سعید صدرائی

سعید صدرائی

کد ملی 0039162257
38
شرکت‌ها
38
آگهی‌ها

شرکت های سعید صدرائی

فولاد ماهان طوبی
فولاد ماهان طوبی
1
به پخش منطقه مرکزی
به پخش منطقه مرکزی
1
توسعه فروشگاههای زنجیره ای پنجاه و پنج
توسعه فروشگاههای زنجیره ای پنجاه و پنج
1
صنایع شیشه گیلان نشکن
صنایع شیشه گیلان نشکن
1
تجارت ریلی پارت سهند
تجارت ریلی پارت سهند
1
فولاد شاهرود
فولاد شاهرود
1
برج میلاد تهران
برج میلاد تهران
1
خدماتی حسابرسی مدبران مستقل
خدماتی حسابرسی مدبران مستقل
1
خدمات مهندسی فن آور صنعت یگانه
خدمات مهندسی فن آور صنعت یگانه
1
تحقیق وگسترش صنایع معدنی پارس کانی
تحقیق وگسترش صنایع معدنی پارس کانی
1
شیمبار
شیمبار
1
ایمن شیشه سپهر
ایمن شیشه سپهر
1
توسعه پیشتازان فن آوری طلا
توسعه پیشتازان فن آوری طلا
1
پیشتازان کانی کاران غرب فرآوری
پیشتازان کانی کاران غرب فرآوری
1
معدن طلای گلدیس سردشت
معدن طلای گلدیس سردشت
1
کارگزاری پارس نمودگر
کارگزاری پارس نمودگر
1
خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف
خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف
1
زرین پخش بهشهر
زرین پخش بهشهر
1
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس
1
توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد
توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد
1
پترو آسماری بین الملل
پترو آسماری بین الملل
1
سرمایه گذاری سدید تدبیر
سرمایه گذاری سدید تدبیر
1
فرا مبین فولاد یاران یزد
فرا مبین فولاد یاران یزد
1
تولیدی و صنعتی شیشه ایمنی شمال
تولیدی و صنعتی شیشه ایمنی شمال
1
فردا نگار میهن
فردا نگار میهن
1
تولیدی و صنعتی شیشه گیلان
تولیدی و صنعتی شیشه گیلان
1
بازرگانی بین المللی هم سوی فجر ساعی
بازرگانی بین المللی هم سوی فجر ساعی
1
مهندسین پیمانکار صنعتی ایران
مهندسین پیمانکار صنعتی ایران
1
فناوران فولاد آبتین
فناوران فولاد آبتین
1
پخش پدیده پایدار
پخش پدیده پایدار
1
کارگزاری آتیه
کارگزاری آتیه
1
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
1
ارزش آفرین گلرنگ
ارزش آفرین گلرنگ
1
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان
1
مشترک سیب
مشترک سیب
1
حسابرسی و خدمات مدیریت مجذور
حسابرسی و خدمات مدیریت مجذور
1
با درآمد ثابت فیروزه آسیا
با درآمد ثابت فیروزه آسیا
1
حسابرسی رازدار
حسابرسی رازدار
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 695793
آگهی تغییرات شرکت فولاد ماهان طوبیسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۶۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی نورانی به شماره ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۵۷۱۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699633
آگهی تغییرات شرکت به پخش استان مرکزی (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۰۴۰۲۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۲۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی نورائی به شماره ملی۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۵/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۱۰۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757861
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای پنجاه و پنج سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۵۰۲۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی نورائی به شماره ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۳/۷/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۶۲۰۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894859
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۰۸۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرایی به کدملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۳۹۴۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005514
آگهی تغییرات شرکت تجارت ریلی پارت سهند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۳۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی نوری به شماره ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۱۱۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089248
آگهی تغییرات شرکت فولاد شاهرود (سهامی خاص) به شماره ثبت: ۱۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۶۳۹۳۶
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: تصویب ترازنامه مالی: ترازمالی سال یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب رسید. انتخاب روزنامه: روزنامه کثیرالانتشار رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. انتخاب بازرسان: موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل به شماره ثبت: ۱۲۰۹۶ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرائی نوری به شماره ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۶۶۳۳۲۵ اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090196
آگهی تصمیمات شرکت برج میلاد تهران سهامی خاص به شماره ثبت۹۷۳۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۱۳۶۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به ک م ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرائی به ک م ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۱۶۶۱۳۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152626
آگهی تغییرات موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سعید صدرایی نوری به شماره ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم یاحقی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. پ۱۶۸۹۶۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163442
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی فن آور صنعت یگانه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۰۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به نمایندگی آقای سعید صدرایی نوری به شماره ملی۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم یاحقی به شماره ملی.۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای انتشار آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۸۰۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173477
آگهی تغییرات شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی سهامی خاص به شماره ثبت۸۶۸۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۲۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. و موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ و آقای سعید صدرایی نوری به شماره ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۲۹۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196273
آگهی تغییرات شرکت شیمبار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرامرز محسنی شینی به شماره ملی ۱۹۷۱۱۳۶۱۷۴ بعنوان مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و میترا قاسمیان به شماره ملی ۲۶۴۹۰۴۳۰۰۸ بعنوان نایب رئیس و حسین محسنی شینی به شماره ملی ۰۰۶۲۶۳۰۸۷۳ بعنوان عضو هیئت مدیره ۲ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شماره ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای قاسم یاحقی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شیمبار شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۱ به مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۱۴۵۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296010
آگهی تغییرات شرکت ایمن شیشه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۲۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرایی به کدملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۹۰۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314638
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان فن آوری طلا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرائی نوری به شماره ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای تعیین گردیدند. پ۱۷۶۹۳۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359113
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان فناوری طلا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۲۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرائی نوری به شماره ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت تعیین گردیدند. پ۱۷۸۱۰۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359114
آگهی تغییرات شرکت معدن طلای گلدیس سردشت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرائی نوری به شماره ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت تعیین گردیدند. پ۱۷۸۱۰۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419779
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری پارس نمودگر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۷۴۵۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۳۱۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت حساب سود زیان برای سال مالی منتهی ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرائی‎نوری با کدملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ بسمت بازرس علی‎البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۱۰۰۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421062
آگهی تغییرات شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۰۶۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۲۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مدبران مستقل ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرائی‎نوری ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۱۱۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440885
آگهی تغییرات شرکت زرین پخش بهشهر سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۸۲۴۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۶۲۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت مشتمل بر تزار نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدیران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی نوری به کد ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۰۰۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530849
آگهی تغییرات شرکت احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۹۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سودوزیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای سعید صدرایی نوری به شماره ملی۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۲۵۲۹۲۲۸۵۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544793
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۶۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. اعضا هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه صنعتی سدید شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴ شرکت صبانیرو شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴ شرکت سرمایه گذاری سدیدتدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ موسسه حسابرسی مدبران مستقل ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی نوری ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار سال ۱۳۹۳ انتخاب شد. پ۹۳۰۵۰۵۷۳۱۹۱۵۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1564933
آگهی تغییرات شرکت پترو آسماری بین الملل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۹۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۲ به تصویب رسید موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی نوری به شماره ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب شدند پ۹۳۰۵۲۰۲۱۸۵۱۶۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570677
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۷۰۲۷/۱۲۱مورخ ۳/۴/۹۳از سازمان بورس اوراق بهادار تصتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار داد. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی با ک. م ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار ه انتخاب شد. شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴، شرکت فولادمهدی ایرانیان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۲۲۵ و شرکت لوله و تجهیزات سدید (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۲۲۴۹۹۵۵۲۳۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1609405
آگهی تغییرات شرکت فرا مبین فولاد یاران یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۱۸۳۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: شرکت فنی و مهندسی راهبران فراز یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۲۷۵ به نمایندگی آقای علی کمالی و شرکت طراحی و مهندسی فولاد یاران یزد سهامی خاص شماره ثبت ۷۳۳۵ به نمایندگی آقای توفیق ثقفی و شرکت صنعتی و معدنی آریا مبین فولاد یاران یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۵۵۴ به نمایندگی آقای محمد مهدی مبین و آقای رامین کیهان بشماره ملی ۲۱۶۰۰۵۸۹۶۳ و آقای حسین غدیریان بشماره ملی ۱۷۵۰۵۴۵۷۱۳ ۲ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل شماره ثبت ۱۲۰۹۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی نوری بشماره ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۸۱۸۶۵۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624274
آگهی تغییرات شرکت شیشه ایمنی شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۶۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شماره ثبت ۱۲۰۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی به کدملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۶۲۹۲۵۹۸۹۹۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719769
آگهی تغییرات شرکت فردا نگار میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر تعیین شدند: آقای محمدعلی نصری نصرآبادی به شماره ملی۱۲۹۰۲۷۹۰۶۳، آقای مهدی نصری به شماره ملی ۱۱۴۱۹۱۵۴۱۳ و آقای علی نصری نصرآبادی به شماره ملی ۱۲۹۰۸۴۲۲۹۹ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرائی نوری به شماره ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۹۱۲۸۱۴۸۷۳۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1773390
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی به کدملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۰۲۲۴۸۳۳۰۲۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9930197
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی بین المللی مصادر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۸۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید صدرائی به کدملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۳۴۰۰ به نمایندگی محمدجعفر رحمانی به کدملی ۲۳۷۱۷۲۷۰۶۷ و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به نمایندگی مسعود خارزی به کدملی ۰۰۴۶۴۲۷۰۸۲ و شرکت توسعه فن آوری اطلاعات خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸ به نمایندگی سعید امیری منش به کدملی ۰۰۴۳۷۴۹۷۹۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ محمدجعفر رحمانی بسمت رئیس هیئت مدیره، سعید امیری منش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود خارزی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10184279
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین پیمانکار صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۴۶۶۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۹۰۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرائی به کد ملی۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: هرمز غفوریان به کد ملی۰۰۴۰۳۹۱۶۷۱ و فرامرز همایون مهر به کد ملی۰۰۴۴۱۸۲۴۵۷ و محمدصادق معمارنهاوندی به کد ملی۴۲۸۴۵۶۵۱۸۴ و عبدالرضا شهبا به کد ملی۳۰۷۱۰۱۹۸۶۶ و هومن غفوریان به کد ملی۰۰۵۴۹۵۳۶۱۸ به سمت اعضای اصلی و محمدرضا میرهاشمی به کد ملی۶۱۸۹۷۵۴۲۳۶ به سمت عضو علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۴/۹۰ فرامرز همایون مهر به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدصادق معمارنهاوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، هرمز غفوریان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء از چهار امضا هرمز غفوریان فرامرز همایون مهر و محمدصادق معمارنهاوندی و عبدالرضا شهبا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10382725
آگهی تغییرات شرکت فناوران فولاد آبتین سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۲۴۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۶۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی نورائی به شماره ملی۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۳/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10725547
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید صدرائی نوری به شماره ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10863887
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری آتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۵۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و سعید صدرایی به کدملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11162397
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۰۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۶۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید صدرائی به کد ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ و شرکت معدنی و صنعتی جادرملو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ و شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی سی چپی جی و شرکت فولاد آلیاژی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659965
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۷۹۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۲۵۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: موضوع اصلی صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس به ارزش ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال شامل ۲۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام و ۸۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی بانام ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد وجه سرمایه باستناد نامه شماره ۹۴ مورخ ۲۳/۱۰/۹۴ بانک حکمت ایرانیان شعبه سعادت آباد به نام صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ تماما پرداخت شده است. موسسین: شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸ با نمایندگی آقای ابراهیم ابراهیمی کدملی ۱۱۱۰۱۰۸۰۰۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ با نمایندگی آقای امیر تقی خان تجریشی کدملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی با نمایندگی آقای امیر تقی خان تجریشی به کدملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ می باشند. ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ۱۰۳۲۰۴۸۳۵۲ به عنوان مدیر صندوق و مدیر ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ۱۰۳۲۰۸۰۹۲۳۰ به عنوان متولی صندوق مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان حسابرس صندوق نمایندگان ارکان صندوق بمدت سه سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ بنمایندگی امیر تقی خان تجریشی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به سمت مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۲۳۰ بنمایندگی محسن عباسی ۰۰۷۴۹۲۵۶۴۴ به سمت متولی صندوق موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بنمایندگی سعید صدرائی نوری ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت حسابرس صندوق روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد. مرکز اصلی صندوق: تهران خیایان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی برج سپهر ساعی واحد۱ ۱۷۰۲ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۴۱۵ دارندگان حق امضا صندوق: آقای امیر تقی خان تجریشی شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ و آقای مهدی اسلامی بیدگلی شماره ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ و خانم سارا همتی کدملی ۰۰۷۳۹۳۳۵۹۷ می باشند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از آقایان امیر تقی خان تجریشی و آقای مهدی اسلامی بیدگلی و خانم سارا همتی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای امیر تقی خان تجریشی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه باستناد مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۳۸۱۵, ۱۲۲ مورخ ۰۸/۱۱/۹۴ پ۹۴۱۱۲۶۸۲۳۷۶۴۳۹۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763769
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان درتاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۸۴۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۳۳۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق:از تارخ ثبت به مدت ۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق:تهران میدان شیخ بهایی ابتدای خیابان سئول کوچه ماهتاب برج ماهتاب پلاک ۵۰ طبقه۷کدپستی ۱۹۹۱۷۹۳۳۷۱ سرمایه صندوق:سرمایه صندوق در زمان تاسیس ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۷۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی ممتاز بانام و ۷۵۰۰۰ واحد سهم عادی ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده است.. ارکان صندوق برای مدت ۳ سال به شرح ذیل تعیین شدند:شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ با نمایندگی خانم سولماز وزیرزاده با کد ملی ۲۲۹۵۴۶۶۴۷۴ به سمت مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر(سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ با نمایندگی علی رحمانی با کد ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ با نمایندگی آقای سعید صدرائی نوری با کد ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت حسابرس روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛ دارندگان حق امضا: صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان را به شرح زیر انتخاب نمود: مهدی جهانگیری کوهشاهی با کد ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ سولماز وزیرزاده با کد ملی ۲۲۹۵۴۶۶۴۷۴ عباس صمیمی با کد ملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ سید بهاءالدین حسینی هاشمی با کد ملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ احسان تابش با کد ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ محمد صادق طاهری ابرند آبادی با کد ملی ۳۷۱۹۵۴۷۲۹۹ حامد واحدی با کد ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از هفت نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء خانم سولماز وزیرزاده و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه این آگهی به استناد مجوز شماره ۵۷۲۵/۱۲۲مورخ ۱۶/۱/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد پ۹۵۰۲۰۵۵۷۰۸۶۰۹۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860263
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری مشترک فام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۷۴۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۷۱۷۶ , ۱۲۲ مورخه ۲۲/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار «روزنامه دنیای اقتصاد» جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردیدند. مجیدپورنعمت رودسری کدملی ۲۶۹۱۱۱۸۶۶۵ به نمایندگی شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ به سمت مدیر صندوق رامین ربیعی کدملی ۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ضامن نقدشوندگی وداد حسینی کدملی ۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳ به نمایندگی شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴ به سمت متولی سعید صدرایی نوری کدملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به نمایندگی موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت حسابرس پ۹۵۰۳۲۹۹۶۸۷۱۵۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081413
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت مجذور شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۱۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: خیابان بهشتی خیابان صابونچی کوچه ایازی پلاک ۳۳ کدپستی ۱۵۵۳۷۱۹۶۱۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای عبدالله عادلی فرزند محمد ش. ش ۵۱۸۴ ت. ت ۲۶/۰۵/۱۳۶۴صادره از تهران به شماره ملی ۰۰۸۱۷۶۵۴۲۸ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرقت و خانم مرجان دادجو با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: ساسان صدرائی نوری به شماره ملی ۰۰۳۹۲۸۸۰۸۰ دارنده ۱۰۰۰۰۰ ریال مرجان دادجو به شماره ملی ۰۰۴۳۲۹۵۲۲۳ دارنده ۷۰۰۰۰۰ ریال سعید صدرائی نوری به شماره ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ دارنده ۸۰۰۰۰۰ ریال عبدالله عادلی به شماره ملی ۰۰۸۱۷۶۵۴۲۸ دارنده ۲۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۷۲۷۶۴۲۶۶۹۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477686
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا درتاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۱۹۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان قائم مقام فراهانی-خیابان شهید علی میرزا حسنی-پلاک ۱۱-طبقه پنجم-واحد شمالی- کدپستی ۱۵۸۶۷۶۶۷۶۱ سرمایه صندوق :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰ که تعداد ۰ واحد سرمایه گذاری آن بی نام می باشد ارکان صندوق:شرکت کارگزاری فیروزه آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ به نمایندگی آقای بهنام چاوشی به کدملی ۲۶۹۱۱۱۸۶۶۵ به سمت مدیر وشرکت تامین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷به نمایندگی آقای محمودرضا خواجه نصیری به کدملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به سمت بازارگردان و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴به نمایندگی آقای محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت متولی و مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰به نمایندگی آقای سعید صدرایی به کدملی۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:حق امضاء و نحوه آن: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات به امضاء دو نفر از سه نفر(آقایان بهنام چاوشی، مجید پورنعمت رودسری و حسین حسینی) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء هر یک از آقایان بهنام چاوشی و مجید پورنعمت رودسری و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق:طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به استناد مجوز شماره ۲۰۸۷۰,۱۲۲ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ اداره امور نهاد های مالی سازمان بورس اوراق بهادار پ۹۶۰۳۲۹۴۹۹۲۶۵۱۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403456
آگهی تغییرات حسابرسی رازدار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۷ و نامه شماره ۲۱۲۷۴۷/۹۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۷ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد صفار سفلائی، فرزند محمود، بشماره ملی ۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱ بشماره شناسنامه ۱۰۵۲ صادره از مشهد، متولد ۷/۹/۱۳۳۳ با پرداخت مبلغ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه در آمد آقای نصراله صالح فرزند ساجعلی، بشماره ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به شماره شناسنامه ۲۷۲ صادره از نهاوند، متولد ۲۵/۵/۱۳۳۰ با پرداخت مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه درآمد آقای سعید صدرائی نوری، فرزند مسعود، بشماره ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به شماره شناسنامه ۳ صادره از تهران، متولد ۱/۱/۱۳۳۳ با پرداخت مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه درآمد سرمایه موسسه از مبلغ ۶۷، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال به ۱۰۶، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پس از این تغییرات، اسامی شرکای موسسه و سهم الشرکه هریک به قرار زیر است: آقای محمد جواد صفار سفلائی کدملی ۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱ دارای ۹، ۰۰۰، ۰۰۰ریال آقای محمود لنگری کدملی ۲۹۹۱۳۳۹۹۱۸ دارای ۹، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال آقای محمد علی صالحی تجریشی کدملی ۰۰۴۳۶۹۰۰۰۹ دارای ۹، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال آقای مسعود پارسایی کدملی ۰۰۵۴۶۸۳۱۸۱ دارای ۳، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال محمود محمدزاده کدملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ دارای ۷، ۵۰۰، ۰۰۰ ریال آقای سعید قاسمی کدملی ۱۷۵۵۹۲۵۴۲۵ دارای ۷، ۵۰۰، ۰۰۰ ریال آقای حمیدرضا فروزان کدملی ۱۲۸۸۶۸۹۷۲۱ دارای ۷، ۵۰۰، ۰۰۰ ریال آقای مجید رضا زاده کدملی ۱۲۸۵۵۴۹۰۶۶ دارای ۷، ۵۰۰، ۰۰۰ ریال آقای نصراله صالح کدملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ دارای ۱۵، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال آقای سعید صدرائی نوری کدملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ دارای ۱۵، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال آقای حسن حدادی کدملی ۰۰۵۳۴۷۵۸۸۷ دارای ۵، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال آقای حمیدرضا المعی کدملی ۳۸۷۴۸۱۲۰۸۱ دارای ۶، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال آقای حسن زلقی کدملی ۴۲۱۸۵۶۳۳۰۶ دارای ۵، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال پ۹۷۱۰۱۰۷۸۵۹۳۶۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک