حسین سیادت خو

حسین سیادت خو

کد ملی 0039551377
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 690465
آگهی تصمیمات شرکت کفش ملیسهامی خاص به شماره ثبت۷۷۱۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۱۹۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کدملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۸۰۲۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161196
آگهی تصمیمات در شرکت نگین تک پرشیا سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۹۹۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۹۴۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ محمد فرد قاسمی به کد ملی ۰۰۳۲۵۷۹۴۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، مهر اقدس نقوی جهرمی به کد ملی ۰۰۳۸۰۸۰۹۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، کامران پدرام رازی با کد ملی ۰۰۴۳۳۵۴۲۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ و حسین سیادت خو با کد ملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه نصف جهان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید، تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. تعداد اعضاء هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۱ اساسنامه به سه نفر تغییر یافت محل شعبه شرکت در تهران خ ولیعصر خ توانیر میدان نظامی گنجوی پلاک ۲۸ طبقه همکف کدپستی ۱۴۳۴۸۸۷۷۱۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۸۱۱۱۷۳۶۳۰۲۱۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177654
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آوای شهریار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۶۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین سیادت خو به شماره ملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۰۳۲۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244498
آگهی تغییرات شرکت بام راه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۱۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین سیادت خو به شماره ملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۲۳۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272189
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص جهاد نصر آ. غ شماره ثبت ۲۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۰۶۲۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/۹۲ شرکت سهامی خاص جهاد نصر آ. غ که در تاریخ ۱۰/۰۹/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی، ترازنامه و صورت عملکرد سود و زیان منتهی به ۳۰/۰۹/۹۱ تصویب رشد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بعنوان بازرس اصلی و حسابرس حسین سیادت خو کد ملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ امضاء ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۰۱/۱۰/۹۲ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۹۳۴۳۹۱ مسئول ثبت شرکت‌های ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287380
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین سیادت خو به شماره ملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۴۶۴۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343102
آگهی تغییرات شرکت نماد ریل گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۹۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین سیادت خو به شماره ملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۷۱۶۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492634
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۳۴۳۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۶۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه خدمات مالی و حسابرسی ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای حسین سیادت خو دارنده کدملی شماره ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت بهسازان ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ و شرکت با پرداخت ملت شناسه ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲ و شرکت بهساز مشارکت‌های ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ و شرکت خدماتی بهسامان ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۵۸۰۹ و شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۳۶۶۵ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۹۶۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677792
آگهی تغییرات شرکت نماد صنعت سدید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۱۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین سیادت خو کدملی۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۰۴۶۸۶۶۶۱۵۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677795
آگهی تغییرات شرکت توسعه پترو کاوش پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۴۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸به عنوان بازرس اصلی و حسین سیادت خو به شماره ملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۰۴۳۸۱۸۸۹۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9593604
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۸۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۶۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به ش ملی۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9602914
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فراز فیروزکوه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۴۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت‎خو به کدملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9741364
آگهی تصمیمات شرکت پارس سرام سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۴۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کد ملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9840321
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی ساب سهامی خاص به شماره ثبت۸۲۳۲۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۹۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۵/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۳۱۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کدملی۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10396852
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نرم افزار شقایق سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۶۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۲۹۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات مالی و حسابرسی ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کد ملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10562955
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی سیمان سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۰۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۶۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کدملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله ترابخانی به کدملی ۱۵۳۲۴۴۶۱۸۷ و شاهرخ امیرابراهیمی به کدملی ۰۰۴۱۶۷۸۴۲۷ و حسین زراسی به کدملی ۴۲۶۹۲۰۹۳۱۳ که شاهرخ امیرابراهیمی مدیرعامل و یداله ترابخانی بسمت رئیس هیئت مدیره، حسین زراسی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزانه با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10780758
آگهی تصمیمات شرکت گروه سیمان سازان سماگ سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۵۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۰۶۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به ش ملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751387
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۴ به استناد مجوز شماره ۱۲۷۵۵۸/۹۴ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد نبی داهی به کدملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد و آقای حسین سیادت خو به کدملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰افزایش داد و آقای سعید سینایی مهربانی به کدملی ۰۰۵۰۶۲۸۲۹۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه موسسه مبلغ از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد و ماده ۸ اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: محمد نبی داهی به کدملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ حسین سیادت خو به کدملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ سعید سینایی مهربانی به کدملی ۰۰۵۰۶۲۸۲۹۱ دارنده ۶۰۰۰۰۰۰ پ۹۵۰۱۲۹۷۹۵۳۶۸۴۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک