حمید رهنما

حمید رهنما

کد ملی 0039563571
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651956
آگهی تصمیمات شرکت رایان کاغذسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۵۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۳۵۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملی۰۰۳۹۵۶۳۵۷۱ به سمت بازرس اصلی و آرش مهرانی به کدملی۰۰۵۵۰۱۱۷۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجعفر شهلائی نژاد به کدملی۰۰۳۹۲۰۱۹۵۳ و جمشید بصیری طهرانی به کدملی۰۰۴۴۵۶۷۰۶۵ و محمد رجائی به کدملی۰۹۳۰۶۱۹۴۳۹ و علی نیکجو به کدملی۴۳۲۳۲۱۱۰۷۴ و بهرام حریری به کدملی۱۴۶۶۰۵۶۳۱۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۶/۹۰ محمدجعفر شهلائی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و جمشید بصیری طهرانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی نیکجو بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۰۸۸۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711845
آگهی تصمیمات شرکت مه نور کیمیاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۲۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۶۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملی ۰۰۳۹۵۶۳۵۷۱ به سمت بازرس اصلی و زهرا سقای نادم به کدملی ۰۰۵۴۴۶۸۳۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۸۱۱۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717136
آگهی تصمیمات شرکت سپید درب تهرانسهامی خاص به شماره ثبت۱۷۲۵۳۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۴۹۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. حمید رهنما به کدملی ۰۰۳۹۵۶۳۵۷۱ به سمت بازرس اصلی و احمد کفاش زاده به کدملی ۴۱۳۱۸۳۳۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۶۴۱۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734951
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مهفام جامسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۱۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۳۸۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملی ۰۰۳۹۵۶۳۵۷۱ به سمت بازرس اصلی و مجتبی هداوند به کدملی ۰۰۷۵۷۱۸۶۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۵۱۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937126
آگهی تصمیمات شرکت بنیان کالا شیمی (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۱۲۵۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۶۲۱۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملی۰۰۳۹۵۶۳۵۷۱ به سمت بازرس اصلی و حسین یزدانی طبائی به کدملی۰۳۲۷۷۵۹۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: افشین نجومی به کدملی۰۰۴۹۹۴۷۵۲۴، امین خاتمی به کدملی۰۰۶۷۴۵۷۴۵۲، امیرحسین خاتمی به کدملی۰۰۵۱۹۵۰۸۱۲. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ افشین نجومی به سمت رئیس هیئت مدیره و امین خاتمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین حاتمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۴۱۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196291
آگهی تغییرات شرکت بین المللی تهران فراژه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۶۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای حمیدرضا رهنما بشماره ملی ۰۰۳۹۵۶۳۵۷۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای سید حسن یزدانی طبائی همت آبادی بشماره ملی ۰۰۳۲۷۷۵۹۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. پ۱۷۱۴۵۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9748968
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فولاد نرمه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمید رهنما به شماره ملی ۰۰۳۹۵۶۳۵۷۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم بهاره آجودانی اسگوئی به شماره ملی ۱۳۷۸۲۳۷۹۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9768578
آگهی تصمیمات شرکت آرمه نو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۶۵۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملی ۰۰۳۹۵۶۳۵۷۱ به سمت بازرس اصلی و داریوش یوسفی به کدملی ۵۱۷۹۲۶۰۹۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9771591
آگهی تغییرات شرکت بنیان پوشش کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۰۷۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۴۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمید رهنما به شماره ملی ۰۰۳۹۵۶۳۵۷۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین یزدانی طبائی همت آبادی به شماره ملی ۰۰۳۲۷۷۵۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۶/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین خاتمی به شماره ملی ۰۰۵۱۹۵۰۸۱۲ و آقای عباس چودری به شماره ملی ۰۰۴۳۹۹۹۹۹۹ و آقای افشین نجومی به شماره ملی ۰۰۴۹۹۴۷۵۲۴ تا تاریخ ۶/۶/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین خاتمی به شماره ملی ۰۰۵۱۹۵۰۸۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس چودری بشماره ملی ۰۰۴۳۹۹۹۹۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای افشین نجومی به شماره ملی ۰۰۴۹۹۴۷۵۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای افشین نجومی به شماره ملی ۰۰۴۹۹۴۷۵۲۴ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9781911
آگهی تغییرات شرکت دنیای تجارت فولاد گستران روئین (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۹۸۵۳۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۹۹۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمید رهنما به شماره ملی۰۰۳۹۵۶۳۵۷۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا قنبری به شماره ملی۰۹۳۸۷۰۹۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۶/۷/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم اکبری اردستانی به شماره ملی۰۰۵۸۹۵۹۹۶۳ و آقای حسین اکبری اردستانی به شماره ملی۰۰۷۵۹۹۳۸۲۱ و آقای قاسم مظاهر زاده به شماره ملی۰۰۴۳۰۵۰۶۴۶ تا تاریخ۱۶/۷/۱۳۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم اکبری اردستانی به شماره ملی۰۰۵۸۹۵۹۹۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اکبری اردستانی به شماره ملی۰۰۷۵۹۹۳۸۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم مظاهر زاده به شماره ملی۰۰۴۳۰۵۰۶۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم اکبری اردستانی به شماره ملی۰۰۵۸۹۵۹۹۶۳ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۶/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9974118
آگهی تصمیمات شرکت بهریسان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۶۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۷۸۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. حمید رهنما به ک م ۰۰۳۹۵۶۳۵۷۱ بسمت بازرس اصلی و آرش مهرانی به ک م ۰۰۵۵۰۱۱۷۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اپسیتا کفائی شهلائی نژاد به ک م ۴۷۲۱۷۴۲۳۸۱ و علی نیکجو به ک م ۴۳۲۳۲۱۱۰۷۴ و محمد رجائی به ک م ۰۹۳۰۶۱۹۴۳۹ و شاپور ایزدیار به ک م ۴۷۲۱۲۶۴۳۳۲ و بهرام حریری به ک م ۱۴۶۶۰۵۶۳۱. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10151521
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پارسا جام سام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۱۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۲۳۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمید رهنما به شماره ملی۰۰۳۹۵۶۳۵۷۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان وفائی به شماره ملی۰۰۶۴۴۸۴۱۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ۲۴/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10344767
آگهی تصمیمات شرکت جوراب آرین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۷۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. حمید رهنما به کدملی ۰۰۳۹۵۶۳۵۷۱ به سمت بازرس اصلی و آرش مهرانی به کدملی ۰۰۵۵۰۱۱۷۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجعفر کفایی شهلایی نژاد به کدملی ۰۰۳۹۲۰۱۹۵۳ و جمشید بصیری طهرانی به کدملی ۰۰۴۰۴۵۶۷۰۶۵ و محمد رجایی به کدملی ۰۹۳۰۶۱۹۴۳۹ و علی نیکجو به کدملی ۴۳۲۳۲۱۱۰۷۴ و بهرام حریری به کدملی ۱۴۶۶۰۵۶۳۱۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ محمدجعفر کفایی شهلایی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره، جمشید بصیری طهرانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، بهرام حریری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یا یکنفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372589
آگهی تصمیمات شرکت چینی پردیس کاشان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۹۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۳۷۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. حمید رهنما به کدملی ۰۰۳۹۵۶۳۵۷۱ بسمت بازرس اصلی و مهدی کمال‎خانی به کد ملی ۰۴۵۱۴۰۶۴۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10965791
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پارس موکت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۲۲۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۵۸۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: حمید رهنما به کد ملی ۰۰۳۹۵۶۳۵۷۱ بسمت بازرس اصلی و محمدهادی حاجی حسین به کد ملی ۰۰۵۴۰۸۶۶۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علیرضا آهنچی مرکز به کد ملی ۰۴۵۲۰۷۴۳۰۴ و دینا نطاق نیای طهرانی به کد ملی ۰۰۶۲۴۵۸۰۰۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۰ دینا نطاق نیای طهرانی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا آهنچی مرکز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284784
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی اعتمادیه بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمد رجائی به شماره ملی۰۹۳۰۶۱۹۴۳۹به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رهنما به شماره ملی ۰۰۳۹۵۶۳۵۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۱۱۹۱۶۶۳۸۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک