کامران سلیمی

کامران سلیمی

کد ملی 0039374440
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 578541
آگهی تاسیس شرکت توسعه صنایع بسته‌بندی پارس البرز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۳۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۳۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی تولید بسته بندی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از صنعتی غذایی آرایشی بهداشتی و مجموعه های انواع قطعات ادوات و ابزارآلات و ماشین آلات صنعتی و خودرو قبول نمایندگی از کارخانجات و شرکتهای داخلی و خارجی و موسسات صنعتی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت و ایجاد واحدهای صنعتی و خرید سهام برای شرکت و انتقال تکنولوژی و امور سخت افزاری مربوطه، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه عملیات مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ اشرفی اصفهانی ، خ شهید شالی خ تاجیک ک سلمان، پ۲۰ ط۲ ـ کدپستی ۱۴۷۱۷۷۵۹۴۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۱۱۳۳۰۰۰۴۰۸ مورخ ۴/۲/۱۳۹۱ نزد بانک صنعت و معدن شعبه قائم کرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای رضا آقامحمدیان به شماره ملی ۴۸۹۹۷۲۱۴۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم لیلا محمودی مهریزی به شماره ملی ۰۰۵۷۸۱۸۵۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای ابراهیم صالحی بخش به شماره ملی ۰۰۵۳۵۱۱۰۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای ابراهیم صالحی بخش به شماره ملی ۰۰۵۳۵۱۱۰۰۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: : گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه ها و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای کامران سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ به عنوان بازرس علی البدل پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۵۱۱۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاریشماره۱۶۲۸/ث۳۲/۹۱
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 590658
آگهی تغییرات شرکت سنا صنعت الوندسهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۱۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آرام منصوری به شماره ملی ۰۰۵۹۹۹۵۱۶۵ و آقای محمدرضا محمودی به شماره ملی ۲۵۵۹۶۳۷۸۰۴ و آقای رضا اسدپور به شماره ملی ۲۲۹۶۸۶۱۱۰۵ و آقای محمدابراهیم آگاه به شماره ملی ۲۵۵۹۵۴۵۲۸۴ تا تاریخ ۹/۱۲/۹۲. در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۸۵۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739555
آگهی تصمیمات شرکت توسعه علوم زمینسهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۹۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۳۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه امین حسابرس افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ به سمت بازرس اصلی و کامران سلیمی به کدملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۴۳۶۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 913211
آگهی تغییرات شرکت دلتا پارس کنترل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۵۰۰۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929143
آگهی تاسیس شرکت امین سامانه ناجی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۹/۹۱ تحت شماره ۴۳۱۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۳۹۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۹/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی و نظارت فنی تجهیزات بر سامانه های هوشمند ترافیک ـ مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی و نظارت بر طرح های تجهیز سیستم های مخابراتی و الکترونیکی ـ مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی طرح های سامانه مدیریت هوشمند ساختمان و دوربین های مداربسته و دید در شب ـ انجام پروژه های مطالعاتی سیستم های امنیتی و حفاظتی ـ پشتیبانی، نگهداشت و تعمیر سامانه های مربوطه ـ توسعه و تولید در زمینه کلیه موضوعات شرکت ـ خرید و فروش ـ واردات و صادرات و انجام کلیه امور بازرگانی ـ شرکت در مزایده ها و مناقصات. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران تهران ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان میرعمادـ کوچه ۱۳ـ پلاک ۴۸ـ کدپستی ۱۵۸۷۷۵۳۵۱۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۰۵ مورخ ۲۴/۸/۹۱ نزد بانک سپه شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای احسان زعفرانی بشماره ملی ۱۲۶۰۵۰۸۸۰۳ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ آقاتی محسن کمالو به شماره ملی ۰۰۶۷۱۶۴۲۳۴ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ آقای مرتضی خوانساری به شماره ملی ۴۱۳۰۷۲۹۳۰۶ به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ آقای مرتضی خوانساری بشماره ملی ۴۱۳۰۷۲۹۳۰۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ موسسه امین حسابرس افق به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای کامران سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۶۷۷۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983675
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری اطلاعات و خدمات صنعتی سنا اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۳۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی امین حسابرس افق بازرس قانونی به ش م ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ بسمت بازرس اصلی و کامران سلیمی به ک م ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۶۰۵۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019889
آگهی تاسیس شرکت الیت توسعه توتان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۰۲۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: ایجاد احداث و انجام هرگونه فعالیت های فنی و مهندسی صنعتی کشت و صنعت و دامداری ساخت پروژه های ساختمانی بازسازی و ساخت و اجرای پروژه های عمرانی و مهندسی انبوه سازی و شهرسازی پیمانکاری سرمایه گذاری در تهیه تولید و توزیع هرگونه مواد و مصالح واردات و صادرات هرگونه کالا مجاز شرکت در مناقصه ها و مزایده ها دولتی و خصوصی اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و ایجاد شعب و یا دفاتر نمایندگی به منظور انجام هرگونه فعالیت تولیدی و خدماتی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور و کلیه اموری که بنحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران پاسداران بالاتر از چهارراه فرمانیه نبش بوستان ساختمان نور پلاک ۵۲۹ طبقه سوم واحد ۱۴ ـ کدپستی ۱۹۵۷۶۳۳۱۱۹ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به پنجاه هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۹/۶۵۳۵۹ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ نزد بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای سیدرضا طباطبائی راد به شماره ملی ۰۳۸۵۱۱۴۸۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای محمدرضا نژادحسن کماچالی به شماره ملی ۲۷۳۹۸۶۶۳۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای حسین تبریزی یگانه به شماره ملی ۰۴۹۳۲۳۸۵۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای سیدرضا طباطبائی راد به شماره ملی ۰۳۸۵۱۱۴۸۴۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه امین حسابرس افق به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای کامران سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۲۸۵۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051423
آگهی تغییرات شرکت فروش و خدمات پس از فروش زاگرس خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۰۲۳۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه امین حسابرس افق به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۴۳۷۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103085
آگهی تصمیمات شرکت گروه هتلها و مجتمع‌های تفریحی پردیس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۲۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۴۵۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۶۵۸۳۶۰ بسمت بازرس اصلی و کامران سلیمی به کد ملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی تقی زاده به کد ملی ۲۷۵۴۵۵۲۸۱۲ به نمایندگی موسسه بنیاد تعاون ناجا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۸۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و جمشید حمزه زاده به کد ملی ۱۶۵۳۱۴۷۶۶۷ به نمایندگی از سرمایه گذاری مهرگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ بسمت عضو هیئت مدیره و سید احمد جعفری گله به کد ملی ۲۰۶۲۰۵۹۸۹۲ به نمایندگی شرکت امیدآوران ناجی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۵۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا بیدمشکی به کد ملی ۰۸۳۹۲۶۸۰۲۵ به نمایندگی از صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۴۸۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عباس شریعتی لاریجانی به کد ملی ۲۱۴۱۹۳۴۰۶۰ به نمایندگی راهگشای ناجی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۰۱۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و اسناد مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل محمدرضا بیدمشکی و معاون مالی حسین زاهدیان به کد ملی ۲۰۶۲۰۴۹۷۵۷ همراه با مهر شرکت و اوراق اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۶۹۴۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1202055
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تعمیرات و نگهداری نیوار صنعت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۷۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۴۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۳۰/۱۰/۹۱ به تصویب رسید. فهید کیازند به شماره ملی۰۰۴۵۵۰۲۳۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم صادق تهرانی به شماره کدملی۳۹۳۲۴۹۷۷۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و وحید کیازند به شماره ملی۰۰۴۳۲۳۵۴۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین افق به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ به سمت بازرس اصلی و کامران سلیمی به شماره ملی۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۶۸۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233825
آگهی تغییرات شرکت تامین گستر ناجی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۹۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی به سمت بازرس اصلی و کامران سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۲۹۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257557
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جماران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۰۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۵/۸/۹۱ با تعیین تکالیفی برای هیئت مدیره به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه امین حسابرس افق شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰) و آقای کامران سلیمی به کدملی۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۳۰۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298398
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی مدیریت تامین زاگرس پارت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۶۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۸۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه امین حسابرسی افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای کامران سلیمی به شماره کدملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۶۱۱۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303557
آگهی تغییرات شرکت صنعتی فیکای سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۲۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ را به عنوان بازرس اصلی و آقای کامران سلیمی به شماره ملی۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج در آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز و حساب سود و زیان سال مالی۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۶۲۸۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400343
آگهی تغییرات شرکت گرانمهر سپهر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۶۱۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۷۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه امین حسابرس افق بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ بسمت بازرس اصلی و آقای کامران سلیمی بشماره ملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۰۲۰۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721966
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی نفتون سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۵۰۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی امین حسابرس افق ش. م ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کامران سلیمی ش. م ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند. پ۹۳۰۹۱۵۲۹۱۸۲۴۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9552227
آگهی تاسیس شرکت فناوران توسعه امن ناجی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۴۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۷۱۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام پروژه‌های مطالعاتی، ارائه تجهیزات، تهیه طرح و نقشه، تولید، ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی، نظارت فنی، نصب و راه‌اندازی، پشتیبانی و هرگونه عملیات اجرایی در امور مربوط به شبکه‌های رایانه‌ای، تجهیزات ارتباطی، مخابراتی و کلیه نرم‌افزارهای غیررسانه‌ای و سخت‌افزارهای مرتبط ـ مشاوره، نظارت و سنجش نفوذپذیری شبکه‌های رایانه‌ای و سخت‌افزاری ـ صادرات و واردات، خرید و فروش و انجام کلیه امور بازرگانی محصولات سخت‌افزاری، نرم‌افزارهای غیررسانه‌ای و مخابراتی ـ دریافت و اعطای نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مزایده‌ها و مناقصات و حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید بهشتی ـ خیابان میرعماد ـ کوچه سیزدهم ـ پلاک ۴۸ ـ کدپستی ۱۵۸۷۷۵۳۵۱۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۸۰ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۱ نزد بانک سپه شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای احسان زعفرانی به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۸۸۰۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ آقای مرتضی خوانساری به شماره ملی ۴۱۳۰۷۲۹۳۰۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ آقای سعید بخشایشی‌خانیکی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۳۵۷۹۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای سعید بخشایشی‌خانیکی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۳۵۷۹۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: مشخصات حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه امین حسابرس افق به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای کامران سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9646399
آگهی تغییرات شرکت امیران نگین ساز سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۶۸۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۰۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه امین حسابرس افق به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۱۰/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم بهاره انتظاری به شماره ملی ۳۲۵۵۲۹۳۴۲۱ و آقای محمدرضا انتظاری و آقای امیر انتظاری به شماره ملی ۳۲۵۵۸۴۷۷۲۹ تا تاریخ۲۰/۱۰/۹۱. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. خانم بهاره انتظاری به شماره ملی ۳۲۵۵۲۹۳۴۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا انتظاری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر انتظاری به شماره ملی ۳۲۵۵۸۴۷۷۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم بهاره انتظاری به شماره ملی ۳۲۵۵۲۹۳۴۲۱ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۶/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9702654
آگهی تصمیمات شرکت تهران کمیکال سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۵۰۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین حساب افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ به سمت بازرس اصلی و کامران سلیمی به کدملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10450367
آگهی تغییرات شرکت سناء تامین صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۳۰۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه امین حسابرس افق به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۷/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12684852
آگهی تغییرات شرکت قالب سازی سمبه ماتریس خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۳۳۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۲. موسسه امین حسابرس افق با شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ به نمایندگی آقای کامران سلیمی به کد ملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن پیوندی به کد ملی ۴۵۶۹۲۳۴۰۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۱۱۲۵۶۴۰۴۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759777
آگهی تغییراتامین حسابرسی افق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز جامعه حسابداران رسمی بشماره ۱۹/۱۳۲/۹۴ مورخ ۲۴/۱۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی غلامی شماره ملی ۱۱۹۹۲۰۷۸۸۸ با پرداخت ۳۹۰۸۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از ۷۴۲۵۰۰ ریال به مبلغ ۷۸۱۵۸۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید آقای کامران سلیمی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای کیهان آزادی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ به سمت نایب رییس هیات مدیره - آقای مهدی غلامی ۱۱۹۹۲۰۷۸۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها، صورتجلسات انتخاب موسسه به عنوان بازرس قانونی شرکتها و موسسات و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و گزارشات حسابرسی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. اسناد تعهدآور، چکهای صادره از حساب جاری موسسه نزد بانکها و هرگونه برداشت از حسابهای سپرده نزدبانکها باامضاءمدیرعامل همراه بامهرموسسه معتبرمی باشد. پ۹۵۰۲۰۱۶۳۶۶۲۶۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13293209
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بازرگانی گسترش تک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۶۲۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ابراهیم ابونوری به کد ملی ۲۰۶۲۷۸۶۲۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای فریدون ابراهیمی به کد ملی ۲۱۶۱۵۲۹۱۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اقای سعید ابراهیمی به کد ملی ۲۱۵۰۲۴۰۶۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه امین حسابرس افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ و با نمایندگی آقای کامران سلیمی به کد ملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ بسمت بازرس اصلی و آقای حسن پیوندی به کد ملی ۴۵۶۹۲۳۴۰۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات وعقود و قراردادها با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره (آقای محمدابراهیم ابونوری) و مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره (آقای فریدون ابراهیمی) همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و مکاتبات جاری با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره (آقای محمدابراهیم ابونوری) یا مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره (آقای فریدون ابراهیمی) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۱۱۱۷۲۶۵۲۲۴۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349907
آگهی تصمیمات شرکت پرشین لجستیک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۲۵، مؤسسه امین حسابرس افق به شماره ثبت ۱۷۲۸۳به نمایندگی آقای کامران سلیمی با شماره ملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا تاج بخش با کدملی ۰۰۶۹۰۶۶۳۳۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۱۲۲۲۹۴۰۹۴۶۱۶۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661859
آگهی تغییرات حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۱۸۸۳۷۳/۹۶ مورخ ۱/۷/۹۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: آقای ولی اله کریمی، کد ملی: ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای کامران سلیمی، کد ملی: ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر جان نثاری، کد ملی: ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای عباس مرصع نشان، کد ملی: ۰۰۴۱۶۶۴۹۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای فتح اله فاطمیه، کد ملی: ۰۰۴۹۸۳۵۱۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق با با امضاء متفق ۲ نفر از شرکاء همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و اسناد عادی و اداری با امضاء یک نفر از شرکاء همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۲۴۹۳۱۱۱۶۵۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک