مجتبی کباری

آقای مجتبی کباری

کد ملی 3932219988
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1271348
آگهی تغییرات شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید قاسمی با شماره ملی ۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ملاکی با شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان ۱۰۳۲۰۸۳۶۰۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر امین تفرشی با شماره ملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی کباری با شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی میرمعزی با شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد ۱۰۱۰۲۳۳۹۷۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در اجرای ماده ۴۹ اساسنامه مقرر شد کلیه چکهای شرکت تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از دو نفر احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۱۴۵۵ (قائم مقام مدیرعامل) و یا محمد قهرمانی به شماره ملی ۰۹۱۸۶۶۸۱۶۶ (معاون مالی و اداری) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه چکهای بالاتر از سقف یک میلیارد ریال و کلیه بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضاء منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۴۸۱۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345899
آگهی تغییرات موسسه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به شماره ثبت ۲۲۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت تامین سرمایه نوین به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ به نمایندگی آقای ولی نادی قمی به شماره ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد به شماره ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به نمایندگی آقای مجتبی کباری شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ و شرکت توسعه معادن روی ایران به شماره ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به نمایندگی آقای داود هنجنی باقری با شماره ملی ۰۰۴۷۳۷۴۷۴۸ و شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به نمایندگی آقای غلامعلی کیانی و شماره ملی ۲۰۰۱۹۶۲۷۳۱ و شرکت سرمایه گذاری سمند به شماره ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به شماره ملی به نمایندگی آقای علی شیخی به شماره ملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره ملی ۱۰۱۰۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی آقای محمدرضا حیدری به شماره ملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به نمایندگی آقای حسین پاپی با شماره ملی ۴۲۱۹۴۵۲۲۰۶ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن بشماره ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی آقای علیرضا سیری بشماره ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شماره ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ به نمایندگی آقای سیدحسن میری بشماره ملی ۰۹۳۳۰۶۵۲۹۹ و شرکت سرمایه گذاری ایران به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ به نمایندگی آقای محمدعلی زاهدی بشماره ملی ۶۳۵۹۸۶۹۳۸۱ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره. پ۱۷۷۳۷۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366390
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۴۱۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کباری با کد ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از شرکت مدبران تجارت ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۸۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید باقری خیرآبادی با کد ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۰۹۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید امیرموید علایی با کد ملی ۲۲۹۹۰۸۷۲۱۴ به نمایندگی از شرکت نظم آوران شایسته (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۸۵۷۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366421
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۵۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کباری با کد ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از شرکت مدبران تجارت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۸۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای وحید باقری خیرآبادی با کد ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت نظم آوران شایسته به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای نادر سیم فروش با کد ملی ۰۰۴۵۰۳۶۷۸۰ به نمایندگی از شرکت لیزان توسعه تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۹۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۸۵۷۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563221
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر امین تفرشی به کدملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ به سمت رئیس هئیت مدیره وآقای رسول سعدی به کدملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای مجتبی کباری به کدملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به سمت عضو هئیت مدیره وآقای احمد پویان فر به کدملی ۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای هادی جمالیان به کدملی ۴۴۸۹۷۴۶۸۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد واوراق بهادار شرکت اعم از چک‌ها بروات سفتها وقراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هئیت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء ۲ نفر از اعضا هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد نامه‌های اداری ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۵۱۹۹۹۵۷۵۸۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570704
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۰۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ و نامه شماره ۲۷۶۴۳۷ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. شرکت سهامی بیمه ایران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲ به نمایندگی یعقوب رشنوادی ک. م ۴۵۴۹۴۸۷۶۰۷ اقایان محمد جامعی مقد م به شماره ملی ۰۰۶۲۶۱۴۰۵۳، مجتبی کباری به شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸، سید یوسف موسوی نسب سراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۰۵۱۴۵۶ و عطا ء اله بابائی به شماره ملی ۱۵۳۳۴۷۷۴۶۹ بعنوان عضو هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۲۲۴۲۲۶۵۶۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669241
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۳۳۵۹ , ۱۲۱ مورخ ۱۸/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی احمدزاد اصل به شماره ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به عنوان عضوء هیئت مدیره و آقای مجتبی کباری به شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از شرکت حامی کیان سازه ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حجت اله انصاری به شماره ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی بیگلری کامی به شماره ملی ۵۶۸۹۹۹۰۴۱۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی، مکاتباتی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۲۸۴۳۴۳۴۰۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698972
آگهی تغییرات شرکت مدبران تجارت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۸۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کباری با کد ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد ش م ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمود خدام با کد ملی ۰۵۳۳۱۸۴۹۴۰ به نمایندگی شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان ش م ۱۰۳۲۰۸۳۶۰۳۶به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مسعود لطفی با کد ملی ۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲به نمایندگی شرکت نظم آوران شایسته ش م ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۳۳ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایراوراق تعهدآور با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا دونفر از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۳۰۸۲۵۸۵۶۳۹۶۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765795
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ به نمایندگی آقای مهدی دهقان نیستانکی به کد ملی ۰۰۵۴۷۹۴۴۳۹ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ به نمایندگی آقای اسفندیار عظیمی به کد ملی ۱۴۶۴۹۹۷۴۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به کد ملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ به نمایندگی آقای مجتبی کباری به کد ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ به نمایندگی آقای هادی جمالیان به کد ملی ۴۴۸۹۷۴۶۸۹۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ضمناکلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با دو امضاء «مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره» و یا «دو نفر از اعضای هیأت مدیره» ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیأت مدیره. پ۹۳۱۰۱۵۴۰۸۱۵۰۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9741114
آگهی تصمیمات شرکت افرا نت سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۷۰۶ به نمایندگی مجتبی کباری به ش ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ و شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۵۵۶ به نمایندگی ویدا بیگدلی به ش ملی ۴۲۸۴۱۸۱۷۸۵ و ناهید خرم به ش ملی ۰۳۸۴۴۷۷۱۲۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و فریدون قاسم زاده به ش ملی ۴۳۲۲۶۶۲۶۸۴ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و احمد فیاض بخش به ش ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729278
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۱۱۷/۱۲۲ مورخ ۱۵/۱۲/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی سلیمانی شایسته به شماره ملی ۰۰۴۵۳۳۳۶۰۲ پیرو حکم شماره ۹۴/۵۱۹ص/ ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ بعنوان نماینده شرکت بانک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای علی اکبرامین تفرشی به شماره ملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ پیروحکم شماره ۱۳۱۷ ۹۴ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مجتبی زوار به شماره ملی ۰۹۳۷۴۳۲۹۵۴ پیروحکم شماره ۵۸۵۷/ح/۹۴ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ بعنوان نماینده شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۴۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای رسول سعدی به شماره ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ پیروحکم شماره ۹۴/۷۱۰۵ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ بعنوان نماینده شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره. و آقای مجتبی کباری به شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ پیرو حکم شماره ۶۳۸۵ ۱ ۹۴ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ بعنوان نماینده شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۱۶۲۸۶۱۹۴۲۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738604
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۶۵۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۰۴۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از چهار نفر (مجتبی کباری ش. م ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ احمد پویان فر ش. م ۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱ هادی جمالیان ش. م ۴۴۸۹۷۴۶۸۹۱ سجاد میرزائی سوینی ش. م ۱۶۴۰۰۴۵۴۸۱) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از چهار نفر فوق به همراه مهر صندوق معتبر است. پ۹۵۰۱۲۲۷۸۳۱۹۰۴۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775697
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران درتاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۸۴۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۶۰۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، و حق تقدم خرید سهام است که خصوصیات آنها و درصد سرمایه گذاری در هر کدام در امیدنامه صندوق ذکر شده است مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال مرکز اصلی صندوق: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، ساختمان نگین آزادی پلاک ۲۸۳ طبقه چهارم، واحد غربی کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است.سرمایه صندوق در زمان تاسیس ۸۶۰۲۰ میلیون ریال می باشد ارکان صندوق: شرکت سبدگردان کاریزما به ش م ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ با نمایندگی آقای فریدون زارعی به ش م ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ به سمت مدیر صندوق- فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به ش م ۱۴۰۰۳۳۷۲۳۷۶ با نمایندگی آقای رسول خادم به ش م ۰۹۳۴۴۷۸۵۲۱ به سمت مدیر اجرا- شرکت تامین سرمایه سپهر به ش م ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ با نمایندگی آقای رضا عیوض لو به ش م ۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶ به سمت ضامن نقدشوندگی - بانک پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ با نماینده آقای مجتبی کباری به ش م ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به سمت ضامن سودآوری و جبران خسارت- شرکت کارگزاری سرمایه و دانش به ش م ۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱ با نمایندگی آقای علی گشاده فکر به ش م ۲۷۵۳۵۹۲۸۷۱ به سمت مدیر ثبت- موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ با نمایندگی آقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به ش م ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت متولی- موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ با نمایندگی آقای علیرضا خالق به ش م ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به سمت حسابرس برای مدت ۳ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته و برات با امضا دو نفر از سه نفر آقایان فریدون زارعی، علی تیموری شندی و علیرضا سیری به همراه مهر صندوق معتبر می باشد سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه پ۹۵۰۲۱۳۶۴۸۱۲۹۸۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972151
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۱۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۶۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب جوانمردی دارای کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای مجتبی کباری دارای کدملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۶۰۳۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای ناصرعلی سعادت دارای کدملی ۰۰۴۱۱۹۴۰۱۲ به نمایندگی از موسسه گسترش اطلاعات و ارتباطات ندا رایانه به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۲۹۳ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای صابر فیضی دارای کدملی ۵۶۷۹۳۷۰۷۴۳، به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۲۷۷۳۴۸۱۶۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038238
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۰۸۹۱/۶۰۲/۹۵ مورخ ۲۱/۶/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کباری کدملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ بنمایندگی از طرف شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای سید محمد آسوده خلجانی کدملی ۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها بروات و سفته‌ها با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره انجام می‌شود. هیات مدیره به مدیرعامل اختیارات ذیل را تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی و مراجع قضایی نصب و عزل کلیه مدیران اجرایی و کارکنان شرکت و تعیین شغل، دستمزد، حقوق، پاداش، ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با رعایت ضوابط و آیین نامه‌های مربوط افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و عنداللزوم بستن حساب با رعایت آیین نامه مالی دریافت مطالبات شرکت به حساب شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود، کارمزد و متفرعات صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت ضوابط مربوط مبادرت به انجام هر نوع عملیات بیمه اتکایی قبولی و واگذاری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و انجام سایر امور حرفه‌ای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت از قبیل بازاریابی و برگزاری و شرکت در همایش‌ها و کنفرانس‌های داخلی و بین المللی در چارچوب مصوبات هیات مدیره مبادرت به تقاضا و اقدام به ثبت هر گونه اختراع و علامت تجاری طرح و اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد دادخواست، تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه طبق مقررات و ارائه آن به هیات مدیره و نیز ارسال یک نسخه از صورت‌های مالی تایید شده به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پ۹۵۰۷۰۵۵۱۶۲۴۶۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114113
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۹۷۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۲۳۳۷۶/۹۵ مورخه ۱۴/۷/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به نمایندگی کامران اختیار به شماره ملی ۱۲۸۴۴۳۷۷۵۲ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت بانک پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ به نمایندگی مجتبی کباری به شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ به نمایندگی محمد پورغلامعلی به شماره ملی ۲۷۰۹۳۵۲۴۹۴ به سمت عضو هیات مدیره - رضا اوحدی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۲۶۰۰۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیات مدیره و یا دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: مدیرعامل برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و از طرف هیات مدیره تکلیف می‌گردد دارای اختیار می‌باشد. قسمتی از اختیارات مدیرعامل بشرح زیر می‌باشد: نمایندگی شرکت در کلیه دادگاهها، مراجع قضایی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی در دفاع از حقوق قانونی شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق، تجدید نظرخواهی، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، پاداش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطورکلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کررا «و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری به جای او تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تعیین کارشناسان رسمی مورد نیاز شرکت و مشخص نمودن حق الزحمه آنها بر مبنای آیین نامه مصوب هیات مدیره تا سقف ده میلیارد ریال و بالاتر از آن پس از تصویب هیات مدیره اخذ، تقلیل و ابطال ضمانتنامه‌ها، اخذ رهینه و فک رهن از اموال و وثائق سپرده شده توسط مشتریان. انجام تراضی با مستاجرین و بدهکاران شرکت (اعم از آنکه قراردادهای آنها جاری، پایان یافته و یا تسویه نشده باشد) و همچنین بخشودگی قسمتی از جرائم تاخیر تادیه با رعایت و حفظ مصالح شرکت با اخذ تصویب هیات مدیره. صدور اجرائیه وصول مطالبات شرکت و هرگونه اقدام حقوقی و قانونی برروی وثائق و تضامین مشتریان و دریافت دیون اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرائی و نظارتی و وصول از محکوم به. تدوین و اصلاح آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی موردنیاز و اجرای آنها پس از تصویب هیات مدیره انعقاد هرگونه قرارداد اجاره، خریدوفروش با رعایت آئین نامه‌های مصوب شرکت و سقف مصوب هیات مدیره و رعایت قوانین مصوب جاری استخدام و عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام و پاداشها، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و آئین نامه‌های شرکت. و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها با رعایت آئین نامه‌های مصوب هیات مدیره تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه و برنامه عملیات سالیانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی جهت ارائه به هیات مدیره و تصویب آن توسط هیات مدیره تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن پس از تائید هیات مدیره به بازرس شرکت تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه آن به هیات مدیره اقدام به افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر در داخل و خارج کشور پس از تصویب هیات مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری پس از تصویب هیات مدیره عقد هرگونه قرارداد با متقاضیان اعم از فروش اقساطی و اجاره و واگذاری و فسخ قراردادهای اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاءو دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره با اجرای آنها در خصوص املاک تملیکی با رعایت مصوبات هیات مدیره صدور و انتشار اوراق مشارکت و استفاده از دیگر ابزارها و راهکارها تامین مالی در بازار سرمایه و همچنین افزایش سرمایه جهت بازپرداخت اینگونه اوراق و ایفای تعهدات مربوطه با رعایت ضوابط قانونی پس از تصویب هیات مدیره و یا تائید بانک مرکزی و دیگر مراجع ذیربط خریدوفروش اوراق مشارکت، خرید سهام شرکتها و کارخانجات پس از تصویب هیات مدیره و رعایت قوانین مصوب جاری رهن گذاری اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولوکرارا» پس از تصویب هیات مدیره انجام مطالعات و بررسیهای لازم در خصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و بالاخص واحد‌های استفاده کننده از تسهیلات شرکت بمنظور توسعه خدمات وکسب درآمد بمنظور توفیق و ترفیع هرچه بیشتر شرکت به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقها و حسابهای دولتی و استرداد آنها مبادرت به انجام کلیه امور تبلیغی در جهت اطلاع رسانی به بازار و توسعه فعالیتهای شرکت در چارچوب بودجه مصوب هیات مدیره انتشار آگهی‌های شرکت، انتخاب دفاتر اسناد رسمی و حسب مورد تغییر آنها اتخاذ تصمیم در خصوص توقف عملیات اجرائی، نظارتی و مالی قراردادهای منعقده با مشتریان مدیرعامل میتواند به غیر از حق امضاء در حسابهای بانکی و اسناد تعهدآور قسمتی از اختیارات محوله فوق و حق امضاءرا به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. پ۹۵۰۸۱۶۷۱۱۸۵۳۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119118
آگهی تغییرات شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۶۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی کباری به شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۰۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و معراج خلیلی مریان به شماره ملی ۲۶۳۱۴۲۲۳۵۱ به نمایندگی از شرکت آتی اندیشان تدبیرگر پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۸۰۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود لطفی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲ به نمایندگی از شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و محمود خدام به شماره ملی ۰۵۳۳۱۸۴۹۴۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل طبق اساسنامه می‌باشد. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۸۱۸۱۴۹۱۱۷۱۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13127424
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارسی فارمد پاسارگاد درتاریخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۴۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۴۱۴۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه امور مربوط به امکان سنجی، طراحی، برنامه ریزی، مشاوره، سرمایه گذاری، جلب مشارکت، تولید، بسته بندی توزیع، انتقال تکنولوژی صادرات و واردات، بازاریابی و فروش انواع کالاهای مجاز به ویژه مواد اولیه دارویی، دارو، محصولات بیولوژیک، فرآورده های خونی، مکمل های دارویی، مواد شیمیایی، واکسن، آرایشی و بهداشتی و مشتقات دارویی حیوانی و گیاهی و کلیه لوازم، ماشین آلات، تجهیزات خطوط تولید مربوطه و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و بهداشتی، شرکت در مناقصات و پیمان ها و مزایدات بین المللی و داخلی در موضوعات فوق، اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها وصندوق ها موسسات مالی و اعتباری خارجی و داخلی، جمع آوری پلاسما پس از اخذ کلیه مجوز های لازم از وزارت بهداشت و مراجع ذیصلاح در سراسر کشور و تولید انواع فرآورده های خونی و دارویی از پلاسما، اخذ نمایندگی از کلیه شرکت های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به کلیه شرکت های داخلی و خارجی.برپایی و شرکت در نمایشگاه های بین المللی و داخلی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری، نبش کوچه چهارم غربی، پلاک۱۸ طبقه دوم واحد۳ کدپستی ۱۹۹۸۶۸۴۶۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۹ / ۹۵ ص / ۳۸۰ مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه کوی فراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سجاد مخبر بشماره ملی ۲۰۰۲۳۰۶۳۵۴ بنمایندگی از شرکت نسیم سلامت پاسارگاد بشناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۸۷۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی کباری بشماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ بنمایندگی از شرکت نسیم سلامت خاتم بشناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۳۱۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی بشماره ملی ۱۰۹۰۲۳۲۸۰۲ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاءمدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۸۲۴۶۴۲۱۴۹۵۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14096822
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی صالح اندیشان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی جمالیان به کدملی ۴۴۸۹۷۴۶۸۹۱ آقای مهدی دهقان نیستانکی به کدملی ۰۰۵۴۷۹۴۴۳۹ آقای اسعد نیازمند به کدملی ۰۰۴۴۲۷۹۰۳۵ آقای مجتبی کباری به کدملی۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ آقای یوسف تقی پور به کدملی ۰۳۲۲۹۶۵۶۲۴ پ۹۷۰۴۰۶۱۲۳۵۴۴۷۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172502
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت۵۳۰۲۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۵۰۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:موضوع شرکت الف ـ موضوع فعالیت های اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار، با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: (فعالیت هایی از قبیل: سبدگردانی، مشاوره سرمایه گذاری، مشاوره عرضه و مشاوره پذیرش، پذیره نویسی و تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار یا مشارکت در این امور، کارگزاری، کارگزاری/معامله گری، رتبه بندی اعتباری و پردازش اطلاعات مالی.) انجام فعالیت های زیردر ارتباط با اشخاص سرمایه پذیرموضوع بند ۱ فوق: ـ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ـ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در زمینه های فعالیت مذکور در بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ـ حمل و نقل، انبارداری، بازار یابی، توزیع و فروش محصولات و خدمات. ب ) موضوع فعالیت های فرعی: ـ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل مربوطه فعالیت نماید. ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛ ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ـ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ شرکت می تواند در راستای اجرای موضوع فعالیت خود، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.بموجب مجوز شماره ۳۷۹۰۳,۱۲۲ مورخ ۱۵/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس گردید مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله آرژانتین ـ ساعی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ خیابان شهید دکتر بهشتی ـ پلاک ۲۸۳ ـ ساختمان نگین آزادی ـ طبقه ششم ـ واحد غربی کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال غیر نقدی منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵۱۶۹ ـ ۱۱۰ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه دکتر بهشتی با کد ۶۵۱۶۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا سیری به شماره ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدمهدی ناسوتی فرد به شماره ملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجتبی کباری به شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت، یا با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۳۶۱۹۹,۱۲۲ مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس گردید. پ۹۷۰۵۲۴۲۵۹۳۰۶۹۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253945
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع کشت و صنعت نوید زرع باران درتاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۵۳۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۳۶۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ایجاد واحدهای صنعتی مرتبط با محصولات باغی،کشاورزی و دامپروری.تاسیس سردخانه ،مجتمع کشاورزی و پرورش حیوانات و ماهیان.تولید ،توزیع ،فرآوری و بسته بندی کلیه محصولات کشاورزی اعم از گلخانه ای ،باغی ، زراعی و مواد غذایی.خرید ،فروش ،فیله کردن ،بسته بندی ،توزیع و حمل آبزیان.تهیه،ترکیب و فروش داروها ،واکسن ها ،سرم ها و مواد بیولوژی مخصوص دام و طیور.تامین تجهیزات و نیروی مورد نیاز جهت اجرای موضوعات فعالیت شرکت. خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات و عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی –برگزاری نمایشگاه. شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج از کشور.(در صورت ضرورت قانون انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ بخش مرکزی ـ شهر قزوین ـ محله دروازه رشت ـ خیابان عدلیه ـ کوچه گل آرا ـ پلاک ۱ ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی ۳۴۱۹۷۶۳۸۶۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۵۲/۴۷۲۸/۷۲ مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک کشاورزی شعبه قزوین با کد۴۷۲۸ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم زینب غلاث به شماره ملی ۱۰۵۰۴۸۶۰۹۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مجید غلاث به شماره ملی ۱۰۶۲۶۲۰۹۱۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجتبی کباری به شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا کشاورز قاسمی به شماره ملی ۴۳۲۲۷۰۷۵۵۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی با امضا دو نفر ازسه عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مجید نادری به شماره ملی ۱۲۴۹۹۰۴۶۳۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجید آهنگریان به شماره ملی ۴۲۸۴۶۵۷۰۲۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ولایت قزوین جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ضمناً مدیرعامل خارج از هیئت مدیره و خارج از سهامداران می باشد. ش۹۷۰۷۱۸۸۷۸۱۴۱۷۲۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک