هاشم صرافی ملایری

هاشم صرافی ملایری

کد ملی 3932501349
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1316852
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی کاچ سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۳۹ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۵۸۱۹۶ کدپستی ۴۶۱۶۱۶۳۱۱۷
پیرو آگهی شماره ۳۷۵۸۱/۹۱/۰۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش کد ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ و آقای هاشم صرافی ملایری کد ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۴۱۸۲۹۳۷۲ مسئول ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1317645
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های گوشتی کرمانشاه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۳۱۸۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف افراد زیر به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ و رمضان سلیمانی (بنمایندگی شرکت همراهان مهرپیوند) و امیراسمعیل سلیمانی ۰۰۲۱۵۲۷۳۴۲ و امیرحسین سلیمانی ۰۰۷۸۲۸۴۱۸۱ ب آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ و آقای جواد وقار به شماره ملی ۲۱۲۱۱۸۹۲۴۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید. د روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ه طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ آقای غلامعلی سلیمانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمان (به نمایندگی شرکت همراهان مهر پیوند) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیراسمعیل سلیمانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرحسین سلیمانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هوشنگ گیتی آرا بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردید و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها و غیره با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره (چهار نفر عضو هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) با مهر شرکت معتبر بوده و کلیه اوراق عادی و مکاتبات با امضاء منفرد هر یک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ش۱۷۶۷۷۰۱ ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357246
آگهی تغییرات شرکت تولید و بسته بندی طیور فیله سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۷۵ بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۰۳۶۳۴ کدپستی ۴۶۱۴۶۴۵۸۳۱ پیرو آگهی شماره ۳۹۶۹۰/۹۱/۰۲ ۲۴/۱۲/۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر رویش به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ و آقای هاشم صرافی ملایری بشماره ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیات مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی بشماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ و آقای بهمن سلیمانی بشماره ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ و آقای محمدهادی شریعت زاده بشماره ملی ۲۱۴۱۸۳۰۱۴۱ ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۲۸/۱۰/۹۲ آقای غلامعلی سلیمانی بعنوان رییس هیات مدیره و آقای رمضان سلیمانی بعنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای عقیل عسگری بشماره ملی ۲۱۴۰۱۴۰۹۶۶ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر اعضای هیات مدیره (چهار نفر از اعضای هیات مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد هر یک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۷۷۸۶۶۸ ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1399758
آگهی تصمیمات در شرکت تاپ مینا آمل سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۱۶۵۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۲ که در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۳ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقای غلامعلی سلیمانی کد ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ و کدپستی ۱۳۱۶۶۳۳۸۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای رمضان سلیمانی کد ملی ۲۱۴۱۸۰۳۴۵۴ و کدپستی ۴۶۱۳۶۱۳۸۶۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهمن سلیمانی کد ملی ۲۱۴۱۸۳۲۴۴۶ و کدپستی ۴۶۱۶۸۱۷۷۹۴ آقای محمد هادی شریعت زاده کد ملی ۲۱۴۱۸۳۰۹۴۱ و کدپستی ۴۶۱۵۸۶۹۷۶۳ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره آقای علیرضا منصوریان کد ملی ۰۰۷۰۸۰۸۴۸۱ و کدپستی ۱۹۹۸۷۹۵۸۵۴ بسمت مدیرعامل و خارج از هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق دو نفر از پنج نفر اعضای نامبرده فوق و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات با امضای منفرد هر یک از افراد فوق همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ۲ با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ و آقای هاشم صرافی ملایری کد ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ و کدپستی ۱۶۶۶۹۸۶۱۱۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال تعیین شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی در سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ بتصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۳ تکمیل گردید. ش۱۰۲۵۵۰۰۰۸۱۱۱۰۸۳۴۷۰۶۶ مسئول ثبت شرکت‌های نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520421
آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده‌های گوشتی تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۷۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمود‌گر روش به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای هاشم صرافی ملایری به کد ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۲۱۳۴۶۷۴۷۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584620
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل جاده‌ای بین شهری سراسری کالای شتابان شمال سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۹ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۱۶۵۶ کدپستی ۴۶۱۶۱۳۹۹۸۱
پیرو آگهی شماره ۳۷۴۲۲/۹۱/۰۲ ۸/۱۲/۱۳۹۱ برابر مجوز شماره ۲۶۳۹ ۱۸/۴/۱۳۹۳ صادره از سرپرستی اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان در بابل و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ که در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۳ به این اداره واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ و آقای هاشم صرافی ملایری بشماره ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ بتصویب مجمع رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۸۶۲۲۲۷ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652873
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بی بی پخش ایرانیان در تاریخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۱۴۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۵۲۳۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: ایجاد و اداره شبکه پخش و توزیع سراسری انواع کالا و محصولات مجاز بازرگانی بحساب خود و بحساب دیگران و انجام عملیات، واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی، انبار داری، تاسیس، ساخت و اداره نگهداری انواع سردخانه در هر منطقه از کشور در جهت پخش و توزیع انواع کالا و محصولات مجاز بازرگانی در تمامی نقاط ایران اعطای نمایندگی و انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات فوق ارتباط داشته باشد. احداث مجتمع های تجاری فروشگاههای زنجیره ای و رستوران ها و مشارکت در تاسیس و بهره برداری و کارخانجات و کارگاههای تولیدی و خدماتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از تاسیس شرکتهای جدید و یا سرمایه گذاری در شرکتها و موسسات موجود، مشاوره در زمینه مطالعات اقتصادی و تهیه گزارشات توجیحی طرح ها و پروژه های اقتصادی، مشاوره طراحی و استقرار خدمات مدیریتی استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی و اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ مطهری خ سلیمان خاطر خ اصلی پور پ ۱۷ کدپستی ۱۵۷۵۹۴۵۹۴۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷۷مورخ ۳/۷/۹۳ نزد بانک سپه شعبه چهر راه امیر اکرم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ آقای غلامعلی سلیمانی بشماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷به نمایندگی از شرکت کاسل نوش به عنوان رئیس هیأت مدیره ۲ ـ آقای هاشم صرافی ملایری بشماره ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ به عنوان مدیرعامل (خارج از سهامداران) ۳ ـ آقای محمد هادی شریعت زاده بشماره ملی ۲۱۴۱۸۳۰۹۴۱به نمایندگی شرکت تولید فرآورده های گوشتی کاله آمل به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره ۴ ـ آقای حمیدرضا منصوریان بشماره ملی ۰۰۷۰۸۰۸۴۹۱ به نمایندگی شرکت تولید فرآورده های لبنی کاله به عنوان عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا متفق دو نفر از ۴ نفر اعضا هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای منفرد هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.برای مدت دو سال انتخاب گردیدند اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر به شماره ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به عنوان بازرس اصلی. ـ علی اکبر پورسلطانی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۰۳۵۶۲ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۱۴۷۵۸۸۶۵۵۸۷اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10966224
آگهی تصمیمات شرکت باژن پروتئین تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۳۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۲۰۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هاشم صرافی ملایری به کدملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ مسعود رشیدی به کدملی ۳۹۳۲۶۲۷۴۰۷ محمودرضا شاملو به کدملی ۳۹۳۲۶۶۳۶۶۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۱ هاشم صرافی ملایری به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود رشیدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمودرضا شاملو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره (دو امضا) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817859
آگهی تغییرات شرکت تیشتر صنعت بین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۳۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت ۱۷۸ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای هاشم صرافی ملایری به ش ملی شماره ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به شرکت معین گردید. ش۹۵۰۳۰۵۲۷۴۲۳۴۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834673
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت مهیار کاله اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت ۱۷۸ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ بعنوان بازرس اصلی و هاشم صرافی ملایری کدملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدندروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به شرکت معین گردید. تراز مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۴به تصویب رسید ش۹۵۰۳۱۶۴۹۱۲۶۲۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838187
آگهی تغییرات شرکت بستنی و لبنیات بهاران گل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگرروش به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به سمت بازرس اصلی و هاشم صرافی ملایری به شماره ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۳۱۷۸۵۸۵۱۱۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848631
آگهی تغییرات شرکت آریس آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۰۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت ۹۳۷ و شماره ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۳۲۳۱۷۷۶۸۲۶۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849582
آگهی تغییرات شرکت تولید فراورده‌های گوشتی کاله آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۲۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت ۹۳۷ و شماره ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۳۲۴۴۲۷۱۰۸۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12923375
آگهی تغییرات شرکت کاسل نوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۹۵۰۰۶۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمود‌گر روش به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به عنوان بازرس اصلی و هاشم صرافی ملایری به شماره ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۴۳۱۸۹۶۳۴۹۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107598
آگهی تغییرات شرکت تدارکاتی کاله پل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ به تصویب رسید.۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت ۹۳۷ و شماره ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۸۱۲۷۴۰۳۶۷۱۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13449990
آگهی تغییرات شرکت تولیدفرآورده‌های لبنی کاله شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۵ به تصویب رسید. - ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت ۹۳۷ و شماره ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۳۰۷۴۵۲۶۸۶۱۳۱اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491113
آگهی تغییرات شرکت تولیدی روده مصنوعی کالباس و سوسیس پوشش تهران نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۱۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید ماهوتچی حسینی به شماره ملی ۱۳۷۷۶۲۶۴۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۶۶۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم فلاحتی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۰۱۸۸۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای نادر ماهوتچی حسینی به شماره ملی ۴۷۲۲۱۵۵۸۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا آقای نادر ماهوتچی حسینی و نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ کریمی به شماره ملی ۲۹۹۰۳۲۴۱۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13596735
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی کاله شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۷۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۶۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای هاشم صرافی ملایری با کد ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان آذربایجان شرقی بین ۱۲ فروردین و دانشگاه پلاک ۱۱۰ با کدپستی ۱۳۱۶۶۳۳۹۳۱ می‌باشد. پ۹۶۰۶۱۴۱۰۹۱۳۴۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14067436
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کوچین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید. - ۲ موسسه آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۳۲۰۹۴۳۱۵۲۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14083255
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید ۲ موسسه آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی ۳۹۳۲۵۰۱۳۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۳۲۹۵۲۱۷۵۸۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک