محسن سجادی نیا

آقای محسن سجادی نیا

کد ملی 3921165342
33
شرکت‌ها
33
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1115820
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن سجادی نیا کدملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به نمایندگی شرکت تجارت الماس مبین شناسه ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید هوشمندی ماهر کدملی ۳۸۷۵۱۰۰۸۸۳ به نمایندگی شرکت الکترونیک مبین ایران شناسه ملی ۰۰۵۴۸۵۲۰۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن حاج قاسم صابون کدملی ۰۰۴۸۰۷۱۰۶۴ به نمایندگی شرکت فناوران مبین خاورن شناسه ملی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای جعفر ربیعی کدملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ به نمایندگی از شرکت توسعه مخابراتی آریا سل شناسه ملی ۰۰۳۹۳۸۷۷۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد کاشانی کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به نمایندگی از شرکت افق افروز ایماء سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مشترک آقایان محسن سجادی نیا و حسن حاج قاسم با دو امضا و در صورت غیاب آقای محسن سجادی نیا با امضا آقای محمد کاشانی و در غیاب آقای حسن حاج قاسم با امضا یک نفر از آقایان مجید هوشمندی ماهر یا جعفر ربیعی با دوامضا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۷۵۵۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137591
آگهی تغییرات شرکت فناوران مبین خاور (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۶۱۸۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۸۶۵۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای محسن سجادی نیا با کدملی۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به نمایندگی شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین رئیس هیئت مدیره، محمدکریم ناصرصراف کدملی۴۴۳۲۳۱۹۹۳۵۱ به نمایندگی شرکت ایجاد ارتباطات بین الملل نایب رئیس هیئت مدیره، سید کمال الدین میرباذل کدملی۰۹۴۰۴۸۷۶۲۴ به نمایندگی شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. ۲ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۶۸۳۷۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229781
آگهی تغییرات شرکت گروه خدماتی نگاه پایتخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۲۳۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۰۷۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سجادی نیا ش. م ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق نوران ش. ملی: ۰۰۴۸۷۹۶۹۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا خزاعی به شماره ملی: ۰۶۵۱۷۰۵۵۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحیدرضا فعال اوغانی به شماره ملی: ۰۰۶۲۳۴۷۳۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالله مرادی لارمائی به شماره ملی: ۲۰۹۱۳۹۸۴۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدتقی فضائلی به شماره ملی ۲۱۴۱۶۸۱۴۳۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء با دو امضاء یا با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۹۲۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240646
آگهی تغییرات شرکت نوین تجارت مبین آرکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۳۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن سجادی نیا به شماره ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و فخری شایگان به شماره ملی ۳۹۳۴۳۶۴۰۲۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدامین سیف به شماره ملی ۰۰۱۶۲۴۴۵۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور، نامه‌های اداری و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، دارای اعتبار میباشد. پ۱۷۳۱۲۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257757
آگهی تغییرات شرکت پردازش تصویر رایان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۱۶۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۶/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدحسین نظری توکلی به شماره ملی۰۹۳۸۳۲۷۴۰۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتباری ثامن الائمه به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن سجادی نیا به شماره ملی۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به نمایندگی از موسسه بنیاد خیریه فاطر صادق به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۳۲۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علیداد امیری به شماره ملی۱۹۱۰۲۱۱۲۲۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی غدیر سپهر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۶۶۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و عبدالرضا دادخواه نیکو به شماره ملی۰۰۴۴۸۹۷۲۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان مجد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و رضا حیدری به شماره ملی۰۰۷۲۷۶۹۷۹۳ به نمایندگی از شرکت رایان تصویر پردیس به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۶۵۳۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۲۹۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275487
آگهی تغییرات شرکت رسام نگار جاوید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن سجادی نیا ش. م ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پردازش تصویر رایان به ش. م ۱۰۱۰۲۰۴۱۶۴۸، علیداد امیری ش. م ۴۸۱۹۶۲۵۷۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا حیدری ش. م ۰۰۷۲۷۶۹۷۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با دو امضاء همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۱۵۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318227
آگهی تغییرات شرکت تجارت الماس مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه اقتصادی سبا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ و شرکت پردیس سبز ملل به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۲۳۳۷ و موسسه بنیاد خیریه فاطر صادق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۳۲۴۰ و شرکت نوین تجارت مبین آرکا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۳۶۹۵ و محسن سجادی نیا به شماره ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۸۴۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425645
آگهی تغییرات شرکت صنایع انرژی شهیر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۱۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن سجادی نیا به شماره ملی۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره (به نمایندگی از شرکت تجارت الماس مبین) و حسن ممبینی به شماره ملی ۴۸۱۹۶۲۵۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (به نمایندگی از مبین رایان پارند) و محمد ممبینی به شماره ملی ۴۸۱۹۸۵۰۲۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره (به نمایندگی از شرکت نماد سازه جنوب) و رضا نامنی به شماره ملی ۰۰۴۹۹۱۵۹۹۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با دو امضاء همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۱۳۴۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443882
آگهی تغییرات موسسه بنیاد خیریه فاطر صادق شماره ثبت ۲۶۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/۹۲ و مجوز ناجا بشماره ۱۴۵۳۱۳۰۲۶۴۵۹۹۵۸ مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا فرزادی به شماره ملی ۲۰۰۲۴۴۴۲۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن قادری به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند آقای مسعود مهردادی ک م ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸، آقای سید یحیی حسینی ک م ۲۱۸۱۶۰۳۴۵۶، آقای محسن سجادی نیا ک م ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲، آقای احمد وحید دستجردی ک م ۰۰۳۵۵۰۲۹۲۴، آقای عیسی شریفی ک م ۱۱۵۹۴۹۴۳۶۳ بسمت اعضای اصلی و آقای مرتضی رضائی ک م ۰۰۴۳۲۷۹۴۵۷ و آقای جمال آبرومند ۰۰۳۹۳۲۹۱۴۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره پ۱۸۲۳۱۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527637
آگهی تغییرات شرکت آرا مبین آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۴۷۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۱۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سجادی نیا کدملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ (به نمایندگی از تجارت الماس مبین) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاشانی کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ (به نمایندگی از رایا ن تصویر پردیس) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای عطا اله ملکی تبار کدملی ۰۰۵۶۱۸۲۱۷۱ (به نمایندگی از افق افروز ایما ء) به سمت عضو هیئت مدیره آقای سعید فرخ منش کدملی ۱۸۹۰۳۱۴۹۷ (به نمایندگی از صنایع انرژی شهیر) به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید محمد صادق بهشتیا ن کدملی ۰۰۶۸۳۳۸۱۳۹ (به نمایندگی از گروه خدماتی نگاه پایتخت) به سمت عضو و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۴۹۹۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597399
آگهی تغییرات موسسه پژوهشی تصمیم سازان امین مدیریت به شماره ثبت ۲۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۳۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سجادی نیا کدملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به سمت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از گروه تخصصی تجارت الماس مبین و آقای فریدون رهنمای رودپشتی۲۷۳۹۶۹۲۱۵۳ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و علی جهانگیری کدملی ۱۵۸۰۱۴۲۰۹۵ به سمت عضو هیأت مدیره و پیام حنفی زاد کدملی ۰۰۷۳۷۱۸۴۷۵ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای منصور فیض اله زاده۰۰۴۶۹۰۳۷۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهد آور شرکت به امضاء ثابت آقای محسن سجادی نیا ومدیرعامل (آقای منصورفیض اله زاده) با دو امضاء ودرغیاب مدیرعامل با امضاء ثابت محسن سجادی نیا و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضاء یک نفر از اعضاء همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۳۰۶۰۹۹۹۲۸۲۴۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614089
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویا خدمات الماس در تاریخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۰۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۸۶۳۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کال ااز گمرکات داخلی کشور، تهیه و توزیع و خرید و فروش و حق العمل کاری انواع خدمات وکالاهای مجاز بازرگانی شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات بخشهای خصوصی داخلی و خارجی و همکاری و تشکیل مشارکت باکنسرسیوم با شرکتهای داخلی یاخارجی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و داخلی وگشایش اعتبارال سی برای شرکت، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعاونیها بصورت مالی شرکت درکلیه نمایشگاها، و ایجاد شعب و نمایندگی درداخل و خارج مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مرکز اصلی شرکت تهران خیابان آفریقا خیابان ناهید غربی کوچه اختران پلاک ۵۷ کدپستی: ۱۹۶۷۷۷۳۳۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰.۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱۵۵۰۰۸ مورخ ۲۹/۵/۹۳ نزد بانک ملت شعبه مسقل ونک تک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ آقای محسن سجادی نیا به شماره ملی۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ (به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶) به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای عبدالله خیر اللهی به شماره ملی: ۴۰۷۱۰۷۱۸ ۰۰ (به نمایندگی از شرکت باتیس سازان الماسبه شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۴۲۳۵۸) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ آقای وحید رضا فعال اوغانی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۴۷۳۲۲ (به نمایندگی از شرکت صنعت پردازان الماسبه شناسه ملی:۱۰۱۰۴۰۶۵۳۲۰) به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ آقای مرتضی جمشیدیان به شماره ملی ۱۲۸۲۶۵۳۳۳۴ (به نمایندگی از شرکت پیشرو فناوران الماسبه شناسه ملی:۱۰۳۲۰۸۴۹۱۶۴) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ـ آقای علی جهانگیری به شماره ملی: ۱۵۸۰۱۴۲۰۹۵ (به نمایندگی از شرکت افق افروز ایماء به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۹۴۰) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر ازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با دو امضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی دش وهمکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی. ـ محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۳۷۱۶۸۷۸۹۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634465
آگهی تغییرات شرکت مبین رایان پارند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۸۷۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سجادی نیا کد ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره (به نمایندگی شرکت باتیس سازان الماس) آقای علی داد امیری کد ملی ۱۹۱۰۲۱۱۲۲۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (به نمایندگی شرکت پردازش تصویر رایان) آقای هاشم گرامی منفرد کد ملی ۰۰۳۳۳۵۴۵۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره (به نمایندگی شرکت افق افروز ایماء) آقای محمدرضا پورضیائی کد ملی ۰۶۰۱۰۳۵۴۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره (با نمایندگی شرکت رسام نگارجاوید) آقای سید مهدی واصلی کد ملی ۰۷۹۳۲۱۵۵۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره (به نمایندگی شرکت پیشروفناوران الماس) آقای حسن ممبینی کد ملی ۴۸۱۹۶۲۵۷۲۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل ویک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ویک نفر از اعضاء همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۳۰۷۰۵۱۲۳۹۴۵۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634469
آگهی تغییرات شرکت نارا پروتئین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۶۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن سجادی نیا کد ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ (به نمایندگی از شرکت افق افروز ایماء) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی جهانگیری کد ملی ۱۵۸۰۱۴۲۰۹۵ (به نمایندگی از شرکت صنعت پردازان الماس) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای وحیدرضا فعال اوغانی کد ملی ۰۰۶۲۳۴۷۳۲۲ (به نمایندگی از شرکت باتیس سازان الماس) به سمت عضو هیئت مدیره آقای مرتضی جمشیدیان کد ملی ۱۲۸۲۶۵۳۳۳۴ (به نمایندگی از شرکت گروه خدماتی نگاه پایتخت) به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد صادق نوران کد ملی ۰۰۴۸۷۹۶۹۲۱ (به نمایندگی از شرکت پیشروفناوران الماس) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. _ کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشدو سایر نامه‌های اداری با امضاءمدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۰۵۲۹۸۱۷۹۳۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668096
آگهی تغییرات شرکت میعان انرژی رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۳۳۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت رایان تصویر پردیس (سهامی خاص) بشماره ثبت بشماره ثبت ۳۵۷۹۴۷ به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۶۵۳۲۰ به نمایندگی آقای محسن سجادی نیابه شماره ملی۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت صنایع انرژی شهیر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴۸۱۰۶ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۰۵۳ به نمایندگی آقای امیر حسین رضائی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۵۵۵۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت افق افروز ایما (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۸۱۵۲۰ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۹۴۰ به نمایندگی آقای عبدالله مرادی لارمائی شماره ملی ۲۰۹۱۳۹۸۴۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت آرا مبین آسیا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۳۴۷۴۱ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۱۶۴به نمایندگی آقای علی اکبر حسین زاده ضرابی به شماره ملی ۰۰۳۴۵۵۹۱۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبداله خانمحمدی به شماره ملی۰۰۴۵۹۲۲۸۳۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می‌باشد. ش۹۳۰۷۲۷۹۴۹۷۰۰۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675287
آگهی تغییرات شرکت افرا موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۲۱۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سجادی نیا به شماره ملی۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین شناسه ملی:۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی بصروی به شماره ملی۰۳۱۰۴۴۱۴۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبداله خیراللهی به شماره ملی: ۰۰۴۰۷۱۰۷۱۸ به نمایندگی از شرکت افق افروز ایماء شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۳۰۵۹۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره خانم زهرا صدقی به شماره ملی: ۴۵۶۸۷۴۹۳۳۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با دو امضاء همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشدو سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۰۳۹۳۵۵۱۱۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406201
آگهی تغییرات شرکت ایمن سیستم پرشیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۵۵۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران میدان بسیج خیابان مظاهر خیابان نوزدهم پلاک ۲۷ کدپستی ۱۷۸۷۹۶۵۶۸۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره ۲ الی ۳ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب سند صلح شماره ۳۳۱۴۴ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۵۸۷ تهران محسن سجادی نیا به شماره ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ با واگذاری کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به غلامعباس گودرزی به شماره ملی ۴۱۳۱۰۵۸۴۵۶ از ردیف شرکاء خارج گردید. به موجب سند صلح شماره ۳۳۱۴۴ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۵۸۷ تهران بهروز دولت زاده به شماره ملی ۱۴۶۰۸۴۷۲۸۸ با واگذاری کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به غلامعباس گودرزی به شماره ملی ۴۱۳۱۰۵۸۴۵۶ از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. رضا قاسمی به شماره ملی ۰۰۵۶۸۱۵۶۵۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. لیست شرکاء پس از کاهش و نقل و انتقال به شرح ذیل می‌باشد: غلامعباس گودرزی به شماره ملی ۴۱۳۱۰۵۸۴۵۶ دارای مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال ابراهیم فئوادیان به شماره ملی ۰۰۶۶۹۸۲۵۷۱ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۳۱۱۰۵۷۴۵۲۲۹۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9608807
آگهی تغییرات شرکت خدمات اول مبین صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن سجادی نیا به شماره ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر قدیرکاشانی به شماره ملی ۰۰۷۵۶۸۳۹۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت رایان تصویر پردیس سهامی خاص با نمایندگی آقای بهروز دولت زاده بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر قدیرکاشانی به شماره ملی ۰۰۷۵۶۸۳۹۰۳ بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۵/۶/۹۰. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با دو امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۱/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9680115
آگهی تغییرات شرکت رایان تصویر پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن سجادی نیا به شماره ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ و شرکت فرهیختگان پیام همراه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۰۲۱ با نمایندگی آقای سید عباس نوربخش و شرکت تجارت الماس مبین سهامی خاص با نمایندگی آقای بهروز دولت زاده تا تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۲. در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10115390
آگهی تغییرات شرکت افق افروز ایماء سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۵۲۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۵۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۹/۰۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۹/۰۹/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن سجادی نیا به شماره ملی۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ و آقای بهروز دولت زاده به شماره ملی۱۴۶۰۸۴۷۲۸۸ و شرکت تجارت الماس مبین سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۹۴۲ با نمایندگی آقای بابک افقهی تا تاریخ۰۹/۰۹/۱۳۹۲. در تاریخ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10151844
آگهی تغییرات شرکت دایا اقتصاد پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهرام اسدی به شماره ملی ۱۸۸۱۰۰۹۷۴۲ و آقای محسن سجادی نیا به شماره ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ و آقای بهروز دولت زاده به شماره ملی ۱۴۶۰۸۴۷۲۸۸ و خانم شیدا طبیب زاده به شماره ملی ۱۳۷۵۶۶۹۳۰۳ و آقای عزیز محسن پوریانی به شماره ملی ۱۷۵۹۹۷۶۴۴۱ تا تاریخ ۱۹/۴/۹۲. در تاریخ ۳/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10223574
آگهی تاسیس شرکت مبین تجارت فناور سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۶/۳/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۴۳۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۶۳۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشارابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور تهیه و توزیع و خرید و فروش و حق‌العمل‌کاری انواع کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات بخشهای خصوصی داخلی و خارجی همکاری و تشکیل مشارکت یا کنسرسیوم با شرکتهای داخلی یا خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و داخلی گشایش اعتبار ال سی برای شرکت اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت مالی شرکت در کلیه نمایشگاها ایجاد شعب و اخذ نمایندگی در داخل و خارج. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران فرمانیه ـ خیابان دکتر لواسانی نبش کوچه نیلوفر پلاک ۳۳ ـ کدپستی ۱۹۵۴۶۴۴۹۷۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۰۰۰/۵۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می‌باشدکه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۷۵۷۹۱۰۵ مورخ۲۵/۲/۱۳۹۱ نزد بانک ملت شعبه مستقل و نک تک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای سید مسعود میرکاظمی به شماره ملی۰۰۴۹۶۱۹۶۱۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ شرکت تجارت الماس مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۴۲ با نمایندگی آقای بابک افقهی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای محمد کهندل به شماره ملی۳۹۳۲۲۰۲۱۳۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای محسن سجادی‌نیا به شماره ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ شرکت جهات تجارت حیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۳۴۸۲۹ با نمایندگی آقای محمد طوسی‌خراسانی به سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ۵ـ آقای محمد طوسی‌خراسانی به نمایندگی از شرکت جهات تجارت حیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۳۴۸۲۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از امضاء آقایان بابک افقهی یا محسن سجادی‌نیا با دو امضاء همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌ها با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمد توکلی‌بنیزی به شماره ملی ۰۰۶۵۲۵۲۰۴۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای محمد جواهری‌ضامن‌جانی به شماره ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10296969
آگهی تغییرات شرکت نارا تک پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۷۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۶۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن سجادی نیا به شماره ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای صمد سلیمانی به شماره ملی ۰۰۵۷۱۳۸۴۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کمیلی به شماره ملی ۰۶۵۲۸۳۸۰۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تجارت الماس مبین سهامی خاص با نمایندگی آقای بابک افقهی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پرسپ سهامی خاص با نمایندگی آقای بهروز دولت زاده بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد کمیلی به شماره ملی ۰۶۵۲۸۳۸۰۷۳ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک یک نفر از سه نفر آقایان محسن سجادی نیا و بهروز دولت زاده و بابک افقهی و یک نفر از آقایان صمد سلیمانی و محمد کمیلی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای یک نفر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۷/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12667562
آگهی تغییرات شرکت رسا تجارت مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۴۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۱۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن سجادی به شماره ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ نیا به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۶۱۵۰۷ مهدی زارع به شماره ملی ۰۴۲۱۳۱۴۸۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ محسن اسکندری به شماره ملی ۳۸۷۴۷۹۱۹۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶ محمود خاکپور به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملی ات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت، کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۰۱۹۵۲۶۱۹۵۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797705
آگهی تغییرات شرکت همکاران راهپویان همتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۷۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محسن سجادی نیا به شماره ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶ و آقای بایرام باقرزاده به شماره ملی ۱۴۶۱۶۷۵۷۲۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت رسا تجارت مبین به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۱۷۶۰ و آقای موسی خواجوئی گوکی به شماره ملی ۰۰۴۵۹۲۲۸۳۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل به نمایندگی از شرکت فن آوری اطلاعات نور صبح خورشید به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۵۷۸۹ تعیین گردیدند. - هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت، - کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۶۴۳۳۱۷۸۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918772
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران رهاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۱۹۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سجادی نیا باکدملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲به سمت رئیس هیئت مدیره؛ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه بامدادبا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۵۷۷ آقای سید مرتضی حسینی باکدملی۲۶۵۹۵۲۱۵۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره؛ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصادی آساره باشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۸۵۶۲ آقای محمد رضا پورضیائی باکدملی ۰۶۰۱۰۳۵۴۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل؛ به نمایندگی از شرکت حامی سرمایه اقتصاد با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۲۳۵ - هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت، - کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۲۹۶۰۴۸۹۱۱۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036121
آگهی تغییرات شرکت نماد سازه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۱۰۸۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶با نمایندگی محسن سجادی نیا به کدملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲رئیس هیئت مدیره شرکت رسا تجارت مبین باشناسه ملی۱۴۰۰۴۴۰۱۷۶۰با نمایندگی محمد رضا پور ضیائی با کدملی۰۶۰۱۰۳۵۴۹۶نائب رئیس هیئت مدیره حسین ممبینی ۴۸۱۸۸۷۳۷۳۱ با کدملی به سمت عضو هیئت مدیره حامی تجارت الماس باشناسه ملی۱۴۰۰۴۱۶۰۵۶۲با نمایندگی علی عقدائی با کدملی ۰۰۳۷۲۲۵۳۵۹بسمت عضوهیئت مدیره محمد ممبینی باکدملی ۴۸۱۹۸۵۰۲۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مشترک یک نفر ازدو نفر محسن سجادی نیا یا محمد رضا پورضیائی و یک نفر از دو نفر حسین ممبینی یا محمد ممبینی با دو امضاء همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را طبق صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. ش۹۵۰۷۰۴۷۵۱۶۴۶۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068321
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی آوای شرق توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۹۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: شرکت نوین تجارت مبین آرکا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۹۳۶۹۵ (به نمایندگی آقای محسن سجادی نیا به شماره ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲) وآقای محمدامین به شماره ملی ۰۰۱۶۲۴۴۵۰۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۱۹۴۱۹۵۱۳۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119566
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص همراه سیر فردیس درتاریخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۱۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۱۷۲۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : حمل و نقل درون شهری مسافر به صورت دسته جمعی از طریق اتوبوس، مینی بوس، کامیون و وانت بار و تاکسی و مترو، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالااز گمرکات داخلی کشور، تهیه و توزیع وخرید و فروش و حق العمل کاری انواع کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت درکلیه مناقصات ومزایدات بخشهای خصوصی داخلی و خارجی و همکاری و تشکیل مشارکت با کنسرسیوم با شرکتهای داخلی یا خارجی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و داخلی، گشایش اعتبار ال سی برای شرکت، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونیها بصورت مالی، شرکت درکلیه نمایشگاها و ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم). مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان ششم، پلاک ۲۳، کد پستی ۱۹۹۸۶۱۸۶۱۸ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۹۵۷۰ / ۹۵ مورخه ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک شهر شعبه پاک نژاد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت : آقای عباسعلی قاسمی به شماره ملی ۰۸۳۹۰۸۱۴۵۶ به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن سجادی نیا به شماره ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به نمایندگی از شرکت رسا تجارت مبین با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۱۷۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر روشنائی به شماره ملی ۲۱۸۰۰۵۳۰۵۳ به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۰۳۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با دو امضا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : آقای محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای روزبه رفیعی قره تپه به شماره ملی ۰۰۸۴۷۷۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۸۱۹۲۱۴۳۱۷۱۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131478
آگهی تغییرات شرکت پردیس سبز ملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۲۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۸۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. محسن سجادی نیا به شماره ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۹۴۳ به سمت رییس هیأت مدیره و سید محمد رضا نجفی یزدی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۸۱۶۹۶ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و عبداله خیراللهی به شماره ملی ۰۰۴۰۷۱۰۷۱۸ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا امضا یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء اوراق قضایی (اعم از دادخواست و شکواییه و لوایح) و حضور در جلسات دادگاه‌ها و پیگیری‌های قضایی توسط آقای سید محمد رضا نجفی یزدی منفردا انجام خواهد شد و این اختیار نافی صلاحیت سایر اعضاء نخواهد بود. پ۹۵۰۸۲۶۷۶۳۸۵۰۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188457
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای محسن سجادی نیا ش م ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین ش م۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶ و جناب آقای عباسعلی قاسمی ش م ۰۸۳۹۰۸۱۴۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره؛ به نمایندگی از شرکت حامی تجارت الماس ش م ۱۴۰۰۴۱۶۰۵۶۲ و جناب آقای مجید حیدری به ش م ۴۲۸۴۸۶۰۱۲۷به سمت عضو هیئت مدیره؛ به نمایندگی از شرکت رسام نگار جاوید ش م ۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱ و جناب آقای عبدالرضا ناصحی فر ش م ۲۰۰۲۰۰۷۷۷۲ به سمت عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش ش م ۱۰۸۶۱۵۲۹۰۳۴ و جناب آقای فریبرزنژاد دادگر به ش م ۰۰۳۹۳۸۷۷۹۸به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره؛ به نمایندگی از شرکت همکاران راهپویان همتا ش م ۱۰۳۲۰۷۴۵۷۴۹ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت، کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۹۲۲۶۵۸۳۷۵۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308483
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تارا تجارت سپید در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۰۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۸۸۱۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تهیه، تولید، توزیع، پخش، بسته بندی، خریدوفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از تجهیزات پزشکی، مکمل، دارو، شوینده و آرایشی و بهداشتی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و بین المللی، ایجاد غرفه و شعب و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، برگزاری همایش ها و کنفرانس ها و سمینارها، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ دریا ـ خیابان شهید استاد مطهری جنوبی ـ بلوار دریا ـ پلاک ۱۲۲ ـ طبقه دوم ـ ـ کدپستی ۱۴۶۶۹۴۶۴۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۳۰۰۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی بشماره ۳۱۷۰۲۷/۹۵ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ بانک شهر شعبه پاکنژاد پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: شرکت سیستمهای الکترونیک بانکی ناراتک به شماره ملی ۱۰۱۰۲۳۱۱۷۱۷ به نمایندگی محمدامین سیف به شماره ملی ۰۰۱۶۲۴۴۵۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گروه توسعه اقتصاد آرکا به شماره ملی ۱۰۳۲۰۷۹۳۶۹۵ به نمایندگی محسن سجادی نیا به شماره ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت چند منظوره پرتو نسیم شمال به شماره ملی ۱۴۰۰۳۰۷۵۸۱۹ به نمایندگی سیدمحمدحسین موسوی به شماره ملی ۵۰۱۰۸۹۸۶۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مرتضی نیک کار چنیجانی به شماره ملی ۲۶۹۱۵۳۱۷۷۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و در غیاب عضو هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره منفرداً همراه به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد توکلی بنیزی به شماره ملی ۰۰۶۵۲۵۲۰۴۷ به سمت بازرس اصلی ـ آقای اصغر بهبودی به شماره ملی ۰۰۷۱۱۸۹۹۹۸ به سمت بازرس علی البدلبرای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۱۱۲۵۵۰۱۶۰۶۵۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13322622
آگهی تصمیمات شرکت ارتباطاتی ضحی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۰۹٫۱۵تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای حمید سیاه کلاه باکدملی ۰۰۵۹۱۲۶۲۳۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیر عامل، آقای محسن سجادی نیا باکدملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی خواجویی گوکی باکدملی ۲۹۹۱۷۷۰۹۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای جهانگیر سعدی باکدملی ۰۶۲۱۷۵۵۹۲۳ به نمایندگی از شرکت رسا تجارت مبین با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۱۷۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود و قراردادها با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای منفرد نایب رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک