محمدرضا عسگریان دماوندی

آقای محمدرضا عسگریان دماوندی

کد ملی 0039393364
33
شرکت‌ها
33
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 580466
آگهی تصمیمات شرکت شیشه کاوه فلوت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۱۲۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ و عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: بند ۲ ماده ۱۳ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و محمد عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ ابراهیم عسگریان دماوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جمال استاد محمدقلی (خارج از اعضاء) به کد ملی ۰۰۴۵۶۴۶۶۶۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ قسمت از ماده ۱۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۳۱۱۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706217
آگهی تصمیمات شرکت کاوه گازسازان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۶۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۵۹۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. رحمتاله توکلیاژیه به کدملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی و محسن سیدشاکری به کدملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدرضا عسگریاندماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و مسعود عسگریاندماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمود عسگریاندماوندی به کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۲/۳/۹۱ محمدرضا عسگریاندماوندی به سمت رئیس هیئتمدیره و مسعود عسگریاندماوندی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و محمود عسگریاندماوندی بسمت عضو هیئتمدیره امیربهزاد عسگریاندماوندی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) به کدملی ۰۰۵۳۵۶۸۲۸۱ تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۲۳۳۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277526
آگهی تغییرات شرکت کربنات سدیم کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی کد ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی کد ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی کد ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی کد ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کربلائی قدیری کد ملی ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن طهانی کد ملی ۰۰۵۵۹۲۸۸۷۰ (خارج از اعضا و سهامداران) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها و اوراق عادی با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۲۳۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298075
آگهی تغییرات شرکت شیشه ایران فلوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده مورخ ۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمد سیدباقری (خارج از اعضاء) به کدملی ۰۰۵۴۱۰۴۹۱۲ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضاء مدیرعامل به تنهایی یا در غیاب ایشان با امضاء یکنفر از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۶۰۰۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302429
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی کاوه سودا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی کدملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای خالید قادری قزقپان (خارج از سهامداران و اعضاء) به کدملی ۲۹۴۸۶۰۶۸۴۵ بسمت مدیرعامل و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۳۴۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412293
آگهی تغییرات شرکت ایران تول شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۳۸۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ دماوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و حامد ممی وند به کد ملی۲۰۰۲۵۶۶۳۹۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۰۷۴۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470135
آگهی تغییرات شرکت متانول کاوه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۹۴۷۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و محمدرضا کربلایی قدیری به کد می‌۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ انتخاب شدند. پ۱۸۳۰۹۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10009692
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۳/۹/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ تا تاریخ۲۳/۹/۹۲. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرشروان حبیب مظاهری به شماره ملی۰۰۶۱۳۲۷۴۹۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۳/۹/۹۲. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای دو نفر از پنج نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۸/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10234495
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید محسن سید شاکری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای هادی شمس الدینی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۴۱۱۹۰ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای رحمت اله شمس به شماره ملی ۰۴۳۹۰۱۲۳۱۷ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ تا تاریخ ۲۸/۳/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی شمس الدینی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۴۱۱۹۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رحمت اله شمس به شماره ملی ۰۴۳۹۰۱۲۳۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر شروان حبیب مظاهری به شماره ملی ۰۰۶۱۳۲۷۴۹۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۳/۹۲. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10611498
آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۶/۱۳۸۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای هادی شمس الدینی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۴۱۱۹۰ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ تا تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۱ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذبل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی شمس الدینی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۴۱۱۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد ثقفی پورفرد به شماره ملی ۰۰۵۳۹۸۲۶۵۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۱ ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضا دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10792831
آگهی تصمیمات شرکت کاوه سیلیس سهامی خاص به شماره ثبت۸۱۹۳۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۹۴۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عیسی نصیری به کدملی ۰۰۶۸۶۵۱۷۵۹ خارج از اعضا سهامداران و اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040440
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۰۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۰۳/۱۳۹۲ قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ تا تاریخ۲۸/۰۳/۱۳۹۲. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر بهرامی به شماره ملی۴۲۱۸۷۱۱۴۹۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۸/۰۳/۱۳۹۲. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662532
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه پترو کاوه افق در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۴۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۳۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: احداث خرید مشارکت تاسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانجات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور ـ تهیه تولید و توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور ـ نصب و راه اندازی تاسیسات صنعتی ـ خدمات مشاوره در زمینه تجهیزات کارخانه صنعتی ـ خدمات راهبری سیستم های ایمنی و آتش نشانی و محیط زیست در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ـ تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ـ فعالیتهای تعمیرو نگهداری تاسیسات صنعتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ـ خرید و فروش و مشارکت در انواع حامل های دریایی و سرمایه گذاری و احداث اسکله های تجاری وارداتی و صادراتی برای انواع کالاهای تولید داخل و خارج ـ تهیه توزیع بسته بندی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مورد نیاز کشورو کلیه ماشین آلات و مواد اولیه ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر جهان ـ افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مورد نیاز شرکت ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی ـ انجام کلیه موضوعات در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ ولیعصر بالاتر از م ونک ک خلیل زاده پ ۵۷ کدپستی ۱۹۶۹۷۴۳۴۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۳۶۰ سهم بانام و ۶۴۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمار۴۴۳۱۰۸ مورخ ۱۰/۱۱/۹۴ نزد بانک سپه شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند. محمدرضا عسگریان دماوندی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ابراهیم عسکریان دماوندی با کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. مسعود عسگریان دماوندی با کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محمدرضا کربلای قدیری با کدملی ۰۰۴۲۸۴۲۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ محمود عسکریان دماوندی با کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته برات و قرار دادها با امضا دو نفر از ۵ نفر اعضا هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۴۱۱۲۷۳۰۷۴۸۸۱۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662658
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرا دریا کاوه درتاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۴۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۵۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:ساخت تعمیر و خرید شناور و کشتی -نصب و راه اندازی تاسیسات دریائی و ساحلی ؛ مالکیت شناور و اجاره دادن و اجاره گرفتن شناور-خرید و فروش و مشارکت در انواع حامل های دریایی و سرمایه گذاری و احداث اسکله های تجاری وارداتی و صادراتی برای انواع کالاهای تولید داخل و خارج -احداث خرید مشارکت تاسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانجات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور-تهیه تولید و توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور-نصب و راه اندازی تاسیسات صنعتی-خدمات مشاوره در زمینه تجهیزات کارخانه صنعتی-خدمات راهبری سیستم های ایمنی و آتش نشانی و محیط زیست در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی- تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور-فعالیتهای تعمیر و نگهداری تاسیسات صنعتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور- احداث و بهره برداری کارخانجات تولید متانول و توزیع آنها و واردات و ماشین آلات لازم و صادرات محصولات شرکت و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأمین و یا تعهد شرکتهای جدید و یا خرید سهام شرکتهای موجود -تهیه توزیع بسته بندی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مورد نیاز کشورو کلیه ماشین آلات و مواد اولیه -شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی-اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر جهان-افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مورد نیاز شرکت-انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی-انجام کلیه موضوعات در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران ونک بالاتر از خ ولیعصر ک خلیل زاده پ ۵۷کدپستی ۱۹۶۹۷۴۳۴۳۴ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۳۱۵ سهم با نام و ۶۸۵ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴۳۱۰۹ مورخ ۱۰/۱۱/۹۴ نزد بانک سپه شعبه میر داماد غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعبیین شدند:ابراهیم عسکریان دماوندی با کد ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰به سمت رئیس هیئت مدیره. محمدرضا عسگریان دماوندی با کد ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مسعود عسگریان دماوندی با کد ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸به سمت عضو هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به با کد ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱سمت عضو هیئت مدیره.علیرضا عسگریان دماوندی با کد ملی ۰۰۱۵۴۶۱۹۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه بامهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند:آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی.آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل.روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد پ۹۴۱۱۲۷۸۷۴۴۶۳۱۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814950
آگهی تغییرات شرکت بلند آسمان دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۳۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۰۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۲۳۵۲۳۹ (خارج ازاعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از شش نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۰۴۱۵۰۶۷۴۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889621
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جمشید رحیمی به شماره ملی:۰۰۴۵۱۷۸۲۴۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبت ۲۳۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۴۱۳۳۹۷۷۹۹۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988554
آگهی تغییرات شرکت تولیدی معدنی شیورین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۳۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ابراهیم عسکریان دماوندی با کد ملی:۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی با کد ملی:۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نائب رئیس و آقای محمود عسکریان دماوندی با کد ملی: ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت منشی هیات مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند. - آقای بهزاد عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۷۱۲۶۳۹۰۱به سمت مدیر عامل تعاونی به مدت سه سال انتخاب شدند. - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآوربانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای بهزاد عسگریان دماوندی مدیر عامل و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره با ذکر سمت ودر غیاب وی با امضای آقای محمدرضا عسگریان دماوندی با سمت نائب رئیس هیئت مدیره با ذکر سمت و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای آقای بهزاد عسگریان دماوندی به سمت مدیر عامل با ذکر سمت و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۶۰۶۹۳۲۴۴۷۸۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471583
آگهی تغییرات شرکت سرامیک فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۱۸۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای پژمان نهاوندی به شماره ملی ۲۶۳۰۸۲۸۴۱۷ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی:۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به شماره ملی: ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید پ۹۶۰۳۲۴۸۵۴۷۶۸۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471819
آگهی تغییرات شرکت اوره کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۵۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی:۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۳۲۴۶۹۶۸۹۳۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507287
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاوند کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی:۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبت:۲۳۷۹۴ و به شناسه ملی:۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به نمایندگی آقای رضا ارزیتون به شماره ملی: ۰۰۶۷۶۸۰۳۵۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۴۲۰۹۴۴۶۶۰۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525958
آگهی تغییرات شرکت کاوه سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره عیسی نصیری به شماره ملی ۰۰۶۸۶۵۱۷۵۹ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و سید محمد سیدباقری به شماره ملی ۰۰۵۴۱۰۴۹۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۵۰۱۶۲۰۲۶۸۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540154
آگهی تغییرات شرکت پلیمر سپهر کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۳۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدرضاعسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم متینه عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۴۴۰۳۹۵۲۲۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. محمدحسین محمدخانی به شماره ملی۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب مجمع رسید. پ۹۶۰۵۱۰۳۶۵۲۴۵۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547213
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شیشه فلوت هرمز در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۳۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۵۹۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تهیه تولید و توزیع انواع شیشه های رفلکس آئینه ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مربوطه و همچنین کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی و خارجی ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ اراج ـ خیابان ۲۲ بهمن ـ خیابان شهید مسعود تیموری ـ پلاک ۱۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۶۹۴۶۱۹۵۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۸۵۵ سهم آن بی نام عادی تعداد ۱۴۵ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۶۲/۹۶/۱۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ از بانک تجارت شعبه نادری به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید و بقیه آن در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای مهیار یساری به شماره ملی ۰۰۱۲۲۰۰۲۱۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد حسین محمد خانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به سمت بازرس اصلی آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۱۵۴۶۵۵۵۷۶۴۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632677
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای سید محمد سیدباقری به شماره ملی: ۰۰۵۴۱۰۴۹۱۲ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شماره ثبت ۴۸۷۳۹۶ و آقای محمد حسین محمدخانی به شماره ملی: ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شماره ثبت ۴۸۷۴۰۰ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد بنی اسد به شماره ملی: ۰۰۵۵۳۳۵۶۴۰ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شماره ثبت ۴۷۴۳۹۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۰۵۱۰۰۵۹۵۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651448
آگهی تغییرات شرکت ساوه جام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ آقای علیرضا فولادی به شماره ملی: ۰۵۳۲۱۴۸۳۵۵ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شماره ثبت ۴۸۷۳۹۶ و آقای بهزاد عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۷۱۲۶۳۹۰۱ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شماره ثبت ۴۷۴۳۹۸ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا مرادی به شماره ملی: ۴۱۳۰۵۷۴۲۲۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۸۲۰۶۵۸۷۷۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678798
آگهی تغییرات شرکت ابهر سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای علی رشیدی فر به شماره ملی: ۰۰۳۵۹۷۶۴۳۸ به نمایندگی از شرکت پلیمر سپهر کاوه با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۲۳۰ و خانم فاطمه عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۷۵۴۳۳۲۴۹ به نمایندگی از شرکت گروه پترو کاوه افق با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۳۷۵ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حامد کاظمی به شماره ملی: ۰۰۶۵۵۵۹۵۴۱ به نمایندگی از شرکت بلور شیشه دماوند با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۷۱۵۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۰۳۶۱۱۶۴۵۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701876
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و عبدالوحید عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۰۹۰۶۱ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۲۳۰و علی افشار به شماره ملی ۰۰۴۳۴۷۳۳۵۰ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۳۷۵ بسمت اعضای هیئت مدیره و ایمان ترکیان ولاشانی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۶۷۹۰۶ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۷۱۵۶بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۱۷۷۰۵۹۷۲۱۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13733053
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین نجفعلی خوانساری به شماره ملی: ۰۰۵۸۸۰۴۰۰۵ نماینده شرکت (پلیمر سپهر کاوه به شماره ثبت۴۸۷۳۹۶) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شماره ثبت۴۷۴۳۹۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۰۵۱۱۵۶۵۶۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740054
آگهی تغییرات انجمن خیریه محبان الحسین ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۰۲۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ مجوز شماره =۲۰۲ ۲۴۸۹۹/۱۹۰۷/۵۳/۱۴ مورخ ۰۸۰۸/۱۳۹۶ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی بلورچی به شماره ملی ۰۵۳۱۸۹۸۷۷۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای اصغر هادی خان طهرانی به شماره ملی ۰۰۳۸۸۷۰۸۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عباس سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۸۸۵۹۳۵۱، ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰، محمودسعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۳۱۲۳۴۸۱، محمدمهدی سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۲۷۸۷۶۷۷، علی حاجی سیدسلیمان به شماره ملی ۰۰۳۸۷۲۲۲۷۵، محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴، عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ بعنوان اعضاء اصلی و آقایان سیدحمیدرضا آل طعمه به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۹۶۱۴ وسیدخلیل طباطبائی یگانه به شماره ملی ۰۰۳۹۰۱۶۱۷۱ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۹۱۱۹۴۶۱۳۶۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996975
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۳۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۱۵۴۶۱۹۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا پورمختار به شماره ملی: ۵۷۰۹۵۵۵۵۷۶ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۰۴۷۰۶۳۳۱۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221337
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دریا موج دیر درتاریخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۱۵۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۴۴۰۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ساخت تعمیر و خرید شناورهای خدماتی و تجاری–نصب و راه اندازی تاسیسات دریائی و ساحلی ؛ مالکیت شناور و اجاره دادن و اجاره گرفتن شناور – خرید و فروش و مشارکت در انواع شناورهای دریایی موتوردار و بدون موتور و سرمایه گذاری و احداث اسکله ها ی تجاری وارداتی و صادراتی برای انواع کالاهای تولید داخل و خارج –- نصب و راه اندازی تاسیسات صنعتی و خدمات راهبری سیستم های ایمنی و آتش نشانی و محیط زیست در حوزه صنایع نفت گاز پتروشیمی –تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور-انجام خدمات بندری و نمایندگی کشتیرانی و خدمات یدک کشی و پهلو دهی کشتی و خدمات راهنمایی کشتی ها-فعالیتهای تعمیر و نگهداری تاسیسات صنعتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور- خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مورد نیاز کشور و کلیه ماشین آلات و مواد اولیه-شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی-اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر جهان-افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مورد نیاز شرکت-انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی-انجام کلیه موضوعات در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-اراج-خیابان ۲۲بهمن-خیابان شهید مسعود تیموری-پلاک ۱۰-طبقه اول-- کدپستی ۱۶۹۴۶۱۹۵۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۶۸۵ سهم آن بی نام عادی تعداد ۳۱۵ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۹/۹۶/۱۸ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک تجارت شعبه نادری با کد۱۹۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای غلامرضا ساسانی به شماره ملی ۱۳۷۵۵۶۲۶۰۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان محمدرضا عسگریان دماوندی و مسعود عسگریان دماوندی و محمود عسگریان دماوندی و غلامرضا ساساسانی متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یک نفر از چهار نفر به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۲۶۴۰۴۹۸۲۳۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344691
آگهی تغییرات شرکت معدنکار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۵۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ و تائیدیه شماره ۵۴۱۷ مورخ ۳/۸/۱۳۹۷ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقایان ابراهیم عسکریان دماوندی کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰، محمدرضا عسگریان دماوندی کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴، محمود عسکریان دماوندی کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت سه سال و مسعود عسگریان دماوندی کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمد عسگریان دماوندی کدملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری کدملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب مجمع رسید. ش۹۷۰۹۱۴۳۵۲۷۴۵۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14409146
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای امیرحسین اکبرزاده شوقی به شماره ملی ۰۰۸۱۹۲۲۸۲۵ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شماره شناسه ۱۴۰۰۵۶۲۴۲۳۰ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۳۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا صادقی ارجمند به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۱۶۸۶ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شماره شناسه ۱۴۰۰۵۰۲۷۱۵۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۱۰۱۲۱۸۹۷۴۰۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک