علی رحمانی

آقای علی رحمانی

کد ملی 3932487117
37
شرکت‌ها
37
آگهی‌ها

شرکت های علی رحمانی

مازند برج بشل
مازند برج بشل
1
خزر برق ساحل
خزر برق ساحل
1
بهره برداری و توزیع آب مازندران
بهره برداری و توزیع آب مازندران
1
راه اندازی تعمیر و نگهداری پارسیان آسیا
راه اندازی تعمیر و نگهداری پارسیان آسیا
1
پیمانکاری کارهای آبی آهاب
پیمانکاری کارهای آبی آهاب
1
بهره برداری و توزیع آب استان گلستان
بهره برداری و توزیع آب استان گلستان
1
مهندسی مشاور هلیل آب کرمان
مهندسی مشاور هلیل آب کرمان
1
صنایع پلاستیک و بسته بندی محب قزوین
صنایع پلاستیک و بسته بندی محب قزوین
1
مهندسی نیکان نیرو صنعت
مهندسی نیکان نیرو صنعت
1
مهندسی رایان انرژی شمال
مهندسی رایان انرژی شمال
1
مازند نیرو
مازند نیرو
1
بازرسی فنی فلات پژواک
بازرسی فنی فلات پژواک
1
مهندسین مشاور ری آب
مهندسین مشاور ری آب
1
مهندسی برق تهران برق آرا
مهندسی برق تهران برق آرا
1
مهندسی مشاور نیما
مهندسی مشاور نیما
1
مجتمع عمران و توسعه آتیه ایرانیان
مجتمع عمران و توسعه آتیه ایرانیان
1
مهندسی تولید پیشرو انرژی آسیا
مهندسی تولید پیشرو انرژی آسیا
1
تحلیل نقشه نیان
تحلیل نقشه نیان
1
صنایع بسته بندی پوشینه کار آرا
صنایع بسته بندی پوشینه کار آرا
1
مشاورین انفورماتیک نیرو
مشاورین انفورماتیک نیرو
1
1
1
1
تدبیر انرژی آذر
تدبیر انرژی آذر
1
آهاب کار
آهاب کار
1
خدمات مهندسی ترانس دانیال
خدمات مهندسی ترانس دانیال
1
تاسیساتی توسعه باز ساز آذرخش
تاسیساتی توسعه باز ساز آذرخش
1
توسعه و تجارت اسکان زاگرس
توسعه و تجارت اسکان زاگرس
1
مهندسین مشاور آرمان نیرو دانیال
مهندسین مشاور آرمان نیرو دانیال
1
آریا ترانسفو قدرت
آریا ترانسفو قدرت
1
آریا ترانسفو شرق
آریا ترانسفو شرق
1
پارس مبدل نیرو
پارس مبدل نیرو
1
تعمیر و نگهداری انتقال نیرو خوزستان
تعمیر و نگهداری انتقال نیرو خوزستان
1
بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار
بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار
1
آب و فاضلاب استان گیلان
آب و فاضلاب استان گیلان
1
سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال
سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال
1
حسابرسی کاربرد ارقام
حسابرسی کاربرد ارقام
1
پارس پایا خطوط خوزستان
پارس پایا خطوط خوزستان
1
توسعه طرحهای زیر ساخت پست ساز فرا نیرو
توسعه طرحهای زیر ساخت پست ساز فرا نیرو
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 741361
آگهی تغییرات شرکت مازند برج بشل سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۵۵۴۹۱ ثبت ساری و کدپستی ۴۷۸۳۱۸۸۶۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل انتخاب گردید: الف موسسه حسابرسی کاربرد ارقام و آقای علی رحمانی به کد ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ و کدپستی ۱۹۶۷۸۱۳۶۶۸ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردیدند. ب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورتهای مالی سال ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ج روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت تعیین گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۸۱۱۱۷۲۸۵۱۲۹۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741674
آگهی تصمیمات شرکت خزر برق ساحل سهامی خاصشماره ثبت ۱۹۰۹ ساری شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۲۶۴۱۶و کدپستی ۴۸۴۹۱۵۹۵۳۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای سید مهدی تقوی به کد ملی ۵۷۸۹۸۹۰۳۰۱ و کدپستی ۴۷۶۳۶۵۶۴۷۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد موسوی به کد ملی ۲۱۶۰۴۳۰۷۳۰ و کدپستی ۴۷۶۱۸۴۵۱۱۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید مسعود تقوی سنگدهی کد ملی ۲۱۶۱۶۶۲۷۵۹ و کدپستی ۴۷۶۳۶۵۶۴۷۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد علی امیری به کد ملی ۲۲۵۹۸۷۴۸۰۰ و کدپستی ۴۸۱۷۹۳۶۸۱۳ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای ذکریا شریفی اسدی ملفه به کد ملی ۵۷۷۹۸۶۷۰۶۲ و کدپستی ۴۷۶۴۸۴۷۸۸۶ بعنوان عضو هیئت مدیره همگی بعنوان اعضای اصلی آقای سید عطا اله تقوی سنگدهی به کد ملی ۲۰۹۲۰۴۳۱۰۲ و کدپستی ۴۸۱۸۸۸۳۹۶۵ بعنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌ها با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به کد ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ و کدپستی ۱۹۶۷۸۱۳۶۶۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۸۱۱۱۷۲۸۵۱۴۹۸ رئیس ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886534
آگهی تصمیمات شرکت بهره برداری توزیع آب مازندران سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۲۲ ساری و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۷۸۷۵۴ و کدپستی ۴۸۱۵۸۹۸۶۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۶/۹۱ و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۱ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای سید جعفر ماجوری طبری به کد ملی ۲۰۶۳۲۴۰۱۱۶ و کدپستی ۴۷۱۴۸۳۷۹۹۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای عباسعلی پور الشریعه به کد ملی ۵۷۶۹۳۷۴۳۴۹ و کدپستی ۴۸۱۹۷۹۳۱۹۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای جعفر ساجدی کد ملی ۲۲۱۹۵۰۷۷۵۰ و کدپستی ۴۶۸۱۷۳۵۴۹۹ بعنوان عضو هیئت مدیره همگی بعنوان اعضای اصلی و آقای رحمن رستمی لامشکن به کد ملی ۶۳۱۹۹۲۷۰۳۸ و کدپستی ۴۸۱۴۹۳۴۸۸۹ بعنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است به استثنا چکها که باید علاوه بر امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به امضا مدیر امور مالی نیز برسد مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف مدیرعامل حق امضا دارند معتبر می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۹۱ و آقای علی رحمانی به کد ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ و کدپستی ۱۹۱۵۷۱۸۷۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین گردید. ۴ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۵ اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۳۰ اساسنامه می‌باشد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۸۱۱۱۷۴۴۵۳۴۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912042
آگهی تصمیمات شرکت راه اندازی تعمیر و نگهداری پارسیان آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۸۸۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و علی رحمانی شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۲۸۴۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007698
آگهی تصمیمات شرکت آهاب سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۴۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ک. م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و علی رحمانی به ک م ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علی اصغر بندارصاحبی به ک. م ۰۹۴۴۰۶۱۲۷۳ و محمد اعلائی به ک. م ۱۲۸۷۶۲۰۴۲۶ و همایون ارومچی به ک. ۰۰۴۰۶۹۷۷۰۳ و امیر رزاقی به ک. م ۱۲۹۱۱۱۴۶۸۸ به نمایندگی از مجتمع عمران و توسعه آتیه ایرانیان به ک. م ۱۰۱۰۲۸۳۸۸۷۹ و رضا محبوب با ک. م ۰۰۴۹۹۲۰۲۷۳۱ به نمایندگی از شرکت همکار سرمایه به ک. م ۱۰۱۰۲۰۵۳۵۵۱ بسمت اعضای اصلی و مرتضی حیدری اصفهانی به ک. م ۱۲۸۸۶۴۹۶۳۰ به سمت عضو علی البدل انتخاب شدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ علی اصغر بندارصاحبی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد اعلائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد اعلائی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء علی اصغر بندارصاحبی و محمد اعلائی و همایون ارومچی و رضا محبوب و امیر رزاقی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۲۹۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028299
آگهی تصمیمات شرکت بهره برداری و توزیع آب گلستان سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۴ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۷۶۳۷ و کدپستی ۴۹۳۹۱۴۹۹۹۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بشماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت حسابرس و بازرسان اصلی و آقای علی رحمانی بشماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ آقای نادر سراوانی بشماره ملی ۳۶۷۳۴۱۴۳۵۶ بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و آقای حسین مهاجر استر آبادی بشماره ملی ۲۱۲۲۰۷۵۰۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسلم مهتابی بشماره ملی ۲۲۴۹۶۸۳۶۷۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل یا جانشین مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۲۹۲۲۵۹۵ اداره ثبت اسناد و املاک آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149818
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور هلیل آب سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۱۸ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۱۷۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی ۲۳/۴/۹۲: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۱ ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی رحمانی با کد ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ بسمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه حدیث کرمان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۶۱۱۲۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152988
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلاستیک و بسته بندی محب قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۷۱۰۶
برابر صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۲ شرکت فوق تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید: ۱ آقای بختیار علم بیگی به کدملی ۰۰۳۹۵۱۱۷۷۴ و امیرحسین علم بیگی به ملی ۰۰۶۰۰۱۶۲۵۶ و آقای امیرمحمد علم بیگی به کدملی ۰۰۷۳۳۸۵۴۳۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. ۲ آقای امیرحسین علم بیگی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای بختیار علم بیگی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرمحمد علم بیگی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین شد. ۵ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به سمت بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به کدملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای سال ۹۲ انتخاب شده‌اند. ۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۲ ریال از محل اندوخته تجدید ارزیابی دارایی ثابت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۹۴/۲۵۷ ریال منقسم به ۹۴۰/۷۹۸/۲ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی بانام افزایش یافته است و ماده ۶ اساسنامه اصلاح گردید. ش۱۶۹۳۴۵۶ اداره ثبت اسناد و املاک آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172969
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیکان نیرو صنعت سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۹۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۵۵۵۰۸ و کدپستی ۴۸۴۹۱۵۹۵۳۳ ثبت ساری
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۰۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ج) موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ و کدپستی ۱۴۱۵۸۸۴۹۴۸ و آقای علی رحمانی شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ و کدپستی ۱۴۱۵۸۸۴۹۴۸ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. د) ترازنامه مالی سود و زیان سال ۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ه) روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۸۰۰۹۰۰۰۰۰۱۱۱۲۱۶۲۹۶۶۸ رئیس اداره ثبت اسناد ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182908
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رایان انرژی شمال (سهامی خاص) بشماره ثبت ۵۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۲۸۰۰۰ ثبت ساری به کدپستی ۴۸۱۶۷۱۷۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۵/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۵/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف) تعداد اعضای هیئت مدیره از چهارنفر به پنج نفر تغییر یافت و ماده ۳۱ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ب) ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ج) موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای علی رحمانی بشماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ و کدپستی ۱۹۱۵۷۱۸۷۱۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. د) روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین شد. ه) آقای سید مجتبی میرشجاعی بشماره ملی ۲۰۹۲۲۶۳۷۴۹ و کدپستی ۴۸۱۹۷۶۷۱۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم سیده فریبا میرشجاعی لنگری بشماره ملی ۲۰۹۲۴۱۷۳۹۸ و کدپستی ۴۸۱۹۷۶۷۱۱۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید صمد حسنی حسن کلا بشماره ملی ۲۰۶۲۹۶۵۰۹۵ و کدپستی ۴۷۱۶۱۳۳۵۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی بابائی لاکتراشانی بشماره ملی ۴۹۹۹۶۶۹۴۷۱ و کدپستی ۴۸۱۷۷۱۹۸۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علی میرشجاعی لنگری بشماره ملی ۲۰۹۳۵۵۹۱۰۲ و کدپستی ۴۸۱۹۷۷۶۱۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و) کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت با امضای آقای سید مجتبی میرشجاعی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) باتفاق خانم سیده فریبا میرشجاعی لنگری (نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آقای سید مجتبی میرشجاعی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) یا خانم سیده فریبا میرشجاعی لنگری (نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۷۰۷۰۱۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198794
آگهی تصمیمات شرکت مازند نیرو (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۳۱۶ ساری به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۷۸۲۳۹ و کد پستی ۵۹۵۳۳۴۸۴۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف) آقای سید مهدی تقوی کد ملی ۵۷۸۹۸۹۰۳۰۱ و کد پستی ۴۷۶۳۶۵۶۴۷۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای اسماعیل جباری به کد ملی ۲۰۹۰۹۸۴۳۲۵ و کد پستی ۴۸۱۶۱۶۴۴۷۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای عباس امیری به کد ملی ۲۲۵۹۸۷۰۹۴۵ و کد پستی ۴۸۱۴۹۴۶۹۴۳ به نمایندگی از شرکت برق ساحل بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حبیب اله طالشی به کد ملی ۲۱۶۰۷۶۸۵۹۶ و کد پستی ۴۸۴۹۱۵۹۵۳۳ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سید حامد تقوی به کد ملی ۲۱۶۱۸۷۵۱۶۷ و کد پستی ۴۷۶۳۶۵۶۴۷۹ بعنوان عضو هیئت مدیره همگی بعنوان اعضای اصلی آقای سید مصطفی هاشمی به کد ملی ۲۱۶۱۷۴۲۴۳۴ و کد پستی ۴۷۶۳۴۵۶۵۶۵ بعنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ب) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای آقای سید مهدی تقوی با مهر شرکت معتبر است.. ج) موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای علی رحمانی به کد ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ و کد پستی ۱۹۶۷۸۱۳۶۶۸ بترتیب بعنوان و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. د) روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت تعیین گردید. و) ترازنامه و صورت حساب و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش۱۷۱۴۳۱۸ ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201802
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی فلات پژواک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۴/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت۸۴۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به کدملی۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای پیمان شاه اویسی دارای کدملی۴۷۲۱۱۸۵۳۹۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره آقای حسین شاه اویسی دارای کدملی۳۷۳۱۷۸۳۹۵۹ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمدرضا نوروزی سرخنی دارای کدملی۲۲۷۹۶۴۵۷۲۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای پژمان شاه اویسی دارای کدملی۰۰۷۰۸۰۸۶۴۳ به سمت عضو هیات مدیره. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۶۳۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1209084
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ری آب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۶۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای محمد طاهری زاده بسمت عضو اصلی به شماره ملی ۳۶۷۳۴۰۰۹۸۳ ۲ آقای علی اکبر مجری سازان طوسی بسمت عضو اصلی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۴۶۴۵۳ ۳ آقای علیرضا زندی بسمت عضو اصلی به شماره ملی ۰۰۴۳۱۳۸۱۹۵ ۴ آقای محمد امام جمعه زاده بسمت عضو علی البدل شماره ملی ۱۲۹۱۰۶۵۸۵۷ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۰۱۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343015
آگهی تغییرات شرکت مهندسی برق تهران برق آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسین اسماعیل زکی با ش ملی ۱۳۷۱۸۰۱۴۵۲ آقای مهدی جواهریان با ش ملی ۰۴۵۲۲۶۹۹۳۸ خانم اعظم اکبرزاده پولادی با ش ملی ۴۹۱۰۶۶۸۶۷۵ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رحمانی با ش ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالنتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۷۰۹۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1446967
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور نیما شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۸۹۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم سمانه یعقوبی گرجی به شماره ملی ۲۰۹۳۵۵۶۶۲۶ و آقای محمد آقاجانی دلاور به شماره ملی ۲۱۲۱۴۳۹۸۳۸ و ولی اله یعقوبی گرجی به شماره ملی ۲۱۶۰۰۴۰۶۴۹. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. صورتهای مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۱۸۲۲۶۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589305
آگهی تغییرات شرکت مجتمع عمران و توسعه آتیه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۸۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای امید امینی به شماره ملی ۰۰۵۷۸۹۳۴۰۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و آقای آوید امینی به شماره ملی ۰۰۸۲۹۴۲۴۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای امیر مسعود وزیری یزدی به شماره ملی ۴۴۳۲۱۱۹۲۲۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه تجارت ثمن به سمت عضو هیأت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و عقود اسلامی و به طور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء آقایان امید امینی و آوید امینی و در غیاب هر یک با امضاء امیر مسعود وزیری یزدی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲به تصویب رسید. روز نامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۰۵۴۴۶۹۳۹۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591478
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تولید پیشرو انرژی آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۱۰۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی رحمانی۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۵۶۹۷۵۳۸۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605807
آگهی تغییرات شرکت تحلیل نقشه نیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۹۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رحمانی دارای شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۱۵۵۲۱۹۳۲۱۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625748
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی پوشینه کار آرا سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۰۵۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۷۹۴۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ و آقای علی رحمانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. شرکت پدیده شیمی پایدار شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ به نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان بشماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ و شرکت پدیده شیمی نیلی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ به نمایندگی آقای کوروش منتصر بشماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ و آقای امیر حسین علم بیگی بشماره ملی ۰۰۶۰۰۱۶۲۵۶ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۶۸۰۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1632481
آگهی تصمیمات شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۴۷۴۶۶
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۳ شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۴۷۴۶۶ که در مورخه ۱۱/۰۶/۱۳۹۳ به این اداره واصل گردیده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: الف) بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: ۱ پس از ارائه گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت، صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد) و گزارش هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به کدملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ با رعایت ماده ۸۸ قانون تجارت آقایان سعید رضائی به کدملی ۲۲۹۶۷۶۰۹۲۹ ایرج جسوری به کدملی ۰۰۳۵۳۳۴۸۰۰ محمدحسین قمیان به کدملی ۱۳۸۰۱۹۸۴۵۳ شرکت تعاونی ۴۴۴۴ خدمات رایانه‌ای نیرو سیستم کارکنان مانیر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۴۷۴۶۶ و شرکت تعاونی مصرف کارکنان برق ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۷۷۷۰ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ب) بموجب صورتجلسه هیئت مدیره، آقای سعید رضائی به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای ایرج جسوری به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین قمیان، آقای جواد فضلی به کدملی ۵۴۵۹۲۰۳۳۲۵ به نمایندگی از شرکت تعاونی ۴۴۴۴ خدمات رایانه‌ای نیرو سیستم کارکنان مانیر و آقای علی حیدری به کدملی ۲۷۵۴۱۴۵۴۶۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی مصرف کارکنان برق ارومیه به عنوان عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و براساس ماده ۱۲۴ قانون تجارت آقای حمید انزلی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید و کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۲۰۰۵۲۷۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1632482
آگهی تصمیمات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۲ شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۴۷۴۶۶ که در مورخه ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ به این اداره واصل گردیده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: ۱ پس از ارائه گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت (موسسه حسابرسی کاربرد ارقام)، صورت‌های مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد) و گزارش هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب شدند و تعیین حق الزحمه بازرس اصلی به عهده هیئت مدیره شرکت محول شد. ۳ روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ سود قابل تقسیم برای هر سهم در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۰۰۰/۱ ریال (ده هزار) ریال تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۲۰۰۵۳۷۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676607
آگهی تغییرات شرکت تدبیر انرژی آذر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۷۲۱ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۵۸۹۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد) و گزارش هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب مجمع عمومی رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی علی رحمانی به کد ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ بسمت بازرس علی البدل، برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۴۴۸۲۹۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716921
آگهی تغییرات شرکت آهاب کار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۵۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹به عنوان بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۱۰۵۶۲۷۱۹۴۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725226
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی ترانس دانیال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۸۷۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۳۹۳۱۱ به نمایندگی مجید صیاد نژاد به شماره ملی ۱۸۸۰۲۶۸۴۹۳ شرکت پارس مبدل نیرو به نمایندگی محسن پورصابری به شماره ملی ۲۰۰۲۱۴۶۶۷۵ و عباس صالحی نسب به شماره ملی ۵۲۷۹۶۲۶۲۵۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و علی رحمانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۲ تصویب گردید. ش۹۳۰۹۱۷۲۲۶۳۳۸۵۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10471512
آگهی تصمیمات شرکت توسعه بازساز آذرخش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۳۴۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و علی رحمانی به کدملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید عبدالکریم رئیس کرمی به کدملی ۰۳۸۴۹۲۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، پویان خورشیدیان احمر به کدملی ۰۰۷۴۸۲۹۲۹۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسنیعلی برقعی به کدملی ۰۳۸۳۵۷۹۱۶۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و سید جلال رئیس کرمی به کدملی ۰۳۸۱۸۰۹۸۰۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034480
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه و تجارت اسکان زاگرس درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۸۱۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۲۲۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت در انواع پروژه ها اعم از تولیدی، خدماتی، ساختمانی، عمرانی، مدیریتی درداخل کشور با مشارکت و یا بدون مشارکت اشخاص حقیقی ویا حقوقی ایرانی و خارجی. مشارکت، نظارت ومدیریت در ساخت پروژه های بزرگ ساختمانی، انبوه سازی، تاسیسات شهری، کلیه امور زیربنایی شهری وصنعتی، مشاوره فنی، طراحی، اجرا ونظارت فنی در ساخت ابنیه، سازه ها، خطوط ریلی و تاسیسات فرودگاهی، ساخت پالایشگاههای نفت وگاز و پتروشیمی، نصب و اجرای پروژه های تاسیساتی و خدمات فنی، مشاوره فنی وپشتیبانی در این خصوص.ارائه خدمات مورد لزوم اشخاص حقیقی وحقوقی در زمینه تولید، توسعه، تکمیل برنامه ریزی وتهیه گزارشات توجیهی و طراحی سیستم های مدیریتی جهت تسهیل افزایش کارآیی آنها مباشرتاً یا از طریق تشکیل شرکت و موسسه.انجام بررسیهای اقتصادی، فنی، مدیریتی ونظارت و پیگیری اجرای طرحها در داخل وخارج از کشور و بررسی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی.انجام عملیات وفعالیتهای پیمانکاری و حق العملکاری، اخذواعطای نمایندگی در کلیه زمینه های موضوع فعالیت در داخل و خارج از کشور باایجاد ویا بدون ایجاد شعبه.ارائه خدمات پشتیبانی به شرکتها و موسسات داخل وخارج از کشور از قبیل خدمات بازرگانی، خریدو فروش داخلی یا خارجی، واردات و صادرات وسایر خدمات مرتبط با بازرگانی داخلی و خارجی موصوف.انجام کلیه فعالیتهای واردات وصادرات، خریدوفروش، تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز، اخذ و واگذاری نمایندگی در داخل وخارج از کشور بدون اشخاص ویا با اشخاص ایرانی و خارجی.شرکت در نمایشگاهها، مزایده ها، مناقصه ها در داخل وخارج از کشور.انجام معاملات و عقد قراردادهای مجازو قانونی در داخل وخارج ازکشور.اخذ واستفاده ازتسهیلات مالی بانکها، موسسات مالی واعتباری وبانکها داخلی وخارجی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتهای لیزینگ، صندوق توسعه ملی وحساب ذخیره ارزی درداخل وخارج ازکشور.خریدوفروش تکنولوژی، دانشهای فنی ومدیریتی درداخل وخارج ازکشور.طراحی، ساخت، احداث وتجهیزانواع مراکز خدماتی، اقامتی، تفریحی، آموزشگاهی، نمایشگاهی و فروشگاهی درداخل وخارج ازکشور بامشارکت ویا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی.مبادرت به انجام کلیه اموروعملیاتی که بطور مستقیم وغیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم ومفید بوده ویا درجهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان ونک، نبش بزرگراه کردستان، برج آیینه ونک، پلاک ۱۱۰، طبقه اول، واحد ۱۰۷ کد پ ۱۹۹۱۹۵۳۹۸۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۸۴ مورخ ۱۳/۱۱/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه شیراز شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علی اصغر ثنائی سبزواری به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به ش م ۰۷۹۰۲۹۹۲۳۲ و سیاوش خان طاهری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م ۴۵۶۹۰۰۵۱۴۴ و پیمان اسکندری به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۰۴۵۲۲۸۶۸۱۶ بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره واوراق عادی واداری مدیرعامل ودرغیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و علی رحمانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ۹۳۱۱۲۵۲۶۵۷۳۲۷۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708352
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آرمان نیرو دانیال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۹۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و علی رحمانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ تصویب گردید. ش۹۴۱۲۲۲۷۹۰۲۴۷۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713027
آگهی تغییرات شرکت آریا ترانسفو قدرت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۶۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳به اتفاق آراء تصویب قرار گرفت. بازرس قانونی شرکت برای سال آتی موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ بعنوان بارزس اصلی و آقای محمد آذرنیا به شماره ملی ۰۰۴۵۴۸۶۹۰۵ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۲۵۹۱۲۷۶۰۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713048
آگهی تغییرات شرکت آریا ترانسفو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۶۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳به اتفاق آراء تصویب قرار گرفت. ۲. بازرس قانونی شرکت برای سال آتی موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ بعنوان بارزس اصلی و آقای محمد آذرنیا به شماره ملی۰۰۴۵۴۸۶۹۰۵ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شد. ۳. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۲۵۵۸۶۸۳۷۲۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12723137
آگهی تغییرات شرکت پارس مبدل نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۴۸۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به عنوان بازرس اصلی و محمد حسن ده محسنی فرد به شماره ملی ۴۰۷۲۲۲۳۱۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۱۱۴۴۹۱۸۳۵۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737780
آگهی تغییرات شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیرو خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۲۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به عنوان بازرس اصلی و رسول تجویدی به شماره ملی۰۳۸۴۷۰۶۸۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ تصویب گردید. ش۹۵۰۱۲۲۷۱۵۸۲۷۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12804920
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۸۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حمید رضا نظری به شماره ملی ۴۶۰۹۳۷۵۹۸۲ و مهران حسینی به شماره ملی ۴۶۰۹۴۰۹۹۰۹ و باقر جورابلو به شماره ملی ۴۶۰۹۷۶۷۸۷۲ و رمضانعلی قوشچیان به شماره ملی ۴۵۶۹۲۳۳۴۰۶ و شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی کارکنان شرکت آبیاری گرمسار به شماره ثبت۱۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۵۰۹۱ به نمایندگی مهدی جورابلو به شماره ملی ۴۶۰۹۳۹۵۶۲۲به عنوان اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۸ انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت۸۴۸۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ با نمایندگی آقای علی رحمانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد محمد براتی به شماره ملی ۰۰۴۴۸۲۰۳۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به۱۳۹۳٫۱۲٫۲۹ به تصویب رسید ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۲۲۹۷۴۶۴۰۲۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916059
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب استان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۱۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ شامل ترازنامه صورت سود و زیان، مورد تصویب قرارگرفت. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷به عنوان بازرس علی البدل سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشارکیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۲۸۱۱۶۷۸۵۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321773
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۳۹۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رحمانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۱۲۰۳۵۳۸۶۴۴۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352209
آگهی تغییرات حسابرسی کاربرد ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۰۹۹۵/۹۵ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن خدائی بشماره ملی ۳۸۷۴۲۲۵۲۰۸ با پرداخت مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای علی رحمانی بشماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ با پرداخت مبلغ ۲۲۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمد حسین بدخشانی بشماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ با پرداخت مبلغ ۲۳۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای علی اصغر محمودزاده بشماره ملی بشماره ملی ۲۲۲۹۰۵۱۷۳۳ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره مرمب از ۴ نفرمی باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشح ذیل می‌باشد: آقای حسن خدائی بشماره ملی ۳۸۷۴۲۲۵۲۰۸ مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال و آقای علی رحمانی بشماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال و آقای محمد حسین بدخشانی بشماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال و آقای علی اصغر محمودزاده بشماره ملی بشماره ملی ۲۲۲۹۰۵۱۷۳۳ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال. پ۹۵۱۲۲۲۶۳۴۸۸۶۲۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634273
آگهی تغییرات شرکت پارس پایا خطوط خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۵۰۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال (با نمایندگی اکبر سرکوئی باکدملی ۱۷۵۵۶۲۳۸۹۵) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۳۹۳۱۱ محمد قنواتی باکدملی ۱۷۵۴۱۸۸۲۸۱ سیدمحمدعلی مرتضوی باکدملی ۲۰۰۲۵۷۷۶۰۹ جاسم بروایه باکدملی ۱۷۵۱۷۴۴۴۳۴ عباس آسمار باکدملی۱۷۵۶۹۶۶۲۰۶ امین مرادی مقام باکدملی ۵۲۷۹۶۷۹۳۵۶ فریدون استاد باکدملی۱۸۶۰۴۶۰۷۶۳. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی بنمایندگی آقای علی رحمانی (کدملی۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷) و آقای رسول تجویدی (کدملی ۰۳۸۴۷۰۶۸۶۱) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب شدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۱۰۶۶۵۹۱۴۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669464
آگهی تغییرات شرکت توسعه طرحهای زیر ساخت پست ساز فرا نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۴۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال با شناسه ملی۱۰۸۶۰۹۳۹۳۱۱ (با نمایندگی مهدی شکوهی نیا باکدملی ۱۸۸۱۶۷۷۳۹۷) سیدمهدی کرم زاده باکدملی۲۰۰۲۷۵۰۴۴۰ بابک محمدی باکدملی ۴۲۶۹۴۵۹۳۷۹ مهدی قمری نژادیان باکدملی ۲۰۰۲۷۴۹۱۰۸ محمدصادق فروتن باکدملی ۱۷۵۵۷۴۵۷۵۳ هرمز سهرابی باکدملی۱۹۳۰۶۶۹۸۶۰ حمیدرضا صحرانورد باکدملی ۱۸۶۱۱۴۸۸۲۸. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی با نمایندگی آقای علی رحمانی (کدملی۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷) و آقای رسول تجویدی (کدملی ۰۳۸۴۷۰۶۸۶۱) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۲۹۴۴۵۱۸۲۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک