ناصر وکیلی پیهانی

آقای ناصر وکیلی پیهانی

کد ملی 3932519507
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1287584
آگهی تغییرات شرکت سیوان تدبیر تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی ک م ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ش م ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ بسمت رییس هیئت مدیره، آقای ناصر وکیلی پیهانی ک م ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی از شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم ش م ۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد پیامی ک م ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز ش م ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای آرمان محبوبی ک م ۰۰۶۲۲۵۱۵۸۹ به نمایندگی از شرکت فراز انرژی پیشرو ش م ۱۰۳۲۰۷۵۷۸۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید ماجد طاهری ک م ۰۰۶۲۷۹۷۸۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای امیرحسین گودرزی ک م ۰۰۶۶۲۸۵۲۹۱ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۵۵۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532717
آگهی تغییرات شرکت روماک انرژی سر آمد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد بشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ با نمایندگی محمدهادی رهبری به شماره ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ و شرکت پلی اتیلن گستران البرز بشناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ با نمایندگی تورج تازه بهار به شماره ملی ۰۹۳۷۴۷۸۵۷۱ و شرکت پترودانیال کیش بشناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸ با نمایندگی ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ پ۹۳۰۴۲۵۱۴۹۸۶۸۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696703
آگهی تغییرات شرکت پردیس فن آوران البرز زنجان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی با کد ملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ و شرکت نهاد انرژی نیکان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۹۶۲ با نمایندگی آقای مرتضی مورعی کتک لاهیجانی با کد ملی ۴۸۹۹۵۶۱۲۰۲ و شرکت سروش انرژی پایدار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۶۶۹۵ با نمایندگی آقای رضا درخشان فر با کد ملی ۱۸۱۹۴۷۴۹۵۱ شرکت روماک انرژی سرآمد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷ با نمایندگی آقای محمدهادی رهبری با کد ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ و آقای شهرام اکبری ساربانقلی با کد ملی۰۰۵۴۶۳۶۹۰۶ پ۹۳۰۸۲۴۵۹۷۹۰۹۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976399
آگهی تغییرات شرکت قشم مولد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۳۸۹۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۸/۰۷/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای فراز انرژی پیشرو (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی میر معزی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به سمت رئیس هیأت مدیره، پلی اتلین گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد بهزاد به شماره ملی ۱۸۶۰۹۳۸۴۱۸ روماک انرژی سر آمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد قهرمانی به شماره ملی ۰۹۱۸۶۶۸۱۶۶ به سمت اعضای هیأت مدیره و آقای سیدحسن مداحی به شماره ملی ۱۷۵۴۶۷۹۱۴۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قرارداد‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۵۳۱۶۸۸۶۸۲۳۲۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008484
آگهی تغییرات شرکت پترو خرم پردیس فن آوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷ با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری با شماره ملی ۲۲۹۴۹۹۴۴۵ شرکت نهاد انرژی نیکان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۹۶۲ با نمایندگی آقای تورج تازه بهار با شماره ملی ۰۹۳۷۴۷۸۵۷۱ شرکت سروش انرژی پایدار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۶۶۹۵ با نمایندگی آقای ناصروکیلی پیهانی با شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ پ۹۵۰۶۱۶۶۰۴۱۹۵۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284003
آگهی تغییرات شرکت اکتشاف توسعه و تولید پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۳۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی با کدملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت پترو کاریز امید کیش به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی عمادی با کدملی ۲۹۵۰۸۳۴۹۴ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی از شرکت توسعه فن آوری همیار مهندسی تفاهم به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدجواد مرتضوی با کدملی ۱۲۶۱۸۴۷۵۲۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۱۱۱۸۰۷۲۱۷۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288647
آگهی تغییرات شرکت جاوید انرژی پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی باکدملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدهادی رهبری باکدملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای احمد پیامی باکدملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش به سمت عضو هیئت مدیره آقای ایرج مسروری با کدملی ۲۵۵۹۴۹۸۷۶۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی (رامپکو) به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصروکیلی پیهانی با کدملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی گسترش انرژی پاسارگاد به سمت عضو هیئت مدیره آقای صدراله سردشتی با کدملی ۰۰۳۹۸۸۷۲۴۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۱۱۳۳۴۴۶۰۰۵۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308937
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی با کدملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ملاکی با کدملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی از شرکت پترودانیال کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره، آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای احمد پیامی با کدملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت حفاری استوان کیش با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۴۶۴۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدکریم تفرشی حسینی با کدملی ۱۸۱۶۶۶۴۰۵۷ به عنوان عضو و مدیرعامل برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۱۲۶۲۵۶۹۹۶۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13368572
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۸۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترکیب هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۷به شرح ذیل میباشند: آقای محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱به عنوان نماینده شرکت گسترش انرژی پاسارگاد جایگزین آقای مهدی میرمعزی گردیدند و سمت ایشان رئیس هیئت مدیره آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به عنوان نماینده شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر جایگزین آقای محمد ملاکی گردیدند و سمت ایشان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد قهرمانی بشماره ملی ۰۹۱۸۶۶۸۱۶۶ به عنوان نماینده شرکت پلی اتیلن گستران البرز جایگزین آقای احمد پیامی گردیدند و سمت ایشان عضو هیئت مدیره آقای سیف اله علی اصغری به شماره ملی ۲۱۶۱۲۴۴۹۳۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل و و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۱۱۴۵۳۶۳۲۶۹۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390576
آگهی تصمیمات شرکت حفاری استوان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۱۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۴۶۴۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای سیدمحمد مدنی با کدملی ۰۰۳۹۵۶۷۵۲۴ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای مهدی میرمعزی با کدملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی عمادی با کدملی ۲۲۹۵۰۸۳۴۹۴ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر وحیدی آل آقا با کدملی ۰۰۴۴۱۱۹۱۳۵ به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۶۲۱۲ و آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی نفتا نیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹ و آقای احمد پیامی با کدملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۱۲۸۲۳۷۸۹۱۵۲۹ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418936
آگهی تغییرات شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۱۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۶۲۱۲
آگهی تغییرات شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۱۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۶۲۱۲ برابر صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۷/۰۲/۹۶ که در تاریخ مورد اشاره از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:۱ - شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به سمت رئیس هیأت مدیره، رایان انرژی فروز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس صدقی به شماره ملی۰۶۰۲۷۵۹۰۸۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، یاران انرژی نهاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای قاسم محمودی به شماره ملی ۰۰۵۳۲۷۷۳۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیأت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری باامضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۱۸۱۱۰۴۱۵۶۰۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13643358
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پتروشیمی فجر کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۹۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ الف تعیین سمت مدیران: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به شماره ثبت ۳۱۹۸۷۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶به سمت رئیس هیات مدیره با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان به شماره ثبت ۲۱۳ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۰۹۴۷۷به سمت نایب رئیس هیات مدیره با نمایندگی آقای حسین بهرامپور به شماره ملی ۳۰۵۱۰۷۲۱۹۲ شرکت سروش انرژی پایدار به شماره ثبت ۴۳۹۸۳۱ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۶۶۹۵به سمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان به شماره ثبت ۱۸۳۵ وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۲۹۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای ابراهیم نقوی به شمارملی ۳۱۳۱۴۰۱۴۵۱ شرکت روماک انرژی سرآمد به شماره ثبت ۴۲۲۱۲۰ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای محمد عباسی به شمارملی ۳۱۹۹۸۵۵۱۲۱ آقای محمد عباسی به شمارملی ۳۱۹۹۸۵۵۱۲۱ به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۷۱۵۴۵۰۸۳۴۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657666
آگهی تصمیمات شرکت پترو کاریز امید کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۷۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۳۶۹۱۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای حسین مشتاق عشق با شماره ملی ۰۹۳۷۶۲۰۵۰۵ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای مهدی میرمعزی با کدملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت فراز انرژی پیشرو با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۸۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی عمادی با کدملی ۲۲۹۵۰۸۳۴۹۴ به نمایندگی از شرکت اکتشاف، توسعه و تولید پاسارگاد با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۳۵۴۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد پیامی با کدملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶، آقای سیدمحمد مدنی با شماره ملی ۰۰۳۹۵۶۷۵۲۴ به نمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷ و آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر همکف کدپستی. ش۹۶۰۷۲۳۵۵۷۳۹۹۴۸۷ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703089
آگهی تغییرات شرکت سروش انرژی پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۶۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ با نمایندگی آقای محمدهادی رهبری با شماره ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵، شرکت پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی با شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ و شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹ با نمایندگی آقای سیدمحمد علی کیائی با شماره ملی ۰۰۴۷۹۵۲۵۳۹ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی صالح اندیشان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۸۱۷۲۳۶۵۸۲۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968455
آگهی تغییرات شرکت ساخت و بهره برداری اسکله حرا قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۳۳۸۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۶ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۶/۱۲/۹۶ که در تاریخ مورد اشاره از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای بهین انرژی سرآمد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۴۱۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به سمت رئیس هیأت مدیره، پردیس فن آوران البرز زنجان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۲۰۵۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با نمایندگی آقای عبدالرحمن مناوی به شماره ملی ۱۸۹۹۶۹۰۳۶۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، باستناد تفویض اختیار شماره ۸۴۶/۱۰۰/۹۴ مورخ ۰۷/۰۵/۹۴ سازمان منطقه آزاد قشم، شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هادی نعیمیان به شماره ملی ۰۰۴۵۷۳۶۲۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای قاسم محمودی به شماره ملی ۰۰۵۳۲۷۷۳۶۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مابقی دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۱۱۹۳۷۸۷۰۱۹۳۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044141
آگهی تصمیمات شرکت پترو دانیال کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۲۵ و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای هاشم صباغان با کدملی ۰۰۶۱۵۸۲۷۸۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای مهدی میرمعزی با کدملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت یاران انرژی نهاد با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۹۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی عمادی با کدملی ۲۲۹۵۰۸۳۴۹۴ به نمایندگی از شرگت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی نفتانیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰، آقای احمد پیامی با کدملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ و آقای مصطفی اسلامی با کدملی ۱۷۵۱۲۵۴۰۳۸ به نمایندگی از شرکت اکتشاف توسعه و تولید پاسارگاد با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۳۵۴۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. اختیارات ماده ۴۵ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۲۶ به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۷۰۳۰۱۶۰۸۷۵۱۹۸۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115262
آگهی تغییرات شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶
آگهی تغییرات شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۸۹۴ وشناسه ملی۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۹۷ و هیات مدیره مورخ ۱۶/۰۲/۹۷ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۹/۰۲/۹۷ که در تاریخ ۲۹/۰۲/۹۷ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی میر معزی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به سمت رئیس هیات مدیره، گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، گسترش صنایع شیمیایی سینا منطقه آزاد چهابهار (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵، روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵، سروش انرژی پایدار (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مسعود حجت به شماره ملی ۰۰۴۱۹۹۰۸۲۱ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای رحیم تبریزی میاندواب به شماره ملی ۱۵۵۱۸۴۷۸۸۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها، بروات و سفته‌ها و اوراق تجاری و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۴۲۰۴۷۴۹۷۷۳۲۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک