امیرحسین شکوهی طرقی

آقای امیرحسین شکوهی طرقی

کد ملی 0039384616
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 740804
آگهی تغییرات شرکت مدیسا رایا درمانبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۹۳۶۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۵ ریال منقسم به پانصد و ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد پانصد و ده هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید وجدانی اصفهانی به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سعید وجدانی اصفهانی به نمایندگی از شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۷۸۳ به سمت مدیرعامل. ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها سفته‌ها بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ خانم مهسا صابرطهرانی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۳۶۶۴۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدحمید میرجمالی به شماره ملی ۰۰۴۵۰۵۱۳۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۹۰۶۳۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914470
آگهی تغییرات شرکت مدیسا طب درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ و آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ و آقای داودعلی عباس زاده به شماره ملی ۰۰۳۵۷۸۳۹۳۱ و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ تا تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای داودعلی عباس زاده به شماره ملی ۰۰۳۵۷۸۳۹۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای داودعلی عباس زاده به شماره ملی ۰۰۳۵۷۸۳۹۳۱ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره هر یک به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۸۹۷۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939368
آگهی تغییرات شرکت مدیسا نوین پایش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۹۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۵۷۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ و آقای محمد حسین میرزا به شماره ملی۰۰۷۱۲۴۰۶۱۶ و آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ تا تاریخ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین میرزا به شماره ملی۰۰۷۱۲۴۰۶۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین میرزا به شماره ملی۰۰۷۱۲۴۰۶۱۶ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره هریک به تنهایی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۹۳۹۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254015
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۷۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید وجدانی اصفهانی بشماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه بشماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود نصیری بشماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم شبنم شکوهی طرقی بشماره ملی ۰۰۵۵۹۶۲۱۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و امیرحسین شکوهی طرقی بشماره کد ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۴۱۷۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9886768
آگهی تغییرات شرکت ایمن دندان پارسه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۱۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۱۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ به سمت مدیر عامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ خانم شبنم موفقی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۶۱۰۲۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم پوپک رنجبر به شماره ملی ۰۰۶۹۱۴۵۵۰۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10319233
آگهی تغییرات شرکت فرش و موکت آرین با مسئولیت محدود به شماره ثبت۶۶۱۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۱۰۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۷/۴/۹۱ امیرحسین شکوهی به ک م۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج شد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۶۰/۲۸ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰/۳۸۰/۲۸ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10660674
آگهی تغییرات شرکت خسرو آسیا طب با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۸۴۳۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ و آقای عبدالرحیم قاسمی به شماره ملی ۱۸۱۶۹۰۵۹۹۲ و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالرحیم قاسمی به شماره ملی ۱۸۱۶۹۰۵۹۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهرام گل آقا به شماره ملی ۱۸۱۹۴۸۴۰۰۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328426
آگهی تغییرات شرکت افق صنعت مدیسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۶۹۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد ربیعی جاه به کد ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ به سمت عضو هئیت مدیره و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ به نمایندگی محمود نصیری به کد ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ به سمت رئیس هئیت مدیره و سعید وجدانی اصفهانی به کد ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ بسمت نایب رئیس هئیت مدیره و امیر حسین شکوهی طرقی به کد ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ بسمت عضو هئیت مدیره و میلاد پورحسن خمامی به کد ملی ۲۵۹۴۳۲۲۵۹۸ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره و در نبود مدیرعامل، با امضای رئیس هئیت مدیره و یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۱۲۰۸۷۳۹۳۶۹۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412303
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویش تندرست مدیسا در تاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۰۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۳۳۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام فعالیتهای بازرگانی در زمینه خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستانی، دارو و تجهیزات پزشکی در حیطه سلامت هموطنان از طریق ایجاد و احداث واحدهای درمانی بیمارستانی و کلینیکی، ساخت مراکز درمانی خصوصی و دولتی، صادرات و واردات و انجام هرگونه معاملات کالاهای پزشکی مجاز مرتبط با حوزه بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی و تنظیم هرگونه قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات، نهادها و موسسات دولتی و شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی، مشارکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، انجام خدمات مشاوره درباره احداث بیمارستان و درمانگاه و مراکز تجهیزات پزشکی، تاسیس شعب در نقاط مختلف کشور و خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز در صورت لزوم، به کارگیری نیروی انسانی واجد شرایط مورد نیاز واحدهای درمانی و بهداشتی با رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی، استفاده و بهره برداری از اراضی و املاک قابل واگذاری در بخش های مرتبط با خدمات درمانی و سلامت عمومی کلیه فعالیتهای فوق الذکردر صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ ونک ـ خیابان آرارات ـ خیابان آفتاب ـ پلاک ۳۴ ـ ساختمان پزشکان ـ طبقه سوم ـ واحد ۸ ـ کدپستی ۱۹۹۴۹۶۳۹۴۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۱۰۷۱۳۹/۹۶/۶۰ مورخه ۴/۲/۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه ممتاز پردیس پرداخت شده است اولین مدیران: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود نصیری به شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سهیل وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۲۵۰۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهریار سامی به شماره ملی ۱۱۹۹۴۱۰۰۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مازیار مولازاده به شماره ملی ۱۳۷۵۷۰۸۴۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی ونامه های عادی واداری با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک عباسی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۶۰۲۱۳۹۴۸۶۸۳۸۸۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452224
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیسا جام آریا درتاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۰۱۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۴۶۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:فعالیت در زمینه خدمات کلینیک - خرید و فروش نرم افزار و سخت افزارهای پاراکیلینیکی و کلینیکی –خدمات بیمارستانی – خدمات دارویی و فراورده های داروئی – خدمات کامپیوتر و فناوری اطلاعات- خدمات و مراقبتهای بالینی بیمارستانی – خدمات منابع انسانی و مشاوره و ارائه خدمات مامائی- مشاوره و ارائه خدمات پرستاری – راه اندازی درمانگاه تخصصی (داخلی ، قلب و عروق، پوست، دیابت، دیالیز) بیمارستان عمومی- درمانگاه عمومی مرکز جراحی محدود- مرکز درمان سوء مصرف مواد و تاسیسات بیمارستانی- طراحی و ساخت تجهیزات و ادوات پزشکی لازم جهت ارتقاء خدمات رسانی به بیماران – طراحی و ارتقای کیفیت روشها و ادوات و تجهیزات (فرآیندها)- واردات و صادرات و تولید- طراحی، ساخت مراکز تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی - ارتقا کمی و کیفی تجهیزات پزشکی و ارتقا و بروز کردن سیستم ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-ونک-خیابان آرارات- خیابان آفتاب -پلاک ۳۴-ساختمان پزشکان-طبقه چهارم- واحد ۱۲- کدپستی ۱۹۹۴۹۶۳۹۴۷ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۲۰۲۰۰۱/۹۶/۶۰ مورخه ۲۵/۲/۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه ممتاز پردیس پرداخت شده است اولین مدیران:آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمود نصیری به شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ به نمایندگی از شرکت خسرو مدیسا طب به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ و به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی خرمی به شماره ملی ۰۰۷۰۶۹۰۵۰۲ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای بابک عباسی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۰۹۲۰۱۸۳۳۸۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452229
آگهی تغییرات شرکت پایا دندان پیشرو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۳۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۸۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس ونک خیابان آرارات خیابان آفتاب پلاک ۳۴ ساختمان پزشکان طبقه سوم واحد ۹ کدپستی ۱۹۹۴۹۶۳۹۴۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. خانم گیتی خصوصی با پرداخت ۳۱۰۰۰۰۰ریال و مهرآفاق انصار حسینی با پرداخت ۳۱۰۰۰۰۰ ریال و فاطمه جلالی تلقی با پرداخت ۳۱۰۰۰۰۰ریال و فروغ الزمان دفتری با پرداخت ۷۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفتند ودر نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید در نتیجه اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: آقای امیر حسین شکوهی طرقی ک م ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای سعید وجدانی اصفهانی ک م ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای مهرداد ربیعی جاه ک م ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم شبنم موفقی ک م ۰۰۵۵۲۶۱۰۲۷ دارنده مبلغ ۷۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب ش م ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ دارنده مبلغ ۶۳۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه گیتی خصوصی ک م ۰۰۳۹۷۱۷۶۰۷ دارنده مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه مهرآفاق انصار حسینی ک م ۱۲۸۵۳۲۲۹۶۷ دارنده مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه فاطمه جلالی تلقی ک م ۰۰۴۲۱۷۲۶۹۱ دارنده مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه فروغ الزمان دفتری ک م ۴۳۲۰۶۶۳۰۸۱ دارنده مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۳۰۹۳۹۱۶۴۹۲۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531954
آگهی تغییرات شرکت پلورا دنت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۹۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پلورادنت اجی کو کی جی با کد فراگیر اتباع خارجی به شماره ۳۰۰۲۹۷۴۳۱۳ با نمایندگی آقای اشتفان دانیل تابورک با کد فراگیر اتباع خارجی به شماره ۱۰۱۶۶۷۸۷۱ و آقای امیر حسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ و آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ و آقای هربرت لودویگ لیبل با کد فراگیر اتباع خارجی به شماره ۱۰۹۱۰۴۳۵۶ و آقای برند میکائیل دوله با کد فراگیر اتباع خارجی به شماره۱۰۹۱۰۵۷۱۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم مهسا صابر طهرانی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۳۶۶۴۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد شاکری به شماره ملی ۰۰۶۲۷۳۱۴۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای برای مدت یک‎سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۰۴۸۷۷۴۶۱۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557570
آگهی تغییرات شرکت خسرو مدیسا سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا وکیلیان به شماره ملی ۳۸۷۱۱۱۲۳۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای محمود نصیری به شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ به نمایندگی از شرکت خسرو مدیسا طب (به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷) به سمت رئیس هیئت مدیره امیر حسین شکوهی طرقی به کدملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ بسمت نایب رئیس هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای رئیس هییت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۳۲۴۳۵۹۳۸۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13596853
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیسا فن آرا درتاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۷۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۵۵۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: فعالیت در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی شامل نصب و راه اندازی، تعمیرات تخصصی، سرویس و نگهداری، اقدامات پیشگیرانه، طراحی در زمینه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، تصویربرداری، توانبخشی، لیزر و سایر تجهیزات و سیستم های نوین پزشکی، الکترونیکی، واردات، صادرات، خرید و فروش قطعات یدکی، مصرفی و ملزومات مربوط به دستگاههای حوزه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، تصویربرداری، توانبخشی و غیره . اعطا و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی مربوط به تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی و سایر تجهیزات نوین پزشکی . شرکت در نمایشگاه ها و همایش های تخصصی داخلی و خارجی، شرکت در مزایده ها و مناقصات داخی و خارجی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی . اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ خیابان شاد ـ خیابان جویبار ـ پلاک ۲۱ ـ طبقه چهارم ـ واحد ۱۶ ـ کدپستی ۱۴۳۵۷۹۱۹۹۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۷۳۰۵۸۲/۹۶/۶۰ مورخ ۸/۶/۹۶ از بانک رفاه کارگران شعبه ممتاز پردیس به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد حسن فرزام فر به شماره ملی ۰۴۹۳۱۸۷۷۶۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک عباسی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۱۴۴۳۹۱۹۷۸۳۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741457
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیسا سلامت گستر درتاریخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۵۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۷۸۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:فعالیت در زمینه انجام امور مجاز بازرگانی، واردات و صادرات و تولید محصول نهایی و مواد اولیه، توزیع و فروش به صورت الکترونیکی و غیرالکترونیکی انواع مکمل های مجاز رژیمی، غذایی، ورزشی، داروهای مجاز و انواع شیرخشک. انعقاد قرارداد و مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از دولتی و خصوصی، شرکت در مزایده ها و مناقصات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبار ریالی و ارزی از موسسات اعتباری و بانک ها اعم از داخلی و خارجی، دولتی و خصوصی، ارائه خدمات مجاز مشاوره و آموزش در جهت موضوعات مرتبط با شرکت .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-ونک-خیابان شاد-خیابان جویبار-پلاک ۲۱-طبقه اول-واحد ۴- کدپستی ۱۴۳۵۷۹۳۱۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۸۹۸۵۳۶/۹۶/۶۰ مورخه ۱۶/۷/۱۳۹۶ بانک رفاه شعبه ممتاز پردیس پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران:آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد شفیق به شماره ملی ۰۴۵۲۵۰۹۲۷۰ و به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) به مدت ۲ سال بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ و به نمایندگی محمود نصیری به شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته براوات و عقود اسلامی با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای بابک عباسی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۶۵۸۴۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۱۲۳۵۱۱۲۰۳۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801562
آگهی تغییرات شرکت مدیسا توان طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۹۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۷۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ پ۹۶۱۰۱۶۴۱۶۵۹۷۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188853
آگهی تغییرات شرکت آرا صبا طب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین شکوهی طرقی به کدملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم شبنم موفقی به کدملی ۰۰۵۵۲۶۱۰۲۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ به نمایندگی محمود نصیری کدملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه به کدملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید وجدانی اصفهانی کدملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۰۵۱۹۱۷۴۵۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک