رضا قندی

آقای رضا قندی

کد ملی 3932452380
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 663643
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات نورد لوله یاران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۶۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. رضا قندی به کدملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین امراللهی بیوکی به کدملی ۰۰۵۴۳۳۷۶۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی محمدابوئی مهریزی به کدملی ۰۰۳۶۵۱۵۶۱۲ و سید علیرضا ابوئی مهریزی به کدملی ۰۰۱۱۵۷۳۲۷۹ و سید محسن ابوئی مهریزی به کدملی ۰۰۵۴۳۶۶۴۶۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ سید علی محمدابوئی مهریزی به سمت رئیس هیئت مدیره، سید محسن محمدابوئی مهریزی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سید علیرضا محمدابوئی مهریزی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۶۶۶۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124332
آگهی تغییرات شرکت پدم سهامی خاص به شماره ثبت۹۰۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ که در تاریخ۱۶/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا قندی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وثیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۹۳۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمحمود حسینی به شماره ملی ۴۴۳۱۴۲۶۴۶۹ محمدرضا تابش اکبری به شماره ملی ۰۰۴۲۵۹۴۷۳۱ عباس هاشمیان به شماره ملی ۳۰۵۰۱۰۲۲۱۷ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. پ۱۶۷۸۶۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1251504
آگهی تغییرات شرکت سعادت نساجان یزد سهامی خاص شماره ثبت ۷۳ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۰۳۷۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای رضا قندی کد ملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی وثبق کد ملی ۰۱۰۰۱۷۴۹۳۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: آقای محمد مهدی طوفانی نژاد کد ملی ۰۶۵۱۶۳۴۷۲۵ از سازمان پزشکی خیریه حضرت سید الشهداء (ع) بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین واعظ قمصری کد ملی ۰۰۴۱۰۸۵۱۸۳ به نمایندگی از شرکت دانا نیر شماره ثبت ۲۷۷۴۰۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جعفر محدث اردبیلی کد ملی ۰۹۳۰۶۰۰۶۶۵ به نمایندگی از شرکت سامان یزد شماره ثبت ۷۴۱۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا طباخ پور کد ملی ۴۴۵۹۵۱۰۷۵۸ بسمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای اوراق عادی با مدیر عامل و مهر شرکت و حق امضاء اوراق بهادار، قراردادها، چک، سفته و هرگونه اسناد تعهدآور مالی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در غیاب هر یک از ایشان با امضاء نایب رئیس و یا عضو سوم هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۸۹۱۱۱۱۵۸۷۹۴۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460935
آگهی تغییرات شرکت زرین یزد سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۰ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۳۶۰۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای رضا قندی بشماره ملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وثیق شماره ثبت ۲۰۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۷۴۲۰۴۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677219
آگهی تغییرات شرکت خدمات پنبه و الیاف نساجی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۱۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۳ به تصویب رسید. آقای رضاقندی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وثیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۹۳۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند، روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۰۴۳۵۱۶۷۶۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694786
آگهی تغییرات شرکت شرکت زرین یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰ وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۳۶۰۶۸
آگهی تغییرات شرکت شرکت زرین یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰ وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۳۶۰۶۸به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضاقندی به کد ملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وثیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۹۳۷بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب نمودند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی شرکت تعیین گردیدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۲بتصویب رسید. ش۹۳۰۸۲۱۴۰۵۹۹۴۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710136
آگهی تغییرات موسسه سازمان خیریه حضرت ابوالفضل ع به شماره ثبت ۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۵۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدتقی صالحی راد به شماره ملی ۴۴۸۹۶۲۹۰۹۵ و آقای سیدعبدالحسین امامیان به شماره ملی ۴۴۳۰۱۸۱۲۷۶ و آقای سیدحسین اعلائی به شماره ملی ۴۴۳۲۰۲۶۸۲۰ و آقای محمدحسن معزالدینی به شماره ملی ۲۱۶۱۴۴۳۷۹۸ و آقای سیدمحمد حسینی المدرسی به شماره ملی ۴۴۳۱۳۸۲۱۵۱ (اعضای اصلی هیئت مدیره) و آقای محمدحسین مومنین به شماره ملی ۴۴۳۱۲۳۰۸۱۵ و آقای احمد خانجانخانی مهریزی به شماره ملی ۴۴۶۹۷۸۹۹۵۱ (اعضای علی البدل هیئت مدیره) ۲) آقای رضا قندی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحمد احمدی رشتی به شماره ملی ۴۴۳۱۹۴۷۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۹۰۴۸۸۷۴۱۵۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9839306
آگهی تغییرات شرکت دانا نیر تهران سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۷۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۶۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای رضا قندی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه وثیق به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد بصیرت پور به شماره ملی ۰۰۴۳۵۵۶۴۲۶ و آقای محمد ضرابیه به شماره ملی۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ و آقای محمدمهدی مناقب به شماره ملی ۴۴۳۰۴۵۵۸۲۱ و شرکت پدم سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمود حسینی و شرکت سردخانه‌های دنا سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا تابش اکبری تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۱. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ انقلاب چهار راه کالج ک البرز۲ پ۴ جدید ط ۵ کد پستی ۱۵۹۱۶۴۴۱۶۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10091984
آگهی تغییرات شرکت فولاد صنعت مهدی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا قندی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین امراللهی بیوکی به شماره ملی ۰۰۵۴۳۳۷۶۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سعیده سادات ابوئی مهریزی به شماره ملی ۰۰۷۷۹۶۵۲۷۲ و آقای سید علی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی ۰۰۳۶۵۱۵۶۱۲ و آقای سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی ۰۰۵۴۳۶۶۴۶۱ تا تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۴/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10790764
آگهی تاسیس شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ تحت شماره ۴۰۴۷۸۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۷۴۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ احداث و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی تولید آهن و فولاد و خرید یا اجاره معادن و بهره‌برداری و استخراج و تولید کنسانتره گندله سنگ‌آهن دانه‌بندی و محصولات فولادی و محصولات نوردی ۲ـ خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین‌آلات تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت ۳ـ نصب و راه‌اندازی نگهداری تعمیرات بازرسی فنی و سرویس تجهیزات ماشین‌آلات مورد نیاز شرکت ۴ـ انجام خدمات مهندسی مشاوره و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت ۵ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکتها و طرحهای معدنی و صنعتی انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی و معدنی و فرآوری آن ۶ـ مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. ۷ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد و تاسیس شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور و هر نوع خرید سهام برای شرکت ۸ـ اخذ تسهیلات مالی و خدماتی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی طبق قوانین و مقررات مربوطه ۹ـ انجام هر نوع عملیات و معاملات جهت تحقق موضوعات شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان شهید بهزاد شفق نبش هفدهم پلاک ۲۶ ـ کد پستی ۱۵۱۳۸۳۳۴۱۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۸۱/۱ ریال منقسم به یک میلیون و هشتاد و یک هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیون و هشتاد و یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۳۷۸ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۳۵۲۹۸۱۲ مورخ ۱۷/۳/۹۰ نزد بانک ملت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت واسپاری ملت سهامی‌خاص بشماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ با نمایندگی آقای بهمن اسکندری به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای سید علی‌محمد ابوئی‌مهریزی به شماره ملی ۰۰۳۶۵۱۵۶۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای سید محسن ابوئی‌مهریزی به شماره ملی۰۰۵۴۳۶۶۴۶۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ ۵ـ آقای لطیف دشت‌بزرگی به شماره ملی۱۷۵۶۶۲۶۸۹۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی‌عام به شماره ثبت۷۱۶۷۰ با نمایندگی آقای محمدعلی خادمی‌سیدبنادک به سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ۵ـ آقای لطیف دشت‌بزرگی به شماره ملی۱۷۵۶۶۲۶۸۹۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای رضا قندی به شماره ملی۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای سید ناصر سیدعاشور به شماره ملی۰۰۴۷۷۷۰۹۱۰ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10833029
آگهی تصمیمات شرکت سامان یزد (سهامی خاص) بشماره ثبت۷۴۱۷۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. رضا قندی به کدملی۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وثیق به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۹۳۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657278
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنایع نساجی اردکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۳۶۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.۲ آقای رضا قندی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وثیق به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۹۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴انتخاب گردیدند.۳ ترازنامه مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳تصویب شد. ش۹۴۱۱۲۵۳۸۹۹۲۳۷۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12904691
آگهی تغییرات شرکت بافندگی تابان یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۲۲۹۱
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا قندی به کدملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وثیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۹۳۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد و صورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ بتصویب رسید. ش۹۵۰۴۲۱۷۰۰۲۵۴۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992234
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نوآوران یاران مهدی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۲۶۳۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. آقای رضا قندی با کدملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه خدمات مدیریت وثیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۹۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۰۸۹۲۰۵۰۵۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028524
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی طره یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۲۱۴۰۵
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی طره یزدسهامی خاص به شماره ثبت۳۷۶۳وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۲۱۴۰۵به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۸/۰۶/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذشد: آقای سیدرضا اخوان دستمالچی به کدملی ۴۴۳۰۴۸۵۸۱۱ وخانم فریده اخوان دستمالچی به کدملی ۴۴۳۱۵۸۱۶۰۱و آقای سیدمحمدعلی اخوان دستمالچی به کدملی ۴۴۳۱۴۱۹۳۰۶به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و آقای رضاقندی به کدملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وثیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۹۳۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۴بتصویب رسید. ش۹۵۰۶۲۸۴۵۶۳۸۸۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103857
آگهی تغییرات شرکت ثمین نساج یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا قندی به کدملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وثیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۹۳۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ بتصویب رسید. ش۹۵۰۸۱۰۴۶۶۳۴۸۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118639
آگهی تغییرات شرکت عمرانی یزد باف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۵۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: موسسه الزهرا با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۱۸۹۶ سازمان پزشکی خیریه حضرت سید الشهداء (ع) به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۴۰۴۳ شرکت سامان یزد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد مهدی صالحی راد به شماره ملی ۴۴۸۹۲۵۷۲۴۴ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند۲ - آقای رضا قندی با شماره ملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وثیق به شناسه ۱۰۱۰۰۱۷۴۹۳۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند۳ - صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت۴ - روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۱۸۵۲۶۸۰۴۸۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13166349
آگهی تغییرات سازمان پزشکی خیریه حضرت سیدالشهداء موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۴۰۴۳
آگهی تغییرات موسسه سازمان پزشکی خیریه حضرت سیدالشهداء به شماره ثبت۲۳و. شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۰۴۰۴۳به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا قندی با شناسه ملی۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰بسمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وثیق به شناسه ۱۰۱۰۰۱۷۴۹۳۷بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشارپیمان یزدجهت نشرآگهی‌های موسسه انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال۹۴بتصویب رسید. ش۹۵۰۹۱۳۷۵۳۸۴۸۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173299
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی اردکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۸۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد۱ - شرکت صنایع کاشی مازندران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۶۳۸۹ و شرکت سامان یزد با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱۴ و شرکت تعاونی مجتمع صنعتی اردکان با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۹۹۷۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت شیشه همدان با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷ و موسسه الزهرا با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۱۸۹۶ به عنوان اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - آقای رضا قندی با شناسه ملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وثیق به شناسه ۱۰۱۰۰۱۷۴۹۳۷ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند۳ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ - صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۵۰۹۱۶۶۸۹۳۶۶۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13196951
آگهی تغییرات شرکت سردخانه‌های دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۱۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. رضا قندی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی وثیق به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۹۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. عباس هاشمیان با کد ملی ۳۰۵۰۱۰۲۲۱۷، سید محمود حسینی با کد ملی ۴۴۳۱۴۲۶۴۶۹ و محمدرضا حسن پور با کد ملی ۰۵۳۲۸۹۴۶۸۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۹۲۹۸۶۱۶۱۳۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297967
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده پردازان فناوری سامان درتاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۷۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۰۳۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: فعالیت در زمینه مدل سازی، شبیه سازی، کنترل و ساخت سیستمهای مکانیکی، الکترونیکی، رباتیک، هوشمندسازی و ارائه راهکارهای نرم افزاری و سخت افزاری نوین، تحقیق و توسعه در زمینه ارائه خدمات نوین، همکاری فنی و تحقیقاتی با موسسات دولتی خصوصی و بین المللی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی برگزاری و شرکت در همایشها و سمینارها و نمایشگاههای عمومی، تخصصی و آموزشی. تولید، تحقیق، توسعه وهمکاری در زمینه فعالیتهای دیجیتال مانند واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، بازیهای رایانه ای و سایر محتواهای دیجیتال در زمینه های آموزشی، غیر فرهنگی، تجاری، پزشکی و هرنوع فعالیتهای آتی اعم از واردات و صادرات، تولید، بازاریابی و توسعه فعالیت در زمینه ی ساخت تجهیزات هوشمند وارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء صنایع علوم وفنون پیشرو در سطح داخلی و بین المللی، همکاری تجاری، بازرگانی وتحقیقاتی با شرکای داخلی و بین المللی خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز، انجام امور پیمانکاری مرتبط، ایجاد و طراحی و بهره برداری از مراکز تفریحی و سرگرمی مبتنی بر فن آوریهای نوین و همچنین فروش خدمات تفریحی، ورزشی ونرم افزاری مرتبط و هرگونه فعالیت مجاز در راستای موضوع فعالیت شرکت به نحوی که سود آوری داشته باشد و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و تاسیس هرنوع شرکت در راستای اهداف شرکت."در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم " مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران بلوار کشاورز خیابان ۱۶ آذر خیابان نصرت شرقی پلاک ۱۴ کدپستی ۱۴۱۷۹۶۵۱۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰۰ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدکه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال طی گواهی شماره۸۲۰/ ۲۶۷۱ مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ بانک مسکن شعبه رسالت بنی هاشم پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم منصوره واحدزاده به شماره ملی ۰۰۱۲۴۵۵۴۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای مجتبی صفریان به شماره ملی ۳۰۵۱۳۲۴۴۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای وحید پارسا به شماره ملی ۵۰۳۹۷۵۲۲۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل به امضای رئیس هیات مدیره به همراه نایب رئیس هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدرضا حسن پوربه شماره ملی ۰۵۳۲۸۹۴۶۸۵ به سمت بازرس اصلی وآقای رضا قندی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. "ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد " پ۹۵۱۱۱۹۳۸۰۵۳۶۵۴۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644832
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری فرهنگی و هنری انتفاعی خانه فرهنگ صدوقی درتاریخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۱۳۶۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: گردآوری و تالیف، تدوین مقالات، ترجمه(غیررسمی) متون و کتاب به زبانهای خارجی ویا بالعکس.برگزاری نشست های فرهنگی ادبی شعر وشاعران -برگزاری جلسات در خصوص معرفی، بررسی و نقد کتاب و نشریه - انجام مطالعات و تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف و فعالیت های موسسه و اجرای طرح های پژوهشی- انجام فعالیت های انتشاراتی به منظور انتشار کتاب پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط-مدت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.-مرکز اصلی: یزد -خواجه خضر-کوچه برخوردار-کوچه شماره ۱ خواجه خضر-پلاک ۸۰-طبقه همکف-- کدپستی ۸۹۱۳۷۳۳۵۷۶ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد.-اسامی ۷و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد صدوقی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۶۲۷۸۸ دارنده ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به سمت رئیس هیئت مدیره-آقای شهاب الدین وحیدی مهرجردی به شماره ملی ۰۳۸۳۶۰۳۹۴۳ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره-خانم مریم خاتمی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۰۰۶۹۵ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه-آقای محمدحسین رضایی صدرآبادی به شماره ملی ۵۵۱۹۹۲۶۶۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۵ سال انتخاب شدند.-دارندگان حق امضا :تمامی اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هئیت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر موسسه اعتبار خواهد داشت.-اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه-آقای رضا قندی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به سمت بازرس موسسه به مدت یکسال انتخاب شدند-ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۷۱۶۴۹۹۵۵۲۴۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13722995
آگهی تغییرات شرکت فرآوری سنگ عمران یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۶۹۴۱
آگهی تغییرات شرکت فرآوری سنگ عمران یزدسهامی خاص به شماره ثبت۴۳۴۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۶۹۴۱به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضاقندی به کدملی۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وثیق به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۹۳۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۵بتصویب رسید. ش۹۶۰۸۳۰۶۳۶۵۰۱۱۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13879911
آگهی تغییرات شرکت کاشی یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۷۳۸۵
آگهی تغییرات شرکت کاشی یزدسهامی خاص به شماره ثبت۲۷۲وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۲۷۳۸۵به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضاقندی به کدملی۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰بسمت بازرس اصلی وخدمات مدیریت وثیق به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۹۳۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشارپیمان یزدجهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۳بتصویب رسید. ش۹۶۱۱۲۸۱۰۶۷۹۱۸۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181274
آگهی تغییرات آموزشی و فرهنگی شهید مهدوی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۰۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره۱۳۱۵۸۵ مورخه ۲۶/۰۷/۹۵ اداره کل مدارس و مراکز غیرانتفاعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا قندی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به سمت بازرس قانونی موسسه برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال ۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۵۳۰۹۵۱۹۵۷۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197698
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یگانه رویای تجارت درتاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۰۹۶۰ به شناسه ملی۱۴۰۰۷۸۱۵۸۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی. بسته بندی توزیع و پخش مواد غذایی. ترخیص کالا از گمرکات کشور، بازاریابی (غیر هرمی و غیر شبکه ای)، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، سرمایه گذاری، شرکت در بورس اوراق بهادار، خرید سهام دیگر شرکت ها. نصب، راه اندازی، اجرا، آموزش، تعمیرات، خرید، وارادات و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی وسایل تفریحی ورزشی. اجرا، توسعه، خرید و فروش لوازم و زمین های تفریحی، ورزشی.ارائه کلیه خدمات اینترنتی از قبیل طراحی، اجرا، توسعه، فروش و پشتیبانی نرم افزارهای مرتبط با امور تفریحی، هنری و ورزشی. توسعه، تولید و به روزرسانی نرم افزارهای گردشگری و بوم گردی. خرید، تاسیس، اجرا، مدیریت و اداره مجتمع های ورزشی. ایجاد و طراحی و بهره برداری از مراکز تفریحی و سرگرمی مبتنی بر فن آوری های نوین و همچنین فروش خدمات تفریحی، ورزشی و نرم افزاری مرتبط. انجام مطالعات اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی و سرمایه گذاری، ارائه خدمات، پیگیری، اجرا و توسعه کسب و کارهای نو، اینترنتی و فناورانه. توسعه فناوری های نوین و راهبردی، توسعه اقتصاد دانش بنیان و انتقال دانش فنی. بازاریابی و توسعه فعالیت در زمینه ی ساخت تجهیزات هوشمند و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء صنایع علوم و فنون پیشرو در سطح داخلی و بین المللی. همکاری فنی وتحقیقاتی با موسسات دولتی، خصوصی و بین المللی، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی. برگزاری و شرکت در همایش ها و سمینارها و نمایشگاه های عمومی، تخصصی و آموزشی. انجام امور پیمانکاری مرتبط و هرگونه فعالیت مجاز در راستای موضوع فعالیت شرکت به نحوی که سود آوری داشته باشد. سرمایه گذاری در سایر شرکتها و تاسیس هرنوع شرکت در راستای اهداف شرکت. ارائه خدمات حمل و نقل درون شهری. خرید، فروش، تهیه، پخش و توزیع هر نوع کالای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله میدان ولی عصر ـ خیابان البرز ۲ ـ خیابان البرز ۱ ـ پلاک ۴ ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ کدپستی ۱۵۹۱۶۴۴۴۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷/۱۴۲۷,۰۲۹ مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک آینده شعبه چهارراه گالج با کد ۱۴۲۷ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مصطفی مناقب به شماره ملی ۰۰۱۵۵۱۳۵۴۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجتبی صفریان به شماره ملی ۳۰۵۱۳۲۴۴۲۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای وحید پارسا به شماره ملی ۵۰۳۹۷۵۲۲۶۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضای رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا قندی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم حامده صدوقی به شماره ملی ۴۴۳۱۵۶۹۵۰۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۱۲۶۵۸۲۳۰۳۳۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک