نامور عابدینی شماره ملی ۰۰۴۵۹۴۸۰۴۶ به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره. پ۹۶۰۲۰۲۷۶۲۵۰۷۲۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535150
آگهی تغییرات خدماتی حسابرسی مدبران مستقل موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۶ و به استناد مجوز شماره ۱۸۳۲۴۴/۹۶ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای نصراله صالح به کد ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره واقای محمد رضا طارمی به کد ملی ۰۰۶۴۵۲۲۱۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سعید صدرایی نوری به کد ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت رئیس هیت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات وعقود اسلامی واوراق عادی واداری با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد پ۹۶۰۵۰۷۸۶۹۴۳۲۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403456
آگهی تغییرات حسابرسی رازدار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۷ و نامه شماره ۲۱۲۷۴۷/۹۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۷ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد صفار سفلائی، فرزند محمود، بشماره ملی ۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱ بشماره شناسنامه ۱۰۵۲ صادره از مشهد، متولد ۷/۹/۱۳۳۳ با پرداخت مبلغ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه در آمد آقای نصراله صالح فرزند ساجعلی، بشماره ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به شماره شناسنامه ۲۷۲ صادره از نهاوند، متولد ۲۵/۵/۱۳۳۰ با پرداخت مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه درآمد آقای سعید صدرائی نوری، فرزند مسعود، بشماره ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به شماره شناسنامه ۳ صادره از تهران، متولد ۱/۱/۱۳۳۳ با پرداخت مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه درآمد سرمایه موسسه از مبلغ ۶۷، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال به ۱۰۶، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پس از این تغییرات، اسامی شرکای موسسه و سهم الشرکه هریک به قرار زیر است: آقای محمد جواد صفار سفلائی کدملی ۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱ دارای ۹، ۰۰۰، ۰۰۰ریال آقای محمود لنگری کدملی ۲۹۹۱۳۳۹۹۱۸ دارای ۹، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال آقای محمد علی صالحی تجریشی کدملی ۰۰۴۳۶۹۰۰۰۹ دارای ۹، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال آقای مسعود پارسایی کدملی ۰۰۵۴۶۸۳۱۸۱ دارای ۳، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال محمود محمدزاده کدملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ دارای ۷، ۵۰۰، ۰۰۰ ریال آقای سعید قاسمی کدملی ۱۷۵۵۹۲۵۴۲۵ دارای ۷، ۵۰۰، ۰۰۰ ریال آقای حمیدرضا فروزان کدملی ۱۲۸۸۶۸۹۷۲۱ دارای ۷، ۵۰۰، ۰۰۰ ریال آقای مجید رضا زاده کدملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ دارای ۷، ۵۰۰، ۰۰۰ ریال آقای نصراله صالح کدملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ دارای ۱۵، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال آقای سعید صدرائی نوری کدملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ دارای ۱۵، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال آقای حسن حدادی کدملی ۰۰۵۳۴۷۵۸۸۷ دارای ۵، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال آقای حمیدرضا المعی کدملی ۳۸۷۴۸۱۲۰۸۱ دارای ۶، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال آقای حسن زلقی کدملی ۴۲۱۸۵۶۳۳۰۶ دارای ۵، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال پ۹۷۱۰۱۰۷۸۵۹۳۶۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک