علیرضا زندبابارئیسی

علیرضا زندبابارئیسی

کد ملی 3932616057
43
شرکت‌ها
43
آگهی‌ها

شرکت های علیرضا زندبابارئیسی

توسعه تجارت کارینا
توسعه تجارت کارینا
1
صبا فرزانگان جم
صبا فرزانگان جم
1
حسابرسی آگاه حساب
حسابرسی آگاه حساب
1
توسعه تیتانیوم ایرانیان
توسعه تیتانیوم ایرانیان
1
مدیریت تجهیز وتامین منابع آرمان
مدیریت تجهیز وتامین منابع آرمان
1
مهندسی و تولیدی دنده فن آور
مهندسی و تولیدی دنده فن آور
1
کارگزاری آراد ایرانیان
کارگزاری آراد ایرانیان
1
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس
1
همگامان سیمان سازان
همگامان سیمان سازان
1
صبا آرمه
صبا آرمه
1
صنایع فولاد سازان دماوند
صنایع فولاد سازان دماوند
1
گروه بازرسی فنی بین المللی آریا طوس متحد
گروه بازرسی فنی بین المللی آریا طوس متحد
1
ریسندگی و بافندگی نوباف ایران
ریسندگی و بافندگی نوباف ایران
1
اندیشه طب ایرانیان
اندیشه طب ایرانیان
1
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
1
تولیدی شادگل نیشابور
تولیدی شادگل نیشابور
1
سرمایه گذاری زرین پرشیا
سرمایه گذاری زرین پرشیا
1
کلور ایرانیان شرق
کلور ایرانیان شرق
1
تولیدی و صنعتی قوای محرکه کیان خودرو
تولیدی و صنعتی قوای محرکه کیان خودرو
1
سبد گردان سرمایه ایرانیان
سبد گردان سرمایه ایرانیان
1
بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار
بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار
1
توسعه ابنیه های صنعتی
توسعه ابنیه های صنعتی
1
گروه صنعتی آذین سازان مبنا
گروه صنعتی آذین سازان مبنا
1
نساجی و شیمیایی طورباف
نساجی و شیمیایی طورباف
1
واسپاری آتی نگر افام
واسپاری آتی نگر افام
1
گوهر تراش زرین کوثر
گوهر تراش زرین کوثر
1
تولیدی مهفام جام
تولیدی مهفام جام
1
صنایع پترو شیمیایی آذربایجان
صنایع پترو شیمیایی آذربایجان
1
1
1
1
سایپا آذربایجان
سایپا آذربایجان
1
نوین چوب و صنعت آسیا
نوین چوب و صنعت آسیا
1
ایرانیت
ایرانیت
1
محصولات پروتئینی خانواده آبی
محصولات پروتئینی خانواده آبی
1
نصر نبوی آریا طب
نصر نبوی آریا طب
1
تولیدی ادوات کشاورزی اراک
تولیدی ادوات کشاورزی اراک
1
چینی پردیس کاشان
چینی پردیس کاشان
1
جهش کیمیا
جهش کیمیا
1
زند صنعت چوب ایرانیان
زند صنعت چوب ایرانیان
1
سلیم کار تکمیل
سلیم کار تکمیل
1
ارقام نگر آریا
ارقام نگر آریا
1
خدمات بیمه ای آتیه نگر ما
خدمات بیمه ای آتیه نگر ما
1
معین گردشگری ملت
معین گردشگری ملت
1
صبا طوس شرق
صبا طوس شرق
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 659853
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت کاریناسهامی خاص به شماره ثبت۳۶۱۶۷۹و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۸۵۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاه حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا زندبابارئیسی به شماره ملی۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۸۸۰۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706290
آگهی تصمیمات شرکت صبا فرزانگان جمسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۱۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۳۷۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آگاه حساب به ش م ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا زندبابارئیسی به ک م ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۲۸۸۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734814
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی آگاه حساببه شماره ثبت ۱۲۷۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محسن زرعی فرزند عباسعلی به ش. ش۲۳۹ صادره از نیشابور متولد۱/۶/۳۷ و کدملی۱۰۶۲۶۲۴۷۳۴ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال بصندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در مواد۷ و۸ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضای هیات مدیره برای۴ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. علیرضا زند بابارئیسی به کدملی۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ بسمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و محمد حسین آبادی به کدملی۰۰۴۳۲۵۰۲۶۲ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محسن زرعی بسمت عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر موسسه و در غیاب با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۱۵۸۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 735860
آگهی تغییرات شرکت توسعه تیتانیوم ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۵۵۸۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۴۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی آگاه حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا زندبابازئیسی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۴/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۹۲۷۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757970
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۱۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۳۹۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا زندبابارئیسی به کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۰۴۷۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980970
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تولیدی دنده فن آور سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۶۳۷۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۹۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آگاه حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا زندبابا به کدملی۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۴۱۵۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986261
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری آراد ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۷۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۹۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا زندبابارئیسی به ک م ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۷۹۷۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004807
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۳۹۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاه حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا زندبابارئیسی به شماره ملی۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۱۴/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۰۹۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012573
آگهی تغییرات شرکت همگامان سیمان سازان سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۰۸۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۹۹۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاه حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا زندبابارئیسی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۳۲۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029752
آگهی تغییرات شرکت صبا آرمه سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۷۲۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۲۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاه حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا زندبابارئیسی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۴۱۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1195264
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولادسازان دماوند (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۱۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۷۱۹۳ کدپستی ۴۸۵۴۱۹۳۵۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه فوق العاده مورخه ۳۱/۴/۹۲ شرکت مزبور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: ۱ موسسه حسابرسی آگاه حساب شماره ثبت: ۱۲۷۲۵ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای علیرضا زندبابارئیسی به کد ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای کامبیز ببربیان با کد ملی: ۳۳۷۹۸۵۱۸۶۸ ۲ آقای حمید پوریگانه با کد ملی: ۰۰۷۴۷۱۶۳۵۲ ۳ آقای نعیم ضیا با کد ملی: ۲۵۹۳۴۱۳۸۶۷ ۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۳۱/۴/۹۲ آقایان کامبیز ببربیان بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و حمید پوریگانه بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و نعیم ضیا بسمت عضو و مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند امضاء کلیه چکها بروات سفته و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها بامضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر عضو به ۳ نفر کاهش یافت لذا ماده ۳۱ اساسنامه بشرح فوق الذکر اصلاح گردید. ش۱۷۱۴۸۲۵ اداره ثبت اسناد و املاک بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268634
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرسی فنی بین المللی آریا طوس متحد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۱۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقایان محمد عرب جزلقان به کد ملی: ۳۹۳۲۵۵۳۰۲۰ و امیرحسین وحیدرمضانی به کد ملی: ۰۰۵۴۵۴۶۴۸۶ و رضا فردتهرانی به کد ملی: ۰۰۳۸۵۴۹۴۷۶ مؤسسه حسابرسی آگاه حساب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا زندبابارئیسی به کد ملی: ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۴۸۹۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342879
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی نوباف ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد ریسمانی یزدی به کد ملی ۴۴۳۰۴۲۶۵۶۲، خانم لیلی قجرعضدانلو به کد ملی ۰۰۳۱۷۹۳۹۷۵ و آقای علیرضا ریسمانی با کد ملی ۴۴۳۲۴۷۵۴۰۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آگاه حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا زندبابارئیسی به کد ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۷۲۴۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383234
آگهی تغییرات شرکت اندیشه طب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۹۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین افشارامین ۰۰۴۳۴۹۱۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید احمد مرتضوی شاهرودی ۴۷۲۳۶۶۵۲۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید امیرعباس افشارامین ۰۰۷۰۰۰۵۹۲۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی آگاه حساب به شماره ثبت ۱۲۷۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا زندبابارئیسی به کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. پ۱۷۹۲۰۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393809
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل ریلی نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه حساب به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ را به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای علیرضا زندبابارئیسی با شماره کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۹۶۹۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419139
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شاد گل نیشابور شماره ثبت ۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۱۲۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق مورخ ۳۰/۸/۹۲ ضمن تصویب صورت‌های مالی سال ۹۱ موسسه حسابرسی آگاه رسمی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ و آقای علیرضا زند بابا رئیسی کد ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و جایگزین بازرسان قبلی شرکت آقایان حبیب ارباب زی و سید امیر مرکبی گردیدند. ش۲۶۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱۳۱۹۳۸۹۰۵ رئیس ثبت اسناد و املاک زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419739
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۸۵۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه حساب با شماره ثبت ۱۲۷۲۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا زندبابارئیسی با کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هیئت‎مدیره به مدت ۲ سال قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت سرمایه‎گذاری غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ ۲ شرکت سرمایه‎گذاری اعتضاد غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ ۳ شرکت مدیریت سیستم‎های کارآمد با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۲۴۱۰ ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۱۰۳۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471358
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص کلور ایرانیان شرق در تاریخ ۱۰/۳/۹۳ شماره ثبت ۴۵۴۹۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۹۵۶۹۵ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: تولید انواع لوازم خانگی اعم از نفتی، برقی، گازی و کارهای مربوطه و واردات ماشین آلات و لوازم و دستگاه های مرتبط و صادرات کالاهای تولید شده در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی، پلاک ۷ کد پ ۱۵۵۴۶۴۳۱۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۰۹ مورخ ۱۸/۹/۹۲ نزد بانک ملی شعبه کوثر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علی جلائی مرادزاده به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۰۹۲۲۷۲۰۰۸۸ و داود جلائی مرادزاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م ۰۹۴۶۷۳۱۵۳۵ حسن جلائی مرادزاده به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به ش م ۰۹۳۳۶۲۹۳۷۰ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه چکها سفته ها و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضای حسن جلائی مرادزاده به سمت مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ۸ـ موسسه حسابرسی آگاه حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی. ۸ـ آقای علیرضا زند بابا رئیسی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۳۲۶۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594190
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی قوای محرکه کیان خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۴۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی آگاه حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا زند بابا رئیسی با کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید پ۹۳۰۶۰۸۷۳۲۹۱۶۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620086
آگهی تغییرات شرکت سبد گردان سرمایه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۶۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳و تاییدیه شماره ۲۸۹۹۶۸/۱۲۱مورخ۲۵/۰۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا زند بابا رئیسی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی یوسف پور به شماره ملی ۲۰۶۳۲۵۲۱۵۷ آقای سید مصطفی صفاری به شماره ملی ۰۷۹۳۴۳۹۰۹۴ آقای مصطفی یوسف پور به شماره ملی ۲۰۶۳۰۱۸۳۸۳ پ۹۳۰۶۲۵۲۳۵۲۳۹۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686086
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۶۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا زند بابا رئیسی با کد ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۱۱۱۴۲۹۴۷۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686686
آگهی تغییرات شرکت توسعه ابنیه‌های صنعتی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۱۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه حساب ش. م ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا زند بابا رئیسی ک. م ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۸۱۱۹۰۸۴۵۲۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702637
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آذین سازان مبنا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۱۸۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ۲ آقایان علیرضا زند بابا رئیسی بشماره ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷، مجید رضوانی پور بشماره ملی ۰۰۶۹۱۹۰۹۴۱به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ آقایان علیرضا عسکریان دماوندی بشماره ملی ۰۰۴۱۳۳۱۳۷۰، خانم شادی حاجیها بشماره ملی ۰۴۵۰۵۸۴۸۵۲، تقی حاجیها بشماره ملی ۰۰۳۲۷۴۷۲۰۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۳۰۸۲۷۷۷۵۹۸۷۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703241
آگهی تغییرات شرکت نساجی وشیمیایی طورباف سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسین مجتبائی فر به کد ملی ۱۳۷۰۵۱۹۳۳۸ و خانم مینا اعلم الهدی به کد ملی ۰۰۴۹۵۲۴۶۶۶ و آقای سید محمد مجتبائی فر با کد ملی ۱۳۷۳۷۵۷۰۲۷ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آگاه حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کد ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۸۲۸۴۲۸۹۴۴۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705305
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص واسپاری آتی نگر افام درتاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۷۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۹۹۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: الف) موضوع اصلی: خرید انواع کالا و اموال منقول (مطابق بند الف و ب ماده ۵ دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۸۶ شورای پول و اعتبار) و واگذاری آنها به متقاضیان در قالب عقود اجاره و یا فروش اقساطی.خرید سهام شرکت ها به منظور مدیریت نقدینگی شرکت در چهار چوب قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه تبصره: شرکت مجاز نیست سهام بانک و یا موسسه اعتباری را بی واسطه و یاباواسطه سهامدار شرکت محسوب می شود خریداری نماید. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران،خیابان مفتح شمالی کوچه دوم پلاک ۸ طبقه اول کد پستی ۱۵۳۱۶۱۴۹۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۶۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۶۹/۶۳۲۲۲ مورخ ۳۰/۴/۹۳ نزد بانک ملت شعبه ایرانشهر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شماره ثبت ۳۸۷۸۰۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲ با نمایندگی آقای علی زارعی به کد ملی۳۲۵۶۶۹۴۶۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه ای آتیه نگر ما به شماره ثبت ۴۲۲۳۳۷ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۰۵۴ با نمایندگی آقای غلامحسن رضائی به کد ملی ۳۹۳۳۱۶۸۷۷۵به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی معین آتیه خواهان به شماره ثبت ۴۲۱۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۰۱۷ با نمایندگی آقای علی نعمتی به کد ملی ۲۵۷۰۹۴۵۷۶۵به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی نعمتی به شماره ملی ۲۵۷۰۹۴۵۷۶۵به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آگاه حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی. علیرضا زند بابا رئیسی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی های شرکت انتخاب شد.. پ۹۳۰۹۰۱۱۱۶۱۲۹۳۰۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769907
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گوهر تراش زرین کوثر درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۲۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۴۰۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام طراحی و ساخت و تولید و خرید و فروش انواع سنگهای زینتی و گوهر، طراحی و ساخت و راه اندازی و بهره برداری از کارگاه های تولید انواع نگین و نیز ایجاد نمایشگاه فروش دائمی از تمامی محصولات تولیدی پروژه اعم از سنگ های راف و تراش خورده، صنایع دستی و زیور آلات کم بها، برگزاری دوره های آموزشی مربوط به موضوع فعالیت شرکت اعم از تجارت انواع گوهر و مفاهیم گوهر شناسی و گوهر تراشی دامله و زاویه تراشی برای کارکنان شرکت، فروش محصولات تولید شده در کارگاه های مذکور داخل و خارج از کشور، برگزاری همایشها و سمینار و نمایشگاه در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی تمام موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح . مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان دامن افشار، پلاک ۳۹ کدپستی ۱۹۶۹۷۶۴۸۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۲۴/۲۳۵۰/۳۵ مورخ ۱۷/۹/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه میدان تختی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمدرضا کرمی به شماره ملی ۴۳۲۳۰۶۸۹۹۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره ـ فریدون داودوندی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۴۸۶۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ هوشنگ احمدپور سامانی به شماره ملی ۴۶۲۲۸۶۶۸۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ امیر حسین یزدان پناه به شماره ملی ۰۰۶۶۲۲۲۶۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زمین و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ حمیدرضا مهرداد به شماره ملی ۰۰۵۵۷۸۶۱۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ جمشید میرشفیعی ه شماره ملی ۱۲۲۹۶۳۷۰۸۷ به نمایندگی از شرکت فن آوران زرین خاورمیانه (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۹۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای هوشنگ احمدپور سامانی رئیس هیئت مدیره در نبود ایشان با امضاء آقای حمیدرضا مهرداد عضو هیئت مدیره به همراه آقای جمشید میرشفیعی نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آگاه حساب به شماره ثبت ۱۲۷۲۵ با نمایندگی آقای علیرضا زند بابا رئیسی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به سمت بازرس اصلی مرتضی اکبریان به شماره ملی ۰۰۶۵۰۸۶۲۵۲ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۰۲۰۷۲۵۷۷۵۳۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418649
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مهفام جام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۳۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاه حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ به سمت بازرس اصلی وآقای علیرضا زند بابارئیسی کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. علی عسکریان دماوندی به کدملی ۰۴۳۹۵۳۷۹۳۲ وآقای علیرضا عسکریان دماوندی به کدملی ۰۰۴۱۳۳۱۳۷۰ و آقای مصطفی عسکریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۵۶۴۱۱۵ به عنوان اعضای هیأت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۱۱۱۲۴۳۹۵۴۷۵۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9880464
آگهی تصمیمات: شرکت صنایع پتروشیمی آذربایجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۳۴۵۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۰ که در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده: آقای صمد حسن زاده به کد ملی ۱۳۷۲۶۲۸۷۴۶ و کدپستی ۵۱۵۷۹۴۶۳۳۳ آقای ناصر رنجی امجد به کد ملی ۱۳۷۹۸۱۵۶۳۰ و کدپستی ۵۱۵۷۸۳۶۳۴۸ آقای رامین حسن زاده به کد ملی ۱۳۷۲۱۰۶۷۲۳ و کدپستی ۵۱۵۷۹۴۶۳۳۳ آقای نوید رنجی امجد به کد ملی ۱۳۷۶۷۳۳۵۹۵ و کدپستی ۵۱۵۷۸۳۶۳۴۸ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی آگاه حساب به شماره ثبت ۱۲۷۲۵ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ بنمایندگی آقای زند بابا رئیسی و کدپستی ۱۵۱۶۹۷۵۵۱۷ آقای علیرضا زندبابارئیسی به کد ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ و کدپستی ۱۴۷۴۹۷۵۶۳۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای صمد حسن زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر رنجی امجد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای رامین حسن زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای نوید رنجی امجد به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره باتفاق امضای نائب رئیس هیئت مدیره و یا امضای آقای نوید رنجی امجد (عضو هیئت مدیره) (دو امضایی) همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و اداری با امضای هر یک از چهار نفر فوق به تنهائی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10328588
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۸۹ شرکت صنایع پتروشیمیائی آذربایجان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۴۵۶۵ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۳۴۵۴، که در تاریخ ۳۱/۵/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه سال مالی ۱۳۸۸ تصویب و موسسه حسابرسی آگاه حساب به شماره ثبت ۱۲۷۲۵ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ و کدپستی ۱۵۱۶۹۷۵۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و حسابرس به نمایندگی آقای علیرضا زند بابارئیسی و آقای علیرضا زند بابارئیسی به کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ و کدپستی ۱۴۷۴۹۷۵۶۳۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10584689
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران سهامی عام بشماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۸۸ که در تاریخ ۸/۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال ۱۳۸۷ تصویب و موسسه حسابرسی آگاه حساب بشماره ثبت ۱۲۷۲۵ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ و کدپستی ۱۵۱۶۹۷۵۵۱۷ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا زند بابا رئیسی کد ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا زند بابا رئیسی کد ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ و کدپستی ۱۴۷۴۹۷۵۶۳۱ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10626725
آگهی تصمیمات شرکت نوین چوب و صنعت آسیا سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۴۹۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۶۲۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹بسمت بازرس اصلی و علیرضا زندبابارئیسی به کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‎مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رامین ناظم‎سلیمی به کدملی ۰۴۵۰۵۶۶۷۲۲ عبدارضا صانعی به کدملی ۱۲۲۹۷۰۶۱۱۹ محمدرضا صانعی به کدملی ۱۲۲۹۷۰۰۲۲۶ منیژه هادوی به کدملی ۳۷۱۹۵۷۰۲۴۱ بسمت عضو هیئت‎مدیره رامین ناظم‎سلیمی بسمت رئیس هیئت‎مدیره و عبدالرضا صانعی بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و محمدرضا صانعی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضا هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10921021
آگهی تصمیمات شرکت ایرانیت سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه آگاه حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا زندبابارئیسی به کد ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11160756
آگهی تصمیمات شرکت محصولات پروتئینی خانواده آبی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۸۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۹۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا زندبابا به کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654560
آگهی تغییرات شرکت نصر نبوی آریا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۶۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۳۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت بازرسین برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند: موسسه حسابرسی آگاه حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ به سمت بازرس اصلی علیرضا زند بابارئیسی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به سمت بازرس علی البدل حساب سود و زیان وتراز نامه منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت پ۹۴۱۱۲۴۹۰۳۴۹۱۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879239
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ادوات کشاورزی اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۸۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - موسسه حسابرسی آگاه حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ به سمت بازرس اصلی - علیرضا زند بابا رئیسی به شماره ملی۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. - ۲روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - ۳ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. / ش۹۵۰۴۰۸۴۸۳۱۲۳۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981432
آگهی تغییرات شرکت چینی پردیس کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۳۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان علی عسکریان دماوندی به شماره ملی۰۴۳۹۵۳۷۹۳۲ ومصطفی عسکریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۵۶۴۱۱۵ وعلیرضا عسکریان دماوندی به شماره ملی۰۰۴۱۳۳۱۳۷۰ برای مدت۲ سال بعنوان اعضا ء هیئت مدیره انتخاب شدند. - مؤسسه حسابرسی آگاه حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ به سمت بازرس اصلی وآقای علیرضا زند بابارئیسی به کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۶۰۲۱۰۲۲۶۷۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014248
آگهی تغییرات شرکت جهش کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۹۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا زند بابا رئیسی با کد ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۶۲۰۴۰۲۲۱۰۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123615
آگهی تغییرات شرکت زند صنعت چوب ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا زند به کد ملی ۰۴۴۰۰۲۳۶۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، خانم اکرم زند بابا رئیسی به کد ملی ۳۹۳۲۶۳۲۱۷۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و خانم زهرا زند بابا رئیسی با کد ملی ۰۴۴۰۴۷۳۹۰۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها و سفته‌ها با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای علیرضا زند بابا رئیسی (احد از سهامداران شرکت به کد ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷) متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا سایر اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و نامه‌های اداری و مالی با امضاء منفرد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۲۲۲۹۳۲۰۸۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13175455
آگهی تغییرات شرکت سلیم کار تکمیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۷۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصوبات: - ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب شد - موسسه حسابرسی آگاه حساب شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ به سمت بازرس اصلی واقای علیرضا زند بابا رئیسی کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۹۱۷۶۱۴۷۴۴۲۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391012
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۶۳۴۰۲/۹۵ مورخ ۸/۱۰/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس اسماعیلی کدملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ با پرداخت مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای عباس حیدری کبریتی کدملی ۵۶۵۹۶۹۳۴۰۷ با پرداخت مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای ابوالفضل میرزایی کدملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ با پرداخت ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمدحسین ملکیان کدملی ۱۱۹۹۴۰۳۹۵۴ با پرداخت ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای قاسم شیخانی کدملی ۲۸۷۱۷۰۳۹۴۹ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود رابه مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال، افزایش داد در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ یازده میلیارد و چهارصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و چهارصد میلیون ریال افزایش یافت. وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی ۱۰۶۲۶۲۴۷۳۴ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمد حسین آبادی به کدملی ۰۰۴۳۲۵۰۲۶۲دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ دارنده مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی ۴۳۲۲۹۸۰۲۹۵ دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی ۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمد تقی رضائی به کدملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ دارنده مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی ۲۸۷۱۷۰۳۹۴۹ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای سیدمحمد طباطبایی به کدملی ۱۶۳۹۷۰۲۴۳۱ دارنده مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای علی اصغر عرب احمدی به کدملی ۴۵۹۲۰۳۳۶۹۸ دارنده مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ دارنده مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی ۰۷۳۲۱۵۶۴۳۲ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ دارنده مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای قدرت اله مشایخی کرهرودی به کدملی ۴۲۱۹۲۷۶۷۹۳ دارنده مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی ۵۶۵۹۶۹۳۴۰۷ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی ۱۱۹۹۴۰۳۹۵۴ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۱۲۹۹۳۷۷۶۴۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529868
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای آتیه نگر ما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۰۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ ومجوزشماره ۴۰۱۸۸/۱۳۲۰/۱/۹۶ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۶ بیمه ما تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲ و شرکت تعاونی معین آتیه خواهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۰۱۷ و شرکت گروه تجارت بین الملل آتیه خواهان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۶۹۵۱بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا زند بابا رئیسی با کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید - صورت‌های مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت؛ پ۹۶۰۵۰۳۹۰۱۴۴۳۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13593969
آگهی تغییرات شرکت معین گردشگری ملت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۶۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ مجوز شماره۶۲۱۸ , ۱۲۶ , ۹۶۱ مورخ ۱۸/۴/۹۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسی آگاه با شماره ثبت ۱۲۷۲۵ وشناسه ملی ۱۰۴۰۰۴۸۹۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا زند بابارئیسی با کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۶۱۳۹۲۵۱۵۷۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13731880
آگهی تغییرات شرکت صبا طوس شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۳۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۱ واصله به تاریخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا زند بابا رئیسی کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۹۰۵۱۰۸۹۲۷۲۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک