محمدرضا محسنی

محمدرضا محسنی

کد ملی 3931640647
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1407443
آگهی تغییرات شرکت هفت هنر سفید با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۱۵۰۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا حسینیان با شماره ملی۰۰۵۶۷۲۲۸۹۳ با دریافت۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردید آقای رضا صائمی با شماره ملی۰۰۶۱۶۱۰۳۶۴ با دریافت۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه از۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می‌گردد. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: آقای محمد جانی علی آبادی به کدملی۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ دارای۰۰۰/۰۰۰/۵۰ دریال سهم الشرکه و آقای محمدحسن محسنی به کدملی۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ دارای۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال سهم الشرکه و آقای محمدرضا محسنی به کدملی۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ دارای۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال سهم الشرکه و آقای رضا صائمی به کدملی۰۰۶۱۶۱۰۳۶۴ دارای۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال سهم الشرکه. تعداد اعضاء هیات مدیره به۴ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. پ۱۸۰۵۳۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9957789
آگهی تغییرات مؤسسه شهرزاد قصه گوی کودک به شماره ثبت ۲۲۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محدرضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ به شماره شناسنامه ۴۴۶۹ تاریخ تولد ۲۰/۶/۱۳۵۵ فرزند حجت اله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ به شماره شناسنامه ۴۰۷۹ تاریخ تولد ۲۰/۵/۱۳۵۳ فرزند حجت اله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۳ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۷/۸۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد جانی علی آبادی و آقای محمدحسن محسنی و آقای محمدرضا محسنی و آقای سید علی کاشفی خوانساری تا تاریخ ۲۵/۷/۸۸. ۴ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا محسنی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جانی علی آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسن محسنی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی کاشفی خوانساری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علی کاشفی خوانساری بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه ازقبیل چک، سفته، بروات و اسناد عادی و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مجتمعا و در غیاب هریک از آنها با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است. ۶ محل مؤسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران شریعتی روبروی حسینیه ارشاد ک هدیه پ ۴۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۳/۹/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10811373
آگهی تغییرات موسسه تصویر منزل پیام به شماره ثبت ۲۲۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۲۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای مهدی حاجی اسمعیلی به شماره ملی ۰۰۶۶۷۳۴۳۲۰ به شماره شناسنامه ۳۵۶۷ تاریخ تولد ۸/۶/۵۴ فرزند علی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ و آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ و آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ و خانم الهام ملک محمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۳۴۴۰۹۴ و آقای مهدی حاجی اسعمیلی به شماره ملی ۰۰۶۶۷۳۴۳۲۰. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم الهام ملک محمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۳۴۴۰۹۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی حاجی اسعمیلی به شماره ملی ۰۰۶۶۷۳۴۳۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی حاجی اسعمیلی به شماره ملی ۰۰۶۶۷۳۴۳۲۰ بسمت مدیرعامل. ۵ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سیدخندان ابتدای سهروردی شمالی کوچه حاج حسنی پلاک ۳۶ واحد ۳ کدپستی ۱۵۵۵۷۱۴۱۵۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و اسناد عادی و غیره با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۷/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777506
آگهی تغییرات شرکت اطلس پرتو آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۲۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۱۶۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود باقری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۷۲۶۲۳ با دریافت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از مؤسسه خارج گردید. محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ بادریافت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به ۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد. محمدحسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ بادریافت مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به ۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد. محمدرضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ بادریافت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به ۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد. پویا رجامند به شماره ملی ۲۷۵۵۵۹۴۰۱۲ بادریافت مبلغ ۱۷۷۰۰۰۰۰ ریال از صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به ۷۸۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد. محمدعلی رجامند به شماره ملی ۲۴۱۱۲۸۸۸۹۱ بادریافت مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال از صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به ۳۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه: محمد حسن محسنی کدملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ دارای مبلغ۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمد جانی علی آبادی کدملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ دارای مبلغ۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمدرضا محسنی کدملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ دارای مبلغ۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پویا رجامند کدملی ۲۷۵۵۵۹۴۰۱۲ دارای مبلغ۷۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمدعلی رجامند کدملی ۲۴۱۱۲۸۸۸۹۱ دارای مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۲۱۴۸۶۶۱۶۸۳۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854823
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه توسعه آینده برتر شمیرانات درتاریخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۸۸۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۲۵۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: موضوع فعالیت: امور اجتماعی در حوزه رفاه اجتماعی و مهارتهای اجتماعی و کارآفرینی، اشتغال و ارتقای روحیه مشارکت و کارگروهی، ارتقای مهارتهای فردی، خلاقیت و ابتکار، امور خیریه و نیازمندان می باشد. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران، خیابان پاسداران، بوستان دوم، خیابان گیلان، شهید عراقی شمالی، کوچه گلزارشرقی، پلاک ۱۸ واحد ۳و ۴، کد پستی ۱۶۶۴۹۷۳۷۱۱ دارایی موسسه: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: خانم کتایون شاهین نیا به کد ملی ۰۰۶۲۱۴۶۴۳۲ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا محسنی به کد ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار خانم نینا شاهین نیا به کد ملی ۰۰۱۰۸۴۵۷۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره خانم حمیده حبیبی فتح آبادی به کد ملی۳۱۳۱۴۸۶۲۲۸ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره خانم مریم باریکانی به کد ملی ۰۰۷۳۳۵۳۰۹۴ بسمت بازرس اصلی برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند خانم کتایون شاهین نیا به کد ملی ۰۰۶۲۱۴۶۴۳۲ بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و اوراق و نامه های عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. پ۹۵۰۳۲۵۸۳۳۲۰۶۸۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13099784
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری سیب سبز درخت سلامت درتاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۰۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۲۲۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم، مشاوره، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها و روش ها و اطلاع رسانی در جهت اهداف شرکت حق العمل کاری، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، طراحی و نصب، اجرا، راه اندازی، ارتقاء، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های کامپیوتری، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار، خرید، فروش، تولید، توزیع، ثبت سفارش، طراحی، محاسبه فنی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج شرکت، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران ـ شریعتی ـ روبروی حسینیه ارشاد ـ کوچه هدیه پلاک ۱۴ طبقه اول کدپستی: ۱۵۴۶۸۱۸۴۱۳ سرمایه موسسه: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: آقای محمد جانی علی آبادی کد ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد حسن محسنی کد ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ به سمت مدیرعامل دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا محسنی کد ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای رضا صائمی کد ملی ۰۰۶۱۶۱۰۳۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت ۵ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۸۰۸۴۵۵۴۸۸۷۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264811
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری محتوا نگاران نوآور طرفداری درتاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۷۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۶۸۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم، مشاوره، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها و روش ها و اطلاع رسانی در جهت اهداف شرکت حق العمل کاری، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، طراحی و نصب، اجرا ، راه اندازی، ارتقاء، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های کامپیوتری، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار، خرید، فروش، تولید، توزیع ، ثبت سفارش، طراحی، محاسبه فنی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج شرکت، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اشرفی اصفهانی- بالاتر از پل همت- کوچه طباطبایی - پلاک ۲۴ طبقه همکف واحد۱ کدپستی ۱۴۶۹۶۱۴۸۳۱ سرمایه شرکت: ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال می باشد. اولین مدیران: محمدعلی جنت خواه دوست به شماره ملی ۰۰۱۱۹۵۸۹۶۰ به سمت مدیرعامل و محمدرضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۵ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۱۰۲۹۶۴۲۴۹۵۷۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264815
آگهی تغییرات شهرزاد قصه گوی کودک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدرضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ به سمت مدیرعامل و محمدحسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر و امضاء موسسه معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۲۹۵۷۳۳۰۵۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13291523
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری نگاه تیزبین وقایع شهر درتاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۸۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۹۱۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم، مشاوره، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها و روش ها و اطلاع رسانی در جهت اهداف شرکت حق العمل کاری، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، طراحی و نصب، اجرا ، راه اندازی، ارتقاء، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های کامپیوتری، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار، خرید، فروش، تولید، توزیع ، ثبت سفارش، طراحی، محاسبه فنی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج شرکت، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خیابان ولیعصر بالاتر از بهشتی کوچه نادر پلاک۴ طبقه اول کدپستی ۱۵۱۱۶۴۳۷۱۴ سرمایه موسسه: ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: محمد جانی علی آبادی دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمدحسن محسنی دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمدرضا محسنی دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مسعود ابراهیمی دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ به سمت ریس هیات مدیره محمدحسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ به سمت عضو هیات مدیره محمدرضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ به سمت عضو هیات مدیره مسعود ابراهیمی به شماره ملی۲۸۰۲۵۸۸۹۶۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهد آور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۱۱۱۶۹۶۸۳۰۳۲۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321230
آگهی تغییرات شرکت ایلیا پخش پارسیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۳۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۵۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جانی علی ابادی فرزند مراد ش ش ۸۱۴ کدملی۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت آقای محمد حسن محسنی فرزند حجت اله ش ش ۴۰۷۹ کدملی۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت آقای مسعود باقری فرزند حسین ش ش ۴۳۵۵۱ کدملی۰۰۷۹۰۷۲۶۲۳ با پرداخت مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان عبارت است از: بهروز زارعی گرگ آباد کدملی ۳۷۳۰۴۵۹۰۰۷ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲ ریال محمد رضا محسنی کدملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۸ ریال محمد جانی علی ابادی کدملی۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال آقای محمد حسن محسنی کدملی۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال آقای مسعود باقری کدملی۰۰۷۹۰۷۲۶۲۳ دارای مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال. پ۹۵۱۲۰۳۱۶۱۱۰۳۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633079
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری نوین پردازش اطلاعات پروانه درتاریخ ۰۵/۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۸۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۷۶۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم، مشاوره، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها و روش ها و اطلاع رسانی در جهت اهداف شرکت حق العمل کاری، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، طراحی و نصب، اجرا، راه اندازی، ارتقاء، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های کامپیوتری، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار، تولید، توزیع، ثبت سفارش، طراحی، محاسبه فنی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج شرکت، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ تهرانپارس ـ خیابان شهید محمد رضائی (۱۲۱) ـ خیابان شهید هوشنگ قره زادنیا(۱۶۲شرقی) ـ پلاک ۱۳۲ ـ طبقه دوم ـ واحد ۵ ـ کدپستی ۱۶۵۴۶۸۳۱۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۲۰۰۰۰۰۰ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای هانی حجت انصاری به شماره ملی ۲۷۳۰۱۱۵۲۸۵ دارنده ۶۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هانی حجت انصاری به شماره ملی ۲۷۳۰۱۱۵۲۸۵ به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۰۵۳۵۲۱۲۷۸۲۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692236
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری جمعیت توسعه سرمایه انسانی آینده برتر درتاریخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۳۱۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۳۲۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :– تلاش در جهت آموزش و توانمند سازی، بازتوانی و خود اتکایی گروه هدف شامل افراد آسیب دیده در معرض آسیب اعم از مردان، زنان، کودکان، سالمندان برای دستیابی به استانداردهای بالاتر زندگی می باشد. ـ ایجاد زمینه های اشتغال افراد گروه هدف (افراد آسیب دیده در معرض آسیب اعم از مردان، زنان، کودکان، سالمندان)می باشد. - ارائه خدمات آموزشی، تربیتی، مددکاری و مشاوره اجتماعی در جهت توانمند سازی و بازتوانی گروه هدف ـ کمک به توسعه فضاهای آموزشی برای افراد تحت حمایت - اشاعه فرهنگ نوع دوستی به صورتی مدبرانه و فراگیر در جامعه - بررسی، تحقیق و پژوهش و ارائه راهکار پیرامون، کارآفرینی اجتماعی، کسب و کار اجتماعی ـ گسترش ارتباطات اجتماعی ما بین مراکز حمایتی شماره مجوز ۲۲۳۵۹۰ /د تاریخ مجوز ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ مرجع صادرکننده وزارت کشور مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شهر تهران-میرداماد-خیابان چهارم-خیابان شهید امیرسرلشگر علیرضا سنجابی-پلاک ۲۴-طبقه اول-- کدپستی ۱۹۱۱۹۳۵۷۶۳ سرمایه موسسه:ندارد اولین مدیران:خانم آزیتا زرگربالای جمع به شماره ملی ۰۰۵۶۳۱۷۹۲۱ و به سمت عضو هیئت مدیره خانم آلاله هراتی زاده به شماره ملی ۰۰۵۶۷۸۶۵۹۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم کاتیوش شاهین نیا به شماره ملی ۰۰۶۲۱۴۶۴۳۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم سیده ثمر نواب رضوی به شماره ملی ۰۰۶۹۶۶۲۷۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره خانم مریم باریکانی به شماره ملی ۰۰۷۳۳۵۳۰۹۴ و به سمت عضو هیئت مدیره وخزانه دار آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ و به سمت عضو هیئت مدیره آقای منوچهر صدری خانلو به شماره ملی ۴۳۲۴۱۸۷۷۵۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره خانم نینا شاهین نیا به شماره ملی ۰۰۱۰۸۴۵۷۰۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی وعلی البدل :. آقای پویا رجامند ش م ۲۷۵۵۵۹۴۰۱۲ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد پیوندی ش م ۴۵۶۹۷۳۷۵۸۷ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند پ۹۶۰۸۱۳۷۶۹۲۳۰۹۵۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14026228
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سامانه سفیران مهر همگردی در تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۱۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۸۳۲۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم، مشاوره، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها و روش ها و اطلاع رسانی در جهت اهداف شرکت حق العمل کاری، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، طراحی و نصب، اجرا، راه اندازی، ارتقاء، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های کامپیوتری، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار، خرید، فروش، تولید، توزیع، ثبت سفارش، محاسبه فنی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج شرکت، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میرداماد ـ خیابان رودبار شرقی ـ کوچه شمشک (ک هدیه) ـ پلاک ۶ ـ طبقه دوم ـ واحد شرقی کدپستی ۱۵۴۶۸۱۸۶۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۶۹ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک بانک ملی ایران شعبه حسینیه ارشاد با کد ۱۸۱ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای نیما محسنی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۴۷۳۴۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم المیرا زنگنه به شماره ملی ۰۰۱۲۵۵۱۸۷۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی نخعی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۰۶۵۸۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیام البرز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۲۲۳۴۸۲۱۴۶۶۲۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14179373
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری نقش برتر شهر هوشمند درتاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۵۳۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۹۳۳۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم ، مشاوره ، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها و روشها و اطلاع رسانی در جهت اهداف شرکت حق العمل کاری ، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای ، طراحی و نصب ، اجرا ف راه اندازی ، ارتقاء ، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های کامپیوتری ، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار ، خرید ، فروش ، تولید ، توزیع ، ثبت سفارش ، محاسبه فنی ، عقد قراردا با اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از شرکت ، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور ، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی ،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله شهرک استقلال ـ بزرگراه آزادگان ـ بزرگراه ۶۵متری فتح ـ پلاک ۰ ـ ساختمان درب پادگان میثم ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۳۸۹۸۱۹۹۹۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ دارنده ۴۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد حسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ دارنده ۴۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد رضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ دارنده ۴۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد حسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۵۲۹۵۶۹۴۹۵۷۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14240044
آگهی تغییرات پیک نرم افزار گستر محله موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۸۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۰۵۱۱۵/۹۷ مورخ ۲۴/۵/۹۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسن محسنی به شماره ملی۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۴/۹۸ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد پ۹۷۰۷۰۹۶۰۸۴۶۰۶۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333322
آگهی تغییرات راه برترین‌های سبک زندگی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۶۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مسعود باقری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۷۲۶۲۳ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. ۲ آقای سیدمرتضی جوادی مقدم به شماره ملی ۰۹۴۱۰۳۳۱۸۱ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه مؤسسه از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه مؤسسه بشرح مذکور اصلاح شد اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: ۱ آقای مسعود باقری ۰۰۷۹۰۷۲۶۲۳ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲ آقای سیدمرتضی جوادی مقدم ۰۹۴۱۰۳۳۱۸۱ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۳ آقای محمد جانی علی آبادی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۴ آقای محمد حسن محسنی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۵ آقای محمد رضا محسنی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۹۰۷۹۵۸۷۴۶۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345959
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راهکارهای همراه گسترده شهر آینده درتاریخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۴۷۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۸۷۹۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها . روش ها و اطلاع رسانی در جهت اهداف شرکت حق العمل کاری، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، طراحی و نصب، اجرا، راه اندازی، ارتقاء، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های کامپیوتری، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار و نرم افزار، خرید، فروش، تولید، توزیع، ثبت سفارش، محاسبه فنی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج شرکت، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-میرداماد-خیابان رودبار شرقی-کوچه شمشک (ک هدیه)- پلاک ۶-طبقه دوم-واحد غربی کدپستی ۱۵۴۶۸۱۸۶۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۹ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک بانک ملی ایران شعبه حسینیه ارشاد با کد۱۸۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای منوچهر صدری خانلو به شماره ملی ۴۳۲۴۱۸۷۷۵۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای شهباز یعقوبی به شماره ملی ۶۳۶۹۴۰۵۳۲۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی نخعی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۰۶۵۸۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علیرضا زنگنه به شماره ملی ۰۰۶۴۷۶۰۲۲۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار تجارت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۹۱۴۷۸۲۱۰۲۸۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک